Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 6

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 6
GIF 300.000 kru- ningnagsfnauvoK atausingormit 10. juli Kalåtdlit-nu- nåne tamarme idrætsmærkate (ti- merssornermut ilisarnaut) tuniniar- neKalisaoK Kalåtdlit-nunåne Timer- ssoKatigtt Kåtuvfiata kåtuvfiup u- kiunik 25-ngortorsiordlune nagdliu- torsiornigsså ukiaro 3. september pissugssaK pivdlugo sanatisimasså. mærkate arkit 30.000-ingordlugo naKineKarsimavoK arke atauseic 50- inik mærkatitaKartardlune. arkimut 15 kr-nik akeicarpoK åmalo erKui- niutaujutiginere pivdlugit arkit ta- marmik normoKardlutik. naKiterti- tat tamarmik tunineKasagpata GIF sivneicartoruteKartugssåusaoK 300.000 kr. migss. aningaussat a- torneKasåput »kalåtdlit, Kavdlunåt europamiutdlo timerssortartut åta- vigeKatigtngnerat nukigtorsarniar- dlugo.« GIF-ime sujuligtaissoK, regn- skabschef Hansipåjuk Gabrielsen, idrætsmærkatimik sarKumiussivoK sap. ak. kingugdlerme Hotel Rich- mondime Københavnimltume nåpe- Katigigsitsinerme, tåssane ilåtigut peKatauvdlutik kulturministere Niels Mathiassen åmalo Kavdlunåt timerssoKatigigfisa kåtuvfiata sivni- ssue Kalåtdlit-nunanut ministere- Karfingmérsutdlo. idrætsmærkate titartarneKarsima- vok Vibeke Salomonimit Mogens Kristiansenimitdlo. sujunertauvoK ukiut tamaisa idrætsmærkatimik nutåmik sancalingmik sanassoKar- tarnigsså. ukiup matuma nagdliu- torsiorfiunera pivdlugo ukioK måna erKuiniartitsineK makitsinertaKar- tugssaK ilångiineKarsimavoK erKu- gagssat katitdlutik 50.00 kr-nik na- leKardlutik. mérkanut idrætslejr IMungme pikupåt Kalåtdlit-nunåne timerssoKatigit Kåtuvfiat ukioK måna sujugdler- mérdlune Nungme mérKanik ti- merssortartunik katerssutitsiniar- poK julip nålernerane augustusiv- dlo autdlartinerane. katerssutug- ssat 20 migssangajåinik amerdlå- ssuseKåsåput, nukagpiancat 12— 13-inik ukiugdlit Kalåtdlit-nunå- nit tamarmit pissut. åipågumut pilerssårutauvoK mérKat pingasu- nik timerssornermut tungassumik katerssutitineKåsassut, tåssane nukagpiarKat niviarsiarKatdlo pe- KatautineKåsavdlutik. Kujatåne katerssutitineKåsåput, Kitåta Ker- Kane Avangnånilo atautsit. — mérKat timerssornermut ka- terssutitineKartarnigssånik isuma Danmarkimit pigssarsiauvoK, tå- ssane ilusilersuissusimavdlune Dansk Idræts-Forbundip pædago- gitut konsulentia, Torben Bund- gaard, Kalåtdlit-nunåne Timer- ssoKatigit Kåtuvfiåne sujuligtai- ssoK, Hansipåjuk Gabrielsen OKa- lugtuarpoK. nåpeKatigingneK sujugdleK Nungme pisaoK, tåssa tåssane ig- dloKarfingme inerssuarmik timer- ssortarfeKarmat, eKaersårfeKar- dlune, arssåutarfeKardlune il. il., Hansipåjuk Gabrielsen OKarpoK. — åma uvagut nangminérdluta ti- merssornermut konsulentivut a- torniarsinauvavut, Nungme nåpe- KatigigsitsineKåsagpat, tåssane a- tuarfeKarfik pilerssårusiornerme suleKatigisinaugavtigo. nukagpi- arKat igdlOKarfingme atuarfit ar- dlåne inigssiniarsinauvavut. GIF-ip Kalåtdlit-nunåne kom- muneKarfit tamaisa åtaviginiar- pai nukagpiarKamik torKagaKar- Kuvdlugit mérKat nåpeKatiging- nigssåne peKataussugssamik. uki- uisa kigdlingat 13-inut kigdliler- neKarmat perKutauvoK, tingmi- ssartornermut umiarssuarnermut- dlo billetit akikitdlineKartarnerat taimatut ukiulingne pitsaunerung- mat. autdlarKautåne GIF mérKat nå- peKatigingnigssånik akilissug- ssauvoK, kisiånile neriutigineKar- dlune, atuarfit kommunitdlo ki- ngusingnerussukut nåpeKatigig- tarnerne