Morgunblaðið - 23.02.1971, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 23.02.1971, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 23. FEBRÚAR 1971 Fyrsta námsmannaþingið: Útgáf a námsmannablaðs — annað þing haldið að ári Fyrsta þing fulltrúa f ramhalds skóla til hllðar ogr ofan við lands prófs- og gagrnfræðastigrið var haldið í Melaskðlanum í Rvik um helgina. Á þinginu voru saman komnir fulltrúar frá 21 aðila, en Gunnar Guðmundsson, framhaldsdeild Bændaskólans á Hvanneyri. hverjum þátttökuaðila g-afst kost ur á að senda 3 fulltrúa. Á þingr- Inu var rætt um ýmsa þætti menntamála, m.a. breytingar á skólakerfinu, jófnun námsað- stöðu ogr hlutdeild nemenda i stjórn skólanna. Einnig var kannaður hver grrundvöllur væri f yrir f rambúðarsamvinnu þátttökuaðila meðal annars með sameiginlegrri blaðaútgáfu. Kom fram tillaga í þingrinu um að stofnað yrði formlegrt nemenda- samband, en var sú tillaga felld en aftur á mótl var samþykkt að haldið yrði annað náms- mannaþingr sem þetta, að ári. Einnigr var samþykkt að reyna að efla samband framhaldsskóla nemenda og í því sambandi var ákveðið að hefja útgráfu náms- mannablaðs, og skipuð undir- búningrsnefnd til þess að vinna að því máli. Á þinginu var sam- þykkt áskorun til þingrfulltrúa að beita sér fyrir myndun starfs hópa í skólum sínum, sem tækju fyrir ýmsa grundvallarþætti menntamála ogr störfuðu í tengsl um við blaðið og kæmu niður- stöðum sínum þar á framfærl. Svo ogr samþykkti þing-lð áskor- un «1 Stúdentaráðs og SÍNE til að beita sér fyrir regrhilegum vlð ræðufundum forvigrismanna nem endafélagra á höfuðborgarsvæð- Inu, þar sem skipzt yrði á skoð- unum ogr kannaður grrundvöllur fyrir samvinnu í einstökiun mál- um. Á sunnudagrinn hafði Morgrun blaðið tal af nokkrum fulltrú- um á þingrinu ogr spurði þá frétta úr skólum sinum ogr álits á þessu fyrsta námsmannaþingri sem haldið er hér. „VERDLAUNAÐIR FYRIB AÐ BUA EKKI f HEIMAVISTINNI" Einn af fulltrúum Menntaskól ans á Akureyri var Benedikt Sveinsson frá Víkingavatni 1 Norður-Þingeyjarsýsl'U. Sagði Benedikt að þeir Norð- anmenn væru fremur ánægðir með hlutskipti sitt og þó væru þeir mjög óánægðir með eitt mál sem einmitt hefði verið til um- ræðu á þinginu og það væri jöfnun námsaðstöðu. — Okkur Norðanmönnum virðist hafa verið kastað til höndunum við úthlutun fjár til jöfnunar námsaðstöðuinini, saigði Benedikt. Eins og flestir vita er heimavist við Menntaskólann á Akureyri sem nú síSustu árin hefur ekki verið fullsetin á vet- urna. Þar sem bæði er ónæðis samt að búa í heimavist og því fylgir viss frjálsræðisskerðing, vilja flestir heldur búa í her- bergjum úti í bæ, en þann mun- að geta þeir einir veitt sér sem mest fjárráðin hafa. Nu bregður svo við að af öllum þeim utan- bæjarmönnum, sem sóttu um styrk, fengu þeir einir fé, sem búa úti í bæ, þ.e.a.s. þeir sem mest fjárráðin höfðu fyrir. Við sem búum í heimavistinni, telj- Geir Gunnarsson, Stýrimannaskólanum, Benedikt Sveinsson, Menntaskólanum á Akurcyri. um þetta mjög rangláta og ein- kennilega ráðstöfun að þeir að- ilar, sem hafa lagt fram stórfé til byggingar heimavistar við M.A. skuli síðan beinlínis verð- launa þá sem ekki vilja búa þar og kjósa heldur að leigja sér herbergi úti í bæ á meðan að herbergi á heimavistinni standa auð. Ég tei að iang eðliiegast væri að það fé sem nemendur við Menntaskólann á Akureyri fá til jöfnunar námsaðstöðu rynni beint tii mötuneytis heimavistar innar, en þar borða svo til allir utanbæjarmennirnir í skólanum hvort sem þeir búa úti í bæ eða i heimavistinni. Mætti með því móti draga ur fæðiskostnaði nem enda almennt, og nytu þar með allir utanbæjarmenn góðs af þessu fé, en ekki aðeins þeir sem hafa efni á