Alþýðublaðið - 09.07.1969, Blaðsíða 15

Alþýðublaðið - 09.07.1969, Blaðsíða 15
AÍHþýSutolaðið 9. júlí 1969 15 Húsavík Frh. af 6. síðu.' ferð annast vakthafandi læknir og gerir sjúkraskýrslu. Innrit- un sjúklinga af biðlista skal, sé þess kostur, ákveðin með nokkrum fyrirvara og hvaða læknir skuli annast hann öðr- um fremur. Stefnt sé að því að þau hlutföll, sem samkomulag næst um varðandi starfssvið og skiptingu sjúklinga milli lækna, raskist sem minnst a.m. k. ekki um lengri tíma. Útskrift sjúklings og ritun læknabréfs annast sá læknir, sem aðallega hefur stundað sjúklinginn. 5. gr. Stofugang að morgni annast læknar saman og kynnast með ferð sjúklinga hver annars. Kvöldstofugang annast vakt- ha'fandi læknir. ) 6. gr. Læknar sjúkrahússins gegna störfum yfirlæknis í fjarveru hans skv. ákvörðun sjúkrahús- stjórnar, að fengnum tillögum samstarfsnefndar. _ l' 7. gr. Reglugerð þessi kemur til framkvæmda strax, að því leyti sem aðstæður leyfa að xnati sjúkrahússtjórnar, en að öllu leyti eigi síðar en 1. apríl, 1970. t Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af stjórn Sjúkrahússins í Húsavík, stað- festist hér með samkv. 3 mgr. 2 grein sjúkrahúsalaga nr. 54/ 1964 til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftir- breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Dóms- og kirkjumálaráðu- neytið 11. apríl 1969. Jóhann Hafstein Jón Thors. Veitingastaður Fraiwh. bls. 5 yrði hægit að f!á all-an mat í sérstcfauim þar til gerðum um búðluim. Sverrir Þorsteinsson, mat- reiðsluimiaðiur, frá Reyfajavík sá um uppsellnínglu mlatrleiðslu tækja og kvað hann reynsiu sína vieria þá, að þessi nýi m'SitreiðBÍuimáti væri sífellt að ryðjia sér mleira til rúms, en vleitingasitoflan við Lagarfljóts brú er flyrsti veitimgasttlaður inn aösitanlands, sem fer inn á þessa braiuit. OPIÐ FRÁ KL. 8 TIL 23.30 Vieitingaistofan er op:n aOHa dlaga frá kiulkfalam 8 á mtorgn ana til kl. 23.30 á kvöllidin. Á sama ióma verður bensín og olíur seldar við veitinga- staðinn. Þá er á sama stað bílaþvottaplan og bílaleiga'. —; Verknám Framhald úr opnui dæmunúm og verða starfrækK- ar báðar deildir skólanna, tré'- iðnaðardeild og málmiðnaðar- deild, eða aðeins önnur þeirra í fyrstu og fer það eftir at- vinnuháttum hvers iðnskóla-. umdæmis. r — I framtiðinni er fyxi.rhugað að lengja verknámsskóla þessá og byggja ofan á þá sérstaka fagskóla fyrir helztu iðngrein- ar málm og tréiðnaðar. Færist því vinnustaðanám iðnnema að meira eða minna leyti inn í skólana og gæti jafnvel verið unnt að ljúka iðnnámi algefr lega í skóla í sumum iðngrein- um, samhliða námi því, seni jafnframt fari fram hjá iðn- meisturum fyrir þá iðnnema,- er það kysu. á -ii Annar höfuðþáttur í kennslu- kerfi verknámsskólanna er aí standa fyrir námskeiðum 1 samvinnu við hinn bóklega iðn? skóla, sem ætluð væru starfs- fólki í iðnaði, faglærðu og qJ faglærðu. Þessi námskeið, sem mjög hefur skort hér á landi, yrðu til þess að kynna tækni- nýjungar, ný vinnubrögð, ný' efni og nýjar vélar aufa þess sem skólarnir myndu að ein- hverju leyti beita sér fyrir end-,. urhæfingarnámskeiðum fyrir: iðnverkafólk jafnt sem fag-B lærða iðnaðarmenn. Almenni iðnskólinn. í'ii Ástæða.er til þess að minnæ á, að hinn gamli iðnskóli er, skv. hinum nýju lögum, aðeips. einn af fjórum iðnfræðsluskölá' um í landinu. Þegar rætt er um iðnskóla er því aðeins átt; við þann skóla, að mestu leyti’ bóklegan skóla, sem iðnnenjári; þeir, sem stunda verklegt naffli hjá meistara, eiga að sækja, Iðnskóli er því ekki lengur noitt samheiti yfir alla þá skóla.. á! landinu, sem fást við menntúii iðnaðarmanna, heldur alv.egj' sérstakur og sérhæfður skóíi’ innan iðnfræðslukerfisma. v - :.i Breytingai-nar á lögunum umj iðnfræðslu