Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 23

Atuagagdliutit - 21.06.1978, Blaðsíða 23
atuartartut agdlagait. læserne skriver KNAPP piginauti- nerussariaKarpoK måna nunavtine aulisartut piniar- tutdlo peKatigigfiat ukiunik 25- nik pisoKåussuseKalerpoK. ukiut 25-t ukiorpagssuput. imaKa ape- riumassoKarsinauvoK ukiunime tåukunane peKatigigfik sulerisi- mava? suna angussarisimavå su- nalo sujunigssame anguniarniar- på? OKartariaKarpugut ukiut 25-t tåukua angnertumik KNAPP-ime suliaKarfiusimassut. pingårtumik ukiut taukua 25-t ingerdlaneråne aulisarnikut sujuariartorneK ang- nertoK pisimavcK, nauk ilåne u- kiut ardlåne nunarput sumissutse tungavigalugo atoruminåitaralua- KissoK. taimåitoK kalåleK imatigut Kangarssuåniidle inuniartuarsi- massoK unigane sapitdlunilo uki- une tåukunanisaoK sujumut i- ngerdlaniarsimavoK, OKartariaKa- lersitdluta ilumut kalåleK aulisar- toK sujunigssaKarfoK, tamånalo sujunigssame pissortanit taperser- sordluinartariaKardlune. tamåku- putdlo ukiune 25-ne KNAPP-imit angnertumik suleKatauvfigineKar- simassut malingnauvigineKarsi- mavdlutigdlo. ukiunilo aggersune KNAPP su- leriniarpa, suna pingårtutut a- nguciarniarpå? isumanarpunga sujunigssame KNAPP tåssaussa- riaKartoK penatigigfigssuaK nu- kigtoK sunik aulajangigagssanik aulisarnermut piniarnermutdlo tungassunik aulajangissugssaK. tamatumane erKarsautigåka uv- dlumikut pissusiussut, aulisarneK piniarnerdlo erKarsautigalugit KNAPP aulajangisinåussuseKara- ne ingerdlangmat. tamåna suju- nigssame tugdluartutut issigingi- navko. nalungilara sutdlunit aulisar- nermut piniarnermutdlo tunga- tsut suliarineKåsagångata KNAPP sujunersiorneKartartoK åmalo ma- lingniarneKartardlune, angnermik patsisigalugo KNAPP nålagkersu- ineK erKarsautigalugo tåukunane ilaussortaKarmat. tauvame KanoK pissoKåsava KNAPP nålagkersuissune ilau- ssortaerutisagaluarpat? isumaKar- punga tåssane angnertumik KNAPP nålagkersuissunut siiniu- teKarnera migdleriarumårtoK, ta- matumalo kinguneriumårpå inu- tigssarsiutivta sujumut ingerdla- jungnaernera. tamånalo kigsauti- ginångikaluaKaoK. taimåitumik-una isumaKartu- nga sujunigssame KNAPP pigi- nautineKarnerussariaKartOK må- kununga: isumaKatigingningniar- piarérsartoKarpa? suna inunivta ilarujugssuanik, er- Karsautivtinik pivfigssamigdlo ti- gusissartOK pérångat iluvtine i- maerutiatdlagtoK misigissarpar- put. imaeruneK tamåna uvdlut i- ngerdlaneråne arritsumik périar- tortarpoK. imigagssap aulajangivfiginigsså taississutaussugssångorpoK. ator- neKarnerata migdlinigsså suju- nertarineKarpoK. imigagssaK pérneKåsagaluarpat imalunit angnertumik kigdliline- Kåsagpat inugpagssuit iluåne i- maerunermik pissoKåsaoK, imag- ssaminik nivdliassugssamik. su- mik tauva imagssaKartineKåsava? kikut imagssaliniåsåpat? anersakut imalunit kulturikut imagssanik kina/kikut neKeroru- teKåsåpat? tamåname pissaria- KarpoK. ilagit, palaseKarfit, GOF, kommunit, landsrådit, peKatigig- fit piarérsauteKarpat? akornavtine iput inuit ikigtu- ngitsut imigagssamik atuiner- mingnik pissuteKartumik angni- kitdliortartut. ilaKutaringner- mingne sulivfingmingnilunit ata- niarssarissaraluartut, tulåvigssar- siortaraluartut, navssåsanatigdle, anersakut nukigssarsiornermingne tasissersortigssaKartångitsut. inuit taisisassut septemberip 19-åne ukioK måna ardlaleriardluta tai- ssiartortåsagavta. nålagauvfiup i- luanut tungassunut ministereKar- fik måna nalunaerpoK septembe- rip 19-iåne 1978 inuit taissitineKå- sassut Kinersisinaussut ukiuisa 18-inut åpartiniarneKarnerat piv- dlugo. Nye telegrafister Teleskolen i K'auortoK (Juliane- håb) sluttede den 1. juni radio- og telegrafisteksamen, hvor til to elever var indstillet. Begge bestod med fine resultater. Det er Jens Karl Broberg, K'eKertarssuaK (Godhavn) og Thrine Petersen, Nuuk (Godthåb). Kutdlåussiniångikaluardlunga bibilime agdlagsimassoK ericåi- ngitsorsinåungilara. anersåpiluit inimingnit anisitaussut, uteramig- dle inigisimassartik nanigåt, sa- ligsimassoK inoKaranilo, imaKara- ne. uterfigåt sule sujugdlermer- nit ajornerulerdlutik! imigagssaK pérneKåsåpat iniku- ane suna taorsiniåsava? anersa- kut kulturikutdlo inuit sumik ne- KerorfigineKåsåpat? kikut neKerortusåpat? Kulåne taineKartut pissugssautipat aki- ssugssauvfingme