Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 17.04.1984, Blaðsíða 29

Atuagagdliutit - 17.04.1984, Blaðsíða 29
Persersimavdlune Kangåtångorsi- massoK, tåssunga unguvdlugo aput agssagdlugo sule anerterissoK ma- torpara; kimut arpangniarumav- dlunga, måssalo uvdluerdluinar- t0K! Kimaleravkule kingumut Ki- v'arKajånaraluaKaoK. tasamunga arpalugkama, tåssalo tikfkuma u- 'ernigssavnut angumik taimaerKa- t'vnik isumatdluteicarnanga; nuna- mutdlo KaKigama, majuarniardlu- nga nukitdlåkujuleraluarpunga, i- rnaKa kiagungnerssuarmit king- ^ingmalo niperssuinit, tuaviorner- "Ut. tikileramalo kisime OKausig- SsaK taKisimanarpoK, uvaguvtfnut SuJugdliuvdIunga iseriartulerama i- lungmik takiiningnigssara sordlo sakulik. kisauna inungmik nunar- Kativnik takunanga igdlorput tikit- Qlariga, tikitdlugo igalårput sarca- n8eriardlarmigavko tåussuma åi- Parissama aleKå pulaortoK uvaguv- tlne; taimåitOK avdlatut ajorna- Kingmat nipangiiissagssaujung- naermatdlo isinarpunga, iseramalo aJornaKingmat erninaK alexå OKar- figåra: »åipara angerdlåukaluarav- ko nukigdlårmat Kimåinarpara, u- terfiginiarpara erninaK, sule aner- teringmat«. OKarfigerKigparalo i- luaKutigssånik nagsåukumavdlugo a|pagssavnigdlo. sornguna erninaK nivdlerdlune anissordlo iminariar- dlunga uvavnut pårdlåinardlunga, arna tuavmaK tagpavunga autdla- rasuarpunga; åmalo takuvdlugo Kavdlunårtarput autdlalersoK, ar- natdlo avdlat ama takuvdlugit; ilå- kalo åma Kimagdlugit sujuardlu- nga tikipara sule anerterissoK, ilag- ssamalo tikingmånga åmimut angi- sumut ilivdlugo autdlariiparput; i- ngerdlagavtalo nunamut KaKivdlu- ta periatdlariga tauva-una anernera akugtusissoK, piniåsavdlugo sule 'gdlo tikfnago tauva anernériipoK, ajoraluaKaoK. tåssalo ajornarner- ssuåkut åmåkut perdlasinago tu- nungmukautikasfkavko, kigdloK nunamilitdlarmat anernerata Ki- niangmago ajornaKigujoK. taima- nime uvanga tusåmassara malerua- runiko anernerata uterfigisinauga- luarnerå, måssalime pivfigssariga- niiuk ajornaKissoK; arnåtalo ig- dluanut erKiikigput, arnå uvisaler- dlune påssutilerå utorKåumat uvi- savatdlårKunago ajiingitsumik per- Kuniardlugo tusåjungnaersutut it- dlune OKortorssuarnik Kagdlersor- dlugo, imaKa kisa anernera åpaisT- narsimavå. silardlime taimane ajo- raluaK, måssåkumume agdlåt; tai- manernit Kåinamik sanileKardlu- nga KanoK ileriarpat nungutdlunga Kuarsångavdlunga, ånilångavdlu- nga, sujornatigut kisimlkaluardlu- nga KajartorneK Kuarsångatigingit- dluinaravko; måssåkutdle kisima- lunit nuna Kimangåriardlugo na- ngiartakulugtalerpunga. silap avdlångoriartornera sulime tåvanisagaluardlunga aleKa- ra niuvertorusivta nulia tOKungmat najugagsseriikama nuna tamåna Kimagpara, nunagigaluavnutdlo u- •"erdlunga tamåssa OKaitsunut. OKaitsunutdlo kingumut uter- Kårmigama 1868 ukiussoK, taimalo ukiut amerdlatigissut Kimagsimav- dlugo, åmalo kingumut igpingia- tornaKaoK; måssalo tatdlimanik KitornaKaraluardlunga, sulile tåu- l*Nl •. Kimugsimik takornariat OKaitsut ornigangnårait månilo takugssavoK takornariat OKaitsunut tikitut. ko nukangangmata; aitsåtdlo sor- dlo taimane iliarssungornera misi- givdluarpara, méraugatdlaramalo ajoKeKånginama, anånavnut kisiå- ne atuarama; agdlangnermik imå- nguardlunit iliniånginama, sorngu- na uvgunåinaK nangmineK suliari- palårniardlugit inertussårångavkit kingornagut takulerdlugit narruna- raluaKaut, ilisimassunut takutineK. taimane 1868 ukiussoK OKaitsu- nut norKåravta tåuko mérKat irier- dluarsimångitsut ilagalugit, ukioK tamåna julip 18-ne ilungersornar- tumik igdluliorniarpunga, sujug- dlermik nunagigaluavne, ukiutdlo 17 Kimagsimavdlugo sujulimalo ig- dluat, måssame sujornagut najuga- ra takugaluardlugo silap avdlå- ngornera misigåra; tamånalo ki- ngornagut OKaluseriumårpara. taimane ilungersornartumik ig- dluliorniarama, mérKat ikiorsinau- ssut tamaisa ikiortigalugit, tauva igdlup Karmarnera katsornago i- nerpara; sujulima igdluat uniordlu- go. tupingnaKaorme, imaKame uva- nga sigssueKigama pinerpoK, silap avdlångoriartornera misigivdluar- para matuminga: sujulima igdluat tikipara imap uluvdlugo atortug- ssaujungnaersimassoK, taimåitu- migdlo uvanga isumaliorpunga i- maK uligkiartorasugalugo; sujor- natigut ivssortat måssåkut imap Kulåusimalermagit; taimåitumik si- lap avdlångoriartornera uvanga malugåra, åmalo tupigissarpara ti- ningnerssuaK sualugpatdlårtOK ti- nerKalerångame; nunaKatimalo i- lait Kavsit OKartaraluarput sarfa- rigsinikut taimåitartoK unerdlugo; uvangale sujornagut taimåingitso- råra; anorerssuitdlo agdlåt suånga- riartornerat malungnavigpoK; mé- raugatdlarama takussarpara ukior- tåp erKågut tamåna nunarput siku- ssartoK, kingornalo siko avalagsa- nane (navdliisanane), aitsåt aprile autdlartikångat sikuerdluararaoK; måssåkutdle ortuparime, nuvfim- parimilo disimparimilo jånuårimi- lo agdlåt issimik sikumigdlunit ta- kuneK ajornarseKaoK, anorer- ssuaK, issangiarssuaK, sialugssuaK; atago åsit maje Kåumataulerpat i- sserssuaK, nivtailarssuardlo atule- rumårpai; tåssa ukiut pingasut tai- maiginarpoK. ukioK 1875 autdlarniutigalugo taimailerpoK, kisa ukioK 1878 tikit- dlugo. ukiarme åsit ingangmik issa- ngiarpatdlåKaoK, sujornagut sav- tampare Kåumataulermat KiterKii- nerata encåne isserssuaK atorpå, ki- ngornagutdlo ortupare autdlarniu- tigalugo issangerame, kisa disimpa- rip 5 tikitdlugo taimaiginardlune; i- lame sila avdlångoriartorpoK ma- lungnartumik. taimane OKaitsunut uterdlunga nunasigama, kingumut najulera- luardlugo avdlånguivara, sikulera- luarångame anordlernermit kisa si- ko unitdlånguarane upernalera- raoK; måssåkutdlo aussame åtånik iluamik tulagtOKarneK ajulerdlune, ilane åtåt tulaleraluartarput, åmale avdlat ajoKutit sarKumersarmiga- mik, tamåssa årdlugssuit, åtånut a- joKutauleKaut måssåkut; Kilaluv- katdlo månitut angumerissalerpait. OKaitsune Kue sujornagut méraugatdlarama, år- dlungnik nalunarpOK avangnåne; taimågdlåt