Fjarðarpósturinn


Fjarðarpósturinn - 06.03.2008, Blaðsíða 10

Fjarðarpósturinn - 06.03.2008, Blaðsíða 10
Ágætu íbúar Hvaleyraholts, Ég vil hvetja ykkur til að mót - mæla breyttu deiliskipulagi við Reykja nesbraut í Hafn ar firði sem nú er til kynn ingar. Gert er ráð fyrir mislægum gatna mót um við nýjan Krýsu víkurveg sem mun tengj ast Suðurbrautinni. Þetta mun opna fyrir alla um ferð frá Suður nesj - um, Vallahverfinu og nýja iðnaðarhverfinu inn í gegnum Hvaleyrar - holtið. Í reynd er verið að opna gamla Keflar - víkur veginn aft ur í gegn - um hverfið okk ar! Viljum við það? Við sem mun um hvernig það var á meðan Kefla víkur veg ur inn var í gegnum Hval eyrarholtið og hversu mikill munur það var að losna við allan hávaðann frá um ferðinni, teljum að það sé verið að troða gróflega á rétti okkar núna. Stysta og greiðfærasta leiðin úr nýju hverfunum í miðbæinn Eins og við vitum er Vallahverfið ört vaxandi auk þess sem framtíðar byggingarland fyrir íbúðarbyggð og iðnaðarhverfi er á þessu svæði, skv. Aðalskipulagi Hafnar fjarð ar - bæjar. Skipulagsyfirvöld eru búin að tryggja með því að setja a.m.k. 7 kröpp hringtorg á Ásbrautina að flutn ingabílar munu ekki fara um Valla hverfið og með þessum fyrir - huguðu mislægu gatna - mótum eru þeir að tengja iðnaðarhverfið, Valla hverfið, fyrirhugað Hamra nes hverfi og Krýsuvíkurveginn við Suðurbraut. Þar með er í reynd verið að beina um ferðinni og þunga - flutningum í gegn um hverfið okkar þar sem þetta verður þá stysta og greiðfærasta leiðin fyrir bíla- og vörubílaumferð að kom ast niður á hafnar svæð ið og í mið - bæinn. Í dag búa tæp lega 3.300 manns í Vallarhverfinu og á næstu árum er, skv. upplýsingum frá Hafnar fjarðarbæ, gert ráð fyrir að reisa 800 íbúðir til viðbóta í Valla - hverfi (7. áfanga) og Hamra nesi (1. áfanga), auk annarra áfanga/ hverfa sem munu rísa á svæð inu. Hellna - hraun (3. áfangi) verð ur með um 100 atvinnulóðir og í Kap hellu - hrauni eru nú þegar 20 atvinnulóðir. Því er ljóst að það á eftir að marg - faldast íbúafjöldi og starfsemi á þessu svæði. Þá er einnig ljóst að skv. umferðaspám að þessi veg - tenging mun stórauka umferð um Hvaleyraholtið. Til dæmis er gert ráð fyrir að um nýjan Krýsu víkur - veg, sem ráðgert er að tvö falda í fram tíðinni, fari 14.000 bílar á sólar hring árið 2024. Hávaði og mengun eykst Á kynningarfundi sem haldinn var í Hafnarborg 25. febrúar s.l. kom fram að engar athuganir hafa farið fram á hversu mikil aukning á hávaða og mengun þetta mun hafa í för með sér við Suðurbrautina og nágrenni. Ekki er heldur gert ráð fyrir að gera neinar ráðstafanir gagnvart aukinni hávaðamengun frá þessari auknu umferð um Suðurbrautina en skv. skipulags til - lögu verða hins vegar byggðar hljóð manir og hljóðveggir við Reykja nesbraut og Strandgötu. Aukin hætta af umferð fyrir börnin í hverfinu Ég man ekki betur en að ástæða þess að öll þessi hringtorg voru sett á Ásbrautina í Vallahverfinu var að það skapaðist of mikil hætta af umferð fyrir