Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 6

Atuagagdliutit - 09.11.1978, Blaðsíða 6
Spørg AG om hjemmestyret Er der noget, du gerne vil vide om hjemmestyret, så skriv og spørg AG's hjemmestyrebrevkasse. - Alle spørgsmål - også (og især) de alier mest elementære, bliver besvaret. AG har inviteret læserne til de- bat om hjemmestyret. Det var i sidste nr. side 5. Debatten er fak- tisk allerede godt i gang, men mange holdes tilbage på grund af tvivl om, hvilken skæbne hjem- mestyret levner forhold, som net- op de interessererer sig for og har en mening om. Derfor starter AG fra og med næste nr. en læserbrevkasse om Kaufman CHUGALUGSOREL Canadisk støvle i den kendte SOREL-konstruktion af gummi og læder med en udtagelig 8-10 mm tyk filtsok, kantet med lam- meskind, så sne ikke trænger ned. Uovertruffen varmeisola- tionsevne. Kaufmans støvler er anvendt under polarexspeditioner. Pris: Dame......Kr. 215,00 Str. 5-10(36-42). Farve: Lysbrun og hvid. Herre:......Kr. 235,00 Str. 6-13(39-47). Farve: Lysbrun. BADLANDERS Læderstøvlen af vandtæt SYLFLEX-læder. Isoleret med 2 mm PVC-skum. Foret med blødt skind. Gummi- sål med groft relief højtryksvul- kaniseret til bindesål. Leveres grøn med D-ringe og kroge i str. 6 -13 (39 - 47). . . . ............Kr. 395,00 og brun med messingsnørehuller str. 4- 13.......Kr. 360,00 Alle priser er momsfri og excl. levering. Pakkeporto efterkrav 31,50. Luftporto efterkrav 70,00. Ved forudb. tillæg kr. 22,50 eller kr. 69,50. Skriv eller ring BENT MØLLER Parkvej 4 4990 Sakskøbing Tlf. 03-89 53 13 -også aften Giro 5 31 74 36 hjemmestyrespørgsmål. I samar- bejde med fuldmægtig Jakob Ja- nussen, der kender hjemmestyre- kommissionens betænkning bed- re end de fleste, vil vi forsøge at besvare ethvert tænkeligt spørgs- mål om hjemmestyret. Vi vil læg- ge størst vægt på spørgsmål, der bygger på tvivl om forhold, der kommer mennesker ved i hjem- mestyrets dagligdag. De nære ting vil få en fremtrædende plads i brevkassen. Men det betyder naturligvis ik- ke, at vi udelukker andre spørgs- mål. Vi vil gerne høre, hvad fag- organisationer eller foreninger, der repræsenterer erhvervsinter- esser, har at spørge om. Vi vil for den sags skyld også gerne høre fra politikere, som ikke rigtigt er klar over, hvad det er de har med at gøre. Vi vil behandle ethvert spørgsmål omhyggeligt og alvor- ligt, også selv om indsenderen øn- sker at være anonym. DE TO FØRSTE SPØRGSMÅL Vi har allerede modtaget to spørgsmål om hjemmestyret. En læser ønsker at vide, om de ter- miner, der nævnes i forbindelse med overtagelse af de forskellige samfundsområder skal følges sla- visk, eller om hjemmestyret kan forcere eller udsætte overtagelsen efter behov. En anden læser spørger, om Grønland kan få sit eget flag, et spørgsmål der helt naturligt ak- tualiseres samtidig med hjemme- styrets indførelse. De to øvrige hjemmestyrede områder i Norden, Åland (under Finland) og Færø- erne (under Danmark) har eget flag. Se i øvrigt et par af læser- nes flagforslag på læsersiderne i denne uge. Spørgsmål