Dagblaðið - 13.01.1981, Blaðsíða 13

Dagblaðið - 13.01.1981, Blaðsíða 13
DAGBLAÐIÐ. ÞRIÐJUDAGUR 13. JANÚAR 1981. 13 Tekjuskattur einstaklinga f tillögunurn var gert ráð fyrir því, að tekjuskattur einstaklinga yrði lækkaður úr 56,2 milljörðum króna (allar tölur i gömlum krónum) 1 42,4 milljarða, eða um 13,8 milljarða króna. Einnig að byggingarsjóðs- gjald af tekjuskatti einstaklinga yrði lækkað um 200 milljónir; úr 840 milljónum í 640 milljónir. Þessi tillaga var rökstudd með því, að tekjuskattslækkunina mætti að fullu og öllu nota til að bæta kjör lág- launafólks, þ.e. að lækka eða fella niður tekjuskatta af lágum tekjum. Þessa leið hefur Alþýðuflokkurinn talið raunhæfasta til kjarabóta, skárri kost en krónutöluhækkanir, sem samstundis hafa horfið með verðlagshækkunum. Á þessa aðferð gátu stjórnarsinnar ekki fallist, né heldur lækkun sjúkratryggingagjalds úr röskum 10,5 milljörðum króna i 7,5 milljarða. Tekjuskattur fóiaga í breytingartillögum Alþýðu- flokksins var einnig ráð fyrir því gert, að tekjuskattur félaga yrði hækkaður um 2 milljarða króna, eöa úr rúmlega 10,2 milljörðum i 12,2. Einnig að byggingarsjóðsgjald af tekjuskatti félaga hækkaði um 20 milljónir króna. Ekki gat stjórnarliðið heldur fallist á þessa tillögu. í þessu sambandi er vert að vekja athygli á þvi, að núverandi fjármála- ráðherra, Ragnar Arnalds, hefur um langt árabil, ásamt með öðrum alþýðubandalagsmönnum, haft um þaö stór orð, að fyrirtæki í landinu greiddu enga skatta. Ragnar hefur m.a. veifað lista með nöfnum fjöl- margra fyrirtækja, sem litla eða enga skatta greiddu. — En hann er greini- lega kominn á aðra skoðun í ráð- herrastóli, því tekjuskattur félaga nær ekki einum fimmta af þvi, sem einstaklingum er ætlað að greiða. Tekjur ÁTVR í tillögum sinum gerði Alþýðu- flokkurinn ráð fyrir því, að rekstrar- hagnaður ÁTVR yrði hækkaður um 3 milljarða króna, úr 36,5 milljörð- um 1 39,5 milljarða.Þessi hækkunar- tillaga kemur heim og saman við þá stefnu flokksins, að reynt verði að draga úr og stjórna neyslu áfengis með verðlagningu. Jarðrœktarframlög í breytingartillögum Alþýðu- flokksins var lagt til, að jarðræktar- framlög yrðu lækkuð um helming, eða úr tæplega 2,6 milljörðum króna í tæplega 1,3 milljarða. Einnig að framlög til framræslu yrðu lækkuð um helming, úr 430 milljónum í 215. Þessar tillögur voru rökstuddar með þvi, að á sama tima og verið er að reyna að draga úr landbúnaðar- framleiðslunni, ætti ekki að stefna að aukinni túnarækt. Þá var gerð tillaga um lækkun Kjallarinn Ámi Gunnarsson uppbóta á útfluttar landbúnaðaraf- urðir um 1,2 milljarða, eða úr 12 milljörðum í 10,8. í fjárlagafrum- varpinu er ráðgert að nýta að fullu heimildir til útflutningsuppbóta, sem mega vera allt að 10 af hundraði framleiðsluverðmætis. Alþýðuflokk- 'urinn vildi lækka hundraöshlutann i ■9%. Nýjar búgreinar ; Nú kynnu einhverjir að hugsa sem svo, að það væri dæmigert fyrir Alþýðuflokkinn að vilja skera niður í landbúnaðargeiranum. En i tillögum flokksins var gert ráð fyrir þvi, aö framlög til Jarðasjóðs yrðu hækkuð um 500 milljónir, úr 40,3 milljónum króna í 540,3 milljónir. Þessi tillaga var borin fram svo sjóðnum yrði gert betur kleift en áður að kaupa