Þjóðviljinn - 28.03.1973, Blaðsíða 5

Þjóðviljinn - 28.03.1973, Blaðsíða 5
Miðvikudagur 28. marz 1973. JjJóÐVILJINN — SH>A 5 Ágœtir fundir Alþýðu- bandalagsins Mikið hefur verið um fundarhöld úti um land hjá Alþýðubandalaginu nú siðustu vikurnar og margir fundir framundan. Við ræddum af þessu tilefni við ólaf Jónsson, framkvæmdastjóra Alþýðu- bandalagsins, og spurðum liann frétta af fundunum. ólafur sagði: Að undanförnu hefur Alþýðubandalagið boðað til funda á mörgum stöðum úti um land. Hávaði stjórnarand- stöðunnar og ofurkapp hennar við að fella rikisstjórnina hafa vakið nokkurt umtal, og uggur er i fólki vegna stöðunnar i ■ landhelgismálinu. Föstudaginn 23. marz hélt Alþýðubandalagið i Arnes- sýslu fund i Selfossbiói. Þar mættu Lúðvik Jósepsson og Garðar Sigurðsson. Var fundurinn vel sóttur og stóðu umræður fram yfir miðnætti. A sunnudaginn var félags- fundur i Alþýðubandalaginu i Borgarfirði. Þar mætti Einar Olgeirsson og ræddi lengi dags um gömul og ný baráttumál, við mikla ánægju fundar- manna. A báðum þessum fundum mætti einnig fram- kvæmdastjóri Alþýðubanda- lagsins og ræddi um flokks- starfið og Þjóðviljann. A sunnudaginn var haldinn opinn fundur á vegumAlþýðu- bandalagsins á tsafirði. Þar Ólafur Jónsson framkvæmdastjóri Alþýðubandalagsins mættu þeir Haukur Helgason, Karl Sigurbergsson og Jón Snorri Þorleifsson. Siðastliðinn mánudag voru svo haldnir félagsfundir Alþýðubandalagsins i Kópa- vogi og Keflavik. A fundinn i Kópavogi komu þau Adda Bára Sigfúsdóttir og Eðvarð Sigurðsson. Ræddi Adda Bára um landhelgismálið og önnur stórmál, sem rikisstjórnin hefur þegar framkvæmt eða er að vinna að á alþingi eða á öðrum vettvangi. Að loknu framsöguerindi var Adda Bára spurð um ástandið hjá Tryggingastofnun rikisins og fleiri mál, sem hún hefur eink- um til meðferðar i ráðu- neytinu. Eðvarð Sigurðsson ræddi um samskipti rikis- stjórnarinnar og verkalýðs- hreyfingarinnar einkum samningana 1971. Sagði hann að verkalýðshreyfingin hafi aldrei notið eins mikils stuðnings rikisstjórnar i starfi sinu og nú. Taldi hann ekki ástæðu til að óttast það, þó að nokkur skoðanaágreiningur væri um einstök mál; slikt kæmi upp öðru hverju þar sem tveir sjálfstæðir aðilar fjölluðu um viðkvæm mál. Minnti hann á átökin, sem nú standa yfir i Ðanmörku,sem dæmi um slikan ágreining þó að verkalýðsflokkarnir réðu þar bæði rikisstjórn og verka- lýðshreyfingu. A fundinum i Keflavik mætti Svavar Gestsson ritstjóri og ræddi um Þjóðviljann og svaraði svo fyrirspurnum um önnur mál. Um næstu helgi eru fyrir- hugaðir fundir á Austurlandi á Reyðarfirði, Fáskrúðsfirði og Höfn i Hornafirði. Á Norðurlandi er einnig fyrirhugað að halda fundi á Húsavik á föstudagskvöld, á Akureyri á laugardaginn og á Sauðárkróki á sunnudag, ef færi er gott um Norðurland. Faxaflóaveiði til um ræðu hjá borgarstjóm t umræðum I borgarstjórn Reykjavikur um lagafrumvarpið um breytingu á lögum um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu þar scm gert er ráð fyrir veitingu leyfis til aö veiða neyzlufisk i botnvörpu eða drag- nót i Faxaflóa með nánari skilyrðum og takmörkunum, greindi borgarfulltrúa m.a. á um, hvort veita ætti fortakslaust leyfi cða hvort hér ætti að vera um heimild að ræða. Skemmtilega óvenjulegt við umræður um þetta mál i borgar- stjórn var, að afstaða mótaðist ekki af flokkslinum, eins og lang- oftast við umræður þar. Höfðu t.d. Alþýðubandalagsfulltrúarnir tveir ekki sömu afstöðu. Adda Bára Sigfúsdóttir