Tíminn - 02.10.1975, Blaðsíða 13

Tíminn - 02.10.1975, Blaðsíða 13
Fimmtudagur 2. október 1975 TÍMINN 13 BSRB heldur 53 fundi um verkfallsmál á næstunni: „VONUMST EFTIR FULLUM STUÐNINGI VERKALÝÐSHREYFINGARINNAR VIÐ KRÖFUR OKKAR UM VERKFALLSRÉTT" segir formaður BSRB BH—Reykjavík — „Formanna- ráðstefna BSRB samþykkir ao krefjast verkfallsréttar þegar á þessu ári til handa BSRB og aö- ildarfélaga þess og þar meö af- náms geroardóma sem loka- stigs I kjaradeilum opinberra starfsmanna. Ráðstefnan telur lög frá 1915 um bann við verkföllum opin- berra starfsmanna úrelt og ranglát. Formannaráðstefnan beinir þvi til stjórna bandalagsfélag- anna og stjórnar BSRB að kynna félagsmönnum þessa kröfu á fundum, og að kannaðar verði leiðir til þess að fylgja eft- ir kröfum samtakanna við næstu sainniiigsgerð." Þannig hljóðar ályktun, sem samþykkt var á formannaráð- stefnu BSRB þann 4. júní I sum- ar með 52 samhljóða atkvæðum og var ályktunin afhent fjár- málaráðherra fyrir rúmum mánuði, að þvi er fram kom á blaðamannafundi, sem Verk- fallsréttarnefnd og forsvars- menn BSRB héldu i gær. Þar kom fram, að stjórn BSRB fól sérstakri viðræðunefnd að koma jafnframt á framfæri þeirri hugmynd að verkfall væri þá fyrst heimilt, ef sáttatillaga hefði verið felld i allsherjarat- kvæðagreiðslu. Formannaráðstefna BSRB samþykkti að haga kynningu á kröfu samtakanna um verk- fallsrétt á þann hátt að: Formannaráðstefna BSRB samþykkti að haga kynningu á kröfu samtakanna um verk- fallsrétt á þann hátt að: 1. Boðað yrði til almennra fé- lagsfunda, þar sem málið verði kynnt og könnuð af- staða til aðgerða. 2. Skipulögð yrði á sama hátt kynning og könnun á vinnu- stöðum opinberra starfs- manna. 3. BSRB beiti sér fyrir almenn- um fundum vlðs vegar um land f sama tilgangi og ai'li þessu máli fylgis annarra launþegasamtaka. 4. Formannaráðstefnan fól stjórn BSRB að kjósa sér- staka nefnd til þess að fylgja þessari ályktun eftir og sjá umalmenna kynningu. Nefndin var skipuð eftir til- nefningu allmargra bandalags- félaga. Bergmundur Guðlaugs- son, Tollvarðafélagi Isl. er for- maður nefndarinnar. Varafor- maður er Þórhallur Halldórs- son, Starfsmannafél. Reykja- vikurborgar. Ritari er Kristín Tryggvadóttir, Sambandi isl. barnakennara. Aðrir i nefndinni eru Ágiíst Geirsson, Félagi Isl. slmamanna, Albert Kristinsson, Siarfsmannafél. Hafnarfjarðar, Einar ólafsson, Starfsmanna- fél. rikisstofnana, GIsli Guð- Olafur minnkað eða um rösk 9% fyrstu sjö mánuði ársins. Þrátt fyrir 2500 milljón kr. greiðsluhalla á þessu ári, verður jöfnuðurinn samt 5900 millj. kr. hagstæðari en 1974, þótt það sé ekki eins hagstætt og talið var fyrr á árinu. Áætlaður halli á við- skiptajöfnuði er 17.600 millj. kr., . sem svarar til 10% eyðslu um- fram aflafé. Viðskiptakjörin hafa rýrnað um 17—18% frá 1974 og rýrnun kaup- mættisútflutningstekna nemur 26—27%. 