Morgunblaðið - 03.02.1961, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 03.02.1961, Blaðsíða 12
12 MORGVNBLAÐIÐ Föstudagur 3. febr. 1961 Utg.: H.f. Arvakur, Reykjavík. Framkvæmdastjóri: Sigfús Jónsson. Ritstjórar: Valtýr Stefánsson (ábm.) Sigurður Bjarnason frá Vigur. Matthías Johannessen. Eyjólfur Konráð Jónsson. Lesbók: Arni Óla, sími 33045. Auglýsingar: Arni Garðar Kristinsson. Ritstjórn: Aðalstræti 6. Auglýsingar og afgieiðsla: Aðalstræti 6. Sími 22480. Askriftargjald kr. 45.00 á mánuði innanlands. 1 lausasölu kr. 3.00 eintakið. MERK SPARNAÐARRÁÐSTÖFUN ÍKISSTJÖRNIN hefur nú®--------- lagt fyrir Alþingi frum- varp til laga um sameiningu rekstrar Áfengisverzlunar ríkisins og Tóbakseinkasölu ríkisins. Skulu þessi fyrir- tæki framvegis rekin undir heitinu: Áfengis- og tóbaks- verzlun ríkisins. ' Hér er vissulega um merki lega ráðstöfun að ræða til sparnaðar og samfærslu í rekstri ríkisins. Hefur oftlega verið rætt um það áður að sameina þessi tvö ríkisfyrir- tæki. En aldrei hefur úr því orðið, enda þótt tvisvar hafi verið lögð fram frumvörp á Alþingi um þetta efni. En í bæði skipti döguðu frumvörp in uppi. Er það enn ein sönn- un þess að oft er örðugt um vik að framkvæma eðlilega samfærslu í rekstri ríkisins. Gunnar Thoroddsen, fjár- málaráðherra, lét á sl. ári fara fram athugun á rekstri Áfengisverzlunarinnar og Tóbakseinkasölunnar. Leiddi sú athugun í Ijós, að sam- eining fyrirtækjanna mundi geta leitt til verulegs sparn- aðar, bæði um mannahald og annan reksturskostnað. Hef- ur verið gert ráð fyrir, að með sameiningunni mætti spara á 3ju millj. kr. á ári í reksturskostnaði. Fjármálaráðherra og ríkis- stjórnin í heild eiga þakkir skildar fyrir þessa sparnað- arráðstöfun. Og þjóðin mun áreiðanlega taka henni vel. Vaxandi skilningur ríkir á nauðsyn þess að færa ríkis- báknið saman og framkvæma sparnað á ýmsum sviðum. Hitt dylst heldur engum, að það er mörgum vandkvæðum bundið að færa saman og koma á víðtækum sparnaði í ríkisrekstrinum á örskömm- um tíma. En núverandi ríkis- stjórn hefur glöggan skilning á nauðsyn þess að markvíst sé unnið að því að gera rekstur ríkisins og stofnana þess einfaldari og ódýrari. Með sameiningu Áfengis- verzlunarinnar og Tóbaks- einkasölunnar hefur merki- legt spor verið stigið í þá átt. LÆKKUN BYGGINGAR- KOSTNAÐAR OÍÐASTL. ár starfaði sér- fræðingur í byggingar- málum frá Tækniaðstoð Sam einuðu þjóðanna að bygging- areínarannsóknum hjá Iðnað ardeild atvinnudeildar Há- skólans. Vann hann að at- hugunum til endurbóta á byggingarháttum og lækkun á byggingarkostnaði. Komst hann að þeirri niðurstöðu að byggingarkostnaður hér á landi væri óeðlilegd hár og benti á ákveðnar ráðstafan- ir til þess að lækka hann. í lokaorðum skýrslu, sem sérfræðingurinn hefur gert um þessi mál, kemst hann m. a. að orði á þessa leið: „Mér virðist augljóst, að lækka mætti byggingarkostn- að um ekki minna en 20% frá því sem nú er að meðal- tali, ef fyrir hvern hluta byggingarinnar væru nýttir beztu þættir hagkvæmustu planlausnanna, ásamt hag- kvæmustu byggingarefnun- um, sem finna má á íslandi.