kvaðst verða að hafa þá persónulegu afstöðu reykviskrar húsmóður, að sér þætti afleitt að hafa ekki fisk i matinn, þótt henni væri ljóst, að skiptar skoðanir væru um drag- nótaveiðarnar bæði hjá sjómönn- um og visindamönnum. Hins vegar væri hún á móti þvi, að borgarstjórn legði blessun sina yfir ákveðna, tiltekna tölu báta, sem leyfi fengju, eins og gert væri ráð fyrir i frumvarpinu, enda talan þar býsna há. BÓKABÚÐ MÁLSOG MENNINGAR LAUGAVEGI 18 SlMAR 24240 & 24242 Sigurjón Pétursson lagði hins vegar megináherzlu á skiptar skoðanir fiskifræðinga og útvegs- manna, benti ma. á andstöðu útvegsmanna á Akranesi við til- slökun á dragnóta- og botnvörpu- banninu i Faxaflóa. Kvaðst hann óttast opnun flóans, en þó ekki treysta sér til að dæma um, hvort takmörkuð öflun neyzlufisks hefði áhrif. Hann tryði þvi, að athugan- ir fiskifræðinga hefðu sitt að segja, en einnig yrði að taka tillit til reynslu þeirra, sem stundað hefðu þessi mið. Sagðist hann ekki vilja taka afstöðu i þessu máli að svo komnu. Kristján Benediktsson bfltr. Framsóknar og Steinunn Finnbogadóttir bfltr. SFV höfðu þá afstöðu, að ekki bæri að styðja stefnu um leyfisveitingar til báta, heldur skyldi ráðherra hafa heimild til að veita leyfi hverju sinni um takmarkaðan tima. Þeim fannst einnig, að ekki mætti tiltaka tölu báta og fannst talan 13 i frumvarpinu alltof há. Flutti Kristján tillögu um stuðning við meginstefnu frv., en að heimild kæmi i stað leyfis og tiltekin tala yrði 5—8 bátar. Björgvin Guðmundsson bfltr. Alþýðuflokksins minnti á tillögu vinstri fulltrúanna um fisksölu- miðstöð, sem rekin væri af borg- inni, mánuði fyrr, er skortur á neyzlufiski var sem mestur i fisk- búðunum og fjöldi þeirra hafði lokað. Dragnótaveiði tiltekins fjölda báta mundi bæta ástandið, þótt tala bátanna i frumvarpinu væri of há. Kvaðst hann vilja vekja athygli á þvi ákvæði frv. að aflað yrði til sérstakrar dreifi- stöðvar fisksala og sveitarfélags og sagðist ekkert hafa á móti þvi, að fisksalar tækju þátt i þvi að mynda fisksölumiðstöð ásamt borgary firvöldum. Það voru borgarfulltrúar Sjálf- stæðisflokksins, sem báru upp stuðningstillöguna við frum- varpiö, og var hún að loknum um- ræðum samþykkt með nokkrum breytingum með 10 atkvæðum, en aðrir sátu hjá. Tillaga Kristjáns var felld. Endanleg samþykkt er svohljóðandi: „Borgarstjórn Reykjavikur skorar á Alþingi að samþykkja nú á þessu þingi þá meginstefnu frumvarps til laga um breytingu á lögum um bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu, að rétt sé að leyfa tilteknum fjölda báta veiðar á neyzlufiski i Faxa- flóa með dragnót og botnvörpu, en frumvarp þetta er flutt af Pétri Sigurðssyni, Þórarni Þórarins- syni, Svövu Jakobsdóttur, Gylfa Þ. Gislasyni ólafi G. Einarssyni og Ellert B. Schram. Gerir frum- varpið ráð fyrir, að ráðherra veiti leyfi til að veiða neyzlufisk i botnvörpu eða dragnót i Faxaflóa með nánari skilyrðum og takmörkunum, sem i frum- varpinu greinir. Samþykkt þessarar stefnu, sem i frumvarpinu felst, og fram- kvæmd hennar myndi ef að likum lætur mjög bæta hið erfiða ástand i öflun neyzlufisks i Reykjavik. Með samþykki þessarar tillögu er ekki tekin afstaða til ákvæða lagafrumvarpsins um veiðisvæði, fjölda báta eða meðferð þess fisks, sem á land berst.” —vh. þingsjá þjóðviljans Frumvarp Karls Sigurbergssonar: Um róðra- tíma fiskibáta Karl Sigurbergsson, skipstjóri i Kcflavik, sem nú situr á alþingi, sem 1. varamaður Alþýðubanda- lagsins i Reykjaneskjördæmi, mælti i fyrradag fyrir frumvarpi, sem liann flytur um róðratima fiskibáta. Efni frumvarpsins kemur fram i 3 fyrstu greinum þess, en þær eru á þessa leið: 1. gr. Rikisstjórninni er heimilt að ákveða með reglugerð brott- farartima allra þeirra báta til fiskiróðra, sem sækja til fiskjar, svo og setja ákvæði um eftirlits- skip og um samband bátanna við þau, eftir þvi sem þurfa þykir. 