Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 11

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 11
folketingsudvalge septemberime Nungmut kalåtdline peKatigTgfTt inuitdlo atausiåkåt inatsissar- tut grønlandsudvadgiånut nangminerssornerulernig- ssame inatsisigssat pivdlugit sagfigingnigsmåusa- ssut inatsissartut grønlandsudvalgiat nangminerssornerulernigssamut natsisigssanik suliaKartoK Nung- mut pisaoK 11. september, tåssa- ne sulivdlune atautsimitåsavdlu- ne. kisiåne udvalgime ilaussortat tamåkerdlutik aggisångitdlat ilau- ssortat 21-uvdlutik. udvalgime sujuliglaissoK, intsissartunut ilau- sscrtaK Johs. Burgdorf, isumaKar- poK inasissartune partit angnerit arfineK mardluk sivnissue angala- nerme peKatåusassut. tåukununga ilåusåput åma kalåtdlit inatsi- ssartune ilaussortait mardluk, ud- valgime sulenataussut. Johs. Burgdorf oKarpoKi grøn- landsudvalge pingascriardlune a- tautsimérérsimavoK inatsissartune sujugdlermértumik nangminer- ssornerulernigssamut tåssungalo atassunik inatsisigssanik inatsi- ssartune atautsimissuteKaréme- rup kingornagut. udvalge aperKU- terpålungnik aperKuteKarsima- vok, ilåtigut Kalåtdlit-nunanut ministerimut, Johs. Burgdorfilo neriungnerarpoK, apernutit 1. au- gust tikingitsoK akineKarérsimå- sassut, taimanikut grønlandsuval- ge aussaunerane sulingivfeKarér- dlune suliaminik nangitsissug- ssåumat. perKigsårutdlugo sulineK Johs. Burgdorfip ersseridgsarpå, udvalgip kigsautigigå nangminer- ssorneruleinigssamut inatsisigssat pernigsåruterKigsårdlugit suliari- nigssait. — nangminerssorneru- lernigssamut atautsimititaliane i- nat.sisigssatut sujunersutit amer- dlanercKissunit isumaKatigineKa- raluartut taimåitOK ilimanardluar- sinauvoK grønlandsudvalge nang- minérdlune sujunersuteKaru- masinaussoK imalunit oKauseKau- teKardlune. tamåna piumårpoK udvalgimit nalunaerumik taine- Kartartume, inasissartut tugdlia- nik atautsimilersinagit tåukunu- nga tuniuneKartugssame. udvalgip atautsimlnigssaisa i- laisa Kalåtdlit-nunåne pisineKar- nigssåne sujunertaussut ilagåt ka- låtdline peKatigigfit inuitdlo atau- siåkåt periarfigssaKartiniardlugi t udvalgimut savssarnigssamut sor- dlo Danmarkime folketingsudval- gs, Kavdlunånik autdlartitanik å- ssigingitsunik pulaorteKartartut inatsisigssat suliarineKartut soku- tigissaKarfigineKarsimagångata. Burgdorf oKarpoK, Nungme a- tautsimitarnigssane OKaluserine- Kartugssat aulajangersarneKarsi- mångitsut, kisiånile peKatigigfit i- nuitdlo atausiåkåt Kalåtdlit-nu- nånitut, kigsautigisagpåssuk ud- valgimut savssarumavdlutik, tau- va taimatut kigsautenartut lands- høvdingeKarfingmut sågfigingni- såput, tåssånga pissariaKartut ilu- arsineKåsangmata. -h. nunarput piminik erfalassortåsaoK erfalassunik soKutigingnigtut peKatigigfiat måna su- junersusiorpoK landsrådimut nagsiuneKartugssanik oKauseKarfigissagssångordlugit nunavta nangmineK erfalassoKaler- nigssånik aperKut erninaK oKatdli- sigineKarKilisaoK. nunarput nang- minerssornerulersoK soruname pi- minik erfalssoKartariaKåsaoK. Ca- nadap issigtortå nangminerissami- nik erfalassoKarérpoK nålagkersui- ssut igdlutaisa silatåine amuneicar- tartumik Canadap nålagauvfiata er- falassuanut naligititdluinardlugo. 