Vinnan


Vinnan - 01.12.1998, Blaðsíða 7

Vinnan - 01.12.1998, Blaðsíða 7
Kynferðisleg áreltni á viimnstöðum er alltaf ðlfðandi '"flkr.ao „ Ilíð ri bjar t.rn‘S lök í'>T fn^°kf - rJrti.,., ‘Sna‘ð/Minr. - ffad ín9ar i vor I^S49s „„ caws*' arjssaa-ssr -■*«»«. ''"SOfllir. f"d'lr ÍMi r. '“•nilur ' '^k/rio L, " '"'«<) /Mrta,, ' «iol,c,n |£r3>. í Mrtusio, X. ‘ U"1 fc';'""™.?;'.!”'-"® Æftsæ&'......- g«i.aiq*«c fí;"'nwlfcnr 7,r4'1 lil h‘"S lvK‘iacff.rcB,l‘ rlk. „ f'e-s'iis ir wrt?,íðsrí- I sfM dreg/n ;//,;,'° h^i ííiiia!1 aun“m t>ukl “—cwaítt arw,... n'Us"*aus,„rn"^>.u,n. ' *£$ “"■orka, SSvínirA; **,’»4K»5.» .StesstftHBp-. •í?04 a&aa.t; ""kflStí St'stS-Í Vinnan var með þeim fyrstu sem fjallaði um kynferðislega áreitni úrklippan er frá því í mars 1987. Ríflega þriðjungur svarenda f nýbirtri könnun segist hafa orð- ið fyrir kynferðislegri áreitni á vinnustað. í meira en níu af hverjum tíu tilvikum var karl- maður gerandi, oftast yfirmað- ur eða annar samstarfsmaður. Algengasta áreitið er snerting og óviðeigandi gamansemi. Viðbrögð flestra sem fyrir slíku verða eru reiði og undrun. Næstum tveir af hverjum þrem- ur leituðu ekki aðstoðar vegna áreitisins, fyrst og fremst vegna þess að það er ekki til siðs, það var talinn óþarfi, eða viðkomandi skammaðist sín. Þriðjungur þolenda var undir tvítugu og næstum jafn stór hópur á aldrinum 20-25 ára. Tæplega 20% til viðbótar voru á aldrinum 26-30 ára. Alþingi samþykkti í maí árið 1993 framkvæmdaáætlun um aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna. I á- ætluninni var félagsmálaráðherra falið að gangast fyrir könnun á kynferðis- legri áreitni á vinnustöðum. Að fengn- um niðurstöðum og á grundvelli fyrir- liggjandi þekkingar hjá öðrum þjóð- um er ætlunin að vinna markvisst gegn kynferðislegri áreitni og setja á- kvæði á lög sem hamla gegn kynferð- islegri áreitni á vinnustöðum. Félags- málaráðherra fól Skrifstofu jafnréttis- mála og Vinnureftirliti ríkisins fram- kvæmd könnunarinnar. Nú hafa nið- urstöður verið gerðar opinberar í bók- inni „Kynferðisleg áreitni á vinnu- stöðum“. Meginuppistaða bókarinnar er áðumefnd könnun, sem var fram- kvæmd árið 1996, en jafnframt er gerð grein fyrir því hvað felst í kyn- ferðislegri áreitni, hvernig farið er með slík mál hér á landi, í nágranna- löndunum, hjá Evrópusambandinu og Alþjóða vinnumálastofnuninni. Að lokum er í bókinni bent á ýmsar leiðir til að sporna gegn kynferðislegri á- reitni á vinnustað. Hvað er kynferðisleg áreitni? Hugtakið kynferðisleg áreitni er til- tölulega nýtt í málinu. Það þýðir þó ekki að háttsemin sem það nær yfir sé ný. 1 bók skrifstofu jafnréttismála og Vinnueftirlitsins er eingöngu fjallað um fyrirbærið eins og það lýtur að samskiptum á vinnumarkaði. Þarmeð er ekki sagt að það sé ekki til á öðrum Hrós Vinniinnar fí ðnnemasambandið fyrir að koma sögu sinni á bók. Bókin er hin glæsilegasta í alla staði, 320 blaðsíður með 250 Ijósmyndum. Bókin, sem er tekin saman af Helga Guðmundssyni, er kosta- gripur og merkt yfirlit um sögu iðnmenntunar á íslandi. Jólabók- in í ár. Þau aðildarfélög sem reglu- lega kanna launaþróun með- al félagsmanna sinna. Þessi gögn eru mikilvæg vopn í barátt- unni fyrir bættum kjörum og eru í mörgum tilvikum orðin algengari viðmiðun en launataxtarnir sjálfir. Félag garðyrkjumanna fyrir samþykkt umhverfisstefnunn- ar. Hún er til merkis um ábyrga stefnu gagnvart