Dagblaðið Vísir - DV - 01.08.2001, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 01.08.2001, Blaðsíða 6
MIDVIKUDAGUR 1. AGÚST 2001 Fréttir I>V Endurskoðunarnefndin um fiskveiðistefnu mun skila af sér í byrjun september: Stefnt að sameigin- legri niðurst iii u tekið verður bæði á smábátum og kvótakerfi, en skoðanir skiptar Ami Mathiesen. „Jú, þaö er rétt að nefhdin stefhir að því að skila af sér í byrjun septem- ber og ég er að vonast til að nefhdin gæti skilað sameiginlegri niðurstöðu," segir Friðrik Már Baldursson, formað- ur nefndar sem sjávarútvegsráðherra skipaði í september 1999 til að endur- skoða lög um stjórn fiskveiða. Friðrik telur þó aðspurður líkur á að einhverj- ir nemdarmenn muni skrifa upp á slíkt samkomulag, ef næðist, með fyr- irvara. Upphaflega stóð til að nefndin skilaði af sér fyrir ári en ekki hefur náðst samstaða í nefndinni og um tíma var talað um að starf hennar gæti dregist langt fram á veturinn. Friðrik Már bendir hins vegar á að lógum samkvæmt eigi endurskoðun laganna að vera lokið fyrir 1. september nk. og hann muni reyna að fara ekki langt fram yfir það. Störf nefndarinnar hafa komist í brennidepil vegna þess að Kristinn H. Gunnarsson, sem sæti á i nefndinni fyrir Framsóknarflokkinn, hefur lýst því yfir að hann telji að nefndin eigi að fjalla um málefni smá- báta sem hluta af heildarendurskoðun- inni og vildi hann fresta kvótasetningu þessa útgerðarflokks þar til þeirri end- urskoðun væri lokið. Stjórnarflokkarnir mynda pólana Kristinn segir að í nefndinni séu enn skiptar skoð- anir og er hæfi- lega bjartsýnn á að menn nái sam- an um eina niður- stöðu. Það sem gerir málið óvenju snúið er að það eru ekki síst fulltrúar stjórnar- flokkanna í nefndinni, Kristinn H. annars vegar og svo Tómas Ingi Olrich og Vilhjálmur Egilsson hins vegar, sem mynda pólana þar en kunnugir telja að nefndin geti ekki í raun skilað gagnlegri niðurstöðu nema þessir aðil- ar nái saman. Spurður hvort hann teldi líklegt að hann myndi skila sér- stöku minnihlutaáliti eða fyrirvara sagði Kristinn H. að það væri alls ekki víst, hann teldi allt eins líklegt að það yrði hlutskipti sjálfstæðismanna. Þó sagði hann að þrátt fyrir langt starf nefndarinnar og marga fundi væru til- raunir til að ná samkomulagi í raun komnar mjög stutt á veg. Þetta stað- festa aðrir nefndarmenn og segja að nú fyrst sé nefndin farin að tala saman um hluti sem skipta máli. í fyrravetur megi hins vegar segja að starfið hafi einkennst af því að menn væru meira að endurtaka sjálfa sig og sín sjónar- mið. „Ég myndi segja að nefhdarstarfið væri komin í nýtt og betra far núna þar sem menn eru í alvöru að skoða hvað sé mögulegt, hvað skilji á milli manna og hvort vilji sé til að fmna málamiðlun," segir Jóhann Ársælsson, fulltrúi Sam- fylkingarinnar i nefndinni. Allt kerfið undir Ljóst er að nefndin skilgreinir alla fiskveiðistjórnun undir sitt verksvið þannig að málefni smábáta eru þar tO umfjöllunar ekki síður en málefhi stærri útgerðarinnar. Þó þessi mál séu að hluta til ólík þá tengjast þau engu að síður og segir Friðrik Már Baldurs- son að þó hann vilji sem minnst um það segja hvort einhverjar tillögur séu í umræðunni hjá nefhdinni sem tengj- ast vanda smábátaeigenda nú, þá sé hins vegar ljóst að nefndin líti svo á að smábátamáliö falli innan síns verk- sviðs. Það verður því tekið á báðum fiskveiðistjórnunarkerfunum samtím- is og er greinilegt að menn eins og Kristinn H. Gunnarsson að minnsta kosti telja ekki útilokað að ná fram HF401 VM'ACOXOWS <&22íVi R ifets 1 Z*&~'- T" sss es nBjj-jxr.vM FFf'' Friörik Már Baldursson. , Jóhann Ársælsson. Kristlnn H. Gunnarsson. Tómas Ingl Orich. Vilhjálmur Egilsson. að afleggja með kvótasetningunni felist mikil sprengihætta. Um 500 bátar séu í heildina í þessu kerfi og þar af veiði um 100 þeirra langmestan hluta auka- tegundanna. Ekkert