Tíminn - 24.09.1970, Blaðsíða 2

Tíminn - 24.09.1970, Blaðsíða 2
TIMINN FIMMTUDAGUR 24. septemjber 199«. Aðalfundur rafverktaka haldinn á Akureyri Aðalfundur Landssambamds ís- lenzkra rafverktaka var haldinn á Akureyri dagana 11. og 12. sept. s. 1. Fundurinn var fjölsóttur, enda eru rafverktakar innan sambands- ins um tvö hundruð talsins og starfandi í ölluin landsWutum. Á fundinum var einkum rætt um nýjar tillögur að staðarlög- gildingu, framtíðarskipulag sam- bandsins og menntamál, en nú hefur á ný skapazt aðstaða til framhaldsmenntunar fyrir raf- virkja við Raftæknideild Tækni- skóla íslands og fagnaði fund- urinn þeirri breytingu. Úr stjórn sambandsins áttu að ganga formaður og tveir stjórn- armenn. Formaður sambaudsins, Gunnar Guðmundsson, Rvík var endurkjör inn og í stjórnina voru kjörnir Kristinn Björnsson, Keflavík og Reynir Asberg, Borgarnesi, for- maður Félags rafverktaka á Vest- uri'andi. Fyrir í stjórninni voru Þórður Finnbogsson, Reykjavík og Tryggvi Pálsson Akureyri, for maður Félags rafverktaka á Akur eyri. Fundarmemn sátu boð rafmagns deildar KEA og Söluumboðs LÍR, en að fundi loknum fóru þeir ásamt eiginkonum í skoðunarferð í boði Rafveitu Akureyrar, Lax- árvirkjunar og Rafnmagsveitna ríkisins. Skoðuð var gufuaflstöð við Mývatn, KísL'gúrverksmiðjan, Laxárvirkjun og vatnasvæði henn- ar. Um þessar mundir stendur yfir málverkasýning í húsi ISnaoarmanna Tjarnargötu 3, í Kcflavík. Málarinn sem þarna sýnir er Steinþór Stein- grímsson og verður sýningin opin til . næstkomandi sunnudagskvölds. Stéinþór hefur áSur haldið málverkasýningar f Reykjavík og á Akurcyri. Breytingar á starf- semi Núpsskóla Dagana 8. og 9. sept. s.l. var haldinn á Núpi í Dýrafirði aðal- fundur Kennarafélags Vestfjarða, seen er félag starfandi kennara við skóla skyldunáms á Vestfjörð- um. Var þá nýlokið námskeiði í eðlisfræði, er þar var haldið fyrir eðlisfræðikennara í fjórðungnum. Aðalerindi fundarins fluttu þeir Örnólfur Thoriacius meantaskóla- kennari, er kom á vegum Skóla- rannsókna, Þórleifur Bjarnason nácnsstjóri og Arngrímur Jónsson skólastjóri á Núpi. í erindi sínu gerði Örnólfur fyrst og fremst grein fyrir hin- un. einstöku þáttum þeirrar end- urskipulagningar, er fyrir dyrum standa í skólamálum og hlutverki Skólarannsókna í því starfi, bæði er varðaði heildarskipulag, endur mat á gildi núverandi námsefnis. I endurskoðun kennslubóka og náimsefnis hinna ýmsu námsgreina! og í beinu framhaldi af því I ákveðnar tillögur að nýrri náms- skrá. Gerði hann almennt grein fyr ir þeim nýjungum og tilraunum, er Skólarannsóknir ynnu nú að, en sérstaklega fjallaði hann þó um nýskipan kennslu í altnennri náttúrufræði og líffræði. Guðjön StyrkArssok HJCSTAKÉTIARLÖCI.IAOUIC AUSTURSTRÆTI t SÍMI «354 Erindi Þórleifs, „Ný viðhorf í skólamálum," fjallaði í framhaldi af erindi Örnólfs fyrst og fremst um þá heildarstefnu, sem mál þessi væru að taka í dag. Rakti framsögumaður að nokkru ástæð- ur og skilyrði fyrir verðandi þró- un og þá sérstaklega aðstöðu dreif býlis og hinna smærri skóla í því sambandi. Arngrimur Jónsson flutti erind- ið „Væntanlegar breytingar í starfsháttutn héraðsskólans á Núpi," þar sem hann lýsti breyt- ingum í skólastarfi, er gerðar yrðu með tilkomu hinna nýju framhalds deilda við héraðsgagnfræðaskól- ana. Gerði hann grein fyrir