Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 21

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 21
atuartartut agdlagait. læserne skriver landsrådimut agdlagkat angmassut: 72 point-it amerdlavatdlårput sujunersut landsrådip uvdlume atortugssångortitå imigagssat kig- dlilerscrneKarnigssånik pointinut 72-inut inungmut 18-inik ukioKa- lerérsimassamut pisiarineKarsi- nångordlugit, akeurineKarsinåu- ngitsutut issigårput. sujugdler- mik perKutigalugo kigdlilersui- nertut tainerKardluarsinåunging- mat tåssame sapåtip akuneranut erKartussissut påsilissuk AG-me Storch Lange-p agdlause- risså kalåtdlit pinerdluteKarsima- ssut erKartunenardlutik Danmark- iliartineKartarnerata piårtumik u- nigtineKarnigsså isumaKatigivdlu- inarpara. tamåna uvanga nangmi- nérdlunga åma misigisimavara påsisimavdlugulo iluaKutåungit- dluinartoK kalåtdlit Danmarkime parnaerussivingnut pisineKartar- nerat. taimåitumik erKartussissu- nut påserKugaluaKåra, nålagker- suissunutdlo tamåna erKortulior- nerunersoK aperKutigalugo? erKartussissunut aperKut aker- KugaluaKåra isumaKarnersut ta- måna erKortuliornerunersoK. tai- måitumik nålagkersuissut eraar- tussissutdlo ilait Danmarkiliancu- galuarpåka misigssuiartordlutik kalåtdlit tagpavane parnaenissi- vingne atugait nangmineK issi- mingnik takorxuvdlugit, påsiv- dluinåsangmåssuk ilumut erKor- tuliornerunersoK. inuk inoKåminut misigissuse- KartariaKarpoK påsingnigdluarta- riaKardlunilo kalåleKatiminut o- Kåsagune. erKortuliorneruva kalå- leKat Danmarkimut anisisavdlu- go? imaKa erKartussissut isumaKar- tarput kalåleK parnaerussiving- milerune avdlångusassoK iluamig- dlo inulenrisavdlune. tamåna pi- ssusipalåK piårtumik unigtitaria- poK. kalåleKatika Danmarkimitut sivnerdlugit taimatut OKarumavu- nga, erKartussissunutdlo isumaga tamåna påserKugaluaKåra uvanga åma nangminérdlunga tamåna misigisimagavko. inugsiarnersumik inuvdluarKU- ssivdlunga Martin E. Postbox 606, 3900 Nuuk. Kalåtdlit-nunåt sinigdluarit 1950-ip kingorna autdlartikaluar- pugut aningaussarsiavut inussutigisi- naulerdlugit. månåkutdle kalåtdlit ta- marmik sorssungnerssup sujugdliup sujornatigortut pitsutigilisåput, per- Kutiginardlugo politikereKarmat pi- ngårniartunik. Kalåtdlit-nunåt sinigdluarit. pi- ssugssauvfit angutit 20-t aulajanger- nerinaisigut tigussagssatit artordlui- nåsagagkit. landsrådip højskoleKarneK pivdlugo OKatdlinerane ilaussortat ilåt oKar- mat pitsuneK akisunerardlugo uva- nga OKåinåsaunga, uvaguvtinut ka- låtdlinut akisujussugssauvoK perru- måtårutiglsavdlugo hj emmestyrenar- nerput, perKutigalugo politikerigut kigsautigissamingnut akigssagdlit å- maloaningaussarsiorKortusiartortug- ssaungmata kalåtdlit inuiaKatigit pit- sungoralugtuinartut. erfalassorput »erfalassorput augpilaKaoK såningassortå KaugdloreKaoK tåuna kalåtdlit pavkulo danskit /: måna katingatigåt:/« Dannebrog nunavtinit anisisavdlugo isumaKångilaK. pérneKarpat Dan- markimut Kamuna nilerutaussut kiv- dlorneKardlutik piumångisaraluavut autdlartisåput. nålagauvfeKatiging- nerup iluane erfalassut pingasussar- siaKångitdlat. 1937-me igdlunguartåmårama er- falassora amussalerpara. Kanger- dlungmit Ausiangnut nugtariaKale- rama igdliinguara avdlap pisiariga- miuk inguvterdlugo avdlame nåpar- Kingmago tungavikuane nunarKatigi- nguit erfalassulerfik nåparpåt »uvav- nung6K-tinung6K erKåissutigssatut«. 