Tíminn - 27.01.1972, Blaðsíða 3

Tíminn - 27.01.1972, Blaðsíða 3
FIMMTUDAGTJR, 21. janúar 1972. TIMINN BSRB-þing OÓ—Reykjavik. Aukaþing Bandalags starfs- manna rikis og bæja hófst i Reyk- javik i gær. Til þingsins er boðað til að fjalla um tvö stórmál, kjaradeiluna, sem samtökin eiga i við rikisvaldið, og samningsrétt opinberra starfsmanna. Þinginu lýkur i dag. . Formaður B.S.R.B., Kristján Thorlacius, hélt ræðu og gaf yfirlit um yfirstandandi kjara- deilu. Rakti hann aðdraganda deilunnar og ræddi gang mála fram til þessa. Benti hann á, að sú áfangahækkun, sem verka- lýðsfélögin sömdu um 4. des. s.l., kæmi öll til framkvæmda á samn- ingstimabili B.S.R.B. og rikis og bæjarstjórna, en það samn ingstimabil er miklu lengra en tiðkast á frjálsum vinnumarkaði, en gildandi samningur gildir til 3 ja ára, eða til ársloka 1973. En gert varð ráð fyrir, að ef verulegar launabreytingar verða hjá öðrum launþegum, sé heimilt að breyta samningum til sam- ræmis við það. — bað er staðreynd, sagði for- maðurinn, að ef við fáum ekk* launahækkun til samræmis við samninga verkalýðsféiaganna, þá glatast það, sem vannst i sið- ustu samningum okkar. Eftir að samningar verka- lýðsfélaganna voru undirritaðir, sendi stjórn og kjararáð B.S.R.B. fjármálaráðherra bréf, þar sem óskað var eftir endurskoðun á gildandi samningum. Kröfur B.S.R.B. eru, að grunnlaun hinna lægst launuðu hækki til sam- ræmis við samninga verka- lýðsfélaganna og að samn- ingsbundin grunnlaun opinberra starfsmanna hækki um 14% eftir sömu reglum og hjá öðrum. 30. des. barst svar frá rikis- stjórninni, þar sem ekki var talinn grundvöllur fyrir launa- hækkunum. Sama dag var ákveð- ið að boða til aukaþingsins og að koma á framfæri mótmælum gegn synjuninni. 11. jan. sendi rikisstjórnin ÚL opinbera tilkynningu þess efnis, að hún væri tilbúin að taka þátt i viðræðum, sem fram færu i sátta- stigi. Siðan hafa verið haldnir tveir fundir með sáttasemjara. Eftir fyrri fundinn lét B.S.R.B. 'gera samanburð á kauptextum opinberra starfsmanna og ann- arra stétta og starfshópa. Sýnir sá samanburður, að rikis- starfsmenn hafa lægri laun en aðrir, sem vinna sambærileg störf. Siðari sáttafundurinn var Frh. á bls. 14. Kristján Thorlacius, formaður B.S.R.B. setur aukaþingsamtakanna, sem hófst Igær. (TimamyndG.E.) Pósthús » i Breiðholti KJ—Reykjavik. Bráðlega verður opnað pósthús i Breiðholti, og verður það til húsa i nýja verzlunarhúsinu við Breiðholtskjör. Staða yfirmanns þessa pósthúss hefur verið auglýst laus til umsóknar. Þegar pósthúsið er komið, eiga Breiðholtsibúar völ á nokkuð góðri þjónustu i hverfi sinu, enda telur það orðið 6 - 7 þús. manns, að þvi álitið er. 1 hverfinu eru nú tvær stórar kjörbúðir og einnig tvær mjólkurbúðir. Þá er þar fiskverzlun, lyfjabúð, fatahreinsun, skósmiðavinnu- stofa og skóverzlun, vef- naðarvöruverzlun o g rakarastoia. Þa opna væntanlega' fleiri þjónustu.fyrirtæki bráðlega i verzlunarhúsi, sem tekið var i notkun siöast á árinu 1971, og vonast ibúarnir m.a. eftir banka. Þórarinn Þórarinsson um reksfrarlán til iðnfyrirtækja: Tiltölulega auðvelt verk- efni fyrir seðlabankann EB—Reykjavfk. A fundi i Sameinuðu þingi á þriðjudag mælti Þórarinn Þórarinsson (F) fyrir þings ályktunartillögu um rekstrarlán iðnfyrirtækja, en tillagan er flutt til að stuðla að því, að iðnaðinum sé a.m.k. tryggt visst lágmark rekstrarlána. Er efni tillögunnar að mestu samhrjóða tillögu