mögu- leikum á námi á ákveðnum kjör- sviðum og rakti kosti o» galla fyr- irhugaðs skipuiags, eins og það virðist verða í framkvæmd. Urðu talsverðar umræður um öll þessi erindi og svöruðu frain- s'dgutnenn fjölda fyrirspurna. Einnig voru rædd ýmis hagsmuna- og réttindamál kennara, svo og uppeldis- og skólamál almennt. launamál, starfsaðstaða kennara. hin brýna þörf fyrir bætta sál- fræðiþjónustu í skólum og að at- hugaðir verði þeir möguleikar. að stofnaðar verði sérstakar fræðslu skrifstofur i hinum ýmsu lands- hlutum. er væru tengiliðir milli skóla í viðkomandi byggðarlagi og fræðsluyfirvalda. os hefðu þær talsvert sjálfstæði í ákveðnum mál um, svo setn fjármálutn. Á fundinum kom fram nofckur gagnrýni á heildarsamtök kennara fyrir að vera ekki enn betur á verði en verið hefur um hin ýtnsu hagsmunamál stéttarinnar. I lok aðalfundar var kosin stjórn félagsins. Núverandi stjórn skipa: Pétur Bjarnason skólastj., Bíldu dal, formaður. Jón Eggertsson skólastj. Patreksfirði, gjaldkeri. Páll Ágústsson kennari Patreks- firði, ritari. Varastjórn: Guðmundur Friðgeirsson skólastj. Örlygshöfn, varaforcn. Jörundur Garðarsson kennari Bildudal, varagjaldkeri. Hilmar Árnason kennari Patreksfirði. vararitari. Fyrsta kennslubókin til framhaldsnáms í réttritun Komin er út hjá Ríkisútgáfu náms bók ný kennslubók, er nefnist Réttritun — æfingar og athugun- arefni, eftir Hörð Bergmann, kenn ara. Bók þessi er 78 bls. í stóru broti. Hún er einkum ætlu" til fram- haldsþjálfunar í stafsetningu og skiptist í þrjá hluta: æfingar í að skrifa vandrituið orð, æfing- ar í að leiðrétta stafsetningu, mál- villur og setja greinarmerki og aJmennar æfingar á samfelidu máli, þ.á.m. verzlunarbréf og aug lýsingatextar. Með samantekt og útgáfu þess- arar æfingabókar er ætlunin að tengja stafsetningarnámið öðrum þáttum móðurmálskennslunnar, ekki einungis málfræðinámi, held- ur einnig ritgerðasamningu og við leitni til alð bæta málskiming og málnotkun. Er í sérstökum verk- efnum vikið að orðmyndun, sam- sefcningu og merkingu orða og öðru, sem glætt gefcur skilning á uppruna og skyldleika orðanna. Æfingatextarnir eru næstum undantekningarlaust á samfelldu máfi, þannig að vandrituð eða sjaldséð orð standa í eðlilegu sam- hengi til þess að auðvelda nem- endum að átta sig á merkingu þeirra og notkun. Textarnir eru yfirleitt með frásagnar- eða rit- gerðasniði og efni þeirra líkt því, sem oft er fjallað um i skóla, daglegu rífi og starfi. 1 vonum er, að notkun þessarar bókar leiði til þess að fækka megi þeim kennslustundum, sem varið er til sfcafsetnimgaræfinga að loknu skyMunámi, með því að nemend- um eru fengin í hendur verkefni, sem þeir vinna í bókina og geta leiðrétt sjálfir. Fjallað er nánar um notkun bók arinnar í sérstökum kafla. Bókinni fy»'gir Lausnahefti með réttum lausnum eða lyklum að æfingunum í 1. og 2. hluta, sem nemendur geta boriið saman við sínar lausnir og leiðrétt eftir. Þeíta er fyrsta kennslubókin til framhaldsþjálfunar í stafsetn- ingu og þannig úr garði gerð, að nemendur geta unnið að námi sínu gjálfstætt. Prentun annaðist Prentsmiðja Jóns Hergasonar h.f. Iðnaðarvörur metnar Geimfarar Framhald aí bls. 1 og heitir kona hans Mailyn, Fred W. Haise er 36 ára að aldri. Hann var flugmaður tungl ferjunnar, sem átti að flytja hann j og Lovell til tunglsins. Hann