Tíminn - 14.09.1988, Blaðsíða 3

Tíminn - 14.09.1988, Blaðsíða 3
Miövikuetegur4'4- fieptemberi 19SS Tími'hft i 3- tillöqur forsætisráoherra í efnahaqsmálum: fjármagnsskattur fela í sér lækkun á fjármagnskostn- aði atvinnuveganna, til nákvæmra hundraðshluta. „Ég vona þó að það sé réttlætanlegt að segja að þessar tillögur varðandi fjarmagnskostnað- inn séu mjög róttækar. Pað er hins vegar verið að reikna þetta allt út í Þjóðhagsstofnun núna og því vil ég ekki vera að fara með neinar tölur. Við höldum að með slíkuni aðgerð- um sé hægt að ná verulegum árangri. Gallinn er bara sá að þegar 10. apríl rennur upp fellur niður 4% greiðslu- geta í verðjöfnunarsjóð sem m.a. felst í tillögum okkar, þótt margt' annað geti haldið áfram," sagði ^Steingrímur. „Þá eru menn auðvitað að veðja á það að einhver bati hafi orðið í frystingunni." Breyttur tekjuskattur Sagði hann að töluverð upphæð fáist inn með skattlagningu fjár- 'magnstekna sem skattlagðar verði eins og launatekjur. „Við teljum að jafnframt kunni að vera nauðsynlegt að hækka prósentur tekjuskattsins eitthvað, en þá um leið einnig pers- ónuafsláttinn, þannig að sú skatt- lagning lendi fyrst og fremst á hærri tekjum. Okkur líst betur á þessa aðferð en að taka upp tvö skattprós- entustig," sagði Steingrímur. „Til- Iögur okkar í heild vil ég kalla bakfærslu til útflutningsatvinnuveg- anna. Þetta yrði bakfærsla á því sem af þeim hefur verið tekið með vit- lausu gengi og allt of miklum kostn- aði innanlands." KB Tiilögur Jóns Baldvlns Hannibalssonar, formanns Alþýðuflokksins: NIÐURFÆRSLA VERÐBÓLGU OG SKULDASKILASJÓDUR Á ríkisstjórnarfundi í gaermorgun lagði Jón Baldvin Hannibalsson fruni tillögur sínar og samráðherra í Alþýðu- flokknuin, að breytingum við tillögur forsætisrúðherra í efnahagsinálum. Felast þær í stærri og sinærri breytingartil- löguni víð sjö greinar tillagna Þorsteins Pálssonar, en auk þess lillögiun að finun nýjuni köflum. Viii Jdn BaJdvin, formaður Al- þýðuflokksins, að yerðbóiga og vextir verði færð niður og atvinnu- öryggið verði jafnframt treyst í landmu. Stuðlað verði að lækkun fjármagnskostnaðar heimilanna, verðsfððvunin verði áfram, með heimild til að taka tiliit til erlendra verðhækkana og hækkunar á inn- lendum grænmetis- og fiskmörkuð- um. Verðstöðvun þessi verði fram- lengd á Alþingi til 10. apríl é næsta ári; Að, mörgu leyti eru tíllögur Jóns Bjaldvins og félaga ( sarn- hljóman við tiílögur Steingríms Hennannssonar og samráðherra hans úr Framsóknarflokki og þvf er rétt að bera þessar tillögur saman að einhverju leytí. Jón Baldvin er sammála Stein- grími um að frysta gjaldskrár opin- berra fyrirtækja; en bætir við undanþáguákvæðum. Jón vill auk bess banna hækkun á misaleigu frá 1. septembersl. til 10. april 1989. Búvöruverð Búvðruverð verður ásteytingar- steinn, en Ijóst er að Jón Baldvin vill ekki hækkun á því, án þess að girt sé fyrir hugmyndir Framsóknar um að sjá til þess að bændur hljóti ekki meiri kjaraskerðingu en al- mennir launþegar. Frystideildarlán og Jón Baldvin vill heimila frystí- deild Verðjöfnunarsjóðs fisk- iðnaðarins að taka erlent lán eða innlent að fjárhæð allt að 600 miUjónum