Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 22

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 22
atuartartut agdlagait. læserne skriver KNAPP bør have større kompetence Fisker- og Fangerforeningen i Grønland er nu 25 år gammel. 25 år er mange år. Nogen vil måske spørge, hvad foreningen har ar- bejdet med i de år, og hvad vil foreningen arbejde for i frem- tiden. Jeg må sige, at KNAPP har arbejdet med mange emner i disse år. I de forløbne 25 år er der sket en voldsom udvikling inden for fiskerierhvervet, trods naturforholdene i nogle af årene har været meget hårde på grund af landets geografiske beliggen- hed. Grønlænderen, som altid har skaffet sig sine livsfornødenheder i havet, har fortsat sin stræben efter fremskridt, så vi må sige, en grønlandsk fisker har en frem- tid, og det må man støtte fra politisk side i fremtiden. Det er noget man fra KNAPPs side har været med til og fulgt med i. Hvad vil KNAPP beskæftige sig mest med i fremtiden? Jeg mener, at KNAPP i fremtiden bør være en stor og stærk organisation, som skal være den, der har en af- gørende rolle i spørgsmål vedrø- rende fiskeri og fangst. Her tæn- ker jeg på forholdene i dag, hvor KNAPP ikke har nogen kompe- tance i fiskeri, og fangstspørgs- mål. Jeg finder dette forhold uholdbart. Jeg er klar over, at man i alle spørgsmål vedrørende fiskeri og fangst hører KNAPPs mening og man så vidt muligt følger KNAPPs indstilinger, ikke mindst fordi organisationen har en repræsentant i den politiske arena. Hvad vil der ske, når KNAPP ikke længere har sin egen repræ- sentation i disse organer? Jeg tror, at KNAPPs indflydelse der- KGH-me assistentit Kåumatit tugdlit ingerdlaneråne KGH Kalåtdlit-nunåne ig- dloK^rfingne suleKatigssaminik atorfinigtitsissugssauvoK ar- dlalingnik nålagauvfingme atorfiligtut suleKataulersugssanik. tamatumunga atatitdiugo atåssuteKarfigerusugkaluarpavut angutit arnatdlo inusugtut 21-nit 25-t tungånut ukioKartut iliniagaKarusugtut åmalo Kalåtdlit-nunåne inutigssarsiorne- rup iluane sujunigssaKalerumårnigssamingnik soKutigissaicar- sinaussut. ukiut sujugdlit mardluk suleKatauvfigissagssat misiligauvfig- tut atorneKartugssåuput, ukiutdlo tåuko ingerdlaneråne tje- nestemandingortugssat KGH-p Kalåtdlit-nunåne sulivfenar- fine åssiglngitsunik iliniagaKartineicartugssåuput, sordlo KGH-p pilersuinermut sulivfenarfine, niorKutigssiorfine, angatdlånermut sulivfenarfine il. il. tamatumunga ilångut- dlugo iliniartungortugssat ukiut misiligauvfiussut ingerdla- neråne åmalo kingusingnerussukut atuagkat atordlugit ili- niartineKartugssåuput sordlo suliagssamingnut tungassunik kursusertineKartarnermikut åmalo pissortat tungåtigut su- liagssat nalinginaunerussut sussusinik iliniartineKartarumår- dlutik. handelime taimatut niuvertugssångorsimassut ukiut mardluk misiligauvfiussut Kångiunerisigut atorfiligtut Kalåtdlit-nunå- ne atorfinigtineKartugssåuput akigssauteKarfit Kulingiluéine akigssarsiagssarititaussut nåpertordlugit, tåssångånitdlo Ka- låtdlit-nunåne KGH-p iluane pissortaicarfingnut Kagfariar- Kingnigssamingnut ajungitsunik periarfigssaKalerumårdlutik, sordlo handelime niuvertugssaunertut, niuvertututdlunit. nautsorssutigårput kigsautenartugssat ajorpatdlångitsumik Kavdlunåtut oKalugsinauvdlutigdlo agdlagsinåusassut, kisalo åma niuvemermut tungassumik iliniartorérsimåsassut. kisa- lo Kalåtdlit-nunåne helikopterinut måtarfeKarfingne KGH-p sulexataunera ernarsautigalugo ilångutdlugo