Tíminn - 21.10.1975, Blaðsíða 2

Tíminn - 21.10.1975, Blaðsíða 2
TÍMINN Þriðjudagur 21. október 1975 Áhugi á landbúnað- aráætlun fyrir sveitirnar á Skaga Þaj eru nú 82 jarðir í byggð, en bú lítilog fólki hefurfækkað allt að 56% frá 1940 SJ-Reykjavik Meðalbústærð á Skagasvæði er mun minni en meðalbú. Fólksfækkun hefur orð- ið meiri í þessum hreppum á undanförnum áratugum en al- mennt i sveitum landsins að Skarðshreppi -"undanskildum. Þetta kom m.a. fram á fundi á Blönduósi á laugardag, sem hreppsnefndarmenn Vindhælis- og Skagahrepps, sem eru vestan á Skaga, og Skefilsstaðahrepps og Skarðshrepps, sem eru að austanverðu, sátu ásamt Askeli Einarssyni framkvæmdastjóra Fjórðungssambands Norðlend- inga, Guðmundi Sigþórssyni for- manni Landbúnaðaráætlana- nefhdar og Árna Jónssyni land- námsstjóra og fleiri. Fundur þessi var haldinn til að ræða möguleika á að efna til land- búnaðaráætlunar fyrir Skaga svæðið, sagði Askell Einarsson i viðtali við Timann. Fjórðungs- samband Norðlendinga hefur beitt sér fyrir, að gerðar væru landbiínaðaráætlanir og bent sér- staklega á nokkur svæði, þar sem þær eru nauðsynlegar. Þannig var t.d. bent á Norður-Þingeyjar- sýslu.enþará nú einmitt að fara að ráðast i að framkvæma land- búnaðaráætlun. Á fjórðungsþingi 1974 komu fram tilmæli frá Kirkjuhvammshreppi á Vatns- nesi um landbúnaðaráætlun, sem - varð til þess að þar stendur yfir könnun á búskaparaðstöðu A fjóröungsþingi 1975 var þessi stefna ftrekuð með áskorunum að 1 landshlutaáætlun fyrir Norður- land vestra yrði landbúnaður tek- inn með, og voru þá sveitirnar á Skaga og austanverður Skaga- f jörður sérstaklega hafðar i huga ásamt Vatnsnesinu. Með bréfi 4. september frá Landbúnaðar- áætlananefnd varð Fjórðungs- samband Norðlendinga sam- starfsaðili um landbúnaðar- áætlanagerð á Norðurlandi. 1 framhaldi af þessu skrifuðum við hjá Fjórðungssambandinu oddvitum hreppanna á Skaga bréf um að taka þyrfti þessi mál tilumræðu. 1 framhaldi af þvi var svo fundurinn á laugardag. — A fundinum kom margt merkilegt fram, sagði Askell Einarsson. — Meðalbústærð i hreppunum á Skaga er allmiklu fyrir neðan stærð meðalbúa á landinu öllu. Það var rómur manna að gera þyrfti sérstakar ráðstafanir, sem tækju til landbúnaðar, sam- gangna og félagsþátta. A fundinum var samþykkt samhljóða að fela Fjórðungssam- bandinu að fara þess á leit við stjórnvöld, að f vetur verði gerð undirbúningskönnun á þessu svæði með landbúnaðaráætlun i huga. — Telur þú að hægt sé að breyta i þeirri þróun, sem átt hefur sér stað á Skagasvæðinu undanfarna áratugi? — Við teljum að það sé mögu- legt að stöðva hana. Það er stað- reynd að þarna er vfða góð bú- skaparaðstaða. Byggðin hefur grisjast smátt og smátt. Þarna eru hlunnindajarðir, sem komnar eru f eyði, en eigendurnir nytja, þótt þeir búi annars staðar að jafnaði. Þessar sveitir eru af- skiptar að mörgu leyti. Þarna eru t.d. bæir, sem enn er ekki búið að raflýsa. Það þarf að gera könnun á hverju einasta búi á þessu svæði, ogfyrirgreiðsla áekkiaðkoma tií nema til handa þeim, sem af- skiptir eru. Áfundinum komfram,að menn töldu að bætt lánafyrirgreiðsla gæti auðveldað