pingårtume, ka- låleKatit ikigtungitsut tasissersor- tariaKarfine periarfigssaKartisav- dlugit, Kamuna imaerunermik mi- siginigssaK ajutussutiginago inug- tut naleKåssutsime tungavigssar- serKuvdlugit. suningmita piarérsauteKarto- Karpa? H. C. Pedersen. KÆRE MUSIKVENNER Bestil gratis katalog og nyhedsliste Grammofonplader - kassettebånd - guitarer - harmonikaer - orgler - forstærkere - violiner - blæseinstrumenter og alle andre musikinstrumenter samt noder. Kort sagt ALT I MUSIK Vi ekspederer hurtigt og momsfrit. Telegramadr.: CHRISMUSIC tegs^ Algade 44 Vordingborg PERSISKE TÆPPER EN FRYD FOR ØJET — EN GOD INVESTERING Vort store lager af finere, håndknyttede, orientalske tæpper giver Dem mulighed for at erhverve et værdifuldt tæppe til en rimelig pris. Varerne er fri for told og moms — vi sender gerne udvalg. Skriv blot til os i hvilken retning Deres ønsker går med hensyn til pris- ag, størrelse og farver. GOTHERS GADE 43 1123 Københ. K. (01)13 50 61 GOTH A TÆPPER A/s FINERE PERSISKE TÆPPER EN GROS OG D ETA IL nernut, aulisagkat umassutdlo av- dlat imavtine pissagssarititaussut aulajangersorneKarnerine, sutdlo imartavtine årKigssugagssat su- liarineKarneråne aulajangisinåu- ssusermik piginautitsissumigdlo tunissariaKartutut isumaKarfigiv- dluinalersimagavko, mako pissu- tigalugit KNAPP-ime sujulerssui- ssunerne ilausscrtaussutut tåssau- gajungmata aulisarnermik piniar- nermigdlo misiligtagartujussut, laimaingmatdlo akerdlerissanut akiunigssamut piginauneruvdlu- tigdlc imartunerussartut, taimalo angnerussumik angussaKarnigssa- mu' periarfigssaKarnerussardlu- tik. åssersutitut taiginartigo kapisi- lingnut tungassoK. aulisartussugut naliingilarput kapisigdlit uvavti- nut pissagssarititaussut KanoK a- migarMgissut. ukiordlo måna tå- ssa 1978 kapisigdlit pivdlugit isu- maKatigingningniartoKartug- ssauvoK. tamåna pissugssaK auli- sartussugut Kilanåralugo isumav- dluardluta utarKisimavarput, må- nale tikitdlugo sussoKarane, tåssa- Kalunime landsrådimit erKaine- icartarpa, nauk tamåna KNAPP-p tungånit atausiarata nukinging- nartutut erKartcrtarsimaga- luarigput. akerdlianigdle lands- rådimit tusaleriatdlartugut lands- rådimc tamåna tapersersorneKar- pa*dlårungnaersimasscK tåssagOK ilimanångingmat akerdlerissanit kapisilingnik pissagssanik amer- dlisitsiniarnerup akuerssorneKar- nigsså. tamåna tuniutinarneruvoK kångunartoK åmalo KNAPP-ip tungånit ilaginarneKarsinåungit- sok. taimaingmat uterKigpara: KNAPP angnertumik piginauti- siuk sujiinersortitut påsiniaivig- Atuagapdlititit UiRsautigåt atu- artartut agdlagarissalt anicrdla- sut sapåtit akunere tamaisa sarKumiutariunavdHifiit. tai- måitumik Kinutigårput naitsu- kutdlangnik aRdlaRtarKuvdlu- fiit. ilångutafissiat ouautsit 200 sivnersimagpatigit amcrdla- nertigut årKigssuissoKarfiup nailisartariaKartarpai. atsiorsi- mangitsut ilanguneK ajorpavut, kisiånile ingmikut pissutigssa- Karsimagpat atermut taorsiut- dlugo ingmikut ilisarnausinar- sinaussarput. iJångxitagssiat nagsiuguk unga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. tutdlunit pinarnago isumaKati- gingniarnernutdle tåukuminga tungavdluinartunut sivnerdluse savssartitarsiuk, imai<a tåuna su- kanerussumik angussaKarfiuneru- ssumigdlo nåmagsissaKartåsaoK, peKatigigfigssuaK ukiune 25-ne i- ngerdlarérsoic suliagssisavdlugc i- sumaKarpunga månåkut pivfig- ssångorloK suliagssat tåukuminga tiingavdluinartut pineKartitdlugit suliagssitåsavdlugo. naggatåtigut KNAPP-ip ukiune 25-ne ingerdlasimanerane sule- Kataussarsimassut Kutsavigåka mingnerungitsumik ukiune 13-ine sujuligtaissuvdlune ingerdlatsi- ssussok ingerdlatsigatdlartugssaK Niels C. Heilmann. Nikolaj Heinrich, sujulerssuissunernut ilaussortaK. lei en bil nu m derhjemme så står den parat til Dem når De kommer hjem Hos Pitzner Auto kan De på fordelagtige vilkår leje bilen til ferien — et hvilket som helst mærke. Klip kuponen ud, udfyld og send den til os allerede i dag, så De har Deres ferievogn hele ferien — det går legende let hos Pitzner Auto! jeg vil gerne omgående og uden forbindende have tilsendt Deres prisliste for autoudlejning! STILLING: ADRESSE:. PITZNER INTERNATIONAL AUTO UDLEJNING TROMMESALEN 4, 1614 KØBENHAVN V Telegramadresse: PITZNERAUTO 23

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.