Dagblaðið Vísir - DV - 01.08.2001, Blaðsíða 8

Dagblaðið Vísir - DV - 01.08.2001, Blaðsíða 8
MIDVIKUDAGUR 1. AGÚST 2001 Viðskipti I>V Umsjón: Viðskiptablaðið Hagnaður Islandsbanka 1.655 milljónir króna - mun betri afkoma en spár fjármálafyrirtækjanna gerðu ráð fyrir Hagnaöur íslandsbanka á fyrstu 6 mánuðum ársins nam 1.655 milljón- um króna en fjármálafyrirtækin höföu gert ráð fyrir um 1.242 millj- óna króna hagnaði. Hagnaður fyrir skatta nemur 2.227 m. kr. og eykst um 115% milli ára. Arðsemi eigin fjár eftir skatta nemur 28,3% sem er besta arðsemi sem náðst hefur inn- an bankans, hvort sem miðað er við fyrir eða eftir sameiningu. Hreinar vaxtatekjur jukust um 36% frá sama tímabili í fyrra og hafa heildareign- ir vaxið um rúm 15% frá áramótum og nema nú 342 milljörðum króna. Vaxtatekjur eru meiri en gert var ráð fyrir í áætlunum frá fyrri árs- helmingi 2001 en aðrar rekstrartekj- ur eru lægri. Er afkoman í heild í takt við áætlanir að mati bankans. í frétt frá íslandsbanka segir að uppgjörið gefi ekki tilefni til endur- skoðunar á áætlunum um 3,5 millj- arða króna hagnað eftir skatta fyrir árið í heild. Gert er ráð fyrir að tekj- ur verði umfram áætlun en á móti eykst framlag í afskriftareikning. Bjarni Ármannsson, forstjóri ís- landsbanka, er ánægður með niður- stöðuna og segir uppgjörið í takt við það sem stefnt var að i rekstri bank- ans. „Við erum sérstaklega ánægðir með að hafa náð svo góðri arðsemi Islandsbanki Gert er ráö fyrir aö tekjur veröi umfram áætlun en á móti eykst fram/ag f afskriftareikning. sem getið er i uppgjörinu ásamt því að halda rekstrarkostnaði í skefjum. Auk þess er aukning tekna umfram það sem okkar eigin áætlanir gerðu ráð fyrir. Þyngra árferöi á fjármála- markaði hefur hins vegar gert það að verkum að aukning framlags í af- skrifareikning er töluverð og geng- ishagnaður af fjármálastarfsemi er minni en ella." Bjami telur vanskil í dag vera i „eðlúegu" horfi, miðað við það góðæri sem ríkti fyrir nokkrum misserum þegar vanskil voru með eindæmum lítil. Vanskil er eitthvað sem eríitt sé að sætta sig við en eðlilegur hluti þegar harðn- aði á dalnum í efnahagslífinu. „Ný úflán hér innanlands hafa dregist saman en sú tæpa 16% aukning sem getið er í uppgjörinu stafar að mestu leyti vegna hækkunár á útistandandi lánum í erlendum myntum í krónum talið. Verðbólga hefur auk þess valdið hækkun á verðtryggðum lánum og útlán til er- lendra viðskiptavina hafa aukist," segir Bjarni. Aðspurður hvort markmið um 3,5 milljarða króna hagnað í lok árs væri raunhæft hafði Bjarni þetta um málið að segja: „Við teljum af- komumarkmið okkar raunhæf og góður árangur eykur metnað okkar sem störfum í Islandsbanka. Við höfum mikla trú á þessu fyrirtæki og þeim krafti sem i starfsfólkinu býr auk þess sem áhrif sameining- arinnar eru að koma betur í ljós, sem skilar okkur m.a. í sterkari markaðsaðstöðu. Hagnaður tíma- bilsins hlýtur að koma markaðinum þægilega fyrir sjónir séu skoðaðar spár markaðsaðila um hagnað af rekstri bankans. Þrátt fyrir minnk- andi tekjur af fjárfestingastarfsemi og auknar afskriftir er bankinn að skila um 30% betri afkomu en búist var við af markaðsaðilum." Mikill bati í vöruskiptum - á fýrri helmingi ársins / - ¦ ¦' .»