Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 11

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 11
folketingsudvalge septemberime IMungmut kalåtdline peKatigigfit inuitdlo atausiåkåt inatsissar- tut grønlandsudvadgiånut nangminerssornerulernig- ssame inatsisigssat pivdlugit sagfigingnigsinåusa- ssut inatsissartut grønlandsudvalgiat nangminerssornerulernigssamut i- natsisigssanik suliaKartOK Nung- mut pisaoK 11. september, tåssa- ne sulivdlune atautsimitåsavdlu- ne. kisiåne udvalgime ilaussortat tamåkerdlutik aggisångitdlat ilau- ssortat 21-uvdlutik. udvalgime sujuligtaissoK, intsissartunut ilau- sscrtaK Johs. Burgdorf, isumaKar- POK inasissartune partit angnerit arfineK mardluk sivnissue angala- nerme peKatåusassut. tåukununga jlåusåput ama kalåtdlit inatsi- ssartune ilaussortait mardluk, ud- valgime suleKataussut. Johs. Burgdorf OKarpoK) grøn- landsudvalge pingascriardlune a- tautsimérérsimavoK inatsissartune sujugdlermértum.ik nangminer- ssornerulernigssamut tåssungalo atassunik inatsisigssanik inatsi- ssartune atautsimissuteKarérne- rup kingornagut. udvalge apenui- terpålungnik aperKuteKarsima- vok, ilåtigut Kalåtdlit-nunånut ministerimut, Johs. Burgdorfilo neriungnerarpoK, aperKutit 1. au- gust tikingitsoK akineKarérsimå- sassut, taimanikut grønlandsuval- ge aussaunerane sulingivfeKarér- dlune suliaminik nangitsissug- ssåumat. perKigsårutdlugo sulineK Johs. Burgdorfip erssendgsarpå, udvalgip kigsautigigå nangminer- ssornerulernigssamut inatsisigssat perKigsåruterKigsårdlugit suliari- nigssait. — nangminerssorneru- lernigssamut atautsimititaliane i- natsisigssatut sujunersutit amer- dlanercKissunit isumaKatigineKa- raluartut taimåitoK ilimanardluar- sinauvoK grønlandsudvalge nang- minérdlune sujunersuteKaru- masinaussoK imalflnit OKauseKau- teKardlune. tamåna piumårpoK udvalgimit nalunaerumik taine- Kartartume, inasissartut tugdlia- nik atautsimilersinagit tåukunu- nga tuniuneKartugssame. udvalgip atautsiminigssaisa i- laisa Kalåtdlit-nunåne pisineKar- nigssane sujunertaussut ilagåt ka- låtdline peKatigigfit inuitdlo atau- siåkåt periarf igssaKartiniardlugi t udvalgimut savssarnigssamut sor- dlo Danmarkime folketingsudval- git Kavdlunånik autdlartitanik å- ssigingitsunik pulaorteKartartut inatsisigssat suliarineKartut soku- tigissaKarfigineKarsimagångata. Burgdcrf oKarpoK, Nungme a- tautsirmtarnigssane OKaluserine- Kartugssat aulaj angersarneKarsi- mångitsut, kisiånile peKatigigfit i- nuitdlo atausiåkåt Kalåtdlit-nu- namtm. kigsautigisagpåssuk ud- valgimut savssarumavdlutik, tau- va taimatut kigsauteKartut lands- høvdingeKarfingmut sågfigingni- såput, tåssånga pissariaKartut ilu- arsineKåsangmata. -h. nunarput piminik erfalassortåsaoK erfalassunik soKutigingnigtut peKatigtgfiat måna su- junersusiorpoK landsrådimut nagsiuneKartugssanik OKauseKarfigissagssångordlugit nunavta nangmineK erfalassoKaler- nigssånik aperxut erntnaK OKatdli- sigineKandlisaoK. nunarput nang- minerssornerulersoK soruname pi- minik erfalssoKartariaKåsaoK. Ca- nadap issigtortå nangminerissami- nik erfalassoKarérpoK nålagkersui- ssut igdlutaisa silatåine amuneKar- tartumik Canadap nålagauvfiata er- falassuanut naligititdluinardlugo. 