kynslóðaskipti á bújbrðum. Hins vegar voru menn ekki á þvi að greiddar skyldu staðaruppbætur. Það ætti í raun og veru ekki að kalla þetta landbúnaðaráætlanir, þvi að margt annað kemur til greina en landbúnaður, svo sem efling iðnaðar, t.d. viðgerðar- þjónustu. Réttara nafn væri strjálbýlisáætlun, en það yrði að- eins tilað rugla menn, að fara að koma með nýtt heiti á þessum að- gerðum. — Hve margir bæir eru i byggð á Skaga? — 1 Vindhælishreppi eru 18 bú og meðalbústærð er 361 ærgildi. t Skagahreppi eru 25 bú, meðalbú- stærð 262 ærgildi. Og 23 bú eru i Skarðshreppi, meðalbústærð 304 ærgildi. Meðalbúið, eða vísitölu- búið, er hins vegar 420-430 ær- gildi. 1 Vindhælishreppi fækkaði fólki um 38% á árunum 1940-1972, i Skagahreppi varð fólksfækkunin á þessum sama tima 52%. 1 Skefilsstaðahreppi fækkaði fólki um 56% 1940-1972, en i Skarðs- hreppi fjölgaði fólki um 2,8-3%, en helmingur hreppsins er innan við Sauðárkrók. Fólksfækkun i sveitum landsins i heild á þessum sama tíma var 33%, en i sveitum á Norðurlandi 23%. Svarta strikið sýnir hvar vegurinn milli Stekkjarbakka og Vesturhóla á að koma. Brýn samgöngubót í Breiðholti: Veginum milli Stekkjarbakka og Vesfurhóla íokið 7976 BH-Reykjavlk — t dag verða opnuð útboð hjá Innkaupastofnun Reykjavíkurborgar á gatnagerð milli núverandi Stekkjarbakka við Hamrastekk og Vesturhóla, en hér er um að ræða brýna sam- göngubót fyrir íbúa i efra Breiðholti sem orðið hafa að leggja á leiðsina veruiega lykkju, niður á Reykjanesbraut, sem er eina samgönguæð Breiðholtsins út úr hverfinu. t útboðinu var tekið fram, að verkinu skuli lokið fyrir 1. ágúst 1976, en þættir út- boðsins eru all-margir, þvi að hluti leiðarinnar verður upphitaður, auk þess sem leggja verður undirgöng undir Stekkjar- bakka. Gatnagerð sú, sem hér um ræðir, liggur. á milli Stekkjar- bakka og hefst við Hamrastekk. Liggur siðan i eins konar zetu eftir Höfðabakka upp að Vestur- hólum. Þarna er bratti mikill og verður þvi tengingin milli Höfða- brekku og Vesturhóla að hluta upphituð, sömuleiðis hægri ak- rein upp beygju frá Stekkjar- Vestfiroir: Bezta sumarvertíð í mörg ár gébé-Rvfk. — t september voru gerðir út 127 bátar til bolfiskveiða frá Vestfjörðum. Heildaraflinn i mánuðinum var 2,913 lestir, en var 2,640 lestir á sama tima i fyrra. Er heildaraflinn á sumar- vertiðinni þá oröinn 20,211 lestir, en var 17,716 lestir á siðustu sum- arvertið. Þetta er þvl bezta suin- arvertlð á Vestfjörðum á seinni árum. Samkvæmt upplýsingum skrif- stofu Fiskifélags Islands á tsa- firði voru gæftir i september orðnar fremur óstöðugar fyrir færabátana. Gátu þeir litið að- hafzt, og hættu þvf margir veið- um fljótlega upp úr mánaðamót- um. Afli dragnótabátanna var einnig oröinn verulega tregari heldur en var i sumar. Hjá tog- batunum var einnig almennt afla- leysi allan septembermánuð. Nokkrir stærri bátarnir voru byrjaðir róðra með linu, og var afli þeirra allsæmilegur, 4—7 lestir i róðri. Lítur þvi heldur vel út með afla á lfnu, ef gæftir verða góðar i haust. Tveir bátar voru með net i Djúpinu um tima með heldur litlum árangri. Mikil ó- vissa er með rækjuveiðar í haust, og hafa þvi margir