at- vinnu má la nef nd ar Reykja vfkurborgar frá þvi i desember 1968, en i þeirri nefnd áttu full- trúar allra stjórnmálaflokkanna sæti. Þingsályktunartillöguna flytur Þórarinn ásamt sex öðrum þingmönnum Framsóknarflokks- ins. Tillagan er svohljóðandi: „Alþingi ályktar að fela rikis- stjórninni að hlutast til um, að Seðlabankinn veiti viðskipta- bönkunum nú þegar sérstök lán til að koma rekstraraðstöðu iðn- fyrirtækja i viðunandi horf. Rekstrarlán til þeirra fyrirtækja, sem sett geta viðunandi trygg- ingu, verði veitt i samræmi við bær Íágmarksreglur, sem nú skal greina: a) Fyrirtækin fái vixla söluheimild (vixilkvóta) til sölu á allt að 90 daga löngum vixlum, er nemi allt aö þriggja mánaða framleiðsluþeirrab) Auk þess fái fyrirtækin yfirdráttarheimild á reikningslánum (hlaupareikn- ingsyfirdrátt), er svari til þriggja mánaða kaupgreiðslu við- komandi fyrirtækis. Að þvi er varðar báða ofangreinda liði, skal miðað við meðaltalsframleiðslu og meðal- talskaupgreiðslur s.l. tvö ár." 1 upphafi framsöguræðu sinnar minnti Þórarinn Þórarinsson á rekstrarvandamál Slippstöðvar- innar á Akureyri og las úr skýrslu um það efni. Sagði Þórarinn, að þetta ætti við fjöldann allan af öðrum iðnfyrirtækjum i landinu. Skortur rekstrarfjár hefði tor- veldað rekstur þeirra á margvis- legan hátt. Þórarinn minnti þessu næst á, að þingsályktunartillagan væri i meginatriðum byggð á ályktun atvinnumálanefndar Reykja- vikur frá 1968. Þórarinn kvað fé vera fyrir hendi til þessara lán veitinga. — Ég tel að Seðla bankinn eigi tiltölulega auðvelt með að leysa þetta verkefni, ef vilji er fyrir hendi, sagði hann og bendi á, að bundið fé hjá Seðla bankanum væri 2 þúsund milljón kr. meira en upphæð þeirra vixla næmi, sem hann hefði endurkeypt af viðskiptabönkunum. Ennfremur minnti Þórarinn á nauðsyn úrbóta i þessum málum vegna EFTA-aðildarinnar og væntanlegra samninga við Efnahagsbandalagið^og fleiri atriði i sambandi við þessi m'ál. Þórarinn tók hins vegar fram, að af hálfu flutningsmanna tillög- unnar yæri litið á hana sem hreina bráðabirgðalausn; koma þyrfti þessum málum i miklu full- komnara horf i framtiðinni. Það væri miklu fullkomnara og heppi- legra að tryggja umræddum fyrirtækjum afurðalán eins og sjávarútveginum væru tryggð, svo og landbúnaðinum. Miimti Þúrarmn á, að 1958 hefði einmitt tillaga, sem hefði miðað að þvi, verið samþykkt á Alþingi af öllum flokkum, en árið eftir, þegar viðreisnarstjórnin hefði komizt til valda, hefði tillögunni verið stungið undir stól. Hefðu þingmenn Framsóknarflokksins flutt þá tillögu aftur og aftur á sex eða sjö þingum, en þá gefizt. upp á þvi, vegna slæmra undir- tekta, og tekið upp i staðinn tillögu i meginatriðum byggða á ályktun atvinnumálanefndar Reykjavikur frá 1958. Auk framsögumanns, tóku til máls þeir Pétur Pétursson (A), Jón Snorri Þorleifsson (AB), en hann taldi brýna nauðsyn vera á þvi að taka skipulagsmál iðnaðarins til athugunar og leita úrbóta i þeim efnum. Að lokum tók Magnús Jónsson (S) til máls. Tillögunni var siðan visað til nefndar, en umræðunni um hana var frestað. Fékk 36.70 kr. i Þvzkalandi ÞO — Revkiavik. Vélskipið Helga Guömunds dóttir frá Patreksfirði seldi 80.6 tonn i Þýzkalandi i morgunn fyrir lo9. 