umhverfinu og komandi kynslóðum. sviðum þjóðlífsins, en það er utan við ramma bókarinnar. Kynferðisleg á- reitni einkennist af eftirfarandi: Mis- notkun á valdi eða stöðu, andlegri kúgun og árás á sjálfsvirðingu og sjálfsmynd einstaklings, framkomu sem ætlað er að knýja einstaklinga til undirgefni og gera lítið úr þeim sem getur haft afdrifarík áhrif á framtíð þeirra hvað varðar vinnu, endurtekinni áreitni og niðurlægingu fyrir þann sem fyrir henni verður og hefur nei- kvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu hans. Það sem helst einkennir slíka fram- komu er fyrst og fremst að hún er aldrei velkomin, hún er ekki gagn- kvæm og hún er aldrei á jafnréttis- grundvelli. Stærsti vandinn við að meta kynferðislega áreitni og bregðast við henni er að ekki er hægt að beita á hana hlutlægum mælikvörðum. Þol- andinn sjálfur verður að meta hvort um kynferðislega áreitni er að ræða. Með öðrum orðum: Það sem fyrir ein- um er kynferðisleg áreitni, er saklaust daður eða glettni fyrir öðrum. Þetta gerir þá kröfu til þolandans, að hann verður að gefa skýrt til kynna að at- ferlið sé honum ekki að skapi. Haldi áreitnin áfram, þrátt fyrir skýr skila- boð af þessu tagi, er um kynferðislega áreitni að ræða. Lög og samþykktir gegn kynferðislegri áreitni Fyrsta löggjöfin um kynferðislega á- reitni á vinnustöðum er frá sjöunda áratugnum, í Bandaríkjunum. Þar er kynferðislegri áreitni skipt í tvo meg- inhluta, annars vegar það sem kalla má „greiða gegn greiða“ og hins veg- ar „fjandsamlegt vinnuumhverfi“. í fyrra tilvikinu er um það að ræða að yfirmaður misnotar aðstöðu sína til að hafa áhrif á starfsskilyrði undirmanns. Dómstólar í Bandaríkjunum hafa túlk- að þetta á þann veg að atvinnurekend- ur séu ábyrgir fyrir því að tryggja að yfirmenn misnoti ekki vald sitt á þennan hátt. Síðara tilvikið vísar til hegðunar eins og kynferðislegra at- hugasemda, klámfengins myndefnis og óvelkominna snertinga. Hjá Evrópusambandinu hefur mál- ið verið á dagskrá frá 1984. Þá sam- þykkti ráðherraráðið áætlun sem ætlað var að stuðla að meira jafnrétti kynja á vinnumarkaði, ekki síst með vísan til sjálfsvirðingar kvenna á vinnustað. Evrópusambandið hefur mælst til þess að aðildarríkin gangist fyrir fræðslu- og upplýsingaherferðum fyrir atvinnu- rekendur og starfsmenn, með það að markmiði að koma í veg fyrir óvel- komna framkomu af kynferðislegum toga sem hefur áhrif á sjálfsvirðingu kvenna og karla á vinnustöðum. Skrif- stofa jafnréttismála á Islandi hefur um margt tekið stefnumótun Evrópusam- bandsins til fyrirmyndar hér á landi, enda ekki til lögformleg skilgreining á kynferðislegri áreitni hér á landi. Alþjóða vinnumálastofnunin (ILO) hefur skilgreint kynferðislega áreitni út frá tveimur sjónarmiðum. Bæði eru jafngild. Annars vegar er um að ræða líkamlega áreitni, káf, þukl og önnur kynferðisleg snerting sem er þolanda á móti skapi. Hins vegar er munnleg áreitni. Undir hana falla kynferðislega niðurlægjandi athugasemdir, klám- brandarar og önnur ummæli sem bein- línis er beint gegn starfsmönnum vegna kyns þeirra. Fyrst er tekið á kynferðislegri áreitni í breytingu sem gerð var á almennum hegningarlögum árið 1992. Það er heimilt að dæma þá sem þvinga ein- stakling til samræðis eða annarra kyn- ferðismaka sem er háður þeim fjár- hagslega, í atvinnu eða sem skjólstæð- ingur í trúnaðarsambandi, í þriggja ára fangelsi. Sé þolandinn yngri en 18 ára, getur fangavist numið allt að 6 árum. Önnur kynferðisleg áreitni varðar fangelsi allt að 2 árum, án þess að „önnur kynferðisleg áreitni“ sé skil- greind frekar. Hingað til hafa fallið tveir dómar á grundvelli þessara laga. Það er athyglisvert, að í báðum tilvik- um var um að ræða karlmenn sem á- reittu karlmenn. Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp að lögum um kynferðislega áreitni. Það var fyrst lagt fram á þingi árið 1997, en hlaut ekki afgreiðslu. Það hefur verið lagt fyrir yfirstandandi þing, með lítilsháttar breytingum. Leitað var umsagnar allmargra stofn- ana og samtaka. Allir töldu þörf á lög- gjöf af þessu tagi, að undanskildu Lögmannafélagi Islands. I frumvarp- inu er eftirfarandi skilgreining á kyn- ferðislegri áreitni: „Kynferðisleg á- reitni er óvelkomin kynferðisleg hegðun sem skapar auðmýkjandi eða fjandsamlegar aðstæður til vinnu, náms eða félagslegrar samvinnu, hvort sem hún er líkamleg, orðbundin eða myndræn og sem haldið er áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Eitt slíkt til- vik getur talist kynferðisleg áreitni sé það alvarlegt.“ Hliðurslöðup köunuuap Urtakið sem unnið var útfrá í könnun- inni var tekið úr félagaskrám nokkurra verkalýðsfélaga, sem höfðu milli- göngu um að senda spumingalista til félaganna. Spumingalistinn var send- ur til alls 970 einstaklinga. Rúmlega 32%, 313 einstaklingar svöruðu spumingalistanum. Það er ekki óeðli- legt miðað við að um póstkönnun var að ræða og viðfangsefnið viðkvæmt. Af þessum 313 voru 86% konur og 12% karlar. Af þessum 313 einstak- lingum sögðust 114, eða 36,4% hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni. Það er hærra hlutfall en í sambærilegum rannsóknum erlendis og e.t.v. ástæða til að setja fyrirvara við hana, ekki síst vegna svarhlutfallsins. En jafnvel þó við gefum okkur, að enginn þeirra 657 einstaklinga sem ekki svöruðu hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni, þá er hlutfall þeirra sem þolað hafa slíka á- reitni 12% af heildarúrtaki. Við hljót- um að geta dregið þá ályktun að það sé lágmarkstala og getum því fullyrt, að a.m.k. 12% launamanna í þeim til- teknu verkalýðsfélögum sem úrtakið var tekið úr, hafi orðið fyrir kynferðis- legri áreitni á vinnustað. Sú tala er lík- lega vanmetin, en hún er eigi að síður alltof há. Um 93% þeirra sem kváðust hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni vom konur. Þar sem konur vom umtalsvert fleiri en karlar, bæði í úrtakinu og í svarendahópnum, er ekki hægt að draga sterkari ályktun en þá, að konur séu í meirihluta þolenda kynferðis- legrar áreitni. Það er ennfremur í sam- ræmi við erlendar rannsóknir af sama toga. Margir höfðu orðið fyrir áreitni oftar en einu sinni og af mismunandi tagi. í flestum tilvikum var um að ræða óvelkomnar snertingar, svo sem um arma, axlir eða mitti, káf, strokur eða klípur. Þriðjungur þolenda var undir tvítugu, rúmur fjórðungur á aldrinum 20-15 ára og tæpur fimmt- ungur á aldrinum 26-30 ára. Helming- ur þolenda var einhleypur. ViðbPögð þolenda Næstum 70% þolenda urðu reiðir við áreitnina, rúmur helmingur sagði fyrstu viðbrögð hafa verið undrun og tæpur helmingur nefndi viðbjóð og rúmur þriðjungur vonbrigði. Um 37% Vinnan þolenda höfðu leitað sér aðstoðar, flestir hjá yfirmönnum, vinnufélögum, vinum og ættingjum. I næstum öllurn tilvikum