höfðu að sjálfsögðu, í för með sér ýmis breytt við-j' horf, hvað hinn almenna iðri- skóla snerti. Ekki sízt jvegna: þess, að stofnsettir höfðu vorið nýir skólar, sem áttu að tgfag að sér ýmis verkefni sem iðfK. skólunum var áður ætlað að gegna. Höfðu þessi breyttu viðhorf það m. a. í för með sér, að mun meiri áherzla var lögð á bók- lega kennslu iðnskólanna, al- menna og sérhæfða, en áður var. Ný námsskrá. Fljótlega eftir að lokið h'afði verið samningu reglugerðar um iðnfræðslu skipaði iðn- fræðsluráð sérstaka nefnd til þess að ger$ tillögur um nýja námsskrá í almennum bókleg- um greinum við iðnskóla og verknámsskóla. Nefnd þessi hlaut nafnið námsefnisnefnd •og- hefur unníð mikið starf á ' þessum vettvangi. Varði nefnd- in miklum tíma í að kynna sér ,,ná-msefni Skólastiganna fyrir neðan og ofan iðnskólastigið og naut til þ’ess . ágætrar aðstoðar skólarannsóknardeildar mennta ■ málaráðuneytisins. Jafnframt kyrinti nefndin sér ýtarlega ' námsskrár þær, sem kennt er eftir. í iðnskólum nágranna- landarina og hefur safnað sér mjög.viðamiklum upplýsingum í þeim efnum. Þegar kom að endanlegri ;samningu náms- skrár fékk nefndin sér til að- stoðar sérfræðinga fyrir hverja námsgrein og var árangur starfs þessa mjög ýtarleg náms- skrá í almennum greinum, sem kennt var eftir í fyrsta bekk iðriskóla í vetur. Námsskrá þessi var sett í tiiraunaskyni og verður stuðzt við reynslu skól- anna af henni þegar endanleg námsskrá verður sett. Þessi nýja námsskrá er mjög athyglisverð á marga lund og ■ táknar algera breytingu á bók- . legu námi í iðnskóla. Við störf sín hafði námsefnisnefndin hliðsjón áf þeini kröfum, sem gerðar eru um almenna mennt- un iðnaðarmanna í nútíma þjóðfélagi, auk þess sem hún. tók fullt tillit til þeirra krafna unr undirstöðumenntun, sem gerféáir erú til íieirrá iðnaðar- mariná, sem hyggja á framhalds riám hér á landi eða í nálæg- lurri. löndum. Er mun mefri á- herálá lögð á raun gr e in a rn ar þrjár, stærðfræði, efnafræði og eðlisfræði en gert hafði verið ög , teknar í notkun erlendar kennsíubæfaur í sumum þess- ara greina. Jafnframt eru gerð- - af ‘ ýirisár breýtingar á mála- námi og reynt að leggja meiri áherzlu á erlent tæknimál, en gert hafði verið áður. .JÞés§í ~nýj a námsskrá gerir að -sjálfsögðu mun meiri kröfur til námsgetu iðnnema en tíðkazt háfði í iðnskólum til þessa. Er einróma skoðun allra iðnskóla- fnianna að slík endufskoðun á hámséfni í almennuiri bókleg- um greinum hafi verið mjög æskileg og nauðsynleg eins og . mennþunaririólúrii . iðnaðar- riianna er riú háttað í öllum nálægari löndum. Meistaraskóll. ; . V ' , . ~ í. íögum ■ um- iðriiræðslu er jafnframt gert ráð fyrir því, að starfræktir verði sérstakir meistaraskólar og taki sá fyrsti þeirra til starfa hér í Reykja- vík. Skólar þessir yrðu ætlaðir þeim, sem búa sig undir meist- arapróf eða verkstjórn í iðn- aði. Skólanum er ætlað að starfa í 8 mánuði árlega með 44 stunda kennsluviku en heimilt er þó, að starfrækja skólann í tveimur til þremur áföngum með samsvarandi heildarnámstíma. Kennslan við meistaraskólana skal vera bæ.ði bókleg og verk- leg og eru kennslugreinar m. a. stærðfræði og kostnaðar- reikningur, bókfærsla og rekstrarhagfræði, eðlis- og efna fræði, iðnréttur, vinnulöggjöf og vinnuhagræðing ásamt fleiru. Sérstakur meistaraskóli verð- ur stofnsettur fyrir skyldar iðngreinar og mun því nokkur tími líða þar til meistaraskól- ar hafa tekið til starfa fyrir flestar þær 64 iðngreinar, sem löggiltar eru á íslandi. Meistaraskóli fyrir bygging- ariðnaðarmenn sem starfræktur hefur verið hér í Reykjavík undanfarin ár hefur legið niðri frá því reglugerðin nýja kom til framkvæmda enda engin heimild til áframhaldandi starf- rækslu hans. Sem stendur er