króna. Verði það til að greiða verðbætur vegna fram- leiðslu á freðfiski og hörpudiski með sérstöku tilliti til afkomu rækjuvinnslu. Pá setur Jón Baldvín fram tillögu að stofhun skuldaskilasjóðs sem fái um einn milljarð til að ieysa fjárhagsleg vandamál útflutnings- atvinnuveganna. Tillögur Jóns eru hliðstæðar tillögum Steingn'ms að stofnun deildar við Framkvæmda- sjóð. Fjármögnun pessa sjóðs er einnig hliðstæð og sést það í um- fjöllun Tímans um breytingartil- lögur framsóknarráðherranna hér til hliðar. lækkun fjármagnskostnaðar. Kem- ur þar fram að fjármáláráðherra hefur þegar verið falið að lækka vexti á ríkisskuldabréfum um 3% í samningum við banka og lífeyris- sjóði. Svo virðist sem ríkisstjórnin ætli að ná saman um almenna iækkun vaxta með þanri vamagla að takist það ékki með viðræðum, vcrði 9. Egrein Seðlabankalaganna beitt. Auk þessa setur Jón Baldvin fram þá tillögu að Seðlabanka verði heimilað að ákveða sérstakan vaxtamun banka vegna afurðalána til útflutningsatvinnuveganna. Frumvörp Jons verði samþykkt Inn { tillögur sínar hefur Jón Baldvin síðan bætt breytingu sem kveður á um fullkomið samþykki á meginefni frumvarpa þeirra sem viðskiptaráðherra hefur sent frá sér um verðbréfasjoði og eignar- leígufyrirtæki. Jón Kuldvin lagði fram breyting- artillögur Alþýouflokksins við tíl- lögur forsætisráðherra á ríkis- stjóriiurfuiidi í gær. TímamyndrGunnar Við tillögur Þorsteins Pálssonar, forsætisráðherra, um lækkun vaxta bætir Jón Baldvin við tillögu um ogskattar Síðust af breytingartillögum kratanna er um nauðsyn þess að afgreiða fjárlögin hallalaus fyrir næsta ár. Telur Jón Baldvin nauð- synlegt í því skyni að lækka útgjöld einstakra ráðuneyta og ríkissjóðs i heild, meðal annars með því að fresta framkvæmd nýrra lága, meö skipulagsbreytingum og hagræð- ingu f rekstri ogmeð sölu ríkisfyr- irtækja. Því sem á vantar að þessu loknu ttl að tekjuafgangur verði á fjáriög- um, verður að ná með aukinni tckjuöflun. Par eygir Jón sömu leið og Steingrímur, sem cr skatt- lagning fjármagnstekna. Til að ná auk þess að beita lánsfjáriög að- haldi telur Jón Baldvin nauðsyn- iegt að framlengja skattlagningu á erlendar lántökur og ríkissjóður hætti að bera abyrgð á lántökum banka og fjárfestingariánasjóða erlendis. Á bullandi niðurfærslu fað er því ljóst að Jón Baldvin er nær því að fylgja niðurfærslu- ieiðinni en millifærslu Þorsteins Pálssonar, Hann er jafnvel á bull- andi niðurfærsluleið, þótt tillögur hans séu nær þvf að falla vel að bakfærslutillögum Steingríms Her- mannssonar en millifærslunni. Að loknum ríkisstjórnarfundin- um í gærmorgun átti Tíminn viðtal við Þorstein Páisson um þær tíllög- ur sem Jón Baldvin Jagði fram, en hann viidi alls ekki tj'á sig um eihstök efnisatriði fyrr en tillögur Steingríms lægju einnig fyrir, en það verður á ríkisstjórnálffundin- um ídag. JKB Framkvæmdastjórakapall lagður áfram hjá UA Á stjórnarfundi í Útgerðarfélagi Akureyringa í gær var ekki tekin ákvörðun um ráðningu nýs fram- kvæmdastjóra í stað Gísla Kon- ráðssonar, sem lætur af starfi fram- kvæmdastjóra um næstu áramót. Stjórn félagsins hefur ekki komið saman til fundar sfðan Gísli Kon- ráðsson