Morgunblaðið - 01.11.1961, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 01.11.1961, Blaðsíða 17
Miðvikudagur 1. nóv. 1961 MORGVHBL AÐ1Ð 17 Frumvarp um: Handritastofnun til umrædu i neðri deild i gær Atvinnulíf eflt og góð framleiðsluskil- yrði hagnýtt Stjórnarfrumvarpið um stofnun Atvinnu- bótasjóðs rætt í Neðri deild STJÓRNARFRUMVARP f neðrl deild Alþing-is í gær kom til 1. umræðu stjórnarfrum varp um Handritastofnun ís- lands. Eftir nokkrar umraeður var bví vísað til 2. umræðu og menntamálanefndar. Efni frumvarpsins. Efni frumvarpsins hefur áður verið getið hér 1 Mbl. en það er í stuttu máli. að komið eé á fót Handritastofnun íslands. Til igangur hennar sé sá, að vinna að aukinni þekkingu á máli, bók- menntum og sögu íslenzku þjóð- arinnar fyrr og síðar. Það sé igert með því að afla og varð- veita gögn þessi og efni, rann- saka heimildir. gefa út handrit, fræðirit o, s. frv. Kjarni stofn- unarinnar sé sú deild, sem ann- ast útgáfu handrita eða rita eft- ir handritum, svo og rannsókn- ir á þeim. Rekstur stofnunarinnar skal annast sérstakur forstöðumað- iur, sem jafnframt sé prófessor í heimspekideild. og honum til aðstoðar tveir menn, sem hafi fast og fullt starf við stofnunina, auk styrkþega, sem ráðnir séu iim skamman tíma í senn. f>á 6kulu starfsmenn stofnunarinn- ar láta í té kennslu við háskól- ann í lestri handrita, fornskrift- arfræða. útgáfutækni og öðrum greinum, sem þeir eru sérfróðir um. f húskynnum Náttúru- gripasafns. Gylfi Þ. Gíslason, mennta- málaráðherra, fylgdi frumvarp- inu úr hlaði og gat þess m. a. að *-stofnunin fái til bráðabirgða aðsetur í salarkynnum Safnhúss ins við Hverfisgötu, en undan- farið hafj verið unnið að injj- réttingu á þeim salarkynnum. er Náttúrugripasafnið hafði til umráða. Þeim framkvæmdum verði lokið innan tíðar og séu frekari endurbætur á húsakosti Landsbókasafns í athugun. Þá gat hann þess, að þegar lög þau, er þjóðþing Dana samþykkti á BÍðastliðnu voru um afhendingu íslenzku handritanna til íslands. koma til framkvæmda og koma skal á fót Stofnun Árna Magnús sonar á íslandi, sé eðlilegt að sú stofnun verði kjarni þessarar handritastofnunar. Fagnar lausn hand- ritamálsins. Næstur tók til máls Eysteinn Jónsson (F). Sagðist hann vilja nota þetta tækifæri til að fagna lausn handrita- málsins. þrátt fyrir þann drátt sem á því hefði orðið, og nefndi Jörgen Jörgen- sen og Kamp- mann í sam- bandi við þann stórhug Dana, er lýsti sér í lienni. Hann -ýsti yfir stuðningi við tillöguna, þótt hann væri ekki samþykkur henni í öllum (ttriðum. Nýtt safnhús. Þá tók til máls Einar Olgeirs- •on (K). Hann taldi að með af- Igreiðslu þessa máls reyndi fyrst ®g fremst á, hvort við værum *nenn til að taka á móti hand- ritunum. við ættum að hlúa og l>úa þannig að þeim, að það væri til sóma. Taldi hann rík- isstjórnina hafa mátt sýna meiri rausn og benti á, að hálf öld væri liðin síðan síðan bókasafnshús befði verið reist í Reykjavík. Vildi hann að 100 milljónum króna yrði á næstu tíu árum varið til byggingar bókasafns- húss og til að efla þá starf- semi, sem stend ur í sambandi við það. Ríkis- bankarnir gætu veitt 5 milljón- um árlega til slíkrar bygging- ar, enn fremur mætti taka þá peninga- sem við höfum varið til að byggja fleiri banka og fleiri kirkjur, á slíku væri ekki þörf næstu 10 árin. Enn fremur vildi ræðumaður gera handrita- stofnunina og norrænudeild Há- skólans að miðstöð norrænna fræða, og sýna með því að við viljum og getum rækt þessi fræði sem þau verðskulda. Gylfi 1». Gíslason, mennta- málar.