piumassarine- KarpoK kigsauteKartugssat tulugtut påsisimassaKardluamig- ssåt, taimåitumigdlo atorfinigtitaunigssamut tungavigssaK pitsaunerpåK — tåssa niuvemermut tungassumik iliniaga- Karsimanigssap saniatigut — tåssaussariaKarpoK realskolime soraerumérsimanigssaK Kavdlunåtornermut, tulugtomermut kisitsinermutdlc ajungitsunik karaktéreKardlune. akigssautigssat autdlarKåumut kalåtdlit atorfigdlit akigssau- taisa arfineK-åipåne pissagssautitaussut nåpertordlugit angi- ssuseKartugssåuput, tåssa akigssautit månåkut atortussut nå- pertordlugit Kåumåmut 4.322,70 kruniuvdlutik. atorfinigkumavdlutik soKutigissaKarsinaussut Kinuvigineicar- put igdloKarfingme najugkamingne niuvertumut agdlagaitar- dlutik sågfigingnerKuvdlugit. soraerumérsimanermut ugper- narsautit, ilinialernermut isumaKatigissut ilailo ilångutdlu- git nagsiuneKåsåput. Den Kongelige Grønlandske Handel Handelsinspektoratet ved vil blive reduceret kraftigt med erhvervets stagnation til føl- ge. Det ønsker vi nødigt. Derfor mener jeg, at KNAPP i fremtiden bør have større ind- flydelse og kompetance i følgen- de: i forhandlinger angående kvo- tering af fiskefangster og fangst af andre dyrearter. Jeg mener også, at det er på tide at give KNAPP afgørende kompetence til at afgøre spørgsmål om alle for- mer for udnyttelse af havene omkring os og bestemmelser om havene, idet KNAPPs hovedbe- styrelsesmedlemmer som regel er personer med stor erfaring inden for fiskeri og fangst, og i kraft af denne erfaring vil være bedre i stand til at gennemføre vore krav. Som eksempel kan jeg nævne spørgsmålet angående laksefiske- riet. Vi fiskere er klare over, at vor laksekvota er alt for lille, Og i år, 1978, skal der føres forhand- linger om laksekvotens størrelse. Det er noget, vi fiskere har set frem til med forventning, men hidtil er der intet sket, og det er tvivlsomt om landsrådet tænker på det, selv om vi fra KNAPP adskillige gange har rykket for denne. Tvært imod har vi hørt fra landsrådet, at landsrådet er blevet tilbageholdende i dette spørgsmål, idet man der ikke tror, at der er mulighed for at øge kvotastørrelsen for laks. Det er en kapitulation, som KNAPP ikke kan tolerere på nogen måde. Derfor gentager jeg: giv KNAPP store beføjelser i stedet for blot at høre dens mening og blot be- nytte den som rådgiver. Lad KNAPP forhandle på jeres vegne, så vil organisationen måske opnå resultater hurtigere. Det er på tide at give en stor organisation, der har eksisteret i 25 år, op- gaver, der vedrører den selv. Gronlandsposten ensker at bringe et stort antal læserbre- ve liver uge. Derfor beder vi om, at indsenderne skriver meget kort. Hvis læserbrevene er mere end 200 ord, er redrk- tionen i regelen nødt til at for- korte dem. Vi offentliggør ikke anonyme indlæg, men hvis særlige grunde taler for det, kan vi bringe et læserbrev under mærke istedet for navn. Send dit indlæg til: Grøn- landsposten, postbox 39, 3900 Godthåb. Til slut vil jeg takke de perso- ner, som har medvirket d organi- sationens 25-årige virke og ikke mindst organisationens formand i de sidste 13 år, Niels Carlo Heil- mann, som fortsat er formand. Nikolaj Heinrich, medlem af hovedbestyrelsen. Hvad kan vi tilbyde i stedet for spiritus? Hver gang noget, som har opta- get en stor del af vor tilværelse, vor tankegang og vor tid, forsvin- der, føler vi et tomrum i os. Den- ne følelse forsvinder langsomt med tiden. Nu skal vi have folkeafstemning om spiritusspørgsmålet. Formålet