gekk i í flotann 1952 og gerðist ílus' maður. StumdaSi hann jafnframt j nám í flugvélaverkfræðí og gein: | vísindum og varð reynsluflugmað ur hiá Geimferðastofnun Banda rík.ianna. áður en hann var val inn til að verða geimfari. Hann er kvæntur og heitir kona hans Mary Griffin. Þau eiga þrjú börn. John L. Swigert bættist í hóp seimfaranna á Apollo 13 á síðustu stundu, þegar í liós kom að Thomas Mattingly hafði komist í snertinsu við mislinsatilfelii. Hann hefur háskó'apróf bæði í hagfræði og vélaverkfræði. Gerð ist hann flugmaður í flugher Bandaríkjanna um þriggja ára skeið, en vann síðar að rannsókn arstörfum fyrir flugvélaverksmið.i ur og var einnig reynzluflugmað ur. Hann er 38 ára og ógiftur. Til að auðvelda kynningu á og safna heimildum um gæðastaðal íslenzkrar iðnaðarfrmleiðslu, mun Iðnaðarmálastofnun íslands gang- ast fyrir mati á iðnaðarvörum, þar sem áherzla verður lögð á góða hönnun. Dómnefnd: Ti: a® velja og gera úttekt á framleiðsluvörum hafa eftirtaldir aðilar skipað fulltrúa í dómnefnd: Arkitektafélag íslands, Knud Jeppesen, arkitekt, Félag ísl. teiknara, Þröstur Magnússon, auglýs- ingateiknari, Félag húsgagnaarkitekta, Helgi Hallgrímsson, húsgagna- arkitekt. Myndflsta- og handíðaskólinn, Hörður Ágústsson, skólastjóH. Iðnaðarmálastofnun tslands, Stefán Snæbjörnsson. Þar sem um framleiðslutækni- leg eða á annan hátt sérfræðileg atriði er að raéða, verður Teitað umsagnar sérfræðinga utan nefnd- arinnar til að tryggja að ekki að- eins fagurfræðilegum heiður einn ig tæknilegum þáttum hönnunar- innar sé fullnægt. Umsögn: Dómnefndin mun skila umsögn um hvern þann hlut. sem tekinn verður til dóms, og senda hana til viðkomandi framleiðenda. Vöruskrá: í framha.'di af slíku mati verð- ur komið upp skrá (design index) yfir þær vörur, sem uppfylla kröf ur um gófða hönnun. Kynning: Þá mun Iðnaðarmálastofmunin beita sér fyrir kynningu á þeim framleiðsluvörum ,sem valdar verða á vöruskrá. Stefnt verður að því að slík kynning verði sem víðtækust og leitað verður eftir samvinnu fjöl- miðla, innanlandi- og erei'tadis. Framleiðendur, sem óska eftir að fá vörur sínar í. -ítnar og færð ar á vöruskrá eru vinsamlegast beðnir að tilkynna það til Iðnað- armálastofnunar íslands, Skip- holti 37, Reykjavík. (Umslag merkist HÖNNUN). Eftirfarandi upplýsingar uim vöruna eru æski'egar. Tegund: Hönnun (höf.)/ár. Framleiðandi. ATH.: Aðeins þær vörur. sein uppfylla kröfur dómnefndar tun góða hönnun vertða f ærðar á ,vöra skrá. Farið verður með umsagnir dóm nefndar sem trúnaðarmál, og þær aðeins birtar framleiðanda. Ætlast er til að þær vörur, sem metnar verða séu í framleiðslii, eða væntanlegar á markað. Krafizt skal vottorðs um bólusetninp gegn kóleru Heilbrigðis- og tryggingamála- ráðuneytið hefur sent frá sér til- kynningu þar sem segir ,að með vísun til 18. greinar sóttvarnalaga nr. 34 frá 1954 skuli, þar til ann- að verður ákveðið, krefjast gi'ds alþjóðlegs vottorðs um bólusetn- ingu gegn kóleru af öllum ferða- mönnum frá þeim löndum, þar sem veikinnar hefur orðið vart. Gildir þetta u malla, hvort sem þeir koma frá sýktum, eða ósýkt um svæðum. I tilkynningunni seglr og, að um varnir gegn kó.'eru verði að öðru leyti farið eftir ákvæðum sóttvarnarreglugerðar nr. 1112 frá' 1954 14.—24. grein.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.