Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 27

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 27
Verdenskonference for kvinder i 1980 Selv om alle måske ikke er klar over det, er vi inde i kvindernes tiår. Det blev besluttet på FNs internationale kvindekonference i 1975 i Mexico City. Og her anbe- falede man også, at der blev holdt en verdenskonference i Te- heran i 1980. Verdenskonferencen skal vurde- re, om der er sket fremskridt og komme med forslag om, hvordan man bedst kan sikre sig, at det der blev vedtaget i Mexico gen- nemføres i praksis. Der er udarbejdet et forslag til en erklæring om kvindernes del- tagelse i kampen for styrkelse af international fred og sikkerhed, og mod kolonialisme, racisme, raceforskelsbehandling, agression, besættelse og alle former for fremmed herredømme. Undertemaet i verdenskonfe- rencen bliver beskæftigelse, sund- hed og uddannelse. Kommissionen for kvinders sta- tus, som står for arrangementet af verdenskonferencen, har også godkendt en række resolutioner om det internationale arbejde for at forbedre kvindernes status i såvel industri- som udviklings- landene, bl. a. ved hjælp til ofre for apartheid og forholdsregler til bekæmpelse af prostitution. 7 miil. kr. EF penge til Grønland i 1978 I Nuuk bygges der i meget stor udstrækning for EF-penge, og det drejer sig om store og dyre pro- jekter, f. eks. det nye elværk, skibsværftet og lufthavnen. Netop nu er man startet på opførelsen af det nye landshospital og det nye posthus. Det sidste er, at EF har bevilget penge til konstruk- tion af et nyt vandværks første etape i NugssuaK-området. Den sidste EF-bevilling er på 7 millioner kroner og omfatter 13 projekter som udbygning af ho- vedvandledninger i Nanortalik, NarssaK og Pamiut (Frederikshåb) samt K’asigianguit (Christians- håb). Der er bevilget penge til kon- struktion af højspændingsanlæg i Nuuk (Godthåb) og til udnyttelse af spildvarme fra elværket i K’a- sigianguit ligesom elforsyningen skal forbedres i Narssax og Pa- miut (Frederikshåb). BYGDER OGSÅ TILTÆNKT Bygderne er også tiltænkt i den nyeste EF-bevilling. Nyt bygde- elværk me dledningsnet skal op- føres i Agdluitsup-på (Sydprøven), og der er bevilget EF-penge til nykonstruktion af et bygdeelværk i Kap Hope ved Scoresbysund. Bevillingen fra EFs regional- fond omfatter også udvidelse af helårsvandforsyningen i K’eiter- tarssuatsiait (Fiskenæsset). Julut Kontorchef Gert Vigh Dannebrogsridder Kontorchef Gert Vigh, Ministeriet for Grønland, er udnævnt til Rid- der af Dannebrogsordenen og har været hos dronningen for at tak- ke for ordenen. 25.000 kr. til Landsmuseet Sparekassen for Lyngby og Om- egns Fond (Bikuben i Lyngby) har i anledning af Nuuks jubilæ- umsår besluttet at give Grønlands Landsmuseum en gave på 25.000 kr. til fri anvendelse i forbindel- se med udvidelsen af samlinger- ne, som flytningen til den nye bygning indebærer. Draco 2000 DC Pæn og velholdt fra 1975, Volvo Penta 115 HK/100 B. Motor og ben nyrenoveret. Der medfølger: radio 5 watt sender, ankergrej, kompas ild- slukker, diverse reservedele og ekstra skrue. Pris: kr. 55.000. Henvendelse: POUL HOLM Boks 118, 3952 Jakobshavn. Telefon 4 31 50 efter kl. 18.00. Sisimiut kommune Vicevært til Sisimut kommunes boligadministration søges en vicevært for tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale. Stillingen omfatter viceværtsfunktioner for 116 lejligheder i området Pamap Kua syd (Skolevej) herunder ren- og vedlige- holdelse af bygninger og arealer. Ansøgere med en håndværksmæssig baggrund vil blive fore- trukket. Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst af 22. september 1977 mellem Ministeriet for Grønland og Grønlands Arbejdersammenslutning vedrørende varmemestre samt viceværter og pedeller i Grønland. Nærmere oplysninger vedrørende stillingen kan fås ved hen- vendelse til vicevært Jonas Jeremiassen, tlf. 1 43 30. Ansøgning med oplysning om tidligere uddannelse og beskæf- tigelse bilagt evt. eksamensbeviser og anbefalinger fremsen- des senest 30. juni 1978 til Sisimiut kommune Postbox 95 . 