jarðir af bændum, sem vildu hætta búskap, m.a. vegna búsetu á óarðbærum jörðum. Þá var gerð tillaga um nýjan lið í fjárlögin „Til stuðnings við nýjar bú- greinar og ábatasamar hliðarbú- greinar, 600 milljónir króna.” Með þessu vildi Alþýðuflokkurinn stuðla að þvi, að unnt yrði að veita einstakl- ingum og félögum fjármagn vegna tilrauna meö nýjar búgreinar. Ekki mun af veita í þeirri einhæfni, sem hér rikir i landbúnaði. Fiskirœktin í breytingartillögunum var gert ráð fyrir því, að framlag til Fiskræktar- sjóðs yrði hækkað um 500 milljónir króna, úr 22,5 milljónum. Einnig, að framlag dl fiskræktardeildar Fiski- félags íslands yrði hækkað um 100 milljónir króna, úr 26,5 í 126,5. — Fjármagnsskortur hefur staðið mjög fyrir þrifum allri fiskirækt í landinu, og var þetta tilraun til að bæta þar úr. Þá var gerð tillaga um nýja starf- semi Hafrannsóknastofnunar, þ.e. rannsóknir á eldi sjávarftska, og að ,til þess verkefnis færu 800 milljónir króna. Þessi tillaga er gerð í beinu framhaldi af frumvarpi til laga um rannsóknir á eldi sjávarftska, sem Magnús H. Magnússon og Árni Gunnarsson hafa flutt á Alþingi. Að mati flutningsmanna er hér á ferðinni hið merkasta mál, sem nú er varið til miklum fjármunum í nágrannalönd- um okkar, sem þó eru ekki eins háð fiskveiðum og tslendingar. Ekki eyðslutillaga Þessi breytingartillaga Alþýðu- flokksins gerði ekki ráð fyrir auknum útgjöldum rikissjóös, þar eö liðurinn 20 milljaröar króna til sérstakra efna- hagsráðstafana var felldur niður úr fjárlögunum, og skorið af öðrum liðum, eins og fram kemur i upptaln- ingunni hér á undan. Eins og áður sagði gátu stjórnar- liðar ekki fallist á neina þessara breytingartillagna. Ég tel hins vegar rétt að koma þeim á framfæri, þótt seint sé. Árni Gunnarsson alþingismaður. Nú er fengitími hjá bændum og stjómarandstöðunni verið svo að mönnum eru gefnar mis- jafnar gáfur, brjóstvit og fyrir- hyggja. Nú er ríkisstjórn dr. Gunnars Thoroddsen, sem ekki tók við blóm- legu búi eftir langa stjórnarkreppu, að gera efnahagsráðstafanir og lækka verðbólguna. Geir Hallgríms- son virðist ekki hafa lært af reynsl- unni ’74—’78. Valdagræðgin hefur nú gripið hann og því hefur hann ásamt Kjartani Jóhannssyni verið á hlaupum á Suðurnesjum að mót- mæla efnahagsráðstöfunum stjórnar- innar strax í fæðingu. Gera þær tor- kennilegar 1 augum fólksins svo það missi trú á þeim. Slíkir menn eru hættulegir sjálfstæði þjóðarinnar. Orð Alberts Ólíkt hafast þeir að, Geir og Albert Guðmundsson. Albert segir í DB 2. jan. sl.: „Ég mun ekki taka þátt í því að fella þessa ríkisstjórn” og enn- fremur segir Albert alþingismaður: „Eigi að fella rikisstjórnina verða þeir sem að þvi standa að sýna mér að þeir geti boðið eitthvað betra”. Þessi orð Alberts sýna kjósendum að þarna er ábyrgur maður á ferð. Það er ósk mín að íslenska þjóðin eigi fleiri al- þingismenn eins ábyrga í orðum og gjörðum og Albert er og hefur ávallt sýnt. Mér er sama hvar í flokkum þingmenn eru, bara að þeir hugsi um heill og hag þjóðarinnar í nútíð og framtíö svo okkur megi auðnast að halda sjálfstæði okkar um ókomin ár. Frá því ég öðlaðist kosningarétt hefi ég oftast stutt Sjálfstæðisflokk- inn. En í dag hlýt ég