stærri rækjubátar haldiö lengur áfram á færum, heldur en þeir eru vanir að gera. 79 bátar stunduðú handfæra- veiðar f september, 22 reru með linu, 14 með dragnót, 10 með botn- vörpu og 2 með net. Aflahæstur báta í september var Júlíus Geirmundsson frá tsa- firði, sem fékk 264,7 lestir i 5 róðr- um. Heildarafli sem landað var á tsafirði i september, var 1,111 lestir, en var 1,185 lestir sl. ár. bakka að Höfðabakka. Einnig segir i útboðinu, að leggja skuli ræsi og reisa undir- göng undir Stekkjarbakka og setja upp vegleiðara. Samkvæmt upplýsingum gatnamálastjóra borgarinnar er i notki'- jamli Vatnsveituvegur- inn ur Blesugrófinni upp að Stekkjarbakka og gengur strætis- vagninn eftir honum, og umferð er um hann að norðanverðu i neðra Breiðholti. Ekki kvaðst gatnamálastjóri gera sér grein fyrir þvi á þessu stigi málsins, hvaða götur yrðu tengdar hinni nýju umferðaræð út á Reykja- nesbraut, þegar þar að kæmi, en gerði ekki ráð fyrir notkun Vatns- veituvegarins, þar eð ekki væri gert ráð fyrir varanlegu slitlagi á hann á þessu svæði. Hins vegar heföi verið rætt um að lengja Stekkjarbakkann beint i vestur að Reykjanesbraut, auk þess sem Alfabakkinn væri nú þegar kominn i samband við Reykja- nesbrautina. Framkvæmdir ganga vel í Neskaupstað SJ-Reykjavík.Margt aðkomufólk hefur verið i Neskaupstað i sumar og er enn, að sögn Loga Kristjánssonar, bæjarstjóra þar. Unnið er af fullum krafti að upp- byggingu síldarverksmiðjunnar, og er bræðsluhúsið að verða fok- helt. Einnig er unnið við höfnina. Þar er verið að ganga frá og laga legukanta og slá upp fyrir stýr- ingu til að reka niður stálþil, sem var fengið frá i Akureyri í sumar. Þá hefur verið unnið að sjúkrahúsbyggingu, og gengur það verk mjög vel. — Það hefur verið gott sumar, og hér hefur mikið verið unnið, sagði Logi. Það er veðrinu og dugnaði fólksins að þakka að miklu hefur verið áorkað i upp- byggingunni. Nú er það helzt fjár- málahliðin, sem við erum farnir að hafa áhyggjur af. Víðtæk rekstrarráðgjöf á vegum Félags ísl. iðnrekenda gébé-Rvfk — Félag Isl. iðnrek- enda fékk styrk frá Iðnlánasjóði til að ráða tæknifræðing og rekstrarhagfræðing til starfa að rekstrarráðgjöf við fyrirtæki I framleiðsluiðnaði, og hefur Mogéns Höst verkfræðingur, sem hér starfar á vegum Iðnþróunar- stofnunar SÞ (UNIDO) einnig unnið að þessum málum. Hafa ráðgjafarnir unnið siðan um ára- mót I um 20 fyrirtækjum, og er sérstaklega stefnt að þvi að gera heildarúttekt á stöðu hvers fyrir- tækis. Jafnframt þvi sem rekstr- arráðgjafar F.t.I. hafa starfað i fyrirtækjum, hafa stjórnendur þeirra komið til funda þar sem ýmis rekstrarvandamál eru tekin fyrir, og er þannig reynt að sam- eina fræðslu og framkvæmd. Sem kunnugt er mun íslenzkur iðnaður á næstu fimm árum mæta aukinni erlendri samkeppni vegna stiglækkandi aðflutnings- gjalda frá EFTA- og EBE-lönd- um. Félagi Islenzkra iðnrekenda er ljóst, að með aukinni rekstrar- tækni má bæta samkeppnishæfni islenzkra fyrirtækja, og félagið hyggst I framtíðinni beina starfi sínu I auknum mæli inn á við, þ.e. að fyrirtækjunum sjálfum. Hinir tveir nýju starfsmenn, sem FÍI fékk styrk frá Iðnþróun- arsjóði