Morgunblaðið - 12.10.1991, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 12.10.1991, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 12. OKTÓBER 1991 Verðmyndun sjávarfangs: Yfirnefnd lögð niður og fiskverð frjálst í áföngum Talsmenn hagsmunaaðila í sjávarútvegi styðja breytingarnar í FRUMVARPI sem sjávarútvegsráðherra leggur fram á Alþingi í haust verður yfirnefnd Verðlagsráðs sjávarútvegsins lögð niður og verðlagsráðinu heimilað að ákveða frjálst fiskverð með meirihluta- ákvörðun í stað einróma samkomulags eins gilt hefur. Arnar Sigurmundsson, formaður Samtaka fiskvinnslustððva, segir að sam- tðkin séu sammála þeirri stefnu sjávarútvegsráðherra að boða frjálst fiskverð í áföngum og að fella niður vald yfirnefndarinnar og styðji því þessa breytingu. Stjórn Samtaka fískvinnslu- stöðva hefur haft frumvarpið til skoðunar og segir Arnar að breyt- ingin geri ráð fyrir að yfírnefnd, með ríkisfulltrúa sem oddamann, geti ekki ákveðið frjálst fiskverð. Eftir 1. janúar 1993 verði frjálst fískverð meginreglan en meirihluti Verðlagsráðs geti þó áfram ákveðið verð en vægi þess verði mun minna. „Fiskverð er að nokkru leyti frjálst í dag. Það má reikna með að að um 20% botnfískaflans fari um fiskmarkað og um 80% í gegn- um bein viðskipti. -Fiskverðin eru mjög misjöfn þannig að með því að gefa sér rúmlega ár til að þrepa sig út úr gamla kerfínu sé eðlilegur aðlögunartími. Auðvitða myndast verð á þessum tíma. Við styðjum það að Verðlagsráð starfí áfram í bréyttri mynd en að áhrif þess minnki smám saman og verði orðin mun minni eftir árið," sagði Arnar. LÍÚ styður breytíngarnar „Við teljum að verðmyndun á sjávarfangi hafí tekið miklum \ breytingum í frjálsræðisátt á und- anförnum árum. Verðlagsráðsverð- ið hefur orðið ómarkvisst við þær breytingar sem orðið hafa og er nú svo komið að verð á botnfíski, sem er ákveðið af Verlagsráði, er hvergi nothæft," sagði Kristján Ragnars- son formaður LÍÚ. „Það er liðin tíð að halda í sama fiskverð þvi aðstæður eru breytileg- ar frá einum stað til annars, sem valda því að það sé eðlilegt að fis- kverð geti verið breytilegt. Ég fagna því þessum breytingum og held að það sé verkefni hvers fyrir- tækis fyrir sig að leysa þessi mál. Þau verða ekki leyst á landsvísu eins og gert hefur verið með Verð- lagsráðsfyrirkomulaginu." Kristján sagði að fískmarkaðirnir væru hluti af verðmyndunarkerfinu og þar með breytt forsendum. „Nú sér maður ákveðna aukningu á físk- mörkuðunum og þróun þó maður sjái ekki enn að þeir muni ná til alls landsins þar sem er kannski eitt skip og ein vinnsla. Jafnframt tel ég fráleitt að gera mönnum skylt að setja fisk á markað því það er engin ástæða til að slíta veiðar og vinnslu þannig í sundur. Fyrirtækin eiga að geta haft eigin veiðar fyrir eigin vinnslu og verði ekki gert skylt að setja físk á markað eins og hugmyndir hafa verið uppi um. Hins vegar verða þessir aðilar jafn- framt að finna leið til að ákveða fiskverð vegna þess að sjómennirn- ir eru upp á hlutaskipti og þau standa ámóti