om hjemmestyret sendes til: Hjemmestyrebrevkas- sen, AG, Box 3900 Nuuk. -den. kigdlilfneK åpardle Blå Kors åma SIK Tasilame landsrådip forretningsudvalgianik kajumigsåriput, tåuko ilaussorta- nit pisinautineKarnigssamik nor- KåissuteKarKuvdlugit imigagssa- mik kigdlilinerup åpartineKarnig- sså isumagalugo. peKatigigfit tåu- ko mardluk isumaKarput imiår- Kat 72 nalinginik Kåumåmut i- nungmut atautsimut pisiagssaicar- titauneK. angnertuvatdlårtoK må- nåkumitdlo angnerussumik imer- nermik kinguneKarsinaussoK. åiparit Hanne åma Abel Kristiansen, EKaluit, tunineKarKåmerput 10.000 kr.-nik julemærkekomitep nersør- nausiutainik, månilo takugssauvoK Abel nuånårdlune nivtarterissoK aningaussat agdlagartånik. såmerdliu- vok MåliåraK Vedbæk, oxalugtaussoK, talerpigdliuvordlo Hanne Kristiansen. — agsut ajasdrutigårput åi- parit savauteKarnerup tungåtigut sulisimanerujugssuat, 15-inik mérartårnermikut Exalungnik fnersuitigalu- tik, kometep sujuligtaissua Dorthe Hertling ilåtigut oKarpoK. 1978-ime julemærkep takutineKarnerane ner- sornautivdlo tuniuneKarnerane pissarnertut kalåtdlit igdluåne Københavnime inugpagssuaKarpoK alia- naersåKatigigtunik. Ægteparret Hanne og Abel Kristiansen, EKaluit, har her netop modtaget julemærkekomiteens hæders- pris på 10.000 kr. i Grønlændernes Hus i København. Abel svinger kuverten med checken. Til venstre tolken, MåliåraK Vedbæk og til højre Hanne Kristiansen. — Vi nærer den dybeste beundring for den kæmpeindsats, ægteparret har præsteret inden for fåreholdererhvervet, samtidig med, at de næsten har „befolket" EKaluit med deres femten børn, sagde komiteens formand, Dorthe Hertling bl.a. I anledning af hædersprisens uddeling og præsentationen af julemærket 1978 var der som sædvanlig mødt et meget stort antal gæster i Grønlændernes Hus, hvor man hyggede sig sammen et par timer. (Foto: Peer Peder- sen). AGaperiuk hjemmestyremik hjemmestyremut tungassumik aperKuteKarusugkuit tauva agdlagdlutit AG-p hjemmestyre pivdlugo ag- dlagaxartarfia aperiuk. apenuitit tamarmik, åma (pi- ngårtumigdlo) ajornånginerpåtdlo akinexåsaput AG-p atuartartune hjemmestyre pivdlugo .oKatdliserKusimavai. tå- ssane normume kingugdlerme Kup. 5-ime OKatdlineK autdlartit- dlualerérpoKj kisiånile inuit ilar- pagssue tunuarsimårput nalorniv- dlugo pissutsit nangmingneK so- Kutigissarpiatik erKarsauteicarfi- gissatigdlo hjemmestyrerne KanoK pineKagssamårnersut. taimåitumik. AG autdlartisaoK normumit tugdlermit nangminer- ssornerulernigssaK pivdlugo atu- artartut agdlagdlutik aperKute- Kartarfiånik pilersitsivdlune. fuld- mægtig Jakob Janussen, amerdla- Lammekød til alle i år Produktionen er næsten fordoblet i forhold til sidste år, og fåreholderne får bonus på 1 procent var på 40,2 kg pr. dyr i 1977 mod 37,3 kg i år. Det flotte resultat kommer til at betyde noget for fåreholdernes økonomi. De får nemlig bonus på 1 procent. Det skete sidste gang i 1973. Ligesom sidste år går hele pro- duktionen til salg i Grønland. Kiloprisen pr. dyr er i år 25,60 kr. — Der er kød til alle i år, siger handelschef