Morgunblaðið - 19.01.1965, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 19.01.1965, Blaðsíða 13
Þriðjudagur 19. janúar 1965 MORGUNBLAÐIÐ 13 Bv. Pétur Halldórsson. lómurinn í máli bv. Péturs Halldórssonar SIÐASTLIÐINN föstudag var kveðinn upp dómur í máli togarans Péturs Hall- dórssonar og var skipstjórinn fundinn sekur um landhelgis- brot, en ekki gerð refsing. Hins vegar var afli skipsins og yeiðarfæri gerð upptæk. Dómur þessi hefur vakið óskipta athygli sökum þess að skipstjórinn mun talið sig hafa verið að veiðum á svæði, sem til þessa hafa ver- ið álitin heimil íslenzku tog- urunum. Hefur þetta í för með sér, að ýms aflasælustu fiskimiðin hér við land verða nú lokuð fyrir þeim. Hé* fara á eftir nokkur þýðingarmestu atriðin úr for- sendum dómsins svo og nið- urstöður hans. # Hvar var togarinn staddur? Af hálfu ákærðs er því eigi itiótmælt, að skip hans rafi verið að fiskveiðum innan 12 mílna landhelgislínunnar, eins og hún er ákveðin í reglugerð nr. 3/1961. •Hins vegar er því mótmælt að ihann hafi verið að veiðum innan 12 mílna landhelgi skv. grunn- línum þeim, sem ákveðnar voru með reglug. 70/1958, og af ákvæð um 3. gr. reglug. 3/1961 leiði, að foonum hafi verið heimilt að vera að veiðum á þeim stað, sem hann var á, enda þótt hann sé innan 12 mílna markanna skv. rgl. # Fyrirmæli reglugerða. Verður nú fyrst tekin afstaða til þess, hvort heimil hafi verið veiði á svæði því sem takmark- est annars vegar af 12 mílna mörkunum eins og þau eru skv. grunnlínum þeim er greinir í rgl. 3/1961, en hins vegar af 12 milna mörkunum skv. grunnlín- um í rgl. 70/1958. Með reglugerð nr. 70/1958 var ékveðið að fiskveiðilandhelgi Is- lands skyldi afmörkuð 12 sjómíl um utan við grunnlinu sem dreg- in skyldi milli staða sem til- greindir eru í reglugerðinni. Stað ir þessir, þeir sem máli skipta hér, eru Eldeyjardrangur suðvest ur af Reykjanesi og Gáluvíkur- tangi á Snæfellsnesi. Reglugerð þessi var felld úr gildi með reglu gerð nr. 3/1961, sem breytir grunnlínupunktum á nokkrum etöðum, þar á meðal á því svæði sem hér er um að ræða, þar sem grunnlína er nú dregin frá Eld- eyjardrang í Geirfugladrang og þaðan að Skálasnaga (á Snæfells nesi). Við þetta færðist fiskveiði- landhelgin á þessu svæði nokkuð út, og staður sá, sem skip ákærðs var á veiðum í umrætt skiptí er einmitt í geira þeim sem þannig myndaðist við útfærsluna. Hinn 29. ágúst 1958 var sett reglugerð um viðauka við reglu gerð nr. 70/1958, og er viðauka- reglugerðin nr. 87/1958. Segir þar í 2. mgr. 1. gr. að íslenzkum skip- um sem veiða með botnvörpu, flotvörpu eða dragnót, sé frá 1. sept. 1958 heimilt að veiða innan fiskveiðilandhelgi, en þó utan við línu sem dregin sé 4 sjómílur ut- an við grunnlínu, og ennfremur með þeim takmörkunum sem síð ar greini, og er sú takmörkun, að því er varðar þann stað sem hér skiptir máli, talin i E-lið greinarinnar. Þar segir: „Frá 22° 52' v.lg. að línu, sem dregin er í réttvísandi vestur frá Bjarg töngum, skulu botnvörpu-, flot- vörpu- og dragnótaveiðar bannað