1974-ip autdlartilårnerane AG nu- na tamåkerdlugo unangmisitsivoK nunavta erfalassugssånut sujunersu- tinik. sujiinersuterpagssuit nagsiu- neKarput, tåukulo ilait Kulingiluat Kalipautilingordlugit ilånguneKar- put AG nr. 9-1974 saricåne, ajugau- ssuvordlo manåkut erfalassorput. AG erfalassortaiik AG-ip unangmisitsinera agsut soku- tigineicarpoK nunane avangnardler- ne erfalassunik soKutigingnigtut pe- Katigfgfiåne. taimane sujiinersutigi- neicartut AG-me kingusingnerussu- kut sarKumersume navsuiauteicarfi- gineKarput peKatigigfiup autdlarnf- ssuisa ilånit Jørgen Juul Wieland- timit. peKatigigfiup tåussuma agdlagtå Niels Kieler mana AG-mut sågfi- gingnigpoK AG-nik mardlungnik erfalassortalingnik nagserKuvdlune nunavta erfalassugssånik sujunersu- siornigssame atugagssanik. peKatigtgfik erKartorneKartoK Nordisk Flag Selskab pilerssårute- KarpoK sujunersutit pitsaunerssait OKauseKarfigissagssångordlugit åssi- gtngitsunut nagsiutarniardlugit ama landsrådimut. peKatigigfiup suliane ineruniuk tamåna pivdlugo AG-me agdlautigissaKarniarpoK. Julut. iliniartitsissut siulerssuissortåve Kalåtdlit-nunåne iliniartitsissut peKatigigfiat ingmikut itumik su- j ulerssuissugssarsiorsimavoK. Ki- nigagssångortitat Ausiangne su- liarineKarsimassut KinerneKarput. sujulerssuissortåt 1. juni atutiler- sut tåssåuput Knud Aborg (suju- ligtaissoK), Gaba Thorning (suju- ligtaissup tugdlia), Dan Panton (aningausserissoK) ama Jonna Astrup (agdlagte). peKatigigfiup najugarilerpå: Grønlands Lærerforening, Post- box 208, 3950 Egedesminde, su- julerssuissiingordlåt ilaussortatik kajumigsårpait peaKtigigfiup avi- siata imagssainik nagsitsissarKuv- dlugit aussaro atuångivfeKarérpat sarKumersineKåsangmat. inungnik ikiuissartut socialmedhjælperit 22-t Kanigtiikut NOngme Socialpædagogisk Skolerne kursuseKar- put uvdlune tatdlimane. sangmissagssat åssiglngitsut uvdluirrarne sulinerånut pingåruteKartut kursuser- titslssutigineKarput. sordlo sulivfigssaKartitsiniarneimut tungassut, pinerdlQteKarsimassunik isumaging- ningneK, angerdlarsimavfingne ikiuissarnermut tungassut kisalo imigagssamik ajornartorsiuteKartut iki- orneKartarnerat. sangmissagssanut åssigTngitsunut påsisimassalingnik illniartitsissoKarput. — åssilfssa- me tåssa peKataussut, kursuseKarnerme pissortaussoK Elizæus Kreutzmann ilagalugo. 22 socialmedhjælpere har for nylig afviklet en fem-dages kursus i Socialpædagogisk Skole i Nuuk. De1 var en såkaldt suppleringskursus, hvor en række vigtige emner, som vedrører deres daglige arbejde, blev taget op. Emner som arbejdsmarkedsformidling, kriminalforsorg, hjemmehjælps-ordning og del så aktuelle spiritusspørgsmål blev gennemgået med lærere fra de forskellige fagområder. — Billedel viser deltagere med kursuslederen, socialkonsulent Elizæus Kreutzmann. ingnåtdlagfssiorfft mamtsup pigissaine 1979-ime inisassut nunaKarfingne Atangmingme Ka- ngåmiunilo ingnåtdlagissiorfigssat 1979-ime inerlsaput pilerssårutau- galuartutut 1980-ime aitsåt iner- natik. taimåitumigdlo Manitsume kommunalbestyrelsip ukioK måna ilerKussumik pingajugssånik a- tautsimlnermine aningaussaler- sornigssånut