unnið að samningu námsskrár fyrir meistaraskóla skv. hinu nýja fyrirkomulagi og standa vonir til þess að hann geti tekið til starfa einhvern tíma á næsta vetri. Námsreglur og eftirlit. í lögum um iðnfræðslu er á- kvæði um, að iðnfræðsluráð skuli skipa sérstaka fræðslu- nefnd fyrir hverja iðngrein. Fræðslunefndir þessar skulu skipaðar einum fulltrúa meist- ara, einum fulltrúa sveina og einum iðnskólamanni. Hlutverk nefnda þessara er, að gera til- lögur um állt faglegt nám hverrar iðngreinar fyrir sig og ~-vera iðnfræðsluyfirvöldum til ráðuneytis um málefni iðn- greinanna. Nefndir þessar hafa þegar verið skipaðar og eitt fyrsta verk sern nefridirnar fengu var að semja ýtarlegar námsregl- ur fyrir: hverja iðngrein —. hvaða þætti velklegs náms iðn- nemi ætti að leggja stund á um námstímáriþ. Þegar námsreglur þessar verða fullmótaðar munu þær notaðar sem grundvöllur eftir,- lits með verklegu námi á vinnustað og jafnframt verða meistaraf að geta sýnt fram á það, að þeim sé unnt að f'fam- fylgja némsreglúrium, þegar þeir óská ' eftif því að fá að taka iðnnema til náms. •> ^.Fhh., ..úr. opniii á Laiuigabafafaa í M ðfirði og var heimavistarstjóri, en hef tamið ag Melsitað síðan sfaól aniuim lauk, og þegar kvifa- m'yridaták'an er búin fer ég að teimija norður í Stranda- sýslu. — Þú áitt náttúrlega hlesta? — Já, ég (hef alitaif átt hesta, og rruuin afJl'taf eiigja hestla. — Erlbu ísle'nzkur ríkisborg ari? — Nei. ég verð það efafai fyrr en eíf'tir 10 ár, þ. e. 3 og hállflt ár héðan í frá. — Ertu kammski giftur ís- lenzikri stúllku eins og Miika- el? —• Nei, ef ég hefði gert það, væri ég orðinn íslenzkur iríkisborgari núna; en ég heiti ennþá Peter Behnens. Þr'ánd Thorod'dsen þarf efalki að kynnia fyrir lesend- uim, hann þelkkja flestir af starfi sínu. við Sjónviairpið, en hann er yifinmiaður kvifa- myndiadfe Cidiar þess. — Og rið yfirgeitjum þessa duigitniklu menn, sem þeytast uim landið 'til að kvilkmynda gæð'inga, — í þe.riri von, að myndin giafi aif sér pieningia. svo þeir fái etlthvað fyrir snúð sinn. — Þorri. ANÆGÐIR Framhald af bls. 12. laust, að þeir séu steiikir. . Ég þdkM auðvitaQ elklki t.il Búlgaria í kniattspyrnunni, og get því elklkl gert miér í hug- ariund, hvterjir mögulleilkar dklkar í keppninni gegn þeim vlerða, að svo stödttu. Ég hef þó tirú á því, að við getum staðið í þeim hérna hejrna, en geri mér ekki milklar von ir á þeirra hieimlaviell, þól.t ég viCljl efalki útilWka neinn mcgule Ika. Við getum mimnzt leilks Vals gegn Ðenfica í Iflyrrla, aJHt gehur slkeð. Við erunn staðráðnir í því að gera oklkar bezita, og sýna ifóffitd þá beztu knattspyrnu, sem við eiguím tök á, hvtersu sterikir sem mótherjam'r kunrja að verða, þegar til kemur. Eimhaefu'r va'narlelfa- ur er aldrei skemimltil'egur á að horifa, þcitit hann sé auð- vitað oft vænl’jegri geign ofur efl'., en við murnum láítia góða knattspyrnu si'tjia í fyrir- rúmi. — gþ SKIPAUTGCR3 TlKiálNS M/S'ESJA fer austur um land í hringferð 16. 'þ. m. Vörumóttaka mið- ■ vikudág, fimmtudág, föstudag og mánudag til Breiðdalsvíkur, Stöðvarfjarðar, Fáskrúðsfjarð- ar, • Reyðarfjarðar, Eskifjarðar, 'Norðfjarðar, Seyðisfjarðar, Vopriáfjarðar, Þórshafnar, Raufárhafnar, Húsavíkur, Ak- ' uréyrar og Siglufjarðar. r M/S HERÐUBREIÐ fer vestur um land í hringferð 18. þ. m. Vörumóttaka daglega til Patreksfj arðar, Tálkna- fjarðar, Bíldudals, Þingeyrar, Flateyrar, Suðureyrar, Bol- ungarvíkur, ísafjarðar, Norð- urfjarðar, Kópaskers, Bakka- fjarðar, Boi'garfjarðar, Mjóa- fjarðar og Djúpavogs. M/S HERJÓLFUR fer til Vestmannaeyja og Hornafjarðar 16. þ. m. Vöru- móttaka daglega. C / 'M/S BALDUR til Snæfellsness- og Breiða- fjarðarhafna í dag.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.