Fréttablaðið - 07.10.2008, Blaðsíða 34

Fréttablaðið - 07.10.2008, Blaðsíða 34
 7. október 2008 ÞRIÐJUDAGUR8 Atvinnuhúsnæði Til leigu iðnaðar- og lagerhúsnæði í Hafnarfirði, stærðir frá 95 fm til 1000 fm. S. 822 4200 & 660 1060. Geymsluhúsnæði Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2, og bretti á 2900.- kr stk. Búslóðir, fyrir- tæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vakt- að. S. 564 6500. www.geymslaeitt.is Geymsluhúsnæðið Auðnum II, 190 Vogar. Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, mót- orhjól ofl. Uppl. í s. 864 3176 & 895 3176. geymslur.com Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. S. 555 3464 SÍÐUSTU PLÁSSIN Fyrir fellihýsi, bíla, og tjaldvagna. Nýstandsett, lyktarlaust og UPPHITAÐ húsnæði á Eyrarbakka. S: 564 6500 Bílskúr Bílskúr til leigu í Hlíðum, með hita og rafmagni. Sjálfvirkur hurðaropnari. Hiti í aðkeyrslu. Hentar t.d. sem geymsla eða lager. Uppl. í s. 864 0535 / 867 5393. Gisting Gisting í Köben.Stúdióíbúðir jonasis@ mail.dk. www.sitecenter.dk/jonaso Sími+4531106412 Gisting í Kaupmannahöf Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá miðbænum, skammtímaleiga. Nánari uppl. í s. 822-7303, 891-8612, +45 27111038 eða annalilja@stracta.com. Atvinna í boði HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA. Við óskum eftir að ráða trausta starfs- menn á þjónustustöðvar okkar í Reykjavík og á Akureyri. Um er að ræða tímabundin störf í haust. Áhugasamir hafi samband í síma 577 3080 eða á alorka@alorka.is Vélsmiðja í skipaþjón- ustu Óskum eftir að ráða járniðn- aðarmenn, vélvirkja og aðra starfsmenn. Tökum við nemum. Möguleiki á hlutastarfi. Upplýsingar í síma 896 2336 & 896 2335. Gröfumenn Óska eftir vönum gröfumönn- um. Eingöngu vanir koma til greina Upplýsingar gefur Guðmundur í síma 840 0761. Halló! Langar þig til að vinna á skemmtilegum og notalegum leikskóla? Ef svo er, hafðu þá samband við okkur í síma 567 8585 eða 693 9813. Stjörnusól Hafnarfirði óskar eftir einstakling í 100% starf við umsjón og þjálfun í fyrstu Power Plate stöð á Íslandi. Viðkomandi verður að hafa reynslu og menntun í í einkaþjálfun eða íþrótta- kennslu. Umsóknareyðublöð eru á staðnum. HENDUR.IS Tugir starfa í boði á vefsíðu okkar. Þjóðleikhúsið óskar eftir að ráða ræst- itækni í fullt starf. Upplýsingar á skrif- stofu Þjóðleikhússins í síma 585 1200. Háseti óskast, vanan netaveiðum á tæplega 200 tonna netabát. Einungis vanur maður kemur til grena. Uppl. í s. 845 3480. Spjalldömur óskast Rauða Torgið leitar samstarfs við yndis- legar spjalldömur. Nánari upplýsingar á vef okkar, www.raudatorgid.is Atvinna óskast Vantar þig Smiði, múrara eða járna- bindingamenn? Höfum á skrá menn sem að óska eftir mikilli vinnu. Geta hafið störf nú þegar. Proventus starfsmanna- þjónusta s. 661 7000. HENDUR.IS Auglýstu FRÍTT eftir starfskrafti á vefsíðu okkar. Sjálfstæður smiður getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 770 0970. 25 ára kk óskar eftir vinnu. Er með stóra vinnuvélaprófið. Get byrjað strax. S. 659 4505. 