3911 Holsteinsborg Sisimiut kommune 2 assistenter til sekretariatet Ved Sisimut kommunes sekretariat er 2 stillinger som assi- stenter ledige til besættelse snarest muligt. Arbejdsområdet omfatter for den ene assistents vedkommen- de forberedelse af kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder samt opfølgning af sager herfra. Desuden skal ansøgeren være indstillet på at påtage sig alment kontorarbejde. For den anden assistents vedkommende omfatter arbejdsom- rådet alment sekretariatsarbejde, distribuering og modtagelse af post, bestilling af og kontrol med kontorartikler samt op- bygning af kommunens arkiv. Pågældede vil få ansvaret for betjent- og telefonomstillingsfunktionen. Fælles for de to assistent-stilinger kan vi tilbyde: Bolig: For ikke-hjemmehørende stilles bolig til rådighed for hvilken der betales boligbidrag efter de for statens tjene- stemænd i Grønland gældende regler. Til hjemmehørende vil der eventuelt kunne anvises bolig, for hvilken der be- tales efter de gældende regler om udleje på boligstøttebe- tingelser. Rejse: For ikke-hjemmehørende ydes der fri rejse til og fra Grønland efter de for tjenestemænd i Grønland gældende regler. For hjemmehørende vil der eventuelt kunne aftales rimelige vilkår for dækning af rejseudgifter. Løn: Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst mellem Ministeriet for Grønland og Handels- og Kontor- funktionærernes Forbund eller mellem GAS/HK og Mini- steriet for Grønland afhængig af status som ikke-hjemme- hørende eller hjemmehørende. Ansøgning med oplysning cm uddannelse og tidligere beskæf- tigelse samt kopi af eksamensbeviser og anbefalinger indsen- ses senest den 15. juli 1978 til Sisimiut kommune Postbox 95 . 3911 Holsteinsbcrg Ledige stillinger ved ManitsoK kommunekontor Følgende stillinger er til besættelse snarest, eller efter nær- mere aftale: Fuldmægtig til økonomiafdelingen Under dette forvaltningsområde hører bogholderi, incasso-, løn- og skattekontor samt folkeregister, og forvaltningen er pt. normeret til 18 personer, heraf en fuldmægtig og 3 over- assistenter. Arbejdet består i arbejdstilrettelæggelse og vejledning for ovennævnte afdelinger, udarbejdelse af de kommunale bud- getter og regnskaber, budgetkontrol, styring af kommunens likvider, udarbejdelse åf statsregnskaber og vejledning af øvrige forvaltninger i økonomiske spørgsmål. Der lægges vægt på et godt kendskab til kommunal forvalt- ning i Grønland, med særligt kendskab til kommunernes og statens budget- og regnskabssystemer, ligesom ansøgere må være i besiddelse af lederegenskaber, modenhed og udpræge- de samarbejdsevner. Stillingen aflønnes som fuldmægtig i lønramme 20. Overassistent til regnskabskontoret Der søges en overassistent til at lede det daglige arbejde i denne afdeling, hvor der pt. er beskæftiget 8 medarbejdere. Ansøgere med en regnskabsmæssig uddannelse og forud- gående kendskab til arbejdsområdet vil blive foretrukket, ligesom der lægges vægt på udprægede leder- og samarbejds- evner. Overassistent til boligkontoret Stillingen genopslås grundet mangel på kvalificerede an- søgere. Der er normalt, inclusive lederen, beskæftiget 5 medarbejdere i denne afdeling, hvor til kommer viceværter, viceværtmed- hjælpere og rengøringsassistenter. Bolig- og erhvervsstøtteordningens administration er lige- ledes henlagt under denne afdelings regi, ligesom fartøjsfor- sikringen, skibsregistreringen m.v. Endelig fungerer lederen af kontoret som sekretær for vort boligudvalg. Ansøgere med forudgående kendskab til arbejdsområdet, samt gode leder- og samarbejdsevner vil blive foretrukket. Assistent til regnskabskontoret Der søges en all round kontoruddannet assistent til deltagelse i det forefaldende arbejde i denne afdeling. Assistent til incassokontoret T ildeltagelse i det almindeligt forefaldende arbejde i denne afdeling søges ligeledes en assistent, Afdelingen er, inclusive lederen, normeret til 3 personer. Assistent til sekretariatet Stillingen genopslås grundet mangel på kvalificerede an- søgere. Afdelingen er normeret til 7 medarbejdere, og ansøgere med forudgående kendskab til arbejdet i et sekretariat, og gode evner for at kunne arbejde selvstændigt — her under ud- arbejde oplæg til kommunalbestyrelse og udvalg — vil blive foretrukket, ligesom kendskab til stenografi og brevskrivning efter diktafon vil være en fordel. Det gælder for alle ovennævnte stillinger, at ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende regler og overenskom- ster, og der vil for alle interesserede være mulighed for tjenestemandsansættelse. Den ene af overassistentstillingerne vil i givet fald kunne aflønnes efter 15. og den anden efter 12. lønramme. Eventuel anciennitet kan forventes overført. For udenbys ansøgere vil det være muligt at få dækket rejse- og flytteudgifter under forudsætning af 2 års tjeneste ved kommunen. Kommunalbestyrelsen vil, for denne kategori af ansøgere, være behjælpelig med fremskaffelse af en passende bolig, for hvilken der skal betales husleje-boligbidrag efter gældende regler. Alle interesserede er velkomne til at rette henvendelse til kommunaldirektøren eller sekretariatschefen for indhentelse af yderligere oplysninger. Ansøgninger med oplysninger om tidligere uddannelse og beskæftigelse, bilagt afskrifter af eksamensbeviser og even- tuelle anbefalinger, bedes senest den 16. juli 1978 tilsendt: MANITSUP KOMMUNIA KOMMUNALBESTYRELSEN Boks 100 . 3912 ManitsoK . Telefon 1 32 77 27

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.