áðherra, tók næstur til máls og fagnaði þeim góðu und- irtektum. sem frumvarpið hefði fengið. Sagðist hann alveg sam- mála Einari Olgeirssyni um, að stórefla beri rannsóknir á ís- lenzkum fræðum og benti í því sambandi á, að verði frumvarp- ið samþykkt, þá sé það stærsta Frá aðalfundi AÐALFUNDUR Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Aldan í Reykjavík var haldinn í félags- heimili samtakanna að Bárugötu 11, 26. þ.m. Formaður félagsins, Guðmundur H. Oddsson, gaf yfir- lit yfir störf félagsins á árinu. Mörg mál varðandi hagsmuni sjómanna voru tekin fyrir og ræad, og voru m. a. gerðar eftir- farandi samþykktir: Stjórn félagsins var falið að láta vinna úr þeim heimildarrit- um Geirs heitins Sigurðssonar, sem eru í vörzlu öldunnar ásamt þeim gögnum er félagið á varð- andi sjósókn og útgerð hér við Faxaflóa frá aldamótum og gefa það út á 70 ára afmæli f élagsins 1963, enda verði bókin tileinkuð Geir Sigurðssyni. Samþykkt var að gera Kolbein Finnsson hafnsögumann að heið- ursfélaga Öldunnar sem þakklæt- isvott fyrir 15 ára starf hans í þágu félagsins. Fundurinn taldi brýna nauð- syn á því, að ákvæði síðustu kjara samninga yfirmanna á fiskibáta- flotanum varðandi líf- og örorku- tryggingar verði raunhæf á þann hátt, að Farmanna- og fiskimanna samband Islands og Landssam- band íslenzkra útvegsmanna leiti til Samgöngumálaráðuneyt- isins með tilmæli um að það leggi fyrir skráningastjóra, að skráning fari ekki fram, nema að ofangreind trygging sé í gildi. Aðalfundur Skipstjóra- og stýrimannafélagsins Aldan færir Slysavarnarfélagi Islands fyllstu þakkir fyrir forgöngu um nám- skeið fyrir sjómenn um meðferð gúmbjörgunarbáta og hvetur sjó- menn almennt til þátttöku í nám- skeiðunum. Jafnframt eru fé- lagsmenn hvattir til að sjá um að öll skipshöfnin kunni nauð- synlegustu handbrögð við að koma gúmbátum í sjóinn. Fundurinn skorar á 20. þing F. F. S. I. að fylgja því fast eftir, að komið verði á alhliða vigtun síldar. Skipstjórnarmenn, sem fundinn sátu álitu, að vinna bæri að því að bætt væri a. m. k. einu skipi við í síldarleitina á næsta sumri, og ennfremur að yfirstjórn síld- arleitarinnar í landi verði stað- sett á Raufarhöfn. Þá er það skoðun sömu aðila, að tæki Síldarleitarinnar til við- skipta við síldveiðiskipin þyrfti að endurbæta svo að starfsemin kæmi að betri notum fyrir síld- veiðiskipin. Formaður öldunnar var endur- íslands spor, sem stigið hafi verið í einu. Einnig hefðu tekjur Menningar- sjóðs verið stórauknar eða fjór- til fimmfaldað- ar. frá því sem þær voru, með lögum 1958 eða úr hálfri millj. í 2 til-3 milljón- ir. Enn fremur sé 3—4 milljón- um af tekjuaf- gangi Seðla- bankaps árlega varið til vísindarannsókna í efn- um, sem ekkert fé hafi verið veitt til áður. Þar af fari um 30% til hugvísindamanna og veruleg- ur hluti þess til hugvísinda- manna í íslenzkum fræðum. Þá sé í athugun að hefja byggingu nýs bókasafns en það hafi hing- að til strandað á því, að ekki hefur fengizt viðunandi lóð. En með hinni raunarlegu