1974-ip autdlartilårnerane AG nu- na tamåkerdlugo unangmisitsivoK nunavta erfalassugssånut sujunersu- tinik. sujunersuterpagssuit nagsiu- neKarput, tåukulo ilait Kulingiluat Kalipautilingordlugit ilånguneKar- put AG nr. 9-1974 saricåne, ajugau- ssuvordlo manåkut erfalassorput. AG erfalassortalik AG-ip unangmisitsinera agsut soku- tigineKarpoK nunane avangnardler- ne erfalassunik soKutigingnigtut pe- Katigigfiåne. taimane sujunersutigi- neKartut AG-me kingusingnerussu- kut sarKumersume navsuiauteKarfi- gineKarput peicatigTgfiup autdlarm- ssuisa ilånit Jørgen Juul Wieland- timit. peKatigigfiup tåussuma agdlagtå Niels Kieler mana AG-mut sågfi- gingnigpoK AG-nik mardlungnik erfalassortalingnik nagsericuvdlune nunavta erfalassugssånik sujunersu- siornigssame atugagssanik. peKatigigfik erKartorneKartoK Nordisk Flag Selskab pilerssårute- KarpoK sujunersutit pitsaunerssait OKauseKarfigissagssångordlugit åssi- gingitsunut nagsiutarniardlugit åma landsrådimut. peKatigigfiup suliane ineruniuk tamåna pivdlugo AG-me agdlautigissaKarniarpoK. Julut. ilfniartitsissut siulerssuissortåve Kalåtdlit-nunåne iliniartitsissut peKatigigfiat ingmikut itumik su- j ulerssuissugssarsiorsimavoK. Ki- nigagssångortitat Ausiangne su- liarineKarsimassut KinerneKarput. sujulerssuissortåt 1. juni atutiler- sut tåssåuput Knud Aborg (suju- ligtaissoK), Gaba Thorning (suju- ligtaissup tugdlia), Dan Panton (aningausserissoK) åma Jonna Astrup (agdlagte). peKatigigfiup najugarilerpå: Grønlands Lærerforening, Post- box 208, 3950 Egedesminde, su- julerssuissungordlåt ilaussortatik kajumigsårpait peaKtigigfiup avi- siata imagssainik nagsitsissarKUV- dlugit aussaro atuångivfeKarérpat sarKumersineKåsangmat. inungnik ikiuissartut socialmedhjælperit 22-t Kanigtukut NOngme Socialpædagogisk Skolerne kursuseKar- put uvdlune tatdlimane. sangmissagssat åssigTngitsut uvdluinarne sulinerånut pingåruteKartut kursuser- titsissutigineKarput. sordlo sulivfigssaKartitsiniarnermut tungassut, pinerdlQteKarsimassunik isumaging- ningneK, angerdlarsimavfingne ikimssarnermut tungassut kisalo imigagssamik ajornartorsiuteKartut iki- orneKartarnerat. sangmissagssanut åssigTngitsunut påsisimassalingnik iliniartitsissoKarput. — åssilissa- me tåssa peKataussut, kursuseKarnerme pissortaussoK Elizæus Kreutzmann ilagalugo. 22 socialmedhjælpere har for nylig afviklet en fem-dages kursus i Socialpædagogisk Skole i Nuuk. Del var en såkaldt suppleringskursus, hvor en række vigtige emner, som vedrører deres daglige arbejde, blev taget op. Emner som arbejdsmarkedsformidling, kriminalforsorg, hjemmehjælps-ordning og del så aktuelle spiritusspørgsmål blev gennemgået med lærere fra de forskellige fagområder. — Billedet viser deltagere med kursuslederen, socialkonsulent Elizæus Kreutzmann. ingnåtdlagfssiorfit manttsup pigissaine 1979-ime imsassut nunaxarfingne Atangmingme Ka- ngåmiunilo ingnåtdlagissiorfigssat 1979-ime inerisåput pilerssårutau- galuartutut 1980-ime aitsåt iner- natik. taimåitumigdlo Manitsume kommunalbestyrelsip ukioK måna ilerKåssumik pingajugssånik a- tautsiminermine aningaussaler- sornigssånut