1962-ime takugavko avdlatutdle misi- gissara Kujaneralo mana sule uvavnl- put. 1968-ime Nungme Blok P/523-mut nugkavta blokerujugssup erfalassor- Kåva amussalerpara. avdlamik erfalassoKalernigssånut såkortunerpåmik akerdlilivunga. uva- ngåtaorme »erKåissutigssaråra«. tå- ssausoråralo: nålagauvfeKatigingne- rup ilauane atåssutaussut pingårner- ssåt ukiune tOsintilingne sule atåinar- dle! Andreas Poulsen, Pens. overkateket, Nuk. asassåka nunarKatit. hjemmestyre- mut någgårdluse taissigise. månåku- gatdlartitdlugume saperparput Dan- markimit Kinulérata imaliinit nåla- gauvfingnit avdlanit. Hans Møller niuvertoK 3953 K'eKertarssuaK. Siumut Nuuk pakatsivoK Imigassap ajornartorsiutaanerata aalajangersimanerusum ik iliuuseqar- figiniarneqalernera tikilluaqqunartip- parput, pakatsissutigaluguli oqaati- gissavarput sakkortuumik killilersui- nissamik oqalunneq isumaviatigut malinneqannginngimmat. Minnerun- ngitsumik ajuusaarutigaarput killiler- suinerup saniatigut immikkut akueri- neqarluni pisisinnaatitaanissamnik aala j angerneqarmat. Erseqqissarumavarput killilersui- nissamik aalajangerneq tamanna imi- gassap oqallisigineqarnerata naggati- gissanngimmagu. Paasinarsippat imi- gassap ajornartorsiutaanera malun- nartumik millinngitsoq SIUMUT NUUP piumasariuassavaa sakkor- tuumik killilersuilernissaq imaluun- niit imigassap nioqutaaneranik unit- sitsivikkallarnissaq. Siulersuissut sinnerlugit Isak Heilmann. mardloriardlune aulakorutausi- nåusangmata. åipagssånik isumaginiarparput sulivfingmik nåkutigdlingineK u- nigtiniardlugo, imerpatdlårner- mik perKuteKartoK. sordlo Påmiu- ne sulineK pitsaunerulerpoK piv- figssame aulajangersimassume i- miårKat imigagssatdlo matune- Karmata. pingajugssånik tåssauvugut uva- gut, ukiut amerdlångitsut Kångi- ugpata kalåtdlinik inuiaKatiging- nik ingerdlatsilersugssat nangmi- nérnerussungortitdlugit åmalo ingminut akilersinautiniardlugil, sivneKartoruteaKrniartugssångor- titdlugit, taimailivdluta sapingisa- mik angnertumik Kavdlunåt tapi- ssutåinik Kavdlunanigdlo sulisso- Karnermut utarKinarungnaertini- ardluta. takusinauvdluarparput nuånersinåungitsoK uvdlormut i- miårartugkat 10-15 ånåisavdlugit; kisiånile ilivse månåkut takutita- riaKarparse inersimassunerse, tai- mailivdluta ingmivtinut ukiut a- merdlavatdlångitsut Kångiunerati- gut ingminut takutisinauniåsa- gavtigo saperata inunerput inuia- Katigitdlo pissusigssånut inger- dlatisinaugivut. kigsautigårput landsrådip suli- agssaK nangenusagå kigdlilersui- nerdlo såkortusineruvdlugo. inugsiarnersumik inuvdluancu- ssivdluta tugsiartardluta AG-me nr. 35-me agdlagarissamut atuartut agdlagånitumut tapersi- ut. KuleKutaKartoK „ugperissamik atuartitsineK mérKatdlo". uvangale encartarniagara tåssa angerdlarsimavfik mérartavutdlo inusugtunguitdlo, unalo oKauseK isumaKatigingåravko, ANGAJOR- K'ÅT MÉRK'AMINGNUT SULl- SSUSSERK'ARTUGSSAUPUT NANGMINGNEK' MISIGERÉR- SIMASSAT NAJORK'UTARA- LUGIT. uvagume méraugatdlaravta ila angerdlarsimavfivta erKigsima- narsimåssusia angerdlarsimav- fingme tugsiarpalåK, erinarssua- tårpalåK. uvdlune måkuane anger- dlarsimavfigpagssuarne amigauti- gineKartut ilåt. tåssauko tugsiu- tit, erinarssutitdlume OKauserta- mikut tunii'jssaKartartut tamavti- nut tupingnartumik iluaKutau- ssugssamik. sordluliuko uvdlune måkunane angerdlarsimavfingne atorneKå- ngipatdlålersimassut, anånat atå- tatdlo ulapingnermut pivfigssa- Karfigiungnaersimavait Kitornå- nguamingnut iliniartitsissutigisav- dlugit, uvfalo taima pissariaKar- tigissut. ilame