gjöf Reykjavíkurbæjar til Háskólans standi vonir til, að þar sé lausn að finna. Þá taldi ráðherrarm óheppilegt að blanda bygging- armálum saman við stofnun Handritastofnunar íslands. Samþykkt var að vísa frum- varpinu til menntamálanefndar og 2. umræðu. „Oldunnar46 kjörinn: Guðm. H. Oddsson. Varaform. Andrés Finnbogason, skipstj.; Gjaldkeri: Steindór Arna son, skipstj., og ritari Jón B. Ein- arsson, skipstj. Á MÁNUDAGINN komu til meðferðar í Neðri deild Al- þingis tvö frumvörp um breyting á lögum nr. 74 frá árinu 1934, um síldarútvegs- nefnd, útflutning á síld, hag- nýtingu markaða o.fl. — Var báðum frumvörpunum vísað til nefndar, eftir að þeim hafði verið fylgt úr hlaði. Fjölgað í Síldarútvegsnefnd Fyrra frumvarpið er flutt af ríkisstjórninni til staðfestingar á bráðabirgðalögum, sem gefin voru út 9. maí sl. Er efni frum- varpsins .það, að aftan við 1. gr. umræddra laga skuli bætast svohljóðandi bráðabirgðaákvæði: „Þann tíma, sem eftir er af kjörtímabili Síldarútvegsnefnd- ar, er nú situr, skulu skipaðir í nefndina tveir fulltrúar til við- bótar þeim 5, sem fyrir eru og tveir til vara. Skal Félag síld- arsaltenda á Norður- og Aust- urlandi tilnefna annan fulltrú- ann ásamt varamanni og Fél. síldarsaltenda á Suðvesturlandi hinn og varamann hans“. Emil Jónsson, sjávarútvegs- málaráðherra, mælti fyrir frum um Atvinnubótasjóð kom til fyrstu umræðu á fundi Neðri deildar í fyrradag. Emil Jóns son ráðherra fylgdi frumv. úr hlaði — en síðan urðu nokkrar umræður um málið. í framsöguræðu sinni rakti Emii Jónsson aðdraganda og efni frumvarpsins. Er sjóðnum, eins og áður hefur verið nánar getið hér í blað- inu, æ 11 a ð að v e i t a lán eða styrki til þ e s s að auka atvinnu og framleiðslu á þ e i m stöðum í l a n d i n u, sem þörfin er brýn- ust, og ennfrem- ur lán til þess að stuðla að hag nýtingu góðra framleiðsluskil- yrða í landinu. Stofnfé sjóðsins er 100 millj. kr. framlag úr ríkissjóði, sem greiðist með jöfnum afborgunum næstu 10 árin, svo og eftirstöðvar lána, sem veitt hafa verið samkvæmt fjárlögum undanfarinna ára til þess að bæta úr atvinnuörðug- leikum í landinu. Af umræðunum er það að segja, að Gísli Guðmundsson drap á gang og fyrirkomulag varpinu, en aðrir kvöddu sér ekki hljóðs. Frjáls síldarútflutningur Hitt frumvarpið flytja þeir í sameiningu Eysteinn Jónsson og Halldór Ásgrímsson. Fylgdi sá fyrrnefndi frumvarpinu úr hlaði, en það felur í sér ákvæði um að verkun og sala á allri smærri síld sé gefin frjáls og sömuleiðis verkun og sala á allri stórsíld, sem verkuð er eða útflutt öðruvísi en söltuð í timnur. Er megintilgangur frum varpsins sá, að skapa meiri fjöl- breytni í síldarframleiðslunni og stuðla að því að hún verði flutt út í neytendaumbúðum. Telja flutningsmenn að auka þurfi frjálsræði manna til að afla sér nauðsynlegra sambanda erlend- is, ef takast eigi að koma mál- inu í kring. Samt sem áður verði að gæta þess, að stofna ekki á ný til þeirra vandræða, sem hér ríktu fyrir 1934, þegar síldarsaltendur buðu gjarnan verðið niður hver í kapp við annan. — Ekki tóku aðrir en Eysteinn Jónsson til máls um frumvarpið. Báðum ofangreindum málum var vísað til 2. umræðu og sjáv- arútvegsmálanefndar. þessara mála á undanförnum ár- um. Taldi hann of skammt geng ið í fjárveiting- um