hefði hins vegar staðið í vegi fyrir því að þeir 400 sem minna veiddu bættu við flskiríið hjá sér þannig að sprenging yrði í heildar- aflanum. Mórgum þætti nóg um afla- hlutdeild þessara báta í ýsú og steinbít eins og staðan væri í dag, hvað þá ef þetta hefði aukist til mikilla muna enn. Friðrik vill hins vegar ekkert gefa út á það í hverju tillögur hans eða ann- Smábátamál vinda upp á sig Málefni smábáta f þorskaflamarkskerfinu hafa valdiö miklum deilum upp á síðkastiö og nú síðast beint kastljósinu að stðrfum endurskoðunarnefndar um lög um stjórn fiskveiða. efhum mætti taka frá t.d. 5% afla- heimilda í botn- fiski sem væri sið- an bundið við skil- greind atvinnu- svæði sem eru mjög háð sjávarút- vegi, sérstaklega veiðum minni báta. Þannig má búa til ákveðinn stöðugleika," segir Kristinn. Aðspurð- ur telur hann ekki útilokað að hug- myndir af þessu tagi gætu átt hljóm- grunn hjá ákveðnum hluta fulltrúa í endurskoðunarnefndinni. Nefnd Framsóknar Ýmsir viðmælendur DV, sem grannt hafa fylgst með störfum endurskoðun- arnefndarinnar, eru vantrúaðir á að það samkomulag sem kynni að verða í nefndinni muni rista djúpt eða leysa þann ágreining sem uppi hefur verið. Þó vilja menn ekki alveg afskrifa slíkt, og allra síst nefndarmenn sjálfir. Bent er á að ef samkomulag næst muni það geta skipt sköpum fyrir sjávarútvegs- umræðuna í framtíðinni því f þessari nefnd eiga jú sæti fulltrúar allra þing- flokka nema Frjálslynda flokksins. At- hygli vekur að skýrsla endurskoðunar- nefhdarinnar mun koma fram aðeins nokkrum vikum áður en Framsóknar- fiokkurinn hefur áformað að ljúka sinni endurskoðun á sjávarútvegs- stefnunni en á siðasta fiokksþingi var ákveðið aö stofha stóra nefhd til að fara yfir það mál allt saman. Kristinn H. Gunnarsson segir að störf þessara nefnda skarist að sjálfsögðu talsvert en það sé ekki til vansa. Niðurstaða fram- sóknarmanna hljóti auðvitað að taka mið af niðurstöðu endurskoðunarnefn- arinnar enda svipuð sjónarmið uppi á báðum stöðum. Hann telur hins vegar ljóst að ef ekki náist raunveruleg nið- urstaða úr starfi endurskoðunarnefhd- arinnar þá muni mikilvægi sjávarút- vegsnefndar Framsóknar aukast veru- lega - ekki bara fyrir Framsókn held- ur fyrir pólitikina almennt. „Og ég held raunar að það muni verða auð- veldara að ná lendingu í framsóknar- nefndinni en endurskoðunarnefndinni því þar eru að talast við pólitískir sam- herjar sem þurfi að finna sameiginlega lausn, en ekki póltitískir andstæðing- ar," segir Kristinn. einhverri bót fyrir smábátasjómenn í þessu ferli. Fyrningarleið rædd Umræðugrundvöllurinn varðandi kvótakerfið hefur aö verulegu leyti mótast af niðurstöðu Auðlindanefndar, sem skilaði af sér í vetur en lengi fram- an af var nefndarstarf endurskoðunar- nefhdarinnar sagt stranda á þvi að þá niðurstöðu vantaði. Sem kunnugt er lagði Auðlindanefhd til tvær hugsan- legar leiðir - fyrningarleiðina svoköll- uðu annars vegar og veiðigjaldsleiðina hins vegar. Heimildir DV herma að í endurskoðunarnefndinni sé nokkuð bærilegur hljómgrunnur fyrir ein- hvers konar útfærslu á fyrningarleið þar sem 2-5% heildarkvótans yrðu innkölluð árlega til endurúthlutunar. Sjálfstæðismenn munu hins vegar hrifhari af veiðigjaldsleiðinni. Á það er bent að fyrningarhlutfall af þessari stærð rýri vissulega verðmæti afla- heimilda um einhverja milljarða en þó ekki svo mikið að bönkum og lána- stofnunum stafi hætta af, eins og hærra fyrningarhlutfall kynni að gera. Einnig hafa menn velt því upp að fyrn- ing af þessu tagi gæti verið álíka kostnaðarsöm fyrir útgerðina og ef sett yrði á hæfilegt veiðileyfagjald. Rétt er þó að ítreka það sem áður kom fram að þótt þessir hlutir séu uppi á borðum er endurskoðunarnefndin komin tiltölu- lega skammt á veg í sinni vinnu og engum formlegum tillögum hefur enn verið kastað á milli manna. Lausn fyrir smábáta? Augljóslega