tungassumik aperKU- tit sangmisimavai. Atangmingme ingnåtdlagissior- fik akeKåsangatineKarpoK 1,5 miil. kr. migss. Kangåmiunilo ing- nåtdlagissiorfik akeKåsangatine- Kardlune 3 miil. kr. migss. tåuku- nånga kommunip akiligagssarisa- vå 30%, tåssa 1.350.000 kr. inårsarnigssaisa sujuarnerata kingunerisavå kommunit 1979-ime nangmineK akiliutigssane tamåt akilertariaKésangmago åmalo sa- niatigut landskassip akiligagsså akileratdlartariaKåsavdlugo tåssa lanndskassip akiligagssai 1980- ime aitsåt akilerneKåsangmata, katitdlugit 2.050.000 kr. tåukunå- nga 700.000 kr. 1980-ime utertitag- ssat. kommune sanaortugagssanut aningaussauteKarfingminit ani- ngaussanik tigusisinauvoK, kisiå- ne kommunaldirektørip OKautigå tamåna pissariaKåsångitsoK, tåssa komunip aningaussaKarnera åipå- go pitsåusangatineKarmat taima- lo akillnarsinåusavdlugit. kommunalbestyrelse isumaKati- gigpoK ingnåtdlagissiorfit tåukua mardluk 1979-ime sananexåsassut åmalo aningaussat ingerdlatsiner- mut atugagssanit tigunexåsassut. sulivfeKångitsunut umiatsialiorfigssaK Manitsume kommunalbestyrelsip atautsimérKåmersup atautsimi- nermine OKaluserisimavå kommu- nip aningaussatigut ilångunigsså sulivfigssaKångitsut igdloxarfing- me sulivfigssaKartiniardlugit. pilerssårusiortOKarsimavoK u- miatsialiorfiliorniardlune, åmalo igdlorssuarmik nalerKutumik pig- ssarsissoKarsimavoK Kåumåmut 5.500 kr-nik akilerdlugo atorne- Karsinaussumik imalunit pisiari- neKarsinaussumik 180.000 kr-ler- dlugo. sulissugssångordlugit ud- valgiliat åtartornermut akiliutitik matutisinauvåt sungivfingme sangmissagssaKartitsinermut inat- sit maligdlugo, kisiånile pisiari- nigssånungitsoK. påsinarsisima- vordle kommunip teknikimut tu- ngassunut ingmikortortaKarfia a- migauteKartoK inerssuarmik ator- tuminut torKorsivigssaminik. tai- måitumik kommuneingeniørip su- junersutigisimavå kommunip ig- dlorssuaK pisiarisagå kingorna- gutdlo sulivfigssaKartitsiniarner- mut åtartortitdlugo . isumaKarputdle akia — 180.000 kr. — angivatdlårtOK, taimalo pi- gingnigtua OKalOKatigalugo aki- kitdlineKarpoK 130.000 kr-nut. tauva pisiariumaneKarpoK piging- nigtånitdle agdlagéngordlugo a- kuerssissutå piumaneKardlune. inusugtunik sulivfigssaKångit- sunik sulivfigssaKarttisiniarnig- ssamut udvalgiussup sule naut- sorssordlugo inersimångilå taima suliagssaKartitsiniarneK Kanox a- keKåsanersoK nautsorssordlugo, kisiåne nautsorssutigineKarpoK kommunalbestyrelsip tugdlianik atautsiminigssånut inersimåsa- SSOK. 50.000 kr. tapTssutit timersso rtartut angalassarnerånut tingmissartortitseKatigit DANAIR aulajangersimåput Savalingmiu- ne timerssoKatigigfit kåtuvfiat 50.000 kr.-nik tapivfiginiardlugo Savalingmiut Københavnivdlo a- kornåne angalassarneråne. Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN nalunaerKutamik iluarsainex pilertortoK PEDER SØRENSEN & SØN Gulv - Sølv - Ure - Optik Bredgade 4 . 6990 Ulfborg . Telefon (07)49 10 46 X-ileruk □ ingerdlasinåungilaK □ kinguartarpoK □ sujuartarpoK □ salitagssaK □ ajoringujuitsua af s.: □ ImaKa nutåmik □ amortautå □ igalåminertå □ kalungnerit □ uvngersartå atex: najugax L.O 11

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.