Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 23

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 23
atuartartut agdlagait. læserne skriver kigdlilersulerpåt tauvame siisaugut? taimak aperinera erKumtgineKå- sassoK Kularingilara. taimatutdle KuleKutsinivnut pissutigissara matumuna navsuiamiåsavara. imigagssaK ukiorpagssuarne o- KatdlisaujuarsimavoK inoKati- gingne ajornartorsiutit angner- ssatut. perdlorKussutitut. Kånger- niagagssatut. OKatdlisaujuaraluar- titdlunile siikut ardlåtigut ånd- vigineKarsinausimångilaic — å- ssigingitscrpagssuit imailinardlu- git ånungneKarsinåungitsut pissu- tigalugit. imigagsrartulersarnermut åssi- gingitsorpagssuit pissutaussarput. tamåna tamavta nalungilarput. agdlautiginiagkavnut matumiinga tagdlisautåusagaluartoK isumavka sapingisara tamåt erssenugsar- dlugit sarKumiuniaraluåsavavka. inuit imigagssamik atornerdlui- neK pissutigalugo pivfigssarujug- ssuarmik atulugsinaussarput. imigagssap kigdlilersorniarne- ratigut imalunit matuneratigut påsissavka maligdlugit inuit imi- gagssartorpatdlårnerssuat kigdli- lerniarneKarpoK, OKartOKartarne- ratut imigagssap perdlorKussutå- nit ånåuniardlugit. uvangale isu- maga maligdlugo dmigagssap per- dlorKussutånit ånåuneKarsinåu- ngilagut imigagssamik pisinau- ni vta kigdlil i vf igineKarnerinåti- gut. inuit imigagssamik pisinau- ssånik kigdlilivfigigåine arsåråi- nilunit tåssunga taorsiutdlugo så- tagssåinik, inungnut atausiåkånut inoKatigingnutdlo perKingnartu- mik tunissariaKarput. OKautsip tunissariaKarput atornerane isu- maga unåungilaK pissortanit tuni- neKarnigssåt. isumaKarpunga pi- »Tussiaatit« mi- tagdliutigssatut 1936-me „testamentitåvaraK" na- KiterKisauvdlune angatdlåkumi- narsagauvdlunilo oitausiliornera- lo iluarsagauvdlune sarKumermat utorKartavta Kavsit nuånårutigåt Kujanniutigigåtdlo tusartarsima- våka. uvavtinutdlume mérKanut inusugtuarKanutdlo atuaruma- tungorérsimassunut atuagagssaile- Kiuartunutdlo sule nuånernerusi- mavoK Kujanarnerusimagunardlu- nilo uko atuagakutdlagssuit taor- teKartitaungmata ånoråp kaussar- fianlsinaussunguanik „testamen- titåvarånguanik". iliniarfigssuatorKap 1927-me tu- niupai testamentitoKaK I-IV te- stamentitårdlo, tåukualo 1932-me ineravta iliniartitsissorisimassav- ta agdlarKussainik agdlagtuivfi- ginikOKissut ajoKingortugut så- kugssavta pingårnerssåtut pig- ssarsiarisimavdlugit iliniarfigssu- atoKånguaK unganaKissoK Kimag- partut. ukiune 40-ne KularnångilaK te- stamentitåvaraK 1936-me sarKU* merneranitdle 1000 ardlaxartunik tigussarsimavara Kiiperartarsi- mavdlugulo. sordlule testamentitåp nugter- Kitausimanera angisumik nuånå- rutausimavdlunilo pingårtitausi- massoK, taimatut testamentitoKaK nugterKitausimanera iluaKutauv- dlunilo nuånårutauvdlunilo pi- ngårtitausimåsagaluardlune tai- matut pineKarsimångilaK. agdlåt inusugtut ilåt mitagdlune OKarsi- mavoK: „atuåsavara: tugsiautit, i- måipoK: tusiåssutit, tusiangner- mut atortut". „Tussiaatit" 90 "/o-imik Kularune- Karatik, nuånårutaunatik pingår- titaunatigdlo inerneKarsimåput. pissutauvordlo agdlagtausiliaK på- sineKariartuinarmat oKautsivta agdlagsimavfiåtut atorsinåungit- sok OKautsip isumavia takutisi- nåunginamiuk. amalo pissutau- nerpauvdlune kalåtdlisut atuar- tartut pingårnerpåt amerdlaner- påtdlo tåssaugatdlarmata „Tussia- atit"-nik tunineKaraluartut atuar- niåsavdlugule angisumik ajornar- tcrsiutigssagdlit iliniarsimanagulo