32ára heiðarleg og ábyggileg kvk óskar eftir aukavinnu e.kl 20 á kvöldin og e.t.v um helgar. Reynsla úr þjónustu-ferða- fjármála og fasteignageira. Ýmisl.kemur til greina nema sala í gegnum síma. uppl í síma 8478645 e.kl.17 Einkamál 62 ára karlmaður vill kynnast sér yngri manni. Augl. hans er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8432. Símaþjónusta Spjalldömur S. 908 6666, opið allan sólarhringinn. Öll stærstu símafyrirtækin ná nú í gegn. Miðaldra kona vill kynnast karlmanni sem er með allt sitt á hreinu, með náin kynni í huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8130. Kona vill kynnast heiðarlegum og góðum manni, rúmlega sextugum, með vinskap og iðkun sameiginlegra áhugamála í huga. Augl. hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8682. Ungur maður vill kynnast sér (töluvert) eldri manni með ákafa tilbreytingu í huga. Augl. hans er á Rauða Torginu Stefnumót, s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 (kreditkort), augl.nr. 8792. Ný upptaka! Nú er komin ný hljóðritun, alveg óskap- lega heit! Þú heyrir hana hjá Sögum Rauða Torgsins í s. 905-2002 (síma- torg) og 535-9930 (visa, mastercard), upptökunúmer: 8948. Tilkynningar Til leigu Þjónusta faste ignir10. SEPTEMBER 2007 Fasteig nasala n Húsa kaup h efur ti l sölu t vílyft raðhú s bygg ð á skj ólsælu m stað á Arna rnes- hæðin ni. N útím aleg tvíly ft ra ðhús í f únkís -stíl með mögu leika á fim m sv efnhe rberg jum. Hús in eru ý mist klæd d flís um e ða bá raðri álklæ ðn- ingu sem t rygg ir lág mark sviðh ald. H úsin eru a lls 24 9 ferm etrar með bílsk úr og eru afhen t tilb úin t il inn - réttin ga. Arna rnesh æðin er ve l stað sett e n hve rfið e r byg gt í suð urhlí ð og liggu r vel við s ól og nýtu r skj óls fy rir Stutt er í h elstu stof nbra utir og öl l þjó n- Hér er dæ mi u m lý singu á en dara ðhús i: Að alinn - gang ur er á ne ðri h æð. G engið er in n í f orsto fu og útfrá mið jugan gi er sam eigin legt fjöls kyldu rými ; eldhú s, bo rð- o g set ustof a, all s rúm ir 50 ferm etrar . Útge ngt e r um stór a ren nihur ð út á verö nd og áfra m út í g arð. N iðri e r ein nig b aðhe rberg i, gey msla og 2 9 fm b ílskú r sem er in nang engt í. Á e fri hæ ð eru þrjú mjög stór svefn herb ergi þ ar af eitt m eð fa taher berg i, baðh erber gi, þv ottah ús og sjón varp sherb ergi (hönn - un g erir ráð f yrir að lo ka m egi þ essu rými og n ota sem fjórð a her berg ið). Á efri hæð eru t venn ar sv alir, frá h jónah erbe rgi t il au sturs og s jónva rpshe rberg i til ve sturs . Han drið á svö lum e ru úr hert u gle ri. Verð frá 55 m illjón um e n nán ari u pplýs ingar má finna á ww w.arn arnes haed .is eð a ww w.hu sakau p.is Nútím aleg fú nkís h ús Tvíly ft rað hús í fúnk ís-stí l eru til sö lu hj á fas teign asölu nni H úsak aupu m. ATH ÞJÓNUS TA OFAR Ö LLU og sk ráðu eignin a þína í sölu hjá o kkur HRIN GDU NÚNA 699 6 165 Stefá n Páll Jóns son Lögg iltur f asteig nasal i RE/M AX Fa steign ir Engja teig 9 105 R eykja vík

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.