verðmæti fisksins upp úr sjó. Þetta er annað vandamál sem hefur því miður leitt til alvarlegra Arni Guðjónsson hrl: Athugasemd við athugasemd VIS Árni Guðjónsson hæstaréttarlög- maður hefur beðið Morgunblaðið að birta eftirfarandi athugasemd: „Ingi R. Helgason hrl. forstjóri Brunabótafélags íslands og stjórn- arformaður Vátryggingafélags ís- lands hf., segir réttilega í Morgun- blaðinu 8. þ.m. að það sé óviðeig- andi fyrir lögmenn að flytja mál, sem eru rekin fyrir dómstólum, jafnframt í dagblöðum. Þetta tel ég hárétt. Þegar blaðamaður Morgunblaðs- ins bar undir mig viðtal, sem hann hafði átt við eiganda Skíðaskálans, Carl Jónas Johansen, leiðrétti ég nokkur atriði í símtali sem blaða- maður átti við mig og þó ekki nægi- lega til þess að frásögnin yrði skýr og greinileg. Nú hefur Ingi. R. Helgason, for- stjóri Brunabótafélags Islands og stjórnarformaður Vátryggingafé- lags íslands hf., kosið að flytja mál sitt í Morgunblaðnu, þess vegna vil ég skýra fra'staðreyndum málsins í hnotskurn. Skíðaskálinn hf., sem brann hinn 20. janúar 1991, var í skuld við Brunabótafélag Islands vegna ið- gjalds af brunatryggingu hússins. Það iðgjald var í innheimtu í upp- boðsrétti Árnessýslu, ásamt öðrum skuldum og hafði þar forgang skv. lögum. VÍS hf. er nú smátt og smátt að greiða hústrygginguna. Eigandi rekstursins í Skíðaskálan- um, Carl Jónas Johansen, keypti tryggingu fyrir innbú, vörulager, rekstrarstöðvun o.fl. hjá Vátrygg- ingafélagi íslands hf. Trygging þessi var keypt frá 1. október 1990. Carl Jónas gat ekki greitt fyrir þessa tryggingu í itpphafi, kr. 92.123, sem var iðgjaldið, en með samningi við umboðsmann VÍS hf. greiddi hann í nóvember kr. 100 þúsund fyrir þessa tryggingu með tékkaávísun, sem stíluð var á Vátryggingafélag íslands hf. og mátti innleysa hinn 5. desember 1990. Svo vargert. VÍS hf. notaði hinsvegar ekki greiðsluna eins og stílað var, heldur lét þessa greiðslu ganga til Brunabótafélags Islands upp í skuld vegna Skíða- skálahússins, sem var í innheimtu- meðferð í uppboðsrétti Árnessýsltf á Selfossi, eins og áður segir. Vá- tryggingafélag íslands hf. telur skv. framansögðu að Carl Jónas hafí aldrei borgað eina krónu í iðgjald af innbústryggingunni. Vátrygg- ingafélag íslands hf. lét Carl aldrei vita með einu orði eða bréfi að félag- ið teldi hann enga vátryggingu hafa fyrir innbúi, vörulager, rekstrar- stöðvun o.fl. Carl var því í góðri trú að tryggingar hans væru í gildi, uns Vátryggingafélag íslands hf. greiddi honum rothöggið með því að synja um greiðslu vátryggingabótanna, sem nema 20-30 milljónum króna. — Svona einfaldar eru staðreyndir málsins. Hér lýkur blaðaskrifum mínum um vátryggingamál Skíðaskálans. Umlögmæti, þess að Brunabóta- félag íslands, sem starfar skv. sér- stökum lögum, ruglaði saman reyt- um við Samvinnutryggingar Gt. og 8 einstaklinga, og lagði um 100 milljónir í púkkið, svo úr varð Vá- tryggingafélag íslands hf., án þess að til kasta Alþingis kæmi, ræði ég ekki að sinni. Skýring á því stendur í fleirum en