upernåme ilane tusarnå- raut Kajartortut årdlungnik 0Ka- lugtut. taimagdlo uvdlut aussavdlo ilarssua kingorna Kanigtiikut tuså- sanagit; måssåkutdle ilane uvdlut tamåkersualerarait; taimåitumik å- tåt upernåme tulangneK ajulerput. ila avdlanaKaoK måssåkut, nunå- nguara inuerutingajagsimassoK ki- ngumut tikikavko, tåssalo imaKa u- pernåK tamåna Kimåsagaluarnerå uterniångikuma; Atåne sule ikuma- galuardlunga åmale taima imaK ne- rukeKigame périikiartornera ma- lungnarmat, taimåitumik Kimag- para kingumutdlo uterdlunga. su- nauvfame åma iluanårdlunga, tau- valo åma ajorssarfigerpalulerpåt, måssåkiime KujassarnarpoK uter- niarama, mérKat angajugdlit iner- dluariarmata tauva tåssa piniaru- ssarnerme angnikitdliorungnaer- punga; kisimitdlunga nuliånguara- lo sujugdlermik åma OKaloKati- gingmigavta nulianlerKårdluta; måssåkutdle utoncångulerdluta perKigdluta, Gute Kutsavigissaria- Karaluarparput, Kitornavut sule ta- marmik pencigsut, Gutip pårssine- ranit malungnartumit. ATUAGAGDUUTIT mérKavtalo tåuko inertut angu- tit, piniarnermikut ajiingitsumik i- kiorpåtigut. OKalugtuagssaKaraluartunga ki- siåne agdlangneK nalugama uter- tarnernik; avdlanut ilisimassunut i- ssornaraluaKissut taimåitOK ag- dlagpåka; Kangale tancavånga ag- dlagtartut Atuagagdliutitigut ag- dlagait naKitersimassut OKauseKar- mata ima: kina agdlagkumassoK agdlagdlune kujatånut autdlartitsi- le, univkånik nalinginarnik. kisa nakimajungnaerdlunga må- ssalo påsisånginerise, taimåitOK na- Kiterivingme årKigssorumårmata agdlapalårpåka. uvdlume disimparip 5-ne Kuvime linuk takivatdlårmat, pissusera o- Kalugtuariniåsavara ingmånguaK. OKautsunut nukavta ukioK 1868 julip 18-ne kingorna åma igdlut pi- ngasiingorsimalerput, pingasu- ngorsimalersut ukioK 1872 inuit a- merdlingmata pårssissugssarsiuler- put, uvavnit utorKaunerussut ilisi- manerussutdlo perKuniardlugit kigdloK uvangakasik torKarpånga, taimåitorme, pårssissOKaranigOK ajoKingmat, malerutinarpunga; ki- sa måssåkumut agdlåt pårssissuvdlunga. sujorna 1877 u- pernåme nunavta nålagåta takuga- minga ilagsivdlungalo ima OKarfi- gånga: »OKaitsune Kue piumångili- siuk?« uvanga OKarpunga: »någga piumagaluarparput, piumangåra- luaKårpiime, kisiånile pigssaKångi- lagut«. nunavta nålagåta åma o- Karfigånga: »piumagaluaruit ajor- nångilaK, ivdlit sanåsavat; uvanga OKåsaunga tunerKUvdlutit«. taima OKarfigingmanga OKarpunga: »åp KujanaK«. åma OKarujoK: »Ki- ssungnik tunisavagit Kuvimik sanå- sautit; tåvane inuit Kinuvigisavatit piumassut kivfartoncuvdlugit pi- niartut ilait; piniarnertik akornuti- ginago, anordlerångat kisiåne su- liarissåsavåt, inerpatdlo kina ili- ssiumagune peKuminik ajornångi- laK; inerpat kronit 25 akigiumårput sulissunut avguardlugit«. åma OKa- rujoK: »nangmineK åma piumaga- luaruit nalinginaK niorKutigssanik pårissaKarumårputit«. taima OKar- mat taimåitOK anginarpara. NR. 16 1984 29

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.