Morgunblaðið - 25.02.1969, Blaðsíða 27

Morgunblaðið - 25.02.1969, Blaðsíða 27
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 25. FEBRÚAR 1969. 27 Bridge — íslandsmeistaramót: Eitt stig skildi efstu pörin nr. 2 Steinunn Snorradóttir og Þorgerður Þórarinsdóttir 1155 st., nr. 3 Þórarinn Sigurþórsson og Hjálmar Hjálmarsson 1135 stig. D-riðill nr. 1 Ólafur Gíslason og Reimar Sigurðsson 1187 stig, nr. 2 Arnar Hinriksson og Jakob Möller 1173 stig, nr. 3—4 Helgi Einarsson og Orwill Utly 1112 stig, nr. 3—4 Sigurbjörg Asbjörns- dóttir og Guðríður Guðjónsdóttir 1112 stig. Samningavon í Berlín V-Berlínarbúum heimilar heimsóknir til setakjörið verður flutt frá borginni ÍSLANDSMÓTIÐ í tvimennings- keppni í bridge var haldið um helgina í Domus Medica með þátttöku 188 spilara. 1 meistaraflokki ke-pptu 28 pör og var mjög hörð keppni um efsta sætið, sem lyktaði þannig, að aðeins einu stigi munaði á 1. og 2. pari. íslandsmeistarar árið 1969 urðu þeir Benedikt Jó- 'hannsson og Jóhann Jónsson með 1582 stig, en í öðru sæti urðu íslandsmeistararnir 1968 þeir Hjalti Elíasson og Ásmundur Pálsson með 1581 stig, nr. 3 Jón Ásbjörnsson og Karl Sigurhjart- arson 1536 stig, nr 4 Hannes Þorr finnsson og Jakob Ármannsson 1489 stig. í 1. flokki urðu úrslit þessi: B-riðill nr. 1 Guðlaugur Jóhannsson og Guðmundur Pétursson 1263 stig, nr. 2 Hafsteinn Ólafsson og Böðvar Guðmundsson 1140 stig, nr 3 Guðlaugur Níelsson og Birgir Sigurðsson 1111 stig. C-riðill nr. 1 Águst Helgason og Theódór Jónsson 1186 stig, Lítil leiðrétting Þorkell Sigurbjörnsson segiir í gagnrýni sinni í Mbl. 19.2 í sambandi við orgeltónleika Jean Luc Jaquenod í Dómkirkjunni 14. febr. að „nokkrar nótur hafi þagað í sumum röddunum". Þetta var ekki rétt með farið. Hins vegar þögðu nokkrar nótur í sumum röddum orgelsins daginn fyrir tónleikana og raunar til Id. 4.30 um daginn sem tónleik- árnir voru haldnir, en þá hafði Pálmar ísólfsson sett allar þær raddir í samband, sem þagað höfðu. Ég þykist viba að Þor- kell hafi frétt um nóturnar, sem þögðu, en varasamt var að treysta því, að það yrði ekki lagfært áður en tónleikarnir hæf ust. Mér þykir rétt að biðja Mbl. fyrir þessa leiðréttingu ým issa ástæðna vegna. Framhald af bls. 2 snertir raunhæfar kjarabætur hefur oft á tíðum orðið enginn eða jafnvel neikvæður, ef tekið er tillit til bess, að oft hefur hann kostað dýra verkfallsbar- Það er því meira en tímabært áttu, sem ekki lefur orðið bætt. að kannaðir séu möguleikar á því að taka upp nýtt fyrir- komulag og starfshætti í þessum efnum, er fullnægi aðstæðum í nútíma þjóðfélagi í stað þess að byggja á fyrirkomulagi, sem er arfur frá fortíðinni og gat e.t.v. hentað aðstæðum þá, þó að það geri það ekki nú. í ná- grannalöndum okkar gegna stofnanir, sem byggðar eru upp líkt og hið nýiega stofnaða Hag- ráð hér á landi, sem samtök at- vinnurekenda, launþega og rík- isvaldið eiga aðild að, mjög mik- ilvægu hlutverki í þessu efni. Slíkar stofnanir fá til méðferð- ar víðtækar kjaradeilur og gera tillögur til lausnar þeim. Þótt vald stofnananna sé að vísu að eins