suleKatigigsineKartaler- sinåuput, tamatumanilo aningau- ssatigut åma. tamatumane tamar- me erKarsautit tunuleKutåt tåssa Kalåtdlit-nunåne timerssoKati- gigfit atuarfitdlo suleKatigingne- rulernigssåt sujunertaralugo ti- merssornerup soKutigineKarneru- lernigsså Kalåtdlit-nunåne atuar- tut akornåne. mérKat timerssornikut nåpeKa- tigigsinigssåne uvdlormut pissar- tugssat årKigssuneKåsåput atuag- katigut timerssornikutdlo inger- dlatat atautsimortungordlugit, å- malo timerssutit ilisimaneKartut tamaisa sangmineKåsavdlutik. -h. idrætsmærkatinik niorKuteKarneK 25. augutst unisaoK. mærkatinik niorKuteKartut tamatuma kingorna- gut GIF-imut nalunaerutigisavåt i- drætsmærkatit arkit sule tunine- Kångitsut normue sunersut. tunineicartut idrætsmærkatit arkit normue najorKutaralugit makitsine- KåsaoK erKuissumut sujugdlermut 15.000 kr., åipanut 10.000 kr., pingajuånut 5.000 kr. tåukua sa- niatigut ericugagssaKåsaoK Kulinik tamarmik 1.000 kr-ussunik åmalo erKUgagssaKåsavdlune 20-nik ta- marmik 500 kr-ussunik. ajugaussut ance sarKumhineKåsåput GIF-ip u- kiunik 25-ngortorsiuinerane Nung- me 3. september åmalo AG-me sisamångornerme 7. september. napeKatigigsitsinerme Hansipåjuk Gabrielsenip OKalugtuarå nagdliu- torsiornigssame sussoKarnigsså, naggastvdlunilo: — akulikitsunik o- KatdlisigineKartarput Kavdlunåt ka- låtdlitdlo akornåne pissutsit. matu- mane nuånaråra OKarsinaugama, ti- merssornermut tungassunik suleKa- tigingnerme inuiait tåuko akornåne isumaKatigtngineKartångingmat. su- leKatigingneK ajungitdluinartoK i- ngerdlåsimavarput, igdlugtgdlune a- tarKeKatigingneK timerssornerdlo pivdlugo soKutigissaKaKatigtngneK. tamåna avdlat iliniarfigisinauvåt. ¦h. kulturimut tungassunut ministere Niels Mathiasen Kalåtdlit-nunåne Ti- merssoKatigtit Kåtuvfiata sujuligtaissua Hansepåjuk Gabrielsen åmalo departementschef Erik Hesselbjerg ilagalugit Hotel Richmondime kate- risimårnermut najOtoK åssilineKarsimassoK. (åss.: Lars Josefsen). Kulturminister Niels Mathiasen sammen med formanden for Grønlands Idrætsforbund Hansepåjuk Gabrielsen og departementschef Erik Hessel- bjerg ved sammenkomsten på Hotel Richmond. (Foto: Lars Josefsen). Idrætsmærkat kan give 300.000 kr. i overskud til GIF Fra og med mandag den 10. juli sælges cver hele Grønland et idrætsmærkat, som Grønlands Idræts-forbund udgiver i anled- ning af forbundets 25. års jubilæ- um den 3. september i år. Mærka- tet er fremstillet i et oplag på 30.COO ark med 50 mærkater pr. ark. Prisen er 15 kr. pr. ark og af hensyn til lotteriet er hvert ark nummereret. Hvis hele oplaget sælges, vil GIF få et overskud på ca. 300.000 kr. Pengene skal an- vendes til at „styrke kontakten mellem grønlandske, danske og europæiske idrætsfolk". Fermanden for GIF, regnskabs- chef Hansepåjuk Gabrielsen, præ- inusungnerit håndbold-imik GM-exåsassut K'aKortume agssangmik arssar- nerme pissartångorniunerit inger- dlanerånut atassumik GHF-ip siv- nissue atautsimiput. atautsimi- nerme aulajangerneicarpoK ag- ssangmik arssarnerme inusungne- rit pissartångorniutitineKåsassut, 1978-ime imalunit 1979-ime uper- nåkut pissugssamik. åma nutånik sujulerssuissug- ssarsiorneKarpoK, ukualo ilaussor- tångorput. sujuligtaissoK Olav Sindalsen, K-33, aningausserissoK Jens Rasmussen, B-67, åmalo Gert Jaccbsen, K-33, Petrine Nielsen, NUK åmalo Noah Kreutzmann, S-68. senterede idrætsmærket på en re- ception i sidste uge på Hotel