skýrði frá þeirri afstöðu sinni í samtali við Tímanp sl. miðvikudag að í starfið ætti ekki að ráða sjálfstæðismann. Stjórnarmenn sögðu að fundin- um loknum í gær að hann hefði verið átakalítill og afslappaður, menn væru ennþá að skoða í rólegneitunum þá kosti sem fyrir hendi væru með ráðningu á nýjum framkvæmdastjóra. Eins og komið - )£______._________________ hefur fram sóttu 14 um stöðu framkvæmdastjóra ÚA, þar af ósk- uðu sjö þeirra nafnleyndar. Búist er við að stjórn ÚA komist að niðurstöðu um ráðningu nýs framkvæmdastjóra í næstu dögum, hugsanlega ekki fyrr en eftir næstu helgi. Tímann nýta menn vel til bollalegginga og þreifinga á bak við tjöldin. Á þessari stundu virðist ljóst að enginn einn umsækjenda njóti stuðnings meirihluta stjórnar Út- gerðarfélagsins. Talið er fullvíst að atkvæði Péturs Bjarnasonar, mark- aðsstjóra hjá ístess og fulltrúa Alþýðuflokks í stjórninni, ráði úr- slitum um hver verði ráðinn arftaki Gísla Konráðssonar. Pétur segist vilja skoða allar umsóknir í kjölinn, og láta faglegt mat alfarið ráða vali á nýjum framkvæmda- stjóra. Pétur segir Gunnar Ragnars koma jafn sterklega til greina og aðra umsækjendur. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks í stjórn ÚA, þeir Sverrir Leósson og Halldór Jónsson eru báðir taldir styðja umsókn Gunnars Ragnars. Hinsvegar er vitað að fulltrúar Framsóknarflokks, Sigurður Jó- hannesson og Þóra Hjaltadóttir, hafa verið að skoða aðra kosti. Áfram verður þreifað á Akur- eyri. Augu manna beinast ekki síst að Pétri Bjarnasyni. óþh Sr. Gunnar aftur fríkirkjuprestur Stjórnarformaður Fríkirkjunnar í Reyicjavík telur eðlilegt að kalla saman aðalsafnaðarfund á næstunni vegna þess vantrausts sem stjórnin mætti á einum fjölmennasta safnað- arfundi sem haldinn hefur verið á landinu um áratuga skeið. Á þessum fundi var einnig samþykkt að fella úr gildi uppsögn sr. Gunnars Björns- sonar, fríkirkjuprests, frá júní sl. Hlaut tillaga þess efnis samþykki 376 fundarmanna gegn 313. Formleg vantrauststillaga á stjórnina var einnig borin upp að lokinni þessari afgreiðslu og hlaut hún samþykki 262 fundarmanna gegn 203, en í vantrauststillögunni var skorað á stjórnina að segja af sér. Þorsteinn Eggertsson, formaður safnaðarstjórnarinnar, sagði í gær svo frá að trúlega væri ekkert að gera fyrir stjórnina annað en að segja af sér. Hins vegar yrði það ekki gert fyrr en á aðalsafnaðarfundi Fríkirkjunnar í Reykjavík og því yrði að boða slíkan fund fljótlega. Hins vegar varð ekki samkomulag á stjórnarfundi sem haldinn var í gær og þrátt fyrir afstöðu formannsins ákvað stjórnin að leita álits lögfræð- inga um stöðu stjómarinnar áður en ákvörðun um framhaldssetu eða af- sögn væri tekin. Sr. Gunnar Björnsson sagði að sér þætti verst ef söfnuðurinn klofnaði af þessum sökum og óskaði JjeSs heitt í bænum sínum á fundinum og eftir hann að því yrði afstýrt. Sr. Cesil Haraldsson, sem þjónað hefur Fríkirkjunni síðan í síðasta mánuði, sagði í viðtali við Tímann að hann hafi upphaflega aðeins verið ráðinn til þjónustu um óákveðinn tíma, eða þar til þessi mál væru yfirstaðin. KB

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.