ráðgefandi mun reynslan víða hafa sýnt það, að mjög er eftir slíkum tillögum farið, ef sæmilega víðtækt samkomulag næst um þær innan stofnananna. Eitt af því, sem til álita kæmi í þessu sambandi, væri að auka starfsemi Hagráðs frá því, sem niú er, þannig að til þess væri ættazt, að það gerði ákveðnar til lögur um lausn meiri háttar efna hagsvandamála, sem á döfinni Berlín og Bonn, 24. febr. (AP-NTB) • Sendiherra Sovétríkjanna í Bonn, Semyon Tsarapkin, ræddi á sunnudag við Kurt Georg Kiesinger kanzlara. Skýrði sendi herrann svo frá, að sennilega væri unnt að ná samningum við austur-þýzk yfirvöld um heim- ild fyrir íbúa Vestur-Berlínar til að heimsækja ættingja sína í Austur-Berlín um páskana, ef stjórnin og þingið í Bonn hættu við að láta kosningu nýs forseta Vestur-Þýzkalands fara fram í Vestur-Berlín, eins og fyrirhug- að er. O IJpplýsingar þessar komu mjög á óvart, en bæði sovézk og austur-þýzk yfirvöld hafa að undanförnu hvað eftir annað mótmælt þeirri ráðstöfun að efna til forsetakosninga í Vest- ur-Berlín 5. marz. 9 Eftir viðræður sendiherrans við Kiesinger bárust fregnir frá Austur-Berlín um að Walter Ulbricht, forseti og flokksleið- togi, hefði ritað Willy Brandt utanrikisráðherra bréf og gefið í skyn að unnt yrði að ná sam- komulagi um heimsóknaleyfi eru hverju sinni, og auðvitað gastu slíkar tillögur verið mis- munandi frá fulltrúum hinna ýmsu hagsmunahópa. Eftir þeirri reynslu, sem hingað tii hefur verið af starfsemi Hagráðs er þó að mínu áliti aðeins takmark aðs árangurs ið vænta af slíku. Sú leið, sem ég tel l'íklegasta ti’l þess að verða a.m.k. spor í rétta átt í þessu efni væri að lögfesta að fulltrúar vinnuveit- enda, launþega og ríkisvalds sett ust á rökstóla a.m.k. tveim mán uðum áður en allsherjar kjara- samningar rynnu út og gerðu á því allsherjar könnun á grund- velli beztu fáanlegra upplýs- inga um afkomu atvinnuveganna og þjóðarbúsins hverjar séu þær hæstu rauntekjur, er launþeg- ar geti borið úr býtum, án þess að til álmenns taprekstrar og þar af. leiðandi atvinnuleysis leiði. Ef að slíku væri unnið af raunsæi og ábyrgðartilfinningu af hálfu þeirra aðila, er hlut eiga að máli, má fyrir fram telja líklegt, að í flestum tilvikum ná ist samkomulag. En hvað nú, ef samkomulag næst ekki? Ég er þeirrar skoð- unar, að lögbann gegn vinnu- stöðvunum, hvort heldur eru verkföll eða verkbönn, sé ó- raunhæft. Hins vegar tel ég, að til athugunar gæti komið, ef áð- rnefndar samningaumleitanir bera ekki ánngur, hvort ekki sé unnt að fara þá leið í ríkara mæli en nú er, að samtök laun- þega ákveði einhliða kauptaxta, gegn því að forsetakosningarn- ar færu fram annars staðar en í Vestur-Berlín. • Þegar þessar fregnir höfðu borizt um tilboð Austur-Þjóð- verja, var borgarstjórn Vestur- Berlínar kvödd saman til auka- fundar. Að þeim fundi loknum sagði Klaus Schiitz, borgarstjóri, að strax yrði reynt að ganga úr skugga um hvort austur-þýzk yfirvöld væru reiðubúin til að hefja samningaviðræður um aukið ferðafrelsi íbúa Vestur- Berlínar. • Ibúar Vestur-Berlínar hafa ekki getað heimsótt ættingja