Richmond i København, hvori deltog bl. a. kulturminister Niels Mathiasen cg repræsentanter fra Dansk Idrætsforbund og Grøn- landsministeriet. Idrætsmærkatet er tegnet af Vi- beke Salomon og Mogens Kristi- ansen. Det er hensigten hvert år at udgive et idrætsmærkat med nyt motiv. På grund af jubilæ- umsåret knyttes i år en lodtræk- ning til salget med gevinster på ialt 50.000 kr. Salget af idrætsmærkater slut- ter den 25. august. Forhandlerne sf mærkatet skal derefter medde- GIF-numrene på de idrætsmær- kat-ark, som endnu måtte være usolgte. Blandt de mest solgte idræts- mærkat-numre trækkes lod om førstepræmien på 15.000 kr., 2. præmien på 10.000 kr., 3. præmien på 5.000 kr. Desuden er der 10 præmier på hver 500 kr. Vinder- nes navne offentliggøres ved GIF's 25 års jubilæumsfest i Nuuk (Gcdthåb) den 3. september og i AG torsdag den 7. september. Ved receptionen fortalte Hanse- påjuk Gabrielsen om jubilæums- prcgrammel, og han sluttede: — Der tales ofte om forholdet mel- lem danskere og grønlændere. - Jeg er ved denne lejlighed glad for at kunne sige, at der inden for de) idrætslige samarbejde al- drig har været gnidninger mellem de to befolkningsgrupper. Vi har praktiseret et virkelig godt sam- arbejde, scm bygger på gensidig respekt for hinanden og interesse for idrætssagen. Det kunne andre lære neget af. -h. Børneidrætslejr planlægges i Nuuk Ferie i Europa Køb en vogn på grænseplader fra kr. 13.360,-. rent a car lej en vogn hos aut. forhandler. Forespørgsler besvares omg. FIAT CENTRET-Ringkøbingvej 99-101, DK 7400 Herning Tlf. 07-12 63 33 aften 07-26 82 33 Grønlands Idræts-Forbund vil i år for første gang arrangere en børneidrætslejr i Nuuk (Godthåb) i slutningen af juli og begyndelsen af august. Lejren får knap en snes deltagere, drenge i alderen 12-13 år fra hele Grønland. Næste år planlægges tre børneidræts- lejre, hvor i deltager både drenge og piger. Der vil blive arrangeret en lejr i Sydgrønland, en i Midt- grønland og en i Nordgrønland. — Ideen til børneidrætslejrene er hentet fra Danmark, hvor den er udformet af Dansk Idræts- Forbunds pædagogiske konsulent, Torben Bundgaard, fortæller for- manden for Grønlands Idræts- Forbund, Hanspajuk Garbielsen. Den første idrætslejr placeres i Nuuk, fordi byen har idrætshal, gymnasiksale, fodboldbane m. v., siger Hansepåjuk Gabrielsen: — Vi kan også gøre brug af vore egne idrætskonsulenter, når arrangementet afvikles i Nuuk, hvor vi vil samarbejde med skole- væsenet om projektet. Vi vil søge at få drengene indkvarteret på en af byens skoler. GIF kontakter alle kommuner i Grønland og anmoder kommu- nerne om at udpege en dreng til børneidrætslejren. Når man har sat aldersgrænsen til 13 år, så skyldes det, at mulighederne for rabat på fly- og skibsbilletter er bedst for den aldersgruppe. I første omgang er det GIF, der finansierer børneidrætslejren, men man håber, at både skolerne og kommunerne senere kan blive inddraget i et samarbejde om- kring lejrene, der også gælder økonomien. Grundtanken i det hele er et nærmere samarbejde mellem idrætsforbundet og sko- lerne i Grønland med den hen- sigt at øge interessen for idræt blandt skoleungdommen i Grøn- land. På børneidrætslejren vil der bli- ve lagt et program, der kombine- rer teori og praktisk idrætsud- øvelse, og man vil beskæftige sig med alle kendte idrætsformer. -h.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.