sungiusagarerKårsimångitdluina- garigamiko, taimaitumik kiap tu- pigisavå agdlagtausiliaK atordlu- go sunaliinit atuagaK sarKumerå- ngat ingagdlune uitsatauneK ajor- mat. taimåiputaoK „Tussiaatit"- nut. aperKutaussordlo unaulerpoK: atuarfingme agdlausitåliamik sungiusagaussut KanoK agtigissu- mik „Tussiaatit" soKutigisanerait? ugperniutinik atuartitsineK ki- nguarsagaungmat fagit avdlat a- tuarfingme inigssaKarnigssait pi- ssutigalugo åmalo „ugperissaKå- ngitsut" ilåne aperineKarKårnatig- dlunit mérårKanut ugperissamik fagilerneKartarnerisa Kularnait- dlisarsinåungilåt „Tussiaatit" inu- sungnerussut pivdlugit erKarsar- nerugaluaK pingårtitsinerugaluar- dlo sujunigssame månamut atoru- maneKarnerulernigssåt. ila pissut- sit måna atutut tipisiulårdlugit nalcrninartoKaKaoK. uggornaKaoK Holger Balle-p nugterKiså taimaiginartitdlugo (agdlauserput atorsimasoralugo) Tugsiautit naKiterneKarsimå- ngingmata asule Kavsitigut mitag- dliutigssiatut ujardlerfigssångui- nartitaunatik. tamatumuna påsinarsinauvar- put inuit kigsautigingisåinik pi- sscrtat aulajangigasuarniartarne- rat KanoK inuiaKatigit iluåne per- KingnångitsigissartoK. taimåipor- me „Tussiaatit" pakatsivfiunerå- nut. ajcrpoK, nuåningilaK, tamåna inuiaKatigit nipåtut sarKiimiusav- dlugo — amerdlanerime tunuarsi- mavfigissarpåt — inuiaKatigitdle nipait kivfartussissutigissariaKar- poK ånernartue „Kimarratiginar- nagit"! inuiaKatigime kivfartu- ssaussariaKarput! Andreas Poulsen. ssortanik (avdlanik) isumavdlute- Karpatdlålersimassugut. avdlanit ikiorneKarnigssarput utarKiuaga- rilersimavarput nangminérsinåu- ngivigsutut pissuseKarnerulersi- mavdluta .igdluatungåtigutdle tu- pingnéngilaK taiméitungorsima- nerput. uname erKaiginarsinauvarput, KangaunerussoK sunaliinit angu- niaråine, igdlutårniaråine, angat- dlatitårniaråine, avdlanigdlo atu- gagssanik pisårniaråine nangmi- neK sulingikåine anguneK ajorna- Kaut. igdlutårniaråine igdlo nang- mineK sanassariaKarpoK. angat- dlatitårniaråine angatdlat nang- mineK sanassariaKarpoK. inoKati- git årnigssugaunerata avdlångor- nerata kinguneranik imailersima- vok sujornatigut pisårniaråine nangminérdlune suliarissariaKa- raluartut avdlanit suliarineKarta- lersimavdlutik. inoKatigit årKigssugaunerata kinguneranik sut uvavtinut ta- kornartarpagssuit nunavtine atu- tilersimåput. suna tamarme ma- leruarKussaKartitaulersimavoK a- perKutigineKarKåsanane maleru- arKussarpagssuit tamåko uvagut inussautsivtinut nalerKutunersut, nunavtine atorsinaunersut. male- ruarKussat angnerussutigut nuna- ne avdlane, uvavtinut takornar- tauvdluinartunik pissutsinik atu- ivfiussune atutut avdlångorti- ngårnagit atortineKalersarsimå- put. sorpagssuit uvavtinut takor- nartaussut erKussorneKarnerati- gut nangmineK nunavtine takor- nartaulersimavugut. atulersine- Kartarsimåpume navsuiauterKåra- ta sunersut, sunik inussautsivti- nut kinguneKarsinaunersut. nalu- ngikaluarpara ilåtigut tamåko a- tutilersimassut uvagut nangmineK kigsautigissavut maligdlugit. tåu- nartå uparuarumaneKångitsorna- viångingmat ilånguterérdlara. åssersutitut tailavka maleruar- Kussat igdluliornermut tungassut. åma nalungilara tamåko atorti- Siumut Nuuk er skuffet Under SIUMUT NUUKs med- lemsmøde bliver det vedtaget at udsende følgende presseudtalelse: SIUMUT NUUK byder Lands- rådets nylig vedtagne initiativ til begrænsning af spiritusmisbruget i Grønland velkommen, men vil ikke undlade at udtrykke skuf- felse over, at ønsket