sína í Austur-Berlín undanfarin 2Vs ár. Fyrir þann tima náðust nokkrum sinnum samningar um heimsóknarheimildir á páskum og jólum, en engar heimsóknir hafa verið Ieyfðar síðan á hvíta- sunnu árið 1966. Samkvæmt eigin ósk lætur Heinrich Liibke af embætti för- seta Véstur-Þýzkalands á næst- unni, og hefur því verið boðað til nýrra forsetakosninga þar í landi 5. marz. Forsetakosningar fóru fyrst fram í Berlín árið 1954, og hefur sú regla haldizt en beri þá auðvitað ábyrgð á því, að vinna fáist fyrir þá taxta. Hér er engan veginn um nýjung að ræða, þar sem all- fjölmennar stéttir hafa þegar fengið slíka aðstöðu viður- kennda, svo sem bifreiðastjórar, tannlæknar, verkfræðingar, lög fræðingar o.fl., auk þess sem svo mun raunverulega vera um fjöl menmar stéttir iðnaðarmanna, sem vinna eft.ir uppmælingum. Aðhald um það. að slíkar ákvarð anir yrðu ekki teknar á algjör lega óábyrgan nátt, kæmi fram í því, að auðvitað yrðu þeir, sem slíkan rétt fengju, að bera ábyrgð á atvinnumöguleikum sínum, á sama hátt og leigubif- reiðastjórar verða nú einir að bera ábyrgð á því, að gjöld fyr- ir afnot leigubifreiða séu ekki svo há, að fæstir hafi efni á því að nota þær. Þetta fyrirkomu- lag getur því auðvitað ekki náð til opinberra starfsmanna eða annarra, sem hafa tryggða fasta vinnu, þeirra launamál verð- ur að leysa með öðru móti. Þó að slíkt fyrirkomulag tryggi auðvitað ekki, að til sam dráttar og jafnvel stöðvunar í einistökum atvinnugreinum geti komið, ef taxtarnir eru ákveðn- ir óhæfilega háir, mundi það að verulegu leyti fyrirbyggja það mikla tjón og óþægindi, sem víð tækar vinnustöðvanir oft valda saklausum almenningi, sem eng- in áhrif getur haft á lausn þeirra mála, er vinnudeilan stendur um. A-Berlínar, ef for- síðan. Þegar ákveðið var að halda uppteknum hætti að þessu sinni, bárust strax harðorð mót- mæli frá sovézkum og austur- þýzkum yfirvöldum, siem vilja halda því fram a'ð Vestur-Ber- lín sé ekki hluti Vestur-Þýzka- lands, heldur nokkurs konar borgríki undir stjórn Vestur- veldanna þriggja, Bandaríkjanna, Bretlands og Frakklands. Forseti Vestur-Þýzkalands er ekki kjörinn með almennum kosningum, heldur eru það allir 518 þingmenn Sambandsþings- ins í Bonn og jafnmargir full- trúar fylkisþinganna, sem kjósa hann. Þegar ljóst var að kosn- ingarnar áttu að fara fram í Vestur-Berlín, gripu austur-þýzk yfirvöld til þess ráðs að banna þingmönnum að fara landleið- ina frá Vestur-Þýzkalandi til Vestur-Berlínar. Einnig hafa verið boðaðar nýjar heræfingar Varsjárbandalagsins í námunda við Berlín um það leyti, sem for- setakosningarnar fara fram. Nú síðast á laugardag ræddi Kiesinger kanzlari Vestur-Þýzka lands við Tsarapkin sendiherra í Bonn og ítrekáði ákvörðun stjómar sinnar um að halda kosningarnar í Berlín. Afhenti Kiesinger Tsarapkin orðsend- ingu vestur-þýzku stjórnarinnar þessa efnis. Þegar svo þeir Kies- inger og Tsarapkin hittust á ný á sunnudag, var gert ráð fyrir að þeir ræddu áfram þetta deilu mál, en ekki búizt við neinum nýjum tillögum. Þegar Tsarapkin skýrði Kies- inger frá möguleikum á því að