að harma hve flokksforystan er óábyrg og fyrir- hyggjulaus og alveg blind fyrir sínum gjörðum. Ég trúi ekki öðru en að við eigum fleiri þingmenn i Sjálfstæðis- flokknum eins og Albert Guð- mundsson. Ég reikna með 10 ábyrgum mönnum, sem enn teljast til Geirsarmsins, sem eru ábyrgir og hugsa um velferð okkar litla lands. Ennþá er þó enginn kominn í dagsins Ijós. Hinum 8 raunverulegu Geirs- mönnum hef ég litla trú á. Enda hafa þeir sumir hverjir aldrei unnið hand- tak viö framleiðslustörf þjóðarinnar, blessaðir, einungis verið í skólum og bornir á gulldiski milli embætta. Bara ef þeir eru svo skynugir að geta rétt upp höndina til að fylgja for- manni sínum eftir. Svo eiga þessir blessaðir negulnaglar að stjórna þjóðarskútunni. Er von að vel fari, þegar menn er fengið hafa skakkt uppeldi og aldrei mátt vinna við undirstöðuatvinnuvegi þjóðarinnar, til að geta haft hreinar og hvítar hendur, ætla sér að stjórna þjóðarbú- inu? Hitt er svo annaö mál að piltar þessir, sem sjá ekki nema rétt niður á tæmar á sér, telja sig einu og réttu mennina til aö skipta okkar litlu þjóðarköku réttlátlega svo allir geti vel við unað. Það er mín hjartans ósk á þessu ný- byrjaða ári að alþingismenn standi saman að efnahagsaðgerðum ríkis- stjórnarinnar. Það má vel vera að sumt af aðgerðumlm þarfnist ein- hverra breytinga við, en þá er bara að laga það af ábyrgð. Ég óska hinni góðu ríkisstjórn og alþingismönnum allra heilla á árinu. Og takið Albert Guðmundsson ykkur til fyrirmyndar, þá mun íslensku þjóðinni vegna vel í nútíð og framtíð. Regina Thorarensen, Eskifirði. £ „En í dag hlýt ég aö harma hve flokksfor- ystan er óábyrg og fyrirhyggjulaus og alveg blind fyrir sínum gjörðum.” Kjallarinn Péturingótfsson stjóra, þ.e. iðnlæröan verkstjóra III litur dæmið svona út: Nú er því við að bæta, að ef unnin er bónusvinna undir stjórn verkstjóra hækkar kaup hans um 20% ög verður þá eftir 10 ára starfs 9221,64 þaö er fyrir ofan launaflokk 116 5. þrep en í þeim launaflokki eru m.a. landgræðslustjóri, yfirverkfræðingar o.s.frv. Þess má geta að 74% há- skólamenntaöra manna 1 þjónustu rikisins eru í launaflokki 111 og neðar og 92% 1 launaflokki 116 og neðar. Umræddur hópur verkstjóra er því meðal þeirra sem hæst launa- kjör hefur meðal háskólamanna í þjónustu ríkisins. Lyfjafræðingar sem starfa á al- mennum markaði sömdu viö vinnu- veitendur slna I nóv. sl. um 7—8% meðaltalshækkun. Mánaðarlaun lyfjafræöinga eftir 2 ára starf er nú 8412 kr. Fleiri dæmi mætti nefna og væri ástæða fyrir þau blöð sem vilja fjalla af einhverri yfirsýn um kjaramál aö hækkun eftir samsv. starfsheiti 1. des. meðal háskóla- manna í þjón- ustu rikisins birta yfirlit um hækkanir einstakra starfshópa í þeim kjarasamningum sem gerðir hafa verið íhaust.