tungassumik aperKu- tit sangmisimavai. Atangmingme ingnåtdlagissior- fik akeKåsangatineKarpoK 1,5 mill. kr. migss. Kangåmiunilo ing- nåtdlagissiorfik akeKåsangatine- Kardlune 3 mill. kr. migss. tåuku- nånga kommunip akiligagssarisa- vå 30%, tåssa 1.350.000 kr. inårsarnigssaisa sujuarnerata kingunerisavå kommunit 1979-ime nangmineK akiliutigssane tamåt sulivfeKångitsunut umiatsialiorfigssaK Manitsume kommunalbestyrelsip atautsimérKåmersup atautsimi- nermine OKaluserisimavå kommu- nip aningaussatigut ilångunigsså sulivfigssaKångitsut igdloKarfing- me sulivfigssaKartiniardlugit. pilerssårusiortoKarsimavoK u- miatsialiorfiliorniardlune, åmalo igdlorssuarmik nalerKutumik pig- ssarsissoKarsimavoK Kåumåmut 5.500 kr-nik akilerdlugo atorne- Karsinaussumik imalunit pisiari- neKarsinaussumik 180.000 kr-ler- dlugo. sulissugssångordlugit ud- valgiliat åtartornermut akiliutitik matutisinauvåt sungivfingme sangmissagssaKartitsinermut inat- sit maligdlugo, kisiånile pisiari- nigssånungitsoK. påsinarsisima- vordle kommunip teknikimut tu- ngassunut ingmikortortaKarfia a- migauteKartoK inerssuarmik ator- tuminut torKorsivigssaminik. tai- måitumik kommuneingeniørip su- junersutigisimavå kommunip ig- dlorssuaK pisiarisagå kingorna- gutdlo sulivfigssaKartitsiniarner- mut åtartortitdlugo . isumaKarputdle akia — 180.000 kr. — angivatdlårtoK, taimalo pi- gingnigtua OKaloKatigalugo aki- kitdlineKarpoK 130.000 kr-nut. tauva pisiariumaneKarpoK piging- nigtånitdle agdlagångordlugo a- kuerssissutå piumaneKardlune. inusugtunik sulivfigssaKångit- sunik sulivfigssaKarttisiniarnig- ssamut udvalgiussup sule naut- sorssordlugo inersimångilå taima suliagssaKartitsiniarneK KanoK a- keKåsanersoK nautsorssordlugo, kisiåne nautsorssutigineKarpoK kommunalbestyrelsip tugdlianik atautsiminigssånut inersimåsa- SSOK. akilertariaKasangmago åmalo sa- niatigut landskassip akiligagsså akileratdlartariaKåsavdlugo tåssa lanndskassip akiligagssai 1980- ime aitsåt akilerneKåsangmata, katitdlugit 2.050.000 kr. tåukunå- nga 700.000 kr. 1980-ime utertitag- ssat. kommune sanaortugagssanut aningaussauteKarfingminit ani- ngaussanik tigusisinauvoK, kisiå- ne kommunaldirektørip OKautigå tamåna pissariaKåsångitsoK, tåssa komunip aningaussaKarnera åipå- go pitsåusangatineKarmat taima- lo akilinarsinåusavdlugit. kommunalbestyrelse isumaKati- gigpoK ingnåtdlagissiorfit tåukua mardluk 1979-ime sananeKåsassut åmalo aningaussat ingerdlatsiner- mut atugagssanit tiguneKåsassut. 50.000 kr. tapTssutit timerssortartut angalassarnerånut tingmissartortitseKatigit DANAIR aulajangersimåput Savalingmiu- ne timerssoKatigigfit kåtuvfiat 50.000 kr.-nik tapivfiginiardlugo Savalingmiut Københavnivdlo a- kornåne angalassarneråne. Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN nalunaerKutamik iluarsainex pilertortoK PEDER SØRENSEN & SØN Gulv ¦ Sølv - Ure - Optik Bredgade 4 . 6990 Ulfborg . Telefon (07)4910 46 X-ileruk ? ingerdlasfnåungilaK ? kinguartarpoK ? sujuartarpoK ? salitagssaK G ajoringujuitsua af s.: ? (maKa nutåmik ? amortautå ? igalåminertå ? kalungnerit ? uvngersartå ateK: najugaK 1 11

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.