íbúar Vestur-Berlínar fengju að heimsækja ættingja í Austur- Berlín ef forsetakjörið færi fram utan Berlínar, tók Kiesing- tillögunni vel. Sagði hann að Bonn-stjórnin væri reiðubúin til að hefja strax samningaviðræð ur, en nauðsynlegt væri að kom ast að „varanlegu samkomu- lagi", ekki aðeins samkomulagi um heimsóknir yfir páskahátíð- ina í ár. Willy Brandt utanríkisráðherra er staddur í New York, og þang- að bárust honum fréttirnar af til boði Austur-Þjóðverja. Kvaðst hann í fyrstu ekki vita hvort unnt reyndist að flytja forseta- kosningarnar frá Vestur-Berlín með svo stuttum fyrirvara, en hins vegar bæri að athuga án tafar möguleika á því að bæta úr einangrun íbúa Vestur-Ber- línar. Borgarstjóri Vestur-Berlínar sagði að loknum borgarstjórnar- fundi í dag að hann væri reiðu- búinn til að senda fulltrúa sinn til viðræðna við austur-þýzk yfirvöld um mál þetta og fá úr því skorið hvort samningsgrund völlur sé fyrir hendi. Sagði hann við fréttamenn að ljóst væri að sovézk yfirvöld hefðu Framhald af bls. 28 vinnuiveganna. Hann teldi öll rök hníga að þörf hinna lægst laun- uðu til hækkaðra launa, þeir hafi ekki talið sér fært að bera fram kröfur um það. Miálið hefði verið rætt frá sjónarmiði beggja og orðið að samkomulagi að kaila til sáttasemjara, til að hann tæki að sér verkstjórn við umræðurn- ar. áhuga á að koma á samningum um heimildir til heimsókna í Berlín, en ekki væri jafn ljóst hvern áhuga austur-þýzku yfir- völdin hefðu. Sagði Schutz borg arstjóri að á'ður en gengið yrði til samninga þyrfti að liggja ljóst fyrir að austur-þýzk yfir- völd væru reiðubúin til að heim ila Vestur-Berlínarbúum að heimsækja ættingja sína í Aust- ur-Berlín — ekki aðeins á pásk- unum, heldur oftar. Samningar yrðu að gilda að minnsta kosti í eitt ár, og gera ráð fyrir fléiri heimsóknar-tímabilum. — Skólatónleikar Framhald af bls. 3. um sínum og syngja við undir- leik hljómsveitarinnar „Það er 'leikur að læra“. Var þessu tek- ið með áköfum fögnuði áheyr- enda. Sinfóníuhljómsveitin mun síð- an efna til samkepprti fyrir á- heyrendur, sem eiga að skrifa hljómsveitinni fyrir marztónleik ana og segja frá því, sem þeim fannst skemmtilegast. Verðlaun- in fyrir bezta bréfið verða þau, að bréfritara verður boðið að koma og stjórna hljómsveitinni á næstu tónleikum ? marz. Innbrotið í Skólonesi upplýst í HAUST var brotizt inn í verzl un á Skálanesi í Gufudalshreppi og stolið 8000 kr. Nú hefur verið upplýst, að valdur að innbrotinu var drengur só, sem tvívegis hef ur strokið af bæ þar í nánd og nú síðast var leitað að með miklu liði og fannst þá á Þorskafjarð- arheiði. Var hann þá með pen- inga á sér, og játaði að þá hefði hann tekið er hann brauzt inn í verzlunina í Skálanesi. Spilokvöld í Hnfnorfirði SJÁLFSTÆÐISFÉLÖGIN í Hafnarfirði halda spilakvöld fimmtudaginn 27. febr. kl. 8.30 í Sjálfstæðishúsinu. Framreiddar verða kaffiveit- ingar og góð verðlaun veitt að lokinni spilakeppni. Sjálfstæðisfólk er hvatt til að fjölmenna stundvíslega. Ragnar Björnsson — Kjarasamningar

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.