mun endurskoðunar- nefndin líka taka á málefhum smábáta í hinu svokallaða þorskaflamarkskerfi. Mjög ótrúlegt er að það kerfi muni ganga í endurnýjun lífdaga og því við- búið að gripið verði til annarra ráð- stafana til að mæta hagsmunum sem þar liggja. Friðrik Már Baldursson bendir á að í því kerfi sem nú sé verið Innlent fréttaljós Birgir Guömundsson fréttastjóri arra nefndarmanna felist en af samtöl- um við nefndarmenn eru þeir ekki nema í meðallagi bjartsýnir á að end- urskoðunarnefndin geti sameinast um tillögur sem almenn sátt yrði um. Ýmislegt í spilunum Ýmislegt er í spilunum hvað varðar að koma til móts við smábátaflotann. Þekkt er tillaga sjávarútvegsráðherra um 3.300 tonna viðbótarkvóta, hin svo- kallaða miðlunartillaga sem ekki náð- ist sátt um í vor en er nú aftur komin upp á borðið. Sjálfstæðismenn eru nokkuð hlynntir þessu sem einum lið í víðtækari aðgerðum. Aðrir, t.a.m. Kristinn H. Gunnarsson, telja þetta ganga allt of skammt. Hann hefur áður viðrað hugmyndir um byggðakvóta og er enn talsmaður hans. „Menn verða að taka út úr kvótakerfinu ákveðinn hluta af veiðiheimildunum og ráðstafa þeim til ákveðinna landsvæða. i þeim Heiti potturinn Umsjðri: Birgir Guomundsson Árnamál í ýmsum myndum Málefni Árna Johnsens birtast í ýmsum myndum og ein birtingar- myndin er sú að landsmenn virðast sjá sig knúna til að segja Árna- brandara ef það . fer og verslar í ] BYKO, en það I var hjá BYKO I sem málið byrj- aði eins og I menn muna.' Þannig mun af- greiðslufólk í I verslunum fyrir- tækisins fá að I heyra þetta frá 10-40 Árnabrandara á dag og flestir eru það sem flokka má sem 5 aura brandara. Eru ýms- ir orðnir afskaplega leiðir á þessu en sifellt koma nýjar sveitir brand- arakarla. í pottinum hefur meira að segja frést af fólki sem lagöi á sig að læra kennitölu Þjóðleikhúss- ins til að geta þulið hana við kass- ann þar sem skrifa hefur átt vör- urnar á einhvern reikning... Björn beri ábyrgð Framsóknarmenn á hriflu.is hafa verið að kanna það hjá sér hvort fólki þyki Björn Bjarnason bera ábyrgð i Árnamálum Johnsens. Spurt er á vefnum: „Á að draga fram ábyrgð Björns Bjarna- sonar mennta- málaráðherra og Sjálfstæðis- flokksins í máli Áma Johnsens?" Það sem vekur at- hygli þarna er að mikill meirihluti þeirra sem heimsækja vefinn vill draga fram ábyrgð Björns, eða 64% á móti 36%. Þar sem gera má ráð fyrir að flestir sem þarna greiða at- kvæði séu framsóknarmenn virðist ráðherrann ekki njóta mikils stuðnings í röðum samstarfsflokks- ins... Baunað á Ingu Jónu Ungliðar stjórnmálaflokkanna eru iðnir við að koma höggi hver á annan og láta ekki deigan síga þótt hásumar sé. Á politik.is, vef ungra jafnaðarmanna, er eftirfarandi I tilvitnun að finna: | „Það verður I ekki annað sagt en að hlegið hafi verið að, eða í besta falli hrist ] hausinn yfir, til- lögum sjálfstæð-1 ismanna í Reykjavík vegna ímyndaðs vanda í miðborg Reykjavíkur." Þetta segir Björgvin Guðmnndsson, formað- ur Heimdallar, Reykjavíkurfélags ungra sjálfstæðismanna, á frelsi.is um tillögur íhaldsins um að banna meðferð áfengis á Austurvelli að degi til." Frægir feðgar í pottinum tóku menn eftir skel- eggum talsmanni smábátaútgerðar vestur á fjörðum sem vandaði ekki stjórnvöldum kveðjurnar og málaði framtíðina held- ur ófógrum lit- um ef kvóta- setning smá- báta yrði látin ganga í gegn. Þessi hvassyrti útgerðarmaður er hjá fyrirtæk- inu Öngli og heitir Kristján A. Guðjónsson. Mönnum þótti það þvl ekki skrýtið þegar fréttist í pottinum að þarna væri á ferðinni sonur Guðjóns A. Kristjánssonar sem þekktur er fyr- ir skoöanir sínar og að vera ódeigur við að láta þær í fjósi. Þeir feðgar eru jafnframt aðalsprauturnar i Frjálslynda flokknum fyrir vestan en Guðjón er sem kunnugt er eini kjördæmakjörni þingmaður þess flokks... ¦ • -

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.