•'" í . V.V'-' ^M^ 7 /"•:/. Tffr^Lf $JT Fyrstu sex mánuði ársins voru fluttar út vörur fyrir 90,9 milljarða króna en inn fyrir 100,7 milljarða króna fob. Halli var því á vöruskiptunum við útlönd sem nam 9,8 milljörð- um króna en á sama tíma árið áður voru þau óhagstæð um 20,3 milljarða á fóstu gengi. Fyrstu sex mánuði ársins var vöruskiptajöfn- uðurinn því 10,5 milljörðum króna skárri en á sama tíma i fyrra. í júnímánuði voru fluttar út vör- ur fyrir 15,3 milljarða króna og inn fyrir 16,5 milljarða króna fob. Vöru- skiptin í júní voru því óhagstæð um 1,2 milljarða en í júní í fyrra voru þau óhagstæð um 2,2 milljarða á fóstu gengi. Samkvæmt upplýsingum frá Hag- stofu Islands nam verðmæti vöruút- flutnings fyrstu sex mánuði ársins 6,7 milljörðum króna, eða 8% meira á fóstu gengi en á sama tíma árið áður. Aukningin stafar að stór- um hluta af út- flutningi á áli og auknum skipaútflutn- ingi. Sjávaraf- urðir voru 62% alls útflutnings og var verð- mæti þeirra 1% meira en á sama tíma árið áður. Aukningu sjávaraf- urða má einna helst rekja til aukins útflutnings á fiskimjöli en á móti kemur að útflutningur á frystum fiskflökum hefur dregist saman á föstu gengi. Verðmæti vöruinnflutnings fyrstu sex mánuði ársins var 3,8 milljörðum eða 4% minna á föstu gengi en á sama tíma árið áður. Af einstökum vöruflokkum hefur orðið mestur samdráttur í innflutningi á flutningatækjum en á móti kemur að aukning hefur orðið á innflutn- ingi hrá- og rekstrarvara. Hagnaður Hlutabréfamark- aðarins 31,8 milljónir - 7,4 milljónir í fyrra Fyrstu sex mánuði ársins 2001 nam hagnaður HMabréfamarkaðarins hf. að viðbættum óinnleystum geymsluhagn- aði 31,8 m. kr samanborið við 7,4 m. kr. árið á undan. Heildareignir félagsins 30. júní námu 361 m. kr., þar af námu eignir í erlend- um hlutabréfum 285 m. kr., laust fé 67 m. kr. og eignir í erlendum verðbréfa- sjóðum 3 m. kr. Skuldir félagsins námu 0,6 m. kr. og eigið fé 360 m. kr. Félagið átti hlut í 27 félögum í lok júní, stærstu eignarhlutarnir voru í IBM 23 m. kr., Applied Materials 20 m. kr., Morgan Stanley Dean Witter 19,5 m. kr. og Microsoft 19 m. kr. Gengi hlutabréfa í Hmarki hækkaði um 10% fyrstu sex mánuði ársins og sl. 12 mánuði hefur gengi hlutabréfa félags- ins hækkað um 3,2%. Hlutabréf Hmarks eru skráð á Verðbréfaþingi Islands und- ir auðkenninu HMRK. Rekstur Hmarks er háður þróun á er- lendum hlutabréfamörkuðum, sérstak- lega þróun í Bandaríkjunum. I Banda- ríkjunum hefur hagvöxtur farið minnk- andi síðustu ársfjórðunga en bandaríski seðlabankinn hefur brugðist við með lækkun vaxta úr 6,5% í 3,75% frá ára- mótum. Vaxtalækkanir seðlabankans hafa trúlega ýtt undir hagvöxt og standa væntingar til að þær leiði til þess að fjárfestingar fyrirtækja fari að aukast og hagnaður að taka við sér. Tilgangur Hlutabréfamarkaðarins hf. er að opna einstaklingum og öðrum fjár- festum greiða og hagkvæma leið til þess að fjárfesta á erlendum hlutabréfamörk- uðum. Fjárfesting i hlutabréfum Hmarks veita skattaafslátt. Umskipti í lántökum - hjá fyrirtækjum, heimilum og opinberum aðilum MMC Colt GL, árg. 1991, ek. 165 þús. km. Fallegur bíll og tilbúinn í feröalagið. Verð 240.000. Til sölu á JR Bílasölu, Bíldshöfða 3, sími 567-0333 J.R.BILASALAN www.jrbilar.is Visa/Euro raðgreiðslur. Gríðarleg umskipti hafa átt sér stað í lántökum fyrirtækja, heimila og opin- berra aðila hjá innlánsstofnunum. Á fyrstu sex mánuðum þessa árs lækk- uðu skuldir innlendra aðila tengdar er- lendri mynt, reiknaðar á gengi í lok júní, um hálfan milljarð króna en gengisvísitalan hækkaði um 16% frá áramótum til júniloka. I þessum útreikningum eru útlán innlánsstofnana til erlendra aðila ekki meðtalin. I júnílok í fyrra höfðu hins