til að ráða, er þeir Berg- þor Konráðsson rekstrarhagfræð- ingur og Guðmundur S. Guð- mundsson tæknifræðingur. I heildarúttekt á stöðu fyrirtækj- anna er stuðzt við ritapakkaVSl, sem inniheldur niu bæklinga og spurningalista.sem forráðamenn fyrirtækja svara samvizkusam- lega, en síðan eru fyrirtæki að- stoðuð við þau svið rekstursins, sem helzt virðist vera ábótavant. t framhaldi af þessu hefur Fé- lag ísl. iðnrekenda ákveðið að gangast fyrir námskeiði um „Stjórnun og arðsemi", þar sem þessi aðferð er kynnt mjög ræki- lega. Námskeið þetta verður haldiö dagana 3.-5. nóvember að Hótel Loftleiðum, og eru leiðbein- endur René Mortensen fram- kvæmdastjóri og Palle Hansen prófessor, sem kunnur er af skrif- um um þessi efni, auk þess sem hann er talinn vera einn af fær- ustu kennurum á þessu sviði. Þess má einnig geta, að þeir hafa haldið námskeið um þetta viða á Norðurlöndum, i Englandi, Hol- landi, Sviss og Þýzkalandi, en hérlendis hafa þeir áður verið, það var árið 1973, þá á vegum Stjórnunarfélags Islands. Námskeiðið er að þessu sinni sérstaklega ætlað iðnfyrirtækj- um, en auk þess hefur nokkrum starfsmönnum verðlagsstjóra verið boðin þátttaka.Meðal þess efnis, sem á dagskrá verður á námskeiðinu má nefna: Hvaða hagnað þurfa fyrirtæki? Grund- vallaratriði arðsemiaðferðarinn- ar. Aukið hagnaðinn með kerfis- bundinni hugmyndaleit, og margt fleira. Þegar hefur fjöldi fyrir- tækja látið skrá sig á námskeiðið" Með starfsemi þeirri, sem hér hefur verið nefnd, er ætlað að bæta að einhverju leyti úr mikl- um skorti & ýmiss konar þjónustu á sviði rekstrartækni fyrir iðnað- inn. Vonazter til að ráðgjafaþjón- usta Fll verði til þess að vekja athygli fyrirtækja á nauðsyn þess að notfæra sér þá þjónustu opin- berra stofnana og ráðgjafafyrir- tækja, sem þegar eru fyrir hendi, en jafnframter ætlunin að fá upp- lýsingar um, á hvaða sviðum tækniþjtínustu er helzt þörf. HÆKKANDI VERÐ á íslenzku dilkakjöti í Noregi GERT ER ráð fyrir að af fram- leiðslu þessa árs af dilkakjöti verði flutt út um 4000 tonn. Þegar hafa verið flutt út til Noregs 1000 tonn og til Færeyja 200 tonn. Norðmenn munu sennilega kaupa af okkur 2000—2500 tonn, þar fæst einnig bezta verðið fyrir kjötið. Mun hærra verð er greitt fyrir islenzka dilkakjötið heldur en kjöt, sem þeir hafa keypt frá Nýja-Sjálandi. Á smásöluverði munar um 75 kr. isl. á kg. Ekki er vitað um endanlegt verð fyrir ísl. kjötið i Noregi, en reiknað er með nokkurri hækkun frá i fyrra. Þá fengust um 270 kr. fyrirkg., en siðan fékkst uppbót á þetta verð. Talið er nú, að niðurgreiðslur á dilkakjöt i Noregi muni lækka um 60 kr. á kg., þannig að islenzkir framleiðendur koma til með að njóta góðs af þeirri lækkun. Norskir bændur fá nú um 500 kr. Isl. fyrir kg. af dilkakjöti. Sviarhafaókveðiðað kaupa 650 tonn af dilkakjöti héðan, og verður það flutt út i febrúar. Dan- ir og Færeyingar munu kaupa af- ganginn að mestu. Á undanförnum árum hefur út- flutningur sjaldan verið meiri en 3000 tonn. Mestur varð Utflutning- ur fyrir 6 árum, þá 5800 tonn, en stærsti hlutinn fór þá á brezka markaðinn.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.