2. gr. Hreppsnefndir og bæjarstjórnir hlutaðeigandi sveitar- og bæjar- félaga skulu hver um sig kjósa 3-5 bátaformenn til þess, ásamt skip- stjórum eftirlitsskipa, að hafa eftirlit með þvi, að fylgt sé fyrir- mælum þeim, er sett kunna að verða samkvæmt ákvæðum 1. gr. 3. gr. Brot gegn reglugerð, sem sett kann að verða samkvæmt lögum þessum, varða sektum frá 5000.00 — 50.000.00. ttrekað brot getur varðað missi réttinda til skip- stjórnar i 6 mánuði. Mál út af brotum skulu sæta meðferð opin- berra mála. t greinargerð með frumvarpinu segir ma.: Lög þau, sem nú gilda um róðrartima fiskibáta, eru frá árinu 1945. Breytingin, sem frum- varp þetta felur i sér, er veiga- mest i 1. gr., þar sem lagt er til, að. rikisstjórninni sé heimilt að ákveða með reglugerð róðrar- tima fiskibáta yfirleitt, hvar sem er á landinu, eftir þvi sem ástæða þykir til. En samkvæmt núgild- andi lögum er heimildin eingöngu bundin við veiðistöðvar við Faxa- flóa. Vegna ósamræmis i reglu- gerðum, sem i gildi eru, annars vegar reglugerð um róðrarlima fiskibáta i Grindavik, sem gefin var út af atvinnumálaráðuneyt- inu 27. febr. 1953 samkvæmt lögum nr. 86 14. nóv. 1917, um fiskveiðasamþykktir og lendinga- sjóði og hins vegar reglugerð um róðarartima fiskibáta við Faxa- flóa, sem út var gefin af sjávarút- vegsráðuneytinu 21. febr. 1963 samkvæmt lögum nr. 1 12. jan. Karl Sigurbergsson 1945, um róðrartima fiskibáta, hefur komið til missættis og tiðra árekstra milli linubátamanna frá Grindavik og öðrum verstöðvum á Suðurnesjum Breyttir hættir i sjósókn og út- gerð hafa valdið þvi, að þurft hefur að gefa út nú á undan- förnum árum reglugerð um skipt- ingu veiðisvæða milli einstakra veiðarfæra i Faxaflóa og við Suð- vesturland. I þeim reglugerðum hefur linusvæðið aðallega verið ákveðið á svæði i kringum Eldey og Eldeyjarboða, eða á svo- kölluðu „Skerjasvæði”. Þetta hefur m.a. leitt til þess, að linu- svæðið er takmarkaðra en ella hefði verið. Sökum misræmis milli brott- farartima báta frá verstöðvum samkv. núgildandi reglugerðum hafa hinar ýmsu verstöðvar á Suðurnesjum^ upp á misjafna aðstöðu að bjóða til hagnýtingar á nefndu linusvæði. Grindavik hefur þar séraðstöðu, sem heima- menn viðurkenna, að ekki hafi við nein eðlileg rök að styðjast. Breytingin á 2. gr. tekur til fjölda þeirra eftirlitsmanna, sem tilnefndir eru af viðkomandi hreppsnefndum og/eða bæjar- stjórnum, þar sem lagt er til i þessu frumvarpi, að heimilt sé að tilnefna allt að 5 menn i stað 3 áður. Þetta er til komið vegna breyttra aðstæðna og hefur t.d. verið þannig i framkvæmd siðustu ár, að tilnefndir hafa verið 5 menn eftir beiðni skip- stjórnarmanna sjálfra. Þykir þvi rétt að breyta lögunum hvað þetta ákvæði snertir til samræmis við venjur. Höfum ávallt fyrirliggjandi allar stærðir skraut- hringja á hjólbarða, bæði alhvíta og hvíta meS svartri rönd. Sendum gegn póstkröfu hvert á land sem er. GÚMMÍVINNUSTOFAN H.F. Skipholti 35 — Reykjavik — Sími 30688 AUGLÝSINGASÍMINN ER 17500. ÞJÓÐVILJINN

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.