Á þann hátt gætu þeir sem á annað borð vilja ræða þessi mál af þekkingu séð staðreyndir mála. Hér í Dagblaðinu er hins vegar ástæða að minna Jónas Kristjánsson á að samkvæmt samn- ingi Blaðamannafélags íslands við út- gefendur dagblaða hækkuðu laun rit- stjóra um ca 12%, 1 um 9049. Ritstjórar eru með laun, sem eru sambærileg við hæstu launaflokka BHM. Hefðu ritstjórar orðið að hlíta dómi kjaradóms hefði kaup þeirra einungis hækkað um 6%. Kjaradómur Kjaradómur dæmir um kjör há- skólamenntaöra manna sem starfa hjá ríkinu. Kjaradómur hefur alla tíð þótt íhaldssöm stofnun og litt hlið- holl launþegum. Það var einnig álit forustumanna BSRB og tókst þeim að komast undan kjaradómi 1976 og fá samningsrétt meö verkfallsrétti. BHM hefur ekki enn fengið verkfalls- rétt til handa þeim háskólamenntuðu mönnum sem starfa hjá ríkinu. Sá samningsréttur sem stendur BHM til boða er þannig að stórum hluta félagsmanna væri bannað að fara i verkfall. Einnig samrýmist það ekki siðareglum nokkurra félaga innan BHM að fara i verkfall (má þar nefna Læknafél.). Það er því með litilli gleöi, sem opinberir háskólamenn hafa sótt mál sín til kjaradóms enda oft farið þaðan bónleiöir. Kjaradómi eru m.a. settar þær starfsreglur að hann skuli gæta þess að rikisstarfsmenn njóti sambæri- legra kjara og þeir menn með svipaða menntun, sérhæfni og ábyrgð, sem vinna hliðstæð störf hjá öðrúm en ríkinu. Það hefur skort mikið á að kjaradómur hafi uppfyllt þessa starfsreglu. Ekkert í starfsreglum kjaradóms fjallar um áð hann eigi að hlíta vilja ríkisstjórna eöa fjármála- ráðherra á hverjum tima, enda gæti þá fjármálaráðherra alveg eins ákveðið laun háskólamanna ríkis án milligöngu kjaradóms. Niðurstöður Hér hafa áður verið rakin dæmi sem sýna ljóslega að svokölluð „lág- launastefna” ríkisstjórnarinnar var sniðgengin i samningum á almennum vinnumarkaði. Það er einnig ljóst að nú sem áður hefur kjaradómur reynst tregur á að veita háskólamönnum þær kauphækkanir sem sambærilegir hópar á almennum vinnumarkaði hafa fengið. Kjaradómur treysti sér hins vegar ekki til að loka algjörlega augunum fyrir staðreyndum en dæmdi eins lága kauphækkun og hugsanlegt var. 1 þessu ljósi er bægslagangur fjármálaráðherra lítt skiljanlegur. Dómur kjaradóms er hins vegar, þótt launahækkun sé litil, staðfesting á því að launastefna ríkis- stjórnarinnar hefur beðið skipbrot. Meö það í huga verður að skoða um- mæli Ragnars Arnalds um launakjör félagsmanna BHM undanfarna daga. Hins vegar er ófyrirgefanlegt af Ragnari og þjónar illa málstað hans að halla svo réttu máli sem hann hefur gert. Ragnar lagði fram tillögu í ríkis- stjórn aö siðasti kjaradómur um laun háskólamenntaöra manna í þjónustu rikisins verði ógiltur. Hvað sem samþykkt þessarar til- lögu líður, er hætt viö að mörgum al- þýðubandalagsmanninum finnist að slagorðið gamla og góða frá kosning- unum 1978 „um samningana i gildi” hafi rýrnað ekki síður en krónan í höndunum á Ragnari. Pétur Ingólfssou verkfræðingur. fyrir" eftir samn. samn. Iðnlærður verkstj. III Byrjunarlaun 5003,68 6101,49 21,9% 6682,35 Launafl. 110. 3. þrep, verkfr., dómarar, fulltr., lögfr. II, hæst laun í menntask. Iðnlærður verkstj. 111 EftirlOár 5846.24 7016.72 20,0% 7684.70 Launafl. III, 5. þrep, t.d. verkfr. m. sérmenntun. Prófessorar eru í 117. Ifl. •—mmmmmmmmmm—mmmmmmmmmmmmrn~m^^~~— A „Nú sem oft áður hefur kjaradómur reynst tregur að veita háskólamönnum þær kauphækkanir sem sambærilegir hópar á almennum vinnumarkaði hafa fengið.”

x

Dagblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið
https://timarit.is/publication/260

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.