Bændablaðið - 03.05.2000, Blaðsíða 21

Bændablaðið - 03.05.2000, Blaðsíða 21
Miðvikudagur 3. maí 2000 BÆNDABLAÐIÐ 21 Guðrún Jónsdóttir hefur unnið skipulag fyrir sveitarfélög norðan Skarðsheiðar: Guðrún Jónsdóttir arkitckt hef- ur undanfarin ár látið sig varða skipulagsmál á landsbyggðinni og hefur þegar unnið svæðis- skipulag fyrir alla Borgar- fjarðarsýslu. Hún telur að víða séu vannýttir möguleikar fyrir sveitir landsins sem geti skilað þeim auknum tekjum og stuðlað að því að hægja á fólksflóttanum frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins. Bænda- blaðið ræddi við Guðrúnu um þá möguleika sem felast í skipulagi byggðar til sveita. Guðrún vann á árum áður mikið fyrir Reykjavíkurborg og var m.a. forstöðumaður Borgar- skipulags í 5 ár. Hún er hins vegar þeirrar skoðunar að skipulagsverk- efnin úti á landi séu bæði áhuga- verð og þörf og því vill hún nýta krafta sína í þau. „Það er mikill fjársjóður fólginn í þessum svæðum og við þurfum einhvem veginn að finna leiðir til að þau geti þrifist og lifað áfram. Ég tel að það felist miklir möguleikar í gerð skipulagsáætlana fyrir þessi svæði. Þessar áætlanir geta vakið athygli á sérstöðu svæðanna og jafnframt fengið fólkið sem þar býr til að trúa á svæðið sitt og sjá framtíð í þeim möguleikum sem þar er að finna.“ Ibúar taki þátt Guðrún segist líta á skipulag sem stjómtæki. „Það er mjög mik- ilvægt að þegar skipulagsáætlanir em mótaðar, komi íbúar viðkom- andi svæðis og ráðamenn að þes- sum hugmyndum og allir hjálpist að við að skapa framtíðarsýn fyrir svæðið. Það em engin tvö svæði eins. Á einum stað geta t.d. mögu- leikamir falist í ferðaþjónustu sem byggir á tiltekinni sögu eins og dugnaðarfólk á Hofsósi hefur nýtt sér. Á öðmm stað geta það verið tilteknar jarðmyndanir. Þetta er breytilegt frá einum stað eða svæði til annars. Alls staðar má þó líta á sögu svæðisins, menningar- og náttúmminjar sem stórkostlega auðlind í þessum efnum, auðlind sem draga þarf fram og nýta með markvissum hætti í þágu viðkom- andi svæðis. Á sumum svæðum em þéttbýliskjamar sem hafa það í för með sér að störfm á viðkomandi svæði verða örlítið fjölbreyttari. Jafnvel getur verið um að ræða störf sem menn geta stundað með búrekstri en slíkt er orðið eftirsótt eftir að landbúnaðurinn fór að verða veikbyggðari. Efling slíkra kjama er milcil því þeir em oft for- senda þess að viss lágmarks- þjónusta haldist á svæðunum og félagslegi þátturinn verði ekki of veikur." Guðrún líkir skipulagsstarfmu við trúboð. „Það þarf að fá íbúa svæðisins til að taka þátt í þessari vinnu og segja frá því hvaða fram- tíðarsýn menn hafa fyrir svæðið. Þá má fólk gjaman gefa hug- myndafluginu lausan tauminn. Það getur svo margt jákvætt komið út úr því.“ Guðrún hefur gert svæðis- skipulagsáætlun fyrir alla Borgar- fjarðarsýslu. Reynsla hennar af þeirri vinnu er sú að þegar fólk skynjar hvemig tæki þetta er, sé mjög gaman að vinna með því. „Ég er nú að vinna aðalskipulag fyrir sveitarfélög norðan Skarðs- heiðar í samvinnu við Auði Sveinsdóttur iandslagsarkitekt og ég vona að þá sé hægt að dýpka hugmyndimar sem komu fram í svæðisskipulaginu og útfæra þær nánar. í Borgarfirði er t.d. öflugur byggðakjami á Hvanneyri. Þar em einnig Reykholt og Húsafell sem em ólíkir kjamar. Svo em kjamar á borð við Bæ, Kleppjámsreyki og Brautartungu í Lundarreykjardal. Þetta em kjamar með félagsheim- ili, sundlaug, íþróttaaðstöðu eða jafnvel skóla. Hvanneyri og Reyk- holt hafa í framhaldi af svæðis- skipulaginu verið að fá verðugra hlutverk. Bændaskólinn á Hvann- eyri er nú orðinn að landbúnaðar- háskóla sem kallar á töluverða uppbyggingu bæði í þjónustu og skólahaldi og margir vilja búa þar. Fjölbreytni í störfum eykst og það er mikilvægt fyrir þetta svæði. I Reykholti er í raun það sama að gerast. Þar er komin kröftug menningarstofnun og með því að gera sýnilegar allar þær fomminjar sem þar em fer áhugi ferðamanna á staðnum örugglega vaxandi og umsvif aukast. Þetta gerist auð- vitað ekki sjálfkrafa. Það þarf að vinna á mörgum vígstöðvum en án framtíðarstefnumörkunar fyrir staðinn gerist lítið. í Húsafelli er sérstök aðstaða sem ömgglega má gera enn meira úr. Hér er fyrst og fremst á ferðinni hugmyndaauðgi örfárra manna og þrotlaust starf sem ég er ekki í vafa um að á eftir að vaxa og dafna til hagsbóta fyrir svæðið all*. Svo má nefna skógræktaráætlun fyrir Vesturland en hún getur orðið búbót fyrir bændur á þessu svæði í fram- tíðinni. Vegamál í uppsveitum Borgar- fjarðar em óhemju mikilvægur