ar í fiskveiðilandhelginni á tíma bilinu frá 1. janúar til 15. maí". í rgl. 3/1961, sem áður var getið, segir í 3. gr. að íslenzkum skipum sem veiði með botnvörpu flotvörpu eða dragnót, skuli heim ilt „að veiða innan fiskveiðiland- helginnar samkvæmt ákvæðum reglugerðar nr. 87, 29. ágúst 1958". # Uppdrættir hins opinbera. Af hálfu ákærðs er því haldið fram, að útfærsla grunnlínunnar hafi aldrei átt að verða til þess að svipta íslenzk fiskiskip rétti til veiða umfram það sem í rgl. 70/1958 greini. Ákvæðið í 3. gr. reglug. 3/1961 sé sett einmitt til að koma í veg fyrir það. Reglug. 87/1958 feli í sér almenna heim- ild fyrir íslenzk skip til þess að stunda veiðar innan landhelgi, allt inn að 4 sjómílna mörkun- um, en á þeirri almenna reglu séu aftur gerðar nokkrar sérstak ar takmarkanir. Ljóst sé að stjórn arvöld hafi ætlað sér með setn- ingu 3. gr. rgl. 3/1961, að veiði innan landhelgi sé leyfð að svo miklu leyti sem hún sé ekki bönnuð í rgl. 87/1958. Verjandi ákærðs hefur bent á ýmis atriði því til styrktar, að þessi hafi ver ið og sé hin ríkjandi skoðun á þessum efnum. Hann hefur lagt fram uppdrátt gerðan af islenzku sjómæhngunum, eftir að reglug. 3/1961 var sett. Á uppdrátt þehn an er fiskveiðilandhelgin mörk- uð eins og hún er skv. rgl. 3/1961, og einnig sýnt hvernig hún var skv. rgl. 70/1958. Þar eru og einkennd svæði þau sem sér- stakar takmarkanir gilda um. Með samningi við Bretland 11. marz 1961 (augl. 4/1961 > voru brezkum skipum veittar heimild- ir til fiskveiða innan íslenzkrar fiskveiðilandhelgi í vissum „hólf- um" og á afmörkuðum tímum árs og giltu undaniþágur þessar til 11. marz 1964. Eitt slíkt hólf er markað á þeim slóðum þar sem skip ákærðs var að veiðum í umrætt skipti. Samkvæmt skýr- ingum við kortið, er íslenzkum skipum heimil veiði allt árið í þeim hluta hólfs þessa sem er utan 12 mílna markanna frá 1958. í Sjómannaalmanaki fyrir árið 1965, sem gefið er út af Fiskifélagi íslands, er rgl. 70/1958 prentuð í heild og þessi skýring gefin í neðanmáisgrein: „Reglugerð þessi gildir einungis gagnvart undanþágum íslenzkra togskipa til veiða í fiskveiðiland helgi, sbr. reglugerð nr. 87/1958" Enn hefur verjandinn lagt fram uppdrátt sem hann kveður gerð- an af starfsmönnum íslenzku sjó mælinganna eftir beiðni Félags íslenzkra botnvörpuskipaeigenda. Er þar geiri sá sem myndast milli 12 mílna markanna frá 1958 og markanna skv. rgl. 3/1961 og áður var um rætt, litaður blár, en það þýðir svo skv. skýringum, sem 'skráðar eru á kortið: „Opið allt árið". Af hálfu ákæruvaldsins er áherzla lögð á það, að fiskveiði- takmörkin hafi hafi færzt út með setningu rgl. 3/1961, o,g þrátt fyrir ákv. 3. gr. um að rgL 87/1958 haldi gildi sínu, finnist hvorki í þeirri reglugerð né neins staðar annars staðar undanþága til veiða í landhelginni á þeim tíma er hér skiptir máli. # Sekur um fiskveiðibrot. Ákvæði þau sem nú hafa ver- ið rakin eru mjög óglögg. Ákvæði E-Iiðs 1. gr. rgl. 87/1958 leiða til þess að íslenzkum skipum er heimilt að stunda veiðar innan