mér. Þðkk fyrir birtinguna."' árekstra þar sem sjómenn hafa far- ið offari og gerst ósanngjarnir í kröfum sínum. Ekki hefur verið fundin lausn á þessu vandamáli við þær breyttu aðstæður sem nú ríkja," sagði Kristján. Samræmist óskum sjómanna Óskar Vigfússqn formaður Sjó- mannasambands Islands, sagði að þessi ákvörðun ríkisstjórnarinnar væri í samræmi við óskir sjómanna á undanförnum fjórum árum. „Við höfum lagt til að almennt fiskverð verði gefið frjálst en okkur hefur fundist það ganga hægt. Þó held ég að þetta sé skref í áttina," Óskar sagðist eiga frekar von á að þýðing fískmarkaða myndi auk- ast við þessar breytingar. „Það sem mér er efst í huga í þeim efnum er að þá er öllum Islendingum gef- ið tækifæri á að taka þátt í sjávarút- veginum með frjálsum aðgangi að aflanum," sagði hann. Staðfestir orðinn hlut Sigurður Garðarsson, formaður Félags kaupenda á fiskmörkuðum, sagði að með þessari ákvörðun rík- isstjórnarinnar væri verið að stað- festa orðinn hlut. „Það er frjálst fiskverð á íslandi," sagði hann. Sigurður sagðist telja að þetta gæti valdið vandræðum hjá þeim sem kaupa fiskinn beint í vinnslu- hús af skipunum. „Þeir sem kaupa fisk á mörkuðum þekkja ekkert annað en frjálst fiskverð." Kvaðst Sigurður telja að frjálst fiskverð myndi reka þá sem ættu stóra togara og hefðu aðstöðu til, að vinna fískinn út á sjó í stað þess að láta vinna hann í landi, því þar væru engin vandamál með fiskverð- ið gagnvart sjómönnunum. „Svo er spurning hvernig fer með útflutning á óunnum fiski því þar er sam- keppnisstaða íslensku fískvinnsl- unftar ójöfn og ekkert að marka frjálst fískverð fyrir bragðið. Er- lendu fískkaupendurnir hafa for- skot á okkur upp á 10-13%, vegna þess að þeir hafa yfírvikt sem okk- ur leyfíst ekki. Umboðsmönnunum erlendis leyfist að svindla á uppgjör- unum með því að taka 1,6% af vikt- inni í uppgjöri. Auk þess er ber okkur að standa skil í Verðjöfnunar- sjóð hér heima sem gerir okkur ennfrekar ósamkeppnishæfa við erlendu fískvinnsluna. Það bendir því allt til að þetta fari í sitt hvqra áttina, framhjá fískvinnslunni á ís- landi. Ég veit því ekki hvort þeir eru að hugsa þetta fyrir fískvinnsl- una eða útgerðarmenn sem eru með frjálst fírskverð hvort sem er. Það er hvergi á landinu farið eftir Verð- lagsráðsverðinu í dag," sagði Sig- urður. Morgunblaðið/Sverrir Brynjólfur Jónsson, framkvæmda- sljóri Skógræktarfélags íslands, Pálmi Gíslason, formaður Ungmennafélags íslands, og Sigurður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Ungmennafélags íslands. SKÓG RÆKTAR 1JÓKIN Samvinna ungmennafélaga og skógræktarfólks: Gengið í hús með Skógræktarbókina Samstarfsverkefni Ungmennafélags Islands og Skógræktarfélags íslands um bóksðlu hefst nú um helgina. Félagsmenn ungmennafélag- anna munu ganga í hús og bjóða Skógræktarbókina til kaups. Tilgang- ur samvinnunnar er að styrkja starf félaganna með ágóða af sölunni en einnig að örva áhuga landsmanna á trjárækt og stuðla þannig að bættum og markvissari vinnubrögðum í þeim