Søltoft, NarssaK. Produktionen af får- og lammekød er i år næsten fordoblet i forhold til sidste år. Resultatet er 11.010 kg mod 6.691 kg i 1977. Heraf ud- gør lammekød de 10.564 kg. Kristian Motzfeldt fra Uperna- viarssuk oplyser over for AG, at stigningen skyldes oparbejdet re- serve af gimmerlam i de seneste år. I 1977 slagtede man mange unge væddere, som det også kun- ne ses af gennemsnitsvægten. Den nernit nangminerssornerulernig- ssamik isumaliutigsslssumik ilisi- massaKarnerussoK suleKatigalugo nangminerssornerulernigssamut tungassumik aperitutausinaussut tamaisa akiorniåsavavut. pingår- tinerusavavut aperKutit, nalorni- sornermik perKuteKartut nang- minersscrnerulernerme uvdlui- narne pissartugssanut tiingassut. nalinginaussut agdlagfigissartag- kame sagdliutineKåsåput. imåingilardle soruname, aper- Kutit avdlat tunuartisagivut. tu- sarusugparput kåtuvfit imalunit peKatigigfit inutigssarsiutinik so- Kutigissagdlit sivnissue sunik a- perKutigssaKarnersut. tamåna piv- dlugo åma politikerinit tusarusug- pugut, nalomisortunit sunarpiait pineKarnersut. aperKutit tamaisa perKigsårtumik ilumorsårugdlu- gitdlo suliarisavavut, åma agdlag- tut kinåussusertik ilånguterKU- ngikaluarpagssugdlunit. aperKutit sujugdlit mardluk nangminerssornerulernigssamut tungassunik aperKutinik mar- dlungnik tigussaKarérpugut. atu- artartup kigsautigå påserusugdlu- go, pivfigssat taineKarsimassut inuiaKatigit iluåne suliat inger- dlatat åssigingitsut nangminer- ssornerulernerme hjemmestyremit tiguneKartugssat tiguneKarfigssait maligdluåinarneKåsanersut, ima- lunit hjemmestyrep pilertorneru- tisinaunerai imalunit tigunigssait kinguartisinåusanerai pissaria- Kartitsinine maligdlugo. atuartartoK avdla aperaoK Ka- låtdlit-nunåt nangminérdlune er- falassoKalersinaunersoK, apencut tugdluavigsoK hjemmestyrep atu- lernigssånut tiingatitdlugo naler- KUtoK. nunane avangnardlerne hjemmestyreKartut avdlat mar- dluk, Åland (Finlandimut atassoK) Savalingmiutdlo (Danmarkimut a- tassut) nangminérdlutik erfala- ssoKarput. ilångutdlugit takuniå- kit atuartartut erfalassugssatut sujunersutait atuartartut Kiiper- nerinitut sap. akunerane tåssane. hjemmestyremut tungassumik aperKutit unga nagsiuneKåsåput: HjemmestyTekrev kasse, AG, Boks 39, 3900 Nuuk. -den. umiarssualiortut nålagåt Carlo Nielsen tOKuvoK umiarssualiortut nålagåt Carlo Nielsen, Holbæk Skibs- og Både- byggeri, 62-inik ukioKardlune to- KUVOK. Carlo Nielsenip Katångune, Er- ling Nielsen, åiparalugo atåtamik umiarssualiorfiutå umiatsialiorfi- utålo tigusimavåt, tåssångånitdlo KGH-p angatdlataisa ilarpagssue Kalåtdlit-nunåne atugagssat pi- ssarsimåput. 1939-mit angatdlatit åssigingitsut 76-init ikingnerungit- sut, sordlo „TikeråK", „Tugdlik" åma „TåteråK", åmalo niuverto- Karfit angatdlaterpålue, nakorsat angatdlatait il. il. angatdlatit Holbæk Skibs- og Bådebyggerimérsut Kajangnaitsu- ssarput suliarivdluagkat, pissaria- Karmatdlume umiatsialiorfik Dansk Arbejdes Initiativdiplom- imik tunineKarsimavoic.

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.