355 mörk, sem eru 2.957 millj. Meðalverðið er 36.7o kr., sem er sérlega gott. Þennan afla fékk Helga i net og var það svo til eingöngu ufsi. Jindr-ich Rohan, hljómsveitarstjóri (t.h.) og Leon Spierer, fiðluleikari bera saman bækur sinar. (TimamyndGE) Læti Þorkels á dagskrá sinfóníunnar í kvöld ?» SB—Reykjavlk. Fyrstu tónleikar Sinfóniuhljóm- sveitar tslands á siðara misseri verða haldnir i kvöld kl. 21 I Háskólabiói. Stjórnandi verður Jindrich Rohan og einleikari Leon Spierer fiðluleikari frá Berlin. Á dagskrá eru „Læti" eftir Þorkel Sigurbjörnsson, fiðlukonsert i G-dúr eftir Mozart og Sinfónia no. 1 eftir Brahms. Jindrich Rohan hljómsveitar- stjóri sagði á fundi með fréttamönn- um i dag, að hann hlakkaði mjög til að stjórna verki Þorkels. Hann hefði aldrei gert neitt svona áður, helm- ingur verksins væri á segulbandi, en hljómsveitin léki með og allt yrði þetta að falla svo saman, að ekki skakkaði sekúndubroti, o'g segul- bandið réði hraða stjórnandans. Fiðluleikarinn Leon Spierer fædd ist i Berlin, en ólst upp i Argentinu og stundaöi nám þar og i London. Hann er ráðinn fyrsti konsert- meistari við Filharmóniusveitina Berlin og var konsertmeistari i Stokkhólmi 1958—'63. Sagðist hann hafa hlustað á æfingu Sinfóniu- hljómsveitarinnar i gærmorgun og fyndist sér hljómsveitin frábærlega góð. Um verk sitt „Læti" segir Þorkell Sigurbjörnsson, að það sé samið i tilefni Beethoven-ársins 1970. Sumir hafi viljað votta meistaranum virð- ingu með hógværð, aðrir með „látum". Sænskt ego Nýlega flutti maður nokkur ræðu á árshátið átthagafélags i Reykja vík. Hann fór mörgum fögrum orðum um Svia af þvi tilefni, og nefndi til einhverja skriffinna i blöðum, eins og hann orðaði það, sem legðu i vana sinn að tala illa um þá, sem hann þekkti að góðu einu. ósagt skal látið hvort árs- hátíð átthagafélagsins var kjör- inn vettvangur til ræðuhalda um Svia, eða hvort ræðan hefur oröið til undir annarlegum þrýstingi. En hvað sem um það er, þá mun vera um misskilning að ræða, þegar sagt er að skriffinnar riti illa um Svia i blöðin. Sann- leikurinn er sá, að Sviar eru af- bragðsfólk, eins og aðrir Norður- landamenn, hvorki verri né betri, en alveg hreint ágætir svo langt sem þeir ná. Það þurfti enga árs- hátið átthagafélags I Reykjavik til að kom slikum vitnisburði á framfæri. Hitt er annað mál, að svona nokkuð bendir eindregið til þess, að hér i landinu séu starfandi menn, sem hafi tilkvaddir eða ótilkvaddir tekið að sér að reka einskonar sænskr menn ingartrúboð. Hefur áður verið vikið að þessum grunsemdum i þáttum þessa skriffinns. Við höf- um nú um hrið alizt upp við söng um Bandarfkin og söng um Rúss- land. Menn hafa verið reiðubúnir að vitna um þessi lönd, þjóðskipulag þeirra og annað ágæti, alveg eins og tslendingum værí brýn nauðsyn á að skilja. að fordæmi þeirra væru okkur fyrir l)o/.(u. Mjórri raddir hafa svo heyrzt um Bretland og JAFNVEL Frakkland. Siðan virðist sem nokkrir menn, menntaðir i Svi- þjóð, hafi ákveðið að hefja ýms sænsk fyrirbæri til vegs og virð- ingar, kannski helzt tii upphefðar menntun sinni þegar komið var hoiui i kotrikið. Andmæli gegn þessu er ekki áfellisdómur um Svia. Þau koma Svitiin raunar ekkert við. Þetta afbrigði undir- gefninnar er sama eðlis og söngurinn um ágæti stór- veldanna. Sá er munurinn, að engum hefur enn dottið í hug að blanda ást sinni á öðru hverju stórveldanna saman við hátiða- liöld átthagafélaga á islandi. Það er sjálfsagt gott aö menntast i Sviþjóð, en verra ef það kostar að koma heim með sænskt ego. Svarthöfði

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.