efnum. Skógræktarbókin er gefin út í maður Ungmennafélags íslands, fyrravetur í tilefni af 60 ára afmæli Skógræktarfélags íslands og í minn- ingu Hákonar Bjarnasonar fyrrum skógræktarstjóra. Hún er fræðslu- og leiðbeiningabók en ekki ætluð sérstaklega til kennslu. Engu að síð- ur sagði Brynjólfur Jónsson, fram- kvæmdastjóri Skógræktarfélags ís- lands, á kynningarfundi félaganna tveggja að eftirspurn hefði verið eft- ir henni í einstaka skólum þar sem áhersla væri lögð á trjárækt enda mætti nota hluta hennar sem kennslubók. Hins vegar sagði hann að í bígerð væri að gefa út bækling um skógrækt til kennslu í grunnskól- um. Bæklingurinn væri almennt orð- aður og mætti nota í tengslum við ýmis verkefni. Brynjólfur og Pálmi Gíslason, for- lögðu áherslu á að félögin hefði átt gott samstarf á undanförnum árum til dæmis hvað varðaði þriggja ára verkefni Ungmennafélaganna sem hlotið hefur nafnið Fósturbörn. Verk- efnið er fólgið í því að ungmennafé- lög velja sem fósturbörn sem geta verið fjara sem hreinsuð er reglu- lega, vegarkafli sem hreinsað er meðfram, land til uppgræðslu, gróðursetning í ákveðið landssvæði eða hefting foks. Verkefnið hófst í fyrra en af þeim 212 félögum sem tóku þátt í verkefninu völdu 87 félög verkefni á svið skógræktar. Skógræktarbókin er 247 blaðsíð- ur, prýdd fjölda Ijósmynda og teikn- inga. Ritstjóri bókarinnar er Haukur Ragnarsson. Samstarfsnefnd námsmannahreyfinganna: Mótmælir fyrirhuguð- um breytingum á LÍN S AMSTARFSNEFND uáinsma nnahreyfinga nna lýsir yfir andstöðu sinni við fyrirhugaðar breytingar stjórnvalda á námslánakerfinu sem fram koma í skýrslu nefndar sem hefur endurskoðað lög um Lánasjóð ís- lenskra námsmanna. í fréttatilkynningu frá nefndinni segir að Lánasjóðurinn hafi hingað til verið jöfnunartæki sem hafi gert öllum kleift að fara í nám. Nái hug- myndir stjórnvalda hins vegar fram að ganga, sé beinlínis verið að koma í veg fyrir að -angt fólk í landinu leiti sér menntunar. Samstarfsnefnd- in segist hafa marglýst yfir vilja sín- um til að ræða við stjórnvöld um Lánasjóðinn. Hún hafi átt von á til- lögum um lagfæringar á núverandi kerfi en hafi fengið í hendurnar hug- myndir að nýju kerfi sem gangi þvert á þær jafnréttishugmyndir sem nú- verandi kerfi byggist á. (Fréttatilkynning.) 15 listamenn opna Sneglu LISTHUSIÐ Snegla, Grettisgötu 7, Reykjavík, opnar laugardag- inn 12. október. Þar verða listmunir til sýnis og sölu, unnar af 15 listakonum sem vinna í textíl, keramík og skúlptúr. Listhúsið Snegla verður opið mánu- daga til föstudaga kl. 12-18 og laugardaga kl. 10-14. Þær sem að listhúsinu standa eru: Arnfríður Lára Guðnadóttir, Björk Magnúsdóttir, Elísabet Þor- steinsdóttir, Erna Guðmarsdóttir, Guðrún J. Kolbeins, Helga Pálína Brynjólfsdóttir, Herdís Tómasdótt- ir, Hrafnhildur Sigurðardóttir, Ingi- ríður Óðinsdóttir, Ingunn Erna Stefánsdóttir, Jóna S. Jónsdóttir, Sigríður Kristinsdóttir, Sonja Hak- ansson, Vilborg Guðjónsdóttir og Þurtður Dan Jónsdóttir.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.