ajussårnartaraluå- ssusia, kristumiussuserme tunga- vigalugo avåmut suliniarnerme tapersersutauvdluartutut uvanga misigissarsimagavko, ANGER- DLARSIMAVFINGUNA KITOR- NANIK PERORSAINI ARNER- MUT AMA AK'UTSISSUGSAU- NIARALUARTOK'. tamanut inuvdluarKussivdlunga — Regine Brandt. Serie Cortzen, 17-inik ukiulik, Edvard Jensen, 17-inik ukiulik, Bebiane Samuelsen> 16-inik ukiu- lik! Ivan Falck-Petersen, 15-inik ukiulik Gunvor Hjort, 15-inik ukiulik Jakob Fleischer, 16-inik ukiulik Johanne Eriksen, 16-inik ukiulik Ejnar Maaløe Jensen, 14- inik ukiulik Susanne Nygård, 14- inik ukiulik Karl Magnussen 17- inik ukiulik Engvar Lundblad, 16- inik ukiulik Karl Samuelsen, 16- inik ukiulik Nikolanguax Eriksen, 17-inik ukiulik. K'asigiånguit. w 7 1 1 bdb± 1 <imo PELS Varm og velklædt i grøn- landske skind Atuagagdliutit kiRsautigåt atu- artartut agdlagarissait amerdla- sut sapåtit akunere tainaisa sarKumiutarumavdlUKit. tai- måitumik Kinutigårput naitsu- kutd langnik agdlagtarKuvdlu- git. ilångutagssiat oKautsit 200 sivnersimagpatigit amerdla- nertigut årKigssuissoKarfiup nailisartariaKartarpai. atsiorsi- mångitsut ilånguneK ajorpavut, kisiånile ingmikut pissutigssa- Karsimagpat atermut taorsiut- iilu'*,(i ingmikut ilisarnauslnar- sinaussarput. iJångiitagssiat nagsiuguk unga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. igdluliat akikine- rusinaugaluarput åssigingitsunik ilusilerdlugit misiliv- dlune igdluliortarneK (prøvehuse) a- migautauvoK. s6k igdluliornermut a- tortugssat Danmarklnarmit pineKar- sinåupat? nunanik, Norgemik, Sveri- gemik, Canadamik il. il. torKåinartu- mik Danmarkik6rnagit nunavtinut ti- kisineKartalernigssait misigssuivfi- galugo påsiniarneKarsinaugaluarpoK. Landstingingortugssap tamåna suli- ssutiginiariliugtOK. nålagauvfiup, GTO-p, Danmarkime sulivfit igdlu- liornermut tungassunik niorKutigdlit tunissanardluarnerunigssåt nalunå- ngitsumik angnerutinguatsiarmago Kanon igdlutårtugssanut akisutigi- ssusé soKUtiginago. misigssuivdluar- tOKaraluarpat akikinerussut sordliu- nersut påsineKåsagaluarpoK. taimalo KGH-p akitsuissarnerujugssua Ki- mangneKåsagaluardlune. misiligtariaKardlulnartut ilagåt nu- navta nangmineK ujarå atordlugo ig- dluliortiterneK. s6k gasbetonstenimik betonimigdlo sanassoKarsinaugpat nunavta ujarå sanaortusa vdlugo ajor- nåsava? tåukunatordluinardle OKOr- sarneKarsinauvoK kiagsausersorne- Karsinauvdlunilo. sule avdlamik aju- ngeKUteKarpoK. ukiume aussamilo suliagssaKartitsilisagaluarpoK Kaerti- terinermik sikigigsainermigdlo. igdlu- liortartugssavdlo nangmineK sanav- dluarsinauvå Karmarnera OKorsarne- ralo. isumaKarnarpOK landsråde, Kom- muneKarflt Kåtuvfiat, kommunitdlo atausiåkåt GTO-p titartaissartue u- tarKinarungnaerdlugit nunavta ujarå atordlugo igdluliornigssamik unang- misitsissariaKaraluartut. sujunig- ssame sulivfigssaileKissartugssat er- Karsautigalugit misilingniarsiuk, nangminerssutigalugo. inuvdluarKussivdlunga Jonas Lynge, Sisimiut. Kontorlokaler Fra ca. 1. februar 1979 udlejes for foreløbig 1 år 1, sal i nyt kontorhus på Kuussuaqvej, Godthåb. 1. salen rummre 175 m- fordelt på 5 kontorer, godt køkken og 2 seperate toiletter. Henvendelse for besigtigelse og yderlige oplysninger: De grønlandske kommuners Landsforening Telefon 2 21 00 eller box 18, Godthåb. GULDKARAMELLER De eneste rigtige karameller er Toms Guld Karameller kukarnårKit tåssåuputToms Guld Karameller 21

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.