börnin í hverfinu. Nú virðist það vera alveg í lagi að beina allri þessari umferð fram hjá Hvaleyrarskólanum og barna heim - ilum í hverfinu okkar. Eigum við ekki alveg eins mikinn rétt á því að gætt sé að öryggi þeirra barna sem búa á Hvaleyrarholtinu? Þau þurfa líka að fara yfir Suðurbrautina. Það er hreint ótrúlegt að Hafna fjarðar - bær telur að tvær hraðahindranir og ein miðeyja nálægt Hval eyrar - skólanum nægi til að minnka um - ferðaþungann um hverfið. Hvora leið ina myndi ökumaður velja ef hann væri að velja sér greiðfæra leið niður í miðbæ: tvær hraða - hindranir á Suðurbraut eða a.m.k. 7 hringtorg á Ásbrautinni? Sýnum samstöðu - Mótmælum skriflega fyrir 13. mars Mér finnst það ansi sérkennilegt að Hafnar fjarðarbær heldur kynn - ingarfund fyrir íbúa í nágrenni Reykjanesbrautar og Strandgötu, 26. október 2006. Eigum við sem búum inn í miðju hverfi nálægt Suðurbraut ekki einnig jafnmikilla hagsmuna að gæta í þessu máli? Hér er Hafnarfjarðarbær að mis - muna okkur íbúunum gróflega. Þeir virðast vilja gleyma því að fólk var almennt mótfallið því að fá þessa umferð í gegnum hverfið. Því var mótmælt fyrir nokkrum árum síðan og þá var fallið frá þessum mislægu gatnamótum. Bæjarstjórn lofaði þá að ekki yrði farið í þessar aðgerðir. En nú virðist sem keyra eigi þetta mál í gegn. Þeir sem kynntu þetta á fundinum í Hafnarborg héldu því fram að þeir væru að gera þetta fyrir okkur sem byggjum á Holtinu þar sem þetta myndi stytta leið okkar í Bónus í Vallahverfinu! Væri ekki réttast að þeir leyfðu okkur að kjósa um hvort við viljum halda áfram að búa í rólegu hverfi eða að taka smá krók á sig ef menn ætla sér í Bónus! Ég stórlega dreg það í efa að það sé þeim efst í huga að stytta leiðina fyrir íbúa Hvaleyrarholts. Þeir eru ekki að fara í hundruði milljóna króna framvæmd með mislæg gatnamót til að stytta leið okkar í Bónus, sérstaklega í ljósi þess að íbúarnir mótmæltu þessari fram - kvæmd kröftulega fyrir nokkrum árum síðan. Ef þið viljið kynna ykkur til lög - una og umhverfisskýrslu nánar þá er þær að finna á vefsíðu Hafnar - fjarðarbæjar: Við höfum fram til miðviku dags - ins 13. mars n.k. að mótmæla þessu skipu lagi og vil ég hvetja alla til þess að senda inn skriflegar athuga - semdir til skipulags- og bygg ingar - sviðs Hafnarfjarðarbæjar og/eða senda tölvupóst með at huga - semdum á bjarkij@hafnar fjordur.is Höfundur er íbúi á Hvaleyrarholti. Mótmælum breyttu skipulagi! Stóraukin umferð í gegnum Hvaleyrarholt Helga Kristjánsdóttir 90m², 3 herb. íbúð á Hringbraut til leigu frá 5. maí. Íbúðin er í mjög góðu standi, öll tekin í gegn fyrir nokkrum árum síðan og húsið mál - að að utan í fyrra. Stór garður og stutt í leik-, grunn- og framhalds - skóla sem og í miðbæinn. Verð 135 þús. Nánari upplýsingar í s.821 8416 eða 663 2078. Rafvirki með góða og fjölbreytta reynslu getur bætt við sig verkefnum. Upplýsingar í síma 692 3495, rafvirkinn@visir.is Ert þú í líkamlegu eða andlegur ójafnvægi? Svæðameðferð gæti hjálpað