því að búa úti i bæ. Um þingið sagði Benedikt að hann væri ánægður með það, og að hann vonaðist til að það mætti verða til einhvers gagns fyrir utan það að vera fróðleg og skemmtileg samkoma, skóla- fólks víðs vegar að af landinu. Loks sagði Benedikt Sveins- son frá Vikingavatni að hann væri mjög hlynntur því að hafin yrði sameiginleg blaðaútgáfa. Hún yrði til þess að auka skilning og samheldni meðal skólafólks innbyrðis og jafn- framt gæti sameiginlegt blað orð ið til þess að auka þekkingu al- mennings á skólamálum í heild. „BÚNAÐARNÁMIÐ ER LOKUÐ LEID Gunnar Guðmundsson, sem mætti til þingsins fyrir hðnd framhaldsdeildar Bændaskólans á Hvanneyri sagði að sér fynd- ist starfssvið þessa þings of breitt og hagsmunir þeirra sem það sæktu of ólíkir tii þess að vænta mætti mikils árangurs af þvi. — Þó má vænta árangurs af þingum sem þessum í fram- tíðinni þegar hinir einstöku skól ar hafa kyninzt málum hver annars betur og einnig bind ég miklar vonir við sameiginlega blaðaútgáfu skólanna, en tillaga þess efnis var samþykkt á þessu þingi. Á þessu fyrsta námsmanna- þingi lögðu fulltrúar bændaskól ans á Hvanneyri fram til- lögu um að búfræðimenntun yrði fhitt á menntaskólastig og lengd i 3 ár. Svo og að komið yrði á valgremakerfi og nem- endum gefinn kostuf á að Ijúka almennu búfræðiprófi eftir eins til tveggja vetra nám með val- frelsi hvað varðar einstakar greinar búfræði. Einnig kom fram í tillögunni að próf úr búnaðármenntaskóla yrðu tekin gild til inngöngu í landbúnaðar- háskóla og líffræðigreinar H.l. og að framhaldsdeild Bænda- skðlans á Hvanneyri yrði við- urkennd sem fullgildur land- búnaðarháskóli. Sagði Gunnar að tillaga þessi hefði fengið góðar undirtektir á þinginu og komið í Ijós skilning- ur á þvi að nauðsyn sé á að færa búnaðarnámið betur inn í skólakerfið þannig að nám í bændaskóla sé ekki lokuð leið, sem ekki opni neinar leiðir inn í aðra skóla hér. „ANNARRI NAMSÖNN AD LJÚKA A ÍSAFIBDI" Ingibjörg Danielsdóttir er einn af þremur fulltrúum hins nýja Menntaskóla á Isafirði og auk þess er hún þessa dagana skiptinemi í Menntaskólan- um við Tjörnina. Ingibjörg sagði að hún teldi námsmannaþingið nauðsynlegt til þess að skapa samband milli hinna einstöku skóla í landinu, en bætti við að fyrst um sinn hlyti Menntaskólinn á ísafirði, þó að verða mjög einangraður frá öðruim Skólum, þó að þing sem þetta væru haldin. Ingibjörg Daníelsdóttir, Menntaskólanum á ísafirði. ¦— Við erum aðeins 34 i skól- anum og erum því ekki nægilega mörg ennþá til þess að vera virk út á við, en vonandi verð- ur það aðeins tímabundið ástand, sagði Ingibjörg. Ingibjörg, sem er Húnvetning- ur, býr í heimavist húsmæðra- skólans á Isafirði, en aðrir ut- anbæjarnemendur sem allir eru piltar búa í húsnæði, sem mennta skólinn leigir frá Mánakaffi. Sagði Ingibjörg að til stæði að byrja á byggingu heimavistar fyrir skólann, í haust og ætti henni að ljúka haustið 1972. Um skólann almennt sagði Ingibjörg að enn lægi ekki ljóst fyrir hvernig deildarskipting yrði í skólanum og engar „traditionir" hefðu skapazt enn- þá. . — Félagslífið hefur enn sem komið er verið heldur lítið. Þar sem ekki eru nema 6 stelpur i skólanum hefur ekki verið hægt að halda skólaböll, en hins veg- ar hafa verið stofnaðir klúbb- ar ýmiss konar, t.d. kvikmynda- klúbbur þar sem sýndar eru mánudagsmyndir Háskólabíós. í Menntaskólanum á ísafirði standa yfir próf, en þar er ann- arri námsönninni að ljúka. Sagði Ingibjörg að vetrinum væri skipt í 3 annir og hefði þeirri fyrstu lokið rétt fyrir jólin. Fer Ingibjörg beint í próflesturinn þegar hún kemur vestur, en að loknum prófum er von á skipti- nemum frá Menntaskólanum við Tjörnina. Að lokum sagði Ingi- björg