er at gøre forbruget mindre. Hvis det ender med, at der kom- mer et totalforbud eller man ind- fører alvorlige begrænsninger, vil der hos mange mennesker opstå en følelse af et tomrum, som vil Handelsassistenter KGH KGH skal i de kommende måneder ansætte et antal medar- bejdere til sin stab af tjenestemænd i de grønlandske byer. Vi søger forbindelse med unge mænd og kvinder i alderen 21—25 år, som er interesserede i en uddannelse og i en frem- tid indenfor det grønlandske erhvervsliv. De første 2 ansættelsesår er en prøvetid, hvor vi giver aspi- ranten en alsidig uddannelse indenfor KGH’s funktioner i Grønland: forsyningstjenesten, produktion, trafiksektoren etc. Sideløbende hermed vil der både i prøvetiden og senere blive givet teoretisk uddannelse i form af kurser af såvel faglig art som af mere almen ledelsesmæssig karakter. Efter 2 års tilfredsstillende prøvetid ansættes handels- assisenter som tjenestemænd i Grønland i lønramme 9 og har herefter gode muligheder for videre avancemen til KGH’s lederstillinger i Grønland: handelsoverassistent, handelsfuld- mægtig og handelschef. Vi forventer af ansøgerne, at de nogenlunde i skrift og i tale behersker det danske sprog, og iøvrigt har gennemgået en normal handelsuddannelse. Af hensyn til den flytjeneste, som KGH udfører i en del af de grønlandske heliports, kræves endvidere et godt kendskab til engelsk, og det bedste grund- lag for en ansættelse vil derfor — foruden handelsuddannelse — være realeksamen med gode karakterer i dansk, engelsk og regning. Begyndelseslønnen er i henhold til den grønlanndske tjene- stemandslovs lønramme 7, hvilket for tiden svarer til en løn på 4.322,70 kr. pr. måned. Interesserede ansøgere bedes venligst henvende sig skriftligt til handelschefen i den by, hvor de bor. Eksamensbeviser, lærerkentrakt m.m. bedes medsendt. Den Kongelige Grønlandske Handel Handelsinspektoratet råbe efter indhold. Hvad skal vi putte i det? Hvem skal fylde det op? Hvem skal tilbyde åndelig og kulturelt stof at fylde det ud med? For det er nødvendigt. Er menig- heden, præstegældene, GOF, kom- munerne, landsrådet og forenin- gerne i gang med forberedelserne? Vi har ikke så få personer iblandt os, som på grund af spiri- tusmisbrug føler sig usikre. Nog- le, som forsøger at holde på fami- lie eller arbejdsplads, nogle, som forgæves søger efter en nødhavn - men deres søgen efter støtte er ofte forgæves. Jeg vil ikke være højtidelig, men kan ikke lade være med at tænke på et skriftsted i bibelen. Onde ånder, der er gået fra deres opholdssted, og da de vender til- bage, finder de deres opholdssted renset for mennesker - det er tomt. De bosætter sig påny, men bliver meget mere onde. Hvis man fjerner spiritussen, hvad skal man så sætte i stedet? Hvilke åndelige og kulturelle til- bud vil man byde på? Hvem skal komme med tilbude- ne? Forpligter de ovennævnte or- ganer sig i den vigtige og ansvars- fulde opgave at ville tage ikke så få grønlændere i hånden og lede dem hen til hvor støtten kan fin- des, således at de kan komme over følelsen af det nævnte tomrum og finde et sikkert ståsted. Hvad forbereder man til den tid? H. C. Petersen. Folkeafstemning 19. september Vi kommer til at gå til stemme- lokalerne nogle gange i dette år. Indenrigsministeriet har nu med- delt, at der den 19. september af- holdes folkeafstemning om ned- sættelse af valgretsalderen til 18 år. 22

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.