“ Brýna nauðsyn ber til að ekki verði látið sitja við þessa athugun eina. Það verð ur að taka ábendingar sér- fræðingsins til greina og reyna eftir fremsta megni að framkvæma þær umbætur í byggingarmálum, sem hann telur að mögulegar séu. Eng- um dylst að það væri þjóð- inni til stórkostlegra hags- bóta, ef unnt reyndist að lækka byggingarkostnað um 20%. Við íslendingar höfum ekki efni á því að sóa verð- mætum með óhagkvæmum byggingaraðferðum eða rangri notkun byggingarefna. Einskis má láta ófreistað til þess að hagnýta tækni og sérfræðilega þekkingu á sviði byggingarmálanna. BÓK ÍSLENZKRAR ALFRÆÐI CMÆÐIN sníður okkur ís- lendingum þröngan stakk á æði mörgum sviðum. Jafn- vel á sviði bókaútgáfu, get- um við ekki margt það, sem sjálfsagt þykir með öðrum þjóðum. Svo er til dæmis með útgáfu á alfræðibók, sem ekki mun fjárhagsgrund völlur fyrir hér á landi. Allir þekkja þá reynslu úr daglegu lífi, þegar eigin hugs anir eða samtöl við kunn- ingjana hafa vakið spurning- ar úr landafræði, sögu eða UTAN UR HEIMI Janio Quadros, Janio Quadros. hinn nýi forseti Brasiláu SÍÐASTL. þriðjudag tók Janio Quadros við forseta- embætti í Brasilíu. Við honum blasa erfiðleikarn- ir hvert sem hann lítur. Fyrir skömmu lýsti hann Brasilíu þannig: Þetta er land óréttlætisins, land þorparanna, land forrétt- indanna, land óhreinna viðskipta, land hneyksl- anna, land siðspillingar- innar. SÓPURINN Brasilía hefur á undanförnum árum þróast fjárhagslega undir 24 ára stjórn Getulio Vargas og síðar fimm ára stjórn Kubitsc- heks. En nú ríkir þar kreppa og spilling. Verðgildi cruzeiros hef- ur sífellt verið að minnka, en á sama tíma jukust erlendar skuld- ir og dýrtíðin að sama skapi. Það var því engin furða að Quadros öðrum fræðigreinum, sem ekki hefur verið hægt að fá svör við, nema með mik- illi fyrirhöfn, sem menn hafa að jafnaði, ekki að- stöðu eða vilja til að leggja á sig. Þannig venjast menn á að hugsa ekki frekar um margt, sem viðstaddir kunna ekki skil á í það og það skiptið. Og því verður almenn vitn- eskja manna mun minni en vera þyrfti. Er þetta íslend- ingum sérstakt umhugsunar- efni, þar sem svo stórum hluta þjóðarteknanna er var- ið til fræðslumála. Þegar um málefni um- heimsins er að ræða má telja líklegt að við þurfum enn um langa framtíð að styðj- ast við erlendar alfræðibæk- ur. Um íslenzk málefni gegn- ir öðru máli, enda er lítið um þau að finna í erlendum bókum. Nokkrum sinnum hefur verið minnzt á nauðsyn þess, að gefa út bók íslenzkrar al- fræði, nú síðast af Þórhalli Vilmundarsyni í 1. des ræðu, sem birt var í Lesbók Mbl. fyrir skömmu. Bendir hann á að þetta gæti verið verðugt verkefni „Jónsstofnunar“ ís- lenzkra fræða. Slíkri bók væri í rauninni ekkert óviðkomandi, sem snertir á einhvern hátt land- ið eða þjóðina, þótt mörgu yrði að sleppa af augljósum ástæðum. Milli Alþingis og Örlygsstaða myndu rúmast lýsingar á atvinnulífi og upp- talning landfræðiheita, svo að dæmi séu nefnd. Handbók um íslanú og ts- lendinga ætti erindi inn á hvert heimili í landinu, enda yrði hún styrk stoð menntun og menningu landsmanna. hóf kosningabaráttuna með sóp-. inn sem skjaldarm<?"ki. Ekki var heldur undarlegt • ð hann var kjörinn með 4,2 