vegar skuldir tengdar erlendum mynt- um aukist um 100 miUjarða króna frá ársbyrjun 2000, þar af um 75 milljarða króna í júnímánuði 2000 en í júní 2001 lækkuðu þessar skuldir í krónum talið. Fram kemur á fréttavef Samtaka at- vinnulífsins að þessar tölur sýna ljós- lega hver áhrif þáverandi gengisstefna hafði, þ.e. að ýta undir erlendar lántök- ur, og jafnframt að gengisfall krónunn- ar og aukin gengisóvissa samhliða nú- verandi gengisstefhu hefur snúið þeirri þróun við. Verðtryggð útlán innlánsstofnana stóðu nánast í stað á fyrstu sex mánuð- um þessa árs þegar verðtryggðar skuldir í ársbyrjun eru hækkaðar upp til verðlags í júní. Verðtryggðar skuld- ir jukust um 700 m.kr. eða um tæp 0,4%. I júnílok í fyrra höfðu verðtryggð útlán hins vegar aukist um 23 millj- arða frá ársbyrjun. Óverðtryggð útlán halda áfram að aukast en hægar en i fyrra. Óverð- tryggð útlán jukust um átta miUjarða króna, eða 4,5%, á fyrstu sex mánuð- um þessa árs samanborið við 12,5 milljarða króna á sama tíma í fyrra. Þessi þróun útlána innlánsstofnana er sterk vísbending um að hægja taki á emahagsstarfseminni í landinu á næstunni. Þetlahelst HEILDARVIÐSKIPTI Hlutabréf Ríkisvíxlar MEST VIÐSKIPTI Q Islandsbanki O Össur Q Kaupþing MESTA HÆKKUN O íslandsbanki O Kaupþing © Baugur MESTA LÆKKUN O Samherji O Össur O Bakkavör Group ÚRVALSVÍSITALAN - Breyting 1700 m. kr. 300 m. kr. 700 m. kr. 141 m. kr. 33 m. kr. 18 m. kr. 2,9% 2,5% 1,7% 4,9% 4,8% 2,3% 1037 stig © 0,59% Neíkvæö fjárfesting ijuiii Sala erlendra verðbréfa umfram kaup nam 342 milljónum króna í júnimánuði samkvæmt samantekt Seðlabanka Islands. I Morgun- punktum Kaupþings segir að I neikvæð í viðskipta- L^^ á»*\ staða með erlend verðbréf hafi verið fágæt undanfar- in misseri. I Morgunpunktum Kaupþings kemur fram að síðast seldu lands- menn meira af erlendum bréfum en sem nam kaupum í desember 2000. Þar áður þarf að fara allar götur aftur til nóvember 1996 til að sjá neikvæða stöðu erlendra verð- bréfaviðskipta. Eins og áður segir voru viðskipti í slðasta mánuði neikvæð um 342 milljónir en til samanburðar námu nettókaup á erlendum verðbréfum í júnímánuði í fyrra um 3,4 millj- örðum króna. Fram kemur í Morg- unpunktum Kaupþings að við- skipti með erlend hlutabréf minnka verulega, voru 5,4 miYrj- arðar í nýliðnum júní miðað við 9,2 milljarða í sama mánuði árið á undan. Viðskipti með hlutdeildar- skírteini halda hins vegar í horf- inu, aukast smávægilega í 4,2 millj- arða í liðnum mánuði miðað við 3,8 milljarða króna árið á undan. NEC segir upp 4.000 Japanska hálfleiðara- og tölvufyr- irtækið NEC hyggst fækka hjá sér um 4.000 störf og hætta framleiðslu á minnisflögum til að mæta falli í eftirspurn eftir tæknivörum í heim- inum. Uppsagnirnar sem munu verða fleiri en 600 á Bretlandi bæt- ast við meira en 14.000 uppsagnir síðan 1999. IDollar OKan. dollar Dönsk kr. Norskkr Bsænskkr. FtHr. mark ]Fra. franki H§Belg.franki 0 Sviss. franki LbJHoII. gyllini B Þýskt mark Uk. líra Aust. sch. Port. escudo Li_JSpá. peseti LSjJap. yen 1 lírsktpund SDR Hecu _01.08. KAUP 99,320 142,110 64,650 11.7280 10,9160 9,3940 14,6876 13,3132 2,1648 57,8000 39,6280 44,6504 0,04510 6,3464 0,4356 0,5249 0,79600 110,884 125,0800 87,3286 2001 kl. 9.15 SALA 99,830 142,830 65,050 11,7930 I 1019760 ; 9,4450 ; 14,7759 ; 13,3932 2,1778 ' 58,1200 I 39,8661 j 44,9187 0,04537 ¦ 6,3846 ; 0,4382 : 0,5280 : 0,80070 ; 111,550 125,8400 ! 87,8533 :

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.