þáttur fyrir framþróun svæðisins. T.d. myndu gagngerar endurbætur á Uxahryggjavegi opna nýja möguleika í ferðaþjónustu og öll tengsl svæðisins við Suðurland. Með þeim endurbótum skapast möguleikar á nýjum Þingvalla- hring þar sem Borgarfjörður í allri sinni dýrð kæmi inn í myndina sem valkostur við styttri ferðir um Suðurland." Vannýttir möguleikar Guðrún telur mikla möguleika vannýtta víða um land. Hún segir að gerð skipulagsáætlana hjálpi mönnum að marka stefnu og setja sér markmið sem síðan er hægt að leita leiða til að gera að raunvem- leika. „Ég nefni hér einn þátt sem lítill gaumur hefur verið gefinn, þátt sem margir hafa áhuga á og myndu skoða ef hann væri dreginn fram og honum sinnt. Hér á ég við byggingasöguna. I Borgarfirði em t.d. mörg hús með merka bygging- asögu. Ef hægt er að leggja smá íjármuni í það að halda þessum húsum við þá væru þeir ófáir sem vildu skoða þau. Á svæðinu em byggingar eftir Guðjón Samúels- son, Rögnvald Ólafsson og Jóhann Fr. Kristjánsson en allir þessir menn em stór nöfn í byggingasögu okkar. Og hvað með baðmenninguna í Borgarfirði, Snorralaug, Krosslaug o.s.frv.? Er ekki hægt að spinna gildan þráð út frá þessu? Hver veit, nóg er a.m.k. til að heitu vatni á svæðinu. Svo ég renni nú augun- um norður yfir heiðar, hvað með Húnavatnssýslumar þar sem fom- sögur vom ritaðar, elsta klaustur landsins var reist og fræðsla kvenna var með blóma um áratuga skeið, að ógleymdum laxveiði- ánum? í öllu þessu felast mögu- leikar sem þarf að virkja.“ Að mati Guðrúnar er gerð vandaðra skipulagsáætlana nokkuð sem á að taka sterkar inn í umræðu um byggðamál en nú er gert. „Við þurfum að greina svæðin vandlega, síðan þarf uppbyggingarstarf að hefjast með aðstoð fólksins sjálfs. Við þurfum að átta okkur á því hvernig við getum og viljum lifa í þessu landi og móta leikreglumar og leiðimar út frá því. Enn sem komið er hefur þessi greiningarvinna ekki farið fram nema sums staðar á landinu. Mikið vantar t.d. á það að svæðisskráning hafi farið fram fram á fomleifum á landinu, hvað þá nánari greining þeirra. Það er nauðsynlegt að veita meira fé til þessarar skráningar- vinnu þannig að mönnum sé ljóst hvað þeir eru með í höndunum. Nú þegar skipulagsmálin eru komin yfir til sveitarfélaganna í jafn ríkum mæli og raun ber vitni getur það verið mörgum þeirra ofviða að standa straum af vönduðum úttekt- um. Uttektimar em aftur á móti oftast forsenda fyrir því að hug- myndir fæðist og möguleikar á ýmsum sviðum verða sýnilegri." Guðrún vonast til að geta gert svæðisskipulag fyrir fleiri svæði á landinu. „Ég hef gaman af því að vinna með íbúum og sveitar- stjómarmönnum að svona verkefn- um, ná sambandi við fólkið og reyna að spinna þráðinn með því. Þó að það sé tímafrekt er það að mínu mati mikilvægt. Fólkið þarf að hafa trú á áætlanagerðinni og skilja hana. Fyrir nokkmm ámm var ég að vinna að aðalskipulagsáætlun fyrir Blönduós. Mér finnst mjög fallegt á Blönduósi og sérkenni staðarins sterk. Skálin sem umlykur bæinn er fallega mótuð, græn tún mynda botn skálarinnar og svo er það áin, hafið og strandafjöllin í sínum fjölbreytilegu litbrigðum sem gleðja augað. Þegar ég fór að segja þetta við íbúana þá fannst þeim þetta ný sýn en þó engan veginn ósönn. Þegar fram í sótti varð að niðurstöðu að í skipulagsáætlun- inni skyldi gengið út frá því að snetra ekki túnin og jafnvel styrkja landbúnaðarþáttinn í byggðamynstri þorpsins. Gert var ráð fyrir lóðum í þorpinu á afmörkuðu svæði þar sem húsdýrahald væri leyft að uppfyllt- um skilyrðum um hreinlæti og til- tekinn frágang mannvirkja og um- hverfis. Göngustíga skyldi leggja sem gæfu vegfarendum möguleika á því að staldra við og sjá skepn- umar, skoða nýfædd lömb eða hænuunga. Þannig fékkst fólk til að stoppa á Blönduósi og nýtti sér jafnvel aðra þjónustu sem í boði var, svo sem veitingasölu. Slíka möguleika væri hægt að nýta víðar um landið og þar geta skipu- lagsáætlanir komið til hjálpar," sagði Guðrún að lokum. Uslll JDUil ■JJiiiID'Ji! Stórkostlegt vortilboð á Overum plógum Överum A 314 F þrískeri með rúlluskerum, forskerum, framlengingarmoldverpum og brotboltaöryggjum á aðeins Kr* 1U3.UU- án. vsk. Aðeins örfáum plógum óráðstafað. Hafið samband við sölumenn okkar og tryggið ykkur Överum plóg á þessu frábæra verði. VÉLARs PJÓNUSTAhf Þjónushx f Sími 5 800 200 - Fax 5 800 220

x

Bændablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Bændablaðið
https://timarit.is/publication/906

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.