milljónum at- kvæða gegn 2,7 milljónum, sem andstæðingur hans fékk. í SAO PAULO Quadros er læknissonur, tók embættispróf í lögfræði og varð síðan menntaskólakennari við þröng kjör. Hann þykir afbragðs ljóðskáld. Quadros varð brátt gripinn af hinum miklu andstæð- um heima fyrir, ríkir og fátækir, gamalt og nýtt. 1 tólf ár vann hann með kristi- legum demókrötum, og álítur enn að unnt sé að gera þjóðfé- lagsbyltingu á kristilegan hátt. Arið 1947 var hann kjörinn í bæj- arstjórn Sao Paulo, annarar stærstu borgar Brasilíu, árið 1953 borgarstjóri, og ári síðar landsstjóri Sao Paulo héraðs. I héraðinu var þá mikill fjárskort- ur og ringulreið á allri stjórn þess. A næstu árum hreinsaði Quadros til í stjórnum borgar- innar og héraðsins. Rúmlega tíu þúsund embættismenn voru rekn ir úr stöðum sínum. Quadros kom fjármálunum í það horf að tekju afgangur varð og kom á lýðræð- isstjórn, sem hóf uppbyggingu, er vakti furðu um gjörvalla Brasi- líu. Quadros er óflokksbundinn og bauð sig ekki fram til forseta- kjörs fyrir neinn sérstakan flokk, heldur var hann kosinn með at- kvæðum úr öllum flokkum. I kosningabaráttunni lagði hann ekki fram neina stórfellda stefnu skrá, en réðist á óstjórn fyrri ára og hét ýmsum stéttum raun- hæfum breytingum. 1 Brasilíu eru tvö öflug sam- tök verkalýðsfélaga, og höfðu þau verið í nánu sambandi við fyrri forseta landsins, ef ekki beinlínis undir þeirra stjórn. Stjórnir samtakanna snerust þeg ar í öndverðu gegn Quadros. En það var þegar farið að gæta óánægju meðal félagsmanna, sem þótti stjórnirnar ekki gæta hags- muna þeirra sem skyldi. Arang- urinn varð sá að fjöldi verka- I manna gekk í lið með Quadros þrátt fyrir fyrirskipanir leiðtog- anna. Einnig lofaði Quadros bændum nýrri jarðskiptaloggjöf, en sagði þó ekki hvernig sú lög- gjöf yrði né heldur hve langt hún gengi. Quadros vill ekki binda endi á samvinnuna við Bandarikin og alls ekki stöðva þá miklu fjár- festingu þaðan, sem undanfarið hefur átt sér stað og hlýtur að halda áfram. En hann vill engin einhliða viðskipti, og leitar þvi nýrra sambanda. Hann hefur lýst því yfir að hann óski þess að Brasilía verði hlutlaust, mann- sæmandi og kristilegt land. Brasilía skiptir nú þegar tals- vert við Sovétríkin, Tékkósló- vakíu og Austur Þýzkaland. Þang að er selt kaffi og kakó, en fær m. a. olíu í staðinn. Quadros hef- ur heimsótt Castro á Kúibu til að sjá af eigin reynd hvað þar er um að vera. Einnig hefur hann verið í Moskvu, en hingað til ekki heimsótt leiðtoga Bandaríkj. anna. Þá hefur hann látið í ljós ósk um að hitta bæði Nehru og Tito. Það er ný rödd, sem nú tekur að hljóma í Suður Ameríku, og er rétt að veita henni athygli, —■ »» ^ -< Formósa aðsfoðar Kina Taipel, Formósu, 31. jan. (Reuter) HJÁLPARSTOFNUN á For- mósu hefur tilkynnt að hún hefði ákveðið að senda 100 þús. lestir af hrísgrjónum til hungursneyðarhéraðanna í Kína. Sagðist stofnunin mundu leita til alþjóða Rauða Krossins um flutninga á hrís- grjónunum. Ef Pekingstjórntn nettar að taka á móti grjónunum, mun stofnunin flytja þau með flug vélum og varpa þeim niður yfir Kína.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.