1 sambandi við væntanlega kjarasamninga skiptir miklu, að hófs verði gætt og sanngirni i kaupkröfum. Þvl er spáð, sagði Olafur, að framleiðslumagn i landbúnaði minnki um 3% á árinu, fram- leiðsla I iðnaði um 3%, en magn- aukning i sjávarútvegi nemi 2%. Fyrirsjáanlegir eru miklir örðug- leikar I frystiiðnaði og fisk- vinnslu, þrátt fyrir miklar greiðslur úr verðjöfnunarsjóði, sem sýnt er að gangi nær til þurrðar á árinu. Afkoma iðnaðar telja menn að verði heldur skárri en I fyrra, en verzlun kemst betur af. Meðaltalshækkun kauptaxta frá fyrra ári er 27% I peningum, en verðhækkanir nema 48% og kaupmáttarrýrnun hefur þvi orð- ið 13—1 Við verðum að sýna aðhald i fjármálunum, sagði Ólafur, en þó verður ekki gripið til innflutn- ingshafta, enda slíkt óheilbrigð stefna. Ég vil undirstrika það, að gengislækkun kemur ekki til mála nema ófyrirsjáanlegar breytingar verði. Sú leið hefur ekki reynzt vænleg til árangurs og kemur þvi ekki til mála nú. Það er um landhelgismál að segja, að ekki eru likur á samn- ingum við Breta fyrir 13. nóv. og ekki verður samið við V-Þjóð- verja, meðan þeir halda upptekn- um hætti. Við munum reyna að friða landhelgina alveg innan 50 milna, ep til greina koma tíma- bundnar undanþágur á milli 50 og 200 milna. Ég undrast, að menn skuli hafa talið eftir, að keypt hefur verið stór og góð flugvél handa Land- helgisgæzlunni, sagði Ólafur. Landhelgisgæzlumenn vinna erf- itt starf og hættulegt og eiga skilið hin beztu tæki og ég mun sjá um, að þeir fái þau. Um stjórnarsamstarfið er það að segja,sagði ólafur að lokum, að skoðanir eru auðvitað skiptar I samsteypustjórn, en ég held ég geti fullyrt, að hvorugur stjórnar- flokkanna muni hlaupast undan þeirri byrði, sem við verðum að axla. Ræða viðskiptaráðherra verður siðar birt i heild I blaðinu. Sinfóníuhljómsveit íslands Orðsending til áskrifenda Sala áskriftarskírteina er á Laugavegi 3, 3. hæð, simi 2-22-60. Endurnýjuð skirteini frá fyrra ári og ný skirteini, óskast sótt i siðasta lagi föstu- daginn 3. október. Fyrstu tónleikar verða i Háskólabiói fimmtudaginn 9. október kl. 20,30. mundsson, Lögreglufélagi Reykjavikur, Hilmar Ingólfs- son, Landssambandi fram- haldsskólakennara, Sigurveig Sigurðardóttir, Hjúkrunarfél. Islands og Vilhjálmur Grlmsson Starfsmannafél. Keflavlkur. Formaður BSRB, Kristján Thorlacius og varaformennirn- ir, Hersir Oddsson og Haraldur Steinþórsson, hafa starfað með nefndinni. Verkefni þetta er svo um- fangsmikið, að þeir Loftur Magnússon og Ölafur Jóhannes- son voru ráðnir sem starfsmenn til að undirbúa fundina. Verkfallsréttarnefnd banda- lagsins boðar til funda á 23 stöð- um utan höfuðborgarsvæðisins og I samvinnu við einstök félög er boðað til 30 funda I Reykja- vík, Kópavogi og Hafnarfirði. Þetta eru umfangsmestu fundahöld, sem samtök okkar hafa boðað til — og árangur I kjara- og hagsmunamálum opinberra starfsmanna fæst ekki nema með stóru, samstilltu átaki. Verkfallsréttarnefndin leggur megináherzlu á, að sem flestir taki þátt I þessum fundahöldum. Reynt verður að kynna málið eins vel og kostur er. Framsögumenn munu annast það og svara fyrirspurnum. Frjálsar umræður verða á öll- um fundum. 