til sjóðsins, „miklu skemur" en áður, og yrði þ v í a ð gera frekari ráðstaf- anir, ef sjóður- inn ætti að verða að gagni. M. a. gat G. G. þess, að miklu meira hefði ver- ið aðhafzt í þesum efnum í Nor- egi, þar sem t. d. hefði verið lagður grundvöllur að stórfelld- um framkvæmdum í norðurhér- uðum landsins. Emil Jónsson andmælti því að hér væri um nokkra afturför að ræða í fjárveitingum, hins veg- ar væri jafnan erfitt að taka á- kvörðun um veitingu fjár, þegar svo væri ástatt sem nú, að ekki lægju fyrir upplýsingar um þörf ina. Það væri hins vegar ljóst, að hvort sem fjárframlagið væri 10 eða 20 millj. kr. á ári gæti það ekki hleypt af stað stór- framkvæmdum. En það bæri líka að hafa í huga, að sjóðum væri ekki ætluð slík hlutverk, heldur að greiða úr minniháttar erfiðleikum, sem þó gætu verið slæmir. Það hefði verið reynsl- an við úthlutun atvinnubótafjár á liðnum árum, að þar hefði yfirleitt verið um að ræða smá- ar upphæðir, sem dreifzt hefðu a allmarga staði. Með stofnun atvinnubótasjóðsins og ákvörðun í lögum um tiltekin árleg fram- lög til hans væri komið meiri festu á þessi mál og fælist í því nokkurt öryggi umfram það, sem verið hefði á undanförnum ár- um, þegar framlög í þessu skyni hefðu verið ákveðin á fjárlög- utP allt frá 2 millj. kr. upp í 15 milljónir. — Ráðherrann kvað astandið í Noregi á árunum eft- ir styrjöldina mjög ósambæri- legt við íslenzkar aðstæður í þessum efnum. Gísli Jónsson lagði áherzlu á •að gerðar yrðu ráðstafanir tii þess, að fénu yrði fyrst og fremst varið til að stöðva fólks- flóttann úr sveit unum. — Hann drap á, að slík- a r aðgerðir hefðu alltaf átt meirihlutafylgi að fagna á Al- þingi, en s a m t hefði framgang- ur málsins dreg- i z t. Rifjaði G. J. m. a. u p p í því sambandi, að lýst hefði ver- ið yfir af hálfu Framsóknar- manna fyrir kosningarnar 1956, að þess yrði skammt að bíða, að frumvarp um þetta mál yrði lög fest. Ekkert hefði hins vegar skeð, þó að þeir hefðu verið í stjórn meira en 2 næstu árin þar á eftir. — Höfuðatriði frum varpsins nú væri sjóðsstofnun- in; hann mundi svo væntanlega vaxa og dafna, þannig að tekizt gæti að leysa vandamálin. Gísli Guðmundsson tók aftur til máls og reyndist sammála E. J. um það, að kostur væri að þeirri festu, sem á málið kæm- ist, og út af fyrir sig væri gott, að fá með frumvarpinu trygg- ingu fyrir því, að framlagið yrði ekki lægra en þar væri á- ákveðið. Þó gætu verið annmark ar á því, að lögbinda of lágar upphæðir. Síðastur talaði Hannibal Valdi marsson, sem einnig vék aðal- lega að fjárhagshliðinni. Hann kvað þess hafa verið vænzt, að um sérstakt átak yrði að ræða, en frumvarpið fæli hins vegar í sér afturför. Lét hann einkum í ljós vantrú á því, að nokkuð innheimtist af þeim lánum, sem veitt hafa verið til atvinnuaukn ingar undanfarin ár, og ætlast er til að myndi hluta af stofnfé sjóðsins. Frumvarpinu var að lokum vísað til 2. umræðu og nefndar. SKRIFSTOFUSTIJLKA með vélritunarkunnáttu óskast á skrifstofu nú þeg- ar. Einhver bókhaldsþekking æskileg. — Tilboð ásamt kaupkröfu sendist afgr. Mbl. fyrir fimmtu- dagskvöld, merkt: „Skrifstofustúlka — 7132“. Unnið úr heimildarritum Geirs Sigurðssonar Frá Alþingi: Tvö frumvörp um síldarútvegsnefnd

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.