om en stærk rationering ikke er blevet fulgt. Vi må stærkt beklage, at der end- nu engang bliver indført dispen- sationsmulighed, i dette tilfælde for at få mere spiritus. Vi vil understrege, at SIUMUT NUUK ikke betragter den nylig vedtagne rationeringsordning som punktum for spiritusdebatten. Vi- ser det sig, at uheldige konsekven- ser af spiritusforbruget stadig ek- sisterer, vil vi fortsat kæmpe for og kræve stærk rationering eller midlertidig total lukning. neKalersimangmata igdlut isu- mangnaitsunigssåt sanavdluagau- nigssåtdlo pissutigalugit. igdlutår- niatdle åma tamatumuna erKu- gausimåput. kinalunit igdlutår- niarune nangminérdlune agtui- ssariaerugsimavoK. soruname ig- dlutågssaminut akiliutigssame pigssarsiariniarneråne sulissarne- ra nalungilarput. ukiutdle ki- ngugdlit amerdlasorssungitsut su- jornatigut åssersutigalugo igdlu- liorniaråine sulivfiup avatåtigut igdluliagssas ingerdlåneKartaria- KartarsimavoK. manåkut igdlu- tårniaK nangmineK sananerane agtuinguarane issigingnårussårtu- ngorsimavoK. sorpagssuit uvavti- nut takornartat atutilerneratigut OKartoKartarneratut „issigingnår- tuinångorsimavugut — kaussar- figut kauvdlugit". issigingnåru- ssåginarKunatale sungivfigtine sangmissarsimagaluagkavta, sang- misinaujungnaersimassavtale taortigssånik neKerorfigineKarsi- mångilagut. igdluliortariaerutdlu- ta, angatdlasiortariaerutdluta, i- mertartariaerutdluta, aumarssu- aisortariaerutdluta sungivfigtine pivfigssarujugssuarmik pivfigssa- Kalersimavugut, ilarpagssuavta sumik imisavdlugo nalussånik. sutigut tamatigut tåssaulersi- Annoncér i GRØNLANDSPOSTEN Atuagagdliutit kigsautigåt atu- aftartut agdlagartssait amerdla- sut sapåtit akunere tamaisa sarKiimiutarumavdlugit. t*i- maitumik Kinutigårput naitsu- kutdlangnik agdlagtarkuvdlu- git. ilangutagssiat OKautsit 200 sivnersimagpatigit amerdla- nertigut årkigssuissoKarfiup nailisartariaKartarpai. atsiorsi- mångitsut ilånguneK ajorpavut, kisiånile ingmfkut pissutigssa- Karsimagpat atermut taorsiut- dlugo ingmfkut ilisarnausinar- slnaussarput. ilangutagssiat nagsiuguk unga: Atuagagdliu- tit, postbox 39, 3900 Godthåb. mavugut sutdlitat, pårissat. su- ngivfigtine tamavtinut penting- nartumik iluaKutigssausinaussu- nigdlo taorsivfigineKarata. sut ta- marmik inerigångorsimaneratigut erKarsangårtariaerugsimavugut- dlunit. sungivferujugssuagarili- garputdlume sumut atusavarput? Marianne Petersen, Nuk. (nangisaoK). ØftUNDLAaT 1«4I Skibsinventar — Sejl- og Presenningsdug Kæder — Værk — Beg — Plast 'fenders - Wire — Tovværk — Ankere og Bøjer — Takkelgods. umiarssuit iluine pisatagssat — tingerdlautigssiat uligssiatdlo — våjarit — agdlunaussat — kitsat — kalungnerit — agdlunaussat inguvtigkat — uvserut — angatdlatinut kagdlussåunavérKutit — pugtaKutitdlo — angatdlåmut ag- dlunaussaKutigssiat. CARL ENGHOLMS EFTF. A/S Skibsinventar Strandgade, 38 K — Telegram-adresse Ankerketting — Telefon As. 1472 KivdlertussaKangisoK 1800 g fmungmut 14 literimut nåmagto« 400 g 3 literimut nåmagtoK sukutdlunit ilivsme imutigigkumaguvse Nespray-init imuliaK mamåinångiiaK. åmame aungnertusåruminartuvoK, tåssame atugagssat nåmagtinardlugo imuliorsinauvutit. nauk Kiv- dlertussaK angmaréraluardlugo nigdlatårtumT- tikåine imå sapåtip akunerine mardlungne av- dlångorane piusmauvoK. Nespray-inik pitsangmik imuliomerup KanoK pissarttsiginera nangmineK misiliguk. 23

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.