voru karlar tilgreindir sem gerendur, oftast eldri en þolandinn og í flestum tilvikum yfirmenn eða sam- starfsmenn. Hvað ep til páða? Hjá Evrópusambandinu og flestum þeim ríkjum sem lögfest hafa sérstak- ar reglur um viðbrögð við kynferðis- legri áreitni, er ábyrgðin talin atvinnu- rekandans. Hann skal sjá til þess að reynt sé að koma í veg fyrir kynferðis- lega áreitni og hvemig bregðast skuli við komi upp tilvik um slíkt á vinnu- stað. Eftir því sem næst verður kom- ist, hefur aðeins eitt íslenskt fyrirtæki, Islandsbanki, lýst því yfir að kynferð- isleg áreitni innan bankans sé ekki lið- in. Starfsmönnum hafa verið kynntar formlegar boðleiðir ef þeir vilja ræða eða kæra mál af þessu tagi. Auk þessa, hafa Verslunarmannafélag Reykjavíkur, Samtök verslunarinnar og Félag íslenskra stórkaupmanna beitt sér fyrir sameiginlegu átaki gegn kynferðislegri áreitni. Um var að ræða veggspjald og fræðslubækling um viðfangsefnið. Það væri óeitanlega æskilegt ef fleiri fyrirtæki en Islands- banki settu ákvæði um viðbrögð við kynferðislegri áreitni í starfsmanna- stefnu sína, ekki síst í ljósi þess að á- byrgðin er af flestum talin á herðum atvinnurekenda. Ábypgð hpeyfingapinnap Reykjavíkur, I samstarfi við aðra. Ennfremur má benda á, að Vinnan var einna fyrst til að koma umræðu um kynferðislega áreitni á dagskrá, fyrir meira en áratug. Abyrgð verkalýðs- hreyfingarinnar er fyrst og fremst fólgin í Ifæðslu og áróðri og að koma þeirri hugsun inn meðal félagsmanna að atferlið sé í öllum tilvikum ólíðandi og að ætlast verði til þess af atvinnu- rekendum að þeir komi því á framfæri við sína starfsmenn, auk þess sem skilgreindar verði boðleiðir ef mál af þessum toga koma upp. Athugandi væri að taka málið sérstaklega fyrir í fræðslu trúnaðarmanna á vinnustöð- um. Næstu skpeí Það þarf að ganga frá lagasetningu á Alþingi um kynferðislega áreitni og viðbrögð við henni. Það hlýtur að vera forgangsmál. Það þarf að auka þrýst- ing á vinnuveitendur að málin séu tek- in upp á vinnustöðum og í fyrirtækj- um, þannig að skýrt sé í hverju tilviki hvemig bregðast skuli við komi mál upp. Það þarf að auka fræðslu innan hreyfingarinnar um kynferðislega á- reitni, hvemig hún birtist og hvernig beri að bregðast við - og ekki síst með það að markmiði að koma í veg fyrir að mál liggi í þagnargildi. Gerist það, sitjum við örugglega uppi með fleiri tilvik en ella. Síðast en ekki síst, þarf að gera heildstæða úttekt á tíðni og eðli fyrirbærisins í íslensku þjóðfélagi. Sú rannsókn sem hér er kynnt, er um margt takmörkuð, eins og höfundar skýrslu benda réttilega á, en hún er góð byrjun og gefur tóninn. Þó svo ábyrgðin sé víðast lögformlega hjá atvinnurekendum, þýðir það ekki að verkalýðshreyfingunni sé málið ó- viðkomandi. Aður hefur verið minnst á framtak Verslunarmannafélags Kynningartilboð! Savo 50HL skrifstofustóllinn i*tnn fullknmnnsti skrif>tofuslóll .i markaðnum. Mt*ð stillanlegri setudvpt, stillanlegum ormum jiyngil.irstillíngu á b.tkí og véltisetu („vipp") sem fvlgir hreyfingum þfnum sj.iifkr.ifa! Slitsterkt Ákl.viVi. KynningartilboO aðeins kr, 3B360, 5 ára .ibyrgð! Býöur nokkur betur? Skeifunni 6, Reykjavik, sjmi 568 ?733, fax 568 7740. Komið - skoflið - sannfaerist

x

Vinnan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Vinnan
https://timarit.is/publication/1513

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.