að hún væri mjög ánægð með skólann á Isafirði og sagði að kennaralið skólans væri það jafnbezta sem hún hefðd kynnzt í nokkrum skóla áður. Gunnlaugur Stefánsson, Menntaskólanum við Tjörnina. „ALMENNT NAMSMANNAMNG YBÐI MALFUNDUB REYKJAVÍKURSKÓLANNA" Gunnlaugur Stefánsson nern- andi í II. bekk Menntaskólans við Tjörnina, sagði að hann væri mjög hlynntiuir þeirri af- stöðu þingsdns að fresta stofn- un nemendasambands. ¦— Ég tel ekki timabært að fara út í sMka stofnun fyrr en skólarnir hafa mótað sér sameig- inlegan starfsgrundvöll. Það má ekki fara að þessum málwm með asa, heldur á að leyfa þeim að þróast. Með því að halda þing, sem þetta, gefa út sameiginlegt blað og mynda starfshópa um einstök hagsmunamál nemenda verður hinn nauðsynlegi grund völflur skapaður, en ekki með samþykktinni einni. Siðan sagði Gunnlaugur að á þiniginu hefði komið fram sú hugmynd að gera þingið að al- mennu þingi, en ekki fuUtrúa- þingi. Var sú tillaga felld eins og áðmr segir. 1 því sambandi sagði hann: Ef á að nást árangur með þinginu verður að vera hægt að treysta skölunum fyrir því að velja full trúa til þess að fara með mál- efni viðkomandi skóla og auk þess vii ég benda á þá stað- reynd að með þvi að gera þetta að alrnennu þingi værum við ekki að halda sameiginlegt náms mannaþing heldur eins konar málfund Reykjavíkurskólanna, því styrkur á svona þingi myndi liggja i fjöldanum og skólafólk utan Reykjavíkur gæti því ekki haft þau áhrif sem því ber með réttu. Ég er því mjög ánægður með það að tiilagan um að gera þing- ið að almennu þingi skyldi verða feMd. Gunnlaugur sagði að sem nem andi við Menntaskólann við Tjörnina, væru honum húsnæð- Guðrún ína fvarsdóttir, Ljósmæðraskóla fslands. ismálin mjög ofarlega i huga og hlyti svo að vera á meðan skól- inn byggi við jafn lélegan húsa- kost og hann gerir i dag, en að lokum sagði Gunnlaugur: — Sem fulltrúi menntaskóla, vil ég ítreka fyrri ályktuin lands þinigs menntaskólanemenda um hið svokallaða stiga og punkta- kerfi, sem felur það í sér að aJlt deildar og bekkjarkerfið verði lagt niður og náminu skipt í kjarna og valgreinar, þar sem hvert stig eða punktur yrði áfangi að stúdentsprófi í hverri námsgrein. „VIÐ ERUM ANÆGÐAB MEÐ LJÓSMÆÐBASKÓLANN" Fámennasti skólinn á þinginu var Ljósmæðraskóli íslands, en í honum eru aðeins 20 nemend- ur. Meðal' fuiltrúa skólans var Guðrún Ina Ivarsdóttir, en hún er í öðrum bekk. Sagði Guðrún að LjósmæðraskóUnn væri svo ólíkur öðrum skólum sem þingið sæktu að hann ættl raunverulega ekkert erindi á þingið. — Hins vegar hefur verið gaman að fylgjast með þvi sem hér hefur fram farið, sagði Guðrún, vissulega eigum við kkur hagsmunamál í Ljósmæðra skólanum, en þau eíga ekki heima á þessu þingi. Helzta hagsmiunamál okkar er að skól- anum verði breytt þannig að próf frá Ljósmæðraskóla Islands verðá tekið gilt á hinum Norðurlöndunum, en það er það ekki í dag. Náminu hefur verið breytt á Norðurlöndunum þann- ig að það hefur verið gert að sérnámi út frá hjúkrunarnárni og hljótum við að verða að gera siiíkt hið sama. Guðrún sagði að 10 nemendur væru teknir inn í skðlann á árí og væri gagnfræðapróf eða önn- ur hliðstæð menntun iain- tökuskilyrði. Allir nemendur skólans búa í heimavist á með- an á námi stendur og sagðí Guðrún að iokum, að þær vaaru mjög ánægðar með skólann að flestu leyti og hefðu ekki yfiar neinoi að kvarta nema þá helzt þrengsium á fæðingardeildinni. „EBUM BÉTTINDALAUSIB í LANDI" Geir Gunnarsson nemandi í 3. bekk Stýrimannaskólans, sagði að fullltrúar Vélstjórasikódans og Stýrimannaskólans hefðu lagt Framh. á bls. 24 Sigurður Hlöðversson, Tækniskólanum. (Ljósm. Mbl.: Kr. Ben.)

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.