1 lok fundanna verður gerð leynileg skoðanakönnun, þar sem fundarmenn svara þvi, hvort þeir séu fylgjandi verk- fallsrétti og hvort gripa eigi til aðgerða I vetur, ef samningar takast ekki. Verkfallsréttarnefnd banda- lagsins annast úrvinnslu skoð- anakönnunarinnar og mun slð- an tilkynna úrslit frá öllum fundunum. BSRB telur þaö mjög þýöing- armikið, að sem allra flestir félagsmenn I aðildarfélögum bandalagsins mæti á þessum fundum, kynni sér málið og taki þátt I að móta afstöðu samtak- anna I þessu máli. A blaðamannafundinum var Kristján Thorlacius, formaður BSRB, spurður hvort samstarf yrði við ASI um þessi hags- munamál, kjaramálin og verk- fallsmálin, og svaraði hann þessu til: — Við vonumst eftir fullum stuðningi verkalýðshreyfingar- innar við kröfur okkar um verk- fallsrétt. Þá kom fram, aö við endur- skoðun kjarasamninga er BSRB til viðræðu um fyrirkomulag á ráðningu til starfa, en á það var bent, að starfsöryggi opinberra starfsmanna væri ekki eins mikið og menn vildu vera láta, og núna væri algengast að fólk væri ráðið upp á 3ja mánaða uppsgnarfrest. Þá var rætt um verðtryggingu llfeyrissjóða, og kváðust forsvarsmenn BSRB ekki reiðubúnir til að slá a.f i þeim efnum — heldur miklu fremur fúsir til að aðstoða aðra launþega I baráttu fyrir verð- tryggingu lifeyrissjóða sinna. Þá var það undirstrikað að krafa BSRB væri sú, að verk- fallsrétturinn næði til allra, og greinilega kveðið á um, að ekki skapaðist hættuástand hvað varðaði heilsu, lif og öryggi, — nauðsynleg þjónusta yröi jafnan tryggð á þessu sviði. I sambandi við frétt I Timan- um I gær um samningamálin, skal það tekið fram, að ríkið fór fram á þriggja mánaða frestun, áður en málin gengu til sátta- semjara, en hins skal einnig getið, að sáttasemjari skal aðeins hafa málið meö höndum I mánaðartima, — þá gengur það sjálfkrafa til Kjaradóms. Hér skal að lokum birt tafla, sem blaðamönnum var kynnt á fundinum, og skýrir hún sig sjálf. Samanburður Launa og kröfur BSRB og BHM (nokkur sýnishorn): Kröfur um launastiga eru oft umdeildar, en innan samninga- nefndar BSRB rikti fullt samkomulag nú um kröfuna. Háskólamenn eru mun stórtækari efst I launasliganum, eins og eftirfarandi sýnis- horn leiðir I ljós. Samanburðurinn sýnir við nánari athugun nokkuð skýrt tvær mis- munandi launastefnur. Till. BSRB Núv. Núv. Núv. samn. Krafa Krafa um launafl. laun meS fullri BSRB BHM launafl BSRB vísitölu 1 (10) 53.922 ( 78.245) 84.000 6 (15) 65.574 (100.911) 106.500 11 (20) 77.853 (124.797) 129.000 119.880 16 (25) 91.885 (152.093) 151.500 158.777 21 (B-l) 105.776 (179.117) 174.000 198.800 28 (B-8) 138.272 (242.333) 205.500 348.732 TIL HÚSBYGGJENDA Vinsamlegast athugiö, aö lögn rafmagnsheimtauga er mun dýrari aö vetri en aö sumri,- og aö allmiklir annmarkar eru á aö leggja þær, þegar jarövegur er frosinn. Af þessu leiðir, aö húsbyggjandi getur orðiö fyrir verulegum töfum við að fá heimtaug afgreidda að vetri. Því er öllum húsbyggjendum, sem þurfa heimtaug í haust eða vetur, vinsamlegast þent á að sækja um hana sem allra fyrst. Þá þarf að gæta þess, að byggingarefni á lóðinni eða annað, hamli ekki lagningu heimtaugarinnar. Jarðvegur á því svæði, sem heimtaugin liggur, þarf einnig að vera kominn í sem næst rétta hæð. Gætið þess einnig, að uppgröftur úr húsgrunni lendi ekki fyrir utan lóðamörk, þar sem hann hindrar með því lögn, m.a. að viðkomandi lóð. Allar nánari upplýsingar eru gefnar á heimtaugaafgreiðslu Ráfmagnsveitunnar, Hafnarhúsinu, 4. hæð. Sími 18222. m RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.