fiskveiðilandheliginnar á tímabil- inu 15. maí til 31. desember, en raunar er ekki ljóst, hvort undan- þága þess tekur nú eftir gildis- töku rgl. 3/1961 til beltisins milli 4 og 12 sjómílna frá grunnlínum eins og þær eru nú, eða eins og þær voru frá 1958 til 1961. Dómurinn fær hins vegar ekki séð, að ákvæði rgl. 87/1958 verði með nokkru móti skýrð þannig, að íslenzk skip hafi undanþágu til veiða innan fiskveiðtakmarka á því svæði og á þeim tíma, sem hér skiptir máli, né heldur að slik Framhald á bls. 17 Marías Þ. Guðmundsson afhendir Hermanni Jónassyni áskorunarskjal á þriðja þúsund Vestfirð- inga um stofnun menntaskóla á fsafirði. Sitjandi við borðið talið frá vinstri: Sigurður Bjarna- son, Matthías Bjarnason og Birgir Finnsson. (Ljósm. Jón Bjarnason). Menntaskóli á tsafirði mikið áhugamál Vestra Fundur áhugamanna og þingmanna á ísafirðí s./. sunnudag SÍÐASTLIÐINN sunnudag var haldinn á ísafirði fundur áhugamanna um stofnun mentaskóla á Vestfjörðum. Var öllum þingmönnum Vest- fjarða boðið að sitja fund þennan. Var hann haldinn að Mánakaffi á ísafirði, og hófst kl. 5 síðdegis á sunnudag, með sameiginlegri kaffi- drykkju. Marías I>. Guðmundsson setti fundinn, og bauð þingmennina sérstaklega velkomna. Flutti hann ásamt þeim Jóni Páli Hall- dórssyni og Björgvin Sighvats- syni stutta framsöguræðu um menntaskólamálið. Rökstuddu þeir þörf þess að þjóðin byggi við sem jafnasta aðstöðu í lífi Frá fundi um menntaskólamál Vestfirðinga að Mánakaffi á ísafirði sl. sunnudag. Mánakaffi er í húsi því sem Hannes Hafstein byggði á ísafirði, en Jón Auðunn Jónsson alþingismaður, siðar eignaðist og bjó í um áratuga skeið. Nú rekur Gerald Hösler og kona hans myndarlega og vist- lega veitingastofu og gistihus í þessum húsakynnum. (Ljósm. Jón Bjarnason). og til starfi á öllum sviðum, m.a. þess að afla sér menntunar. Æskilegt og nauðsynlegt væri að menningarmiðstöðvar og æðri skólar væru í hinum ýmsu lands- hlutum. Lögðu þeir jafnframt áherzlu á að menntaskóli á ísa- firði væri ekki aðeins byggður í þágu Vestfirðinga, heldur þjóð- arinnar í heild. Marías Þ. Guðmundsson af- henti síðan þingmönnum undir- skriftarskjöl sem gengið höfðu um Vestfirði, þar sem skorað er á þing og stjórn að lögfesta menntaskóla á Vestfjörðum. Hafa á þriðja þúsund kjósendur á Vestfjörðum undirritað þessi áskorunarskjöl. Er af því auðsætt hversu geysilegur áhugi ríkir á þessu máli. Miklar umræður urðu á fund- inum, og tóku þessir til máls auk frummælanda, sem áður er getið: Bjarni Guðbjörnsson, forseti bæjarstjórnar ísafjarðar, Her- mann Jónasson, alþingismaður, Sigurður Bjarnason alþingismað- ur, Birgir Finnsson alþingismað- ur, Matthías Bjarnason alþingis- maður, Einar Ingvarsson, banka- stjóri, Sigurvin Einarsson alþing- ismaður, Jón Jóhannsson skatt- stjóri, Hafsteinn Hannesson bankafulltrúi og Hannibal Valdi- marsson alþingismaður. Var þessi fundur allur hinn ánægjulegasti, og sýndi mikinn einhug Vestfirð- inga um menntaskólamálið.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.