þér. Ásta, svæðanuddari. Tímapantanir í s. 848 7367. Er með aðstoð í íþróttahúsinu Ásvöllum. Þú getur sent smáauglýsingar á: a u g l y s i n g a r @ f j a r d a r p o s t u r i n n . i s e ð a h r i n g t í s í m a 565 3066 A ð e i n s f y r i r e i n s t a k l i n g a , e k k i r e k s t r a r a ð i l a . V e r ð a ð e i n s 5 0 0 k r . Ta p a ð - f u n d i ð o g f æ s t g e f i n s : F R Í T T R e k s t r a r a ð i l a r : F á i ð t i l b o ð í r a m m a a u g l ý s i n g a r ! Rafvirki Heilsa Húsnæði í boði V e r s l u m í H a f n a r f i r ð i ! .. . það e r bara svo mik lu skemmt i leg ra w w w . f j a r d a r p o s t u r i n n . i s 10 www.fjardarposturinn.is Fimmtudagur 6. mars 2008 Eldsneytisverð 5. mars 2008 í Hafnarfirði: Sölustaður 95 okt. dísil Atlantsolía, Kaplakr. 138,2 143,1 Atlantsolía, Suðurhö. 138,2 143,1 Orkan, Óseyrarbraut 138,1 143,0 ÓB, Fjarðarkaup 138,1 143,0 ÓB, Melabraut 138,2 143,1 Skeljungur, Rvk.vegi 139,8 144,5 Öll verð miðast við sjálfs af greiðslu og eru fundin á vef síð u olíufélaganna. N1 gefur ekki upp verð á heimasíðu. Að auki getur verið í boði sérafsláttur. Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt Komum heim til aðstandenda ef óskað er Bryndís Valbjarnardóttir ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför Hermann JónassonSverrir Einarsson Yvonne Tix Setbergsskóli Sóttu um stöðu skólastjóra Nýlega var auglýst staða skólastjóra við Setbergsskóla laus til umsóknar. Eftirtaldir sóttu um stöðuna: Anna L. Sigurðardóttir Ágústa Elín Ingþórsdóttir Elsa Bjartmarsdóttir Eyjólfur Bragason Finnbogi Sigurðsson Hanna Hjartardóttir Jón Rúnar Hilmarsson María Pálmadóttir Nanna Sjöfn Pétursdóttir Stella Á. Kristjánsdóttir Sveinn Þór Elinbergsson Valdimar Víðisson Hnýtinga - kvöld hjá SVH Í kvöld, fimmtudag, kl. 20 verður hnýtingakvöld í opnu húsi hjá Stangaveiðifélagi Hafnar fjarðar að Flatahrauni 29. Allir eru velkomnir. Forstöðumaður ráðinn Björg Snjólfsdóttir hefur verið ráðinn forstöðumaður Sund miðstöðvarinnar á Ás - völlum. Björg hefur meðal ann - ars starfað sem forstöðu maður Sundhallar Reykjavíkur um árabil og hlotið menntun úr Tækni skólanum í iðn rekstrar - fræði og frá endur mennt un HÍ í starfsmanna- og mannauðs - stjórnun. Alls sóttu ellefu um starf forstöðumanns. ÞAÐ ER TIL LAUSN! AA fundur • Kaplahrauni 1 miðvikudaga kl. 19.45 Hvaleyrarbraut 41, Hafnarfjörður Til leigu 535 m² atvinnuhúsnæði á jarðhæð á þessum eftirsótta stað sem er í návist við alla helstu þjónustu. Húsnæðið er með góðri lofthæð og góðum innkeyrsluhurðum. Húsnæðið verður laust frá og með 1. júlí 2008. Hagstætt leiguverð — Upplýsingar í síma 565 1144. Leiðrétting Haukastúlkur töpuðu fyrir Grindavík 77-67 en ekki fyrir Njarðvík eins og missagt var í umfjöllun í síðasta blaði. Er beðist velvirðingar á mis - tök unum.

x

Fjarðarpósturinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fjarðarpósturinn
https://timarit.is/publication/945

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.