Þjóðviljinn - 18.01.1975, Blaðsíða 9

Þjóðviljinn - 18.01.1975, Blaðsíða 9
Laugardagur 18. janúar 1975. ÞJÓÐVILJINN — SIÐA 9 LEIÐBEININGAR við útfylfingu skatt- framtals árið 1975 INNGANGSORÐ Efnisröð leiðbein- inganna og sam- svörun hennar við framtalið 1 leiðbeiningunum er fyrst f jall- að um áritun framtalsins. Eðli- legt þótti að gera þvi næst grein fyrir útfyllingu þeirra reita á hægra helmingi 1. siðu framtals- ins sem ætlast er til að framtelj- endur útfylli eftir þvi sem við getur átt. Þvi næst vikja leiðbein- ingarnar óslitið að útfyllingu tölu- liða i I. — V. kafla á bls. 1 og 2 og þar næst að útfyllingu stafliða A—G á bls. 3 og 4. Þó ber þess að gæta að eigi er unnt að fylla út suma töluliði framtalsins fyrr en lokið er útfyllingu stafliða. — 0- 1. Áritun. Framtalseyðublaðið, sem árit- að er i skýrsluvélum, skal senda skattyfirvöldum, sbr. þó 3. mgr. Notið aukaeintak af eyðublaði til að taka afrit af framtali yðar og geymið afritið með þeim upplýs- ingum og gögnum til stuðnings framtali sem yður ber að géyma a.m.k. i 6 ár miðað við framleng- ingu skattskrár. Framteljanda skal bent á að athuga hvort árit- anir gerðar af skýrsluvélum, nöfn, fæðingardagar og -ár, svo og heimilisfang, séu réttar miðað við 1. des. sl., sbr. 2. mgr. Ef svo er ekki skal leiðrétta það á fram- talinu. Einnig skal bæta við upp- lýsingum um breytingar á fjöl- skyldu i desember, t.d. giftur (gift), hverri (hverjum), hvaða dag, nafn barns og fæðingardagur eða óskrið(ur) dóttir (sonur) fædd(ur) hvaða dag. Ef áritanir eru ekki réttar mið- að við 1. des. sl. skal framtelj- anda bent á að senda einnig leið- réttingu til Hagstofu tslands (þjóðskrá), Reykjavik. Ef áritað eyðublað er ekki fyrir hendi skal fyrst útfylla þær eyður framtalsins sem ætlaðar eru fyrir nafn og nafnnúmer framteljanda, fæðingardag hans og -ár svo og heimilisfang hans 1. des. sl. Eyður fyrir nafn eiginkonu. fæðingardag hennar og -ár svo og nöfn, fæðingardag og -ár barna, sem fædd eru áríð 1959 og siðar, skal útfylla á sama hátt. 2. Fengið meðlag og barnalífeyrir. Fengið meðlag með börnum, yngri en 16 ára, skal færa i þar til ætlaða eyðu neðan við nöfn barn- anna. Sama gildir um barnalíf- eyri frá almannatryggingum ef annað hvort foreldra er látið eða barn er ófeðrað. Hins vegar skal tilgreina i G-Iið framtals, bls. 4, sambærilegar greiðslur greiddar með börnum á sautjánda ári. önnur meðlög, aðrar barnalif- eyrisgreiðslur frá almannatrygg- ingum og allar barnalifeyris- greiðslur frá öðrum (t.d. lifeyris- sjóðum) skalhinsvegar telja und- ir tekjulið 13, „Aðrar tekjur". 3. Greidd meðlög. Upplýsingar um greidd meðlög með börnum, yngri en 16 ára, skal framteljandi færa i þar til ætlað- an reit á fyrstu siðu framtalsins. Hins vegar skal tilgreina i G-lið framtals, bls. 4, greidd meðlög með börnum á sautjánda ári. 4. Greidd heimilisaðstoð. Greidda heimilisaðstob, sem ber að gefa upp á launamiðum (eyðublöð fást hjá skattyfirvöld- um), skal tilgreina i kr. dálk. 5. Álagt útsvar. Hér skal tilgreina i kr. dálk álagt útsvar á gjaldárinu 1974. 6. Greidd húsaleiga. Hér skal tilgreina i kr. dálk greidda húsaleigu og aðrar þær upplýsingar sem um er beðið i þessum reit. 7. Slysatrygging við heimilisstörf. Skv. ákvæðum 30. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar geta þeir sem heimilisstörf stunda tryggt sér rétt til slysa- bóta við þau störf með þvi að skrá i framtal sitt ósk um það i þar til gerðan reit. Arsiðgjald verður nú 1.924 kr. Þeir sem atvinnurekstur hafa með höndum geta tryggt sér og mökum sinum, sem með þeim starfa að atvinnurekstrinum, rétt til slysabóta, sbr. upplýsingar þar um á launamiðafylgiskjölum. Óski þessir aðilar að tryggja sér eða mökum sinum jafnframt rétt til slysabóta við heimilisstörf skulu þeir geta þess i áður um- ræddum reit og mun þá slysa- tryggingin i heild reiknast 52 vik- ur á vikugjaldi þess áhættuflokks sem hærri er. 1. Eignir 31. des. 1974 1. Hrein eign samkv. meðfylgjandi efnahagsreikningi. Framtölum þeirra sem bókhaldsskyldir eru skv. ákvæð- um laga nr. 51/1968 um bókhald skal fylgja efnahagsreikningur. I efnahagsreikningi eða i gögn- um með honum skal vera sundur- liðun á öllum eignum sem máli skipta, svo sem innistæðum i bönkum og sparisjóðum, vixil- eignum og öðrum útistandandi kröfum (nafngreina þarf þó ekki kröfur undir 10.000 kr.), birgðum (hráefnum, rekstrarvörum, hálf- unnum eða fullunnum vörum), skuldabréfum, hlutabréfum og öðrum verðbréfum, stofnsjóðs- innistæðum, fasteignum, (nafn- greindum á þann veg er greinir i 3. tl. — Fasteignir), vélum og tækjum og öðrum þeir eignum sem eru I eigu framteljanda. All- ar fyrnanlegar eignír skulu til- greindar á fyrningsskýrslu. Greinargerð um mat birgða skal fylgja framtali á þar til gerðu eyðublaði. Sjá 1. mgr. 1. tl. III. kafla leiðbeininganna. A sama hátt ber að sundurliða allar skuldir svo sem yfirdráttar- láh, samþykkta vixla og aðrar viðskiptaskuldir nafngreina þarf þó ekki viðskiptaskuldir undir 10.000 kr.) veðskuldir og önnur föst lán svo og aðrar skuldir framteljanda. Einnig skal sýna á efnahags- reikningi hvernig eigið fé framteljanda breytist á uppgjörs- árinu. Ef i efnahagsreikningi eru f jár- hæðir, sem ekki eru i samræmi við ákvæði skattalaga, svo sem tilfært verð fasteigna eða eru undanþegnar eignaskatti, sbr. t.d. 21. gr. skattalaga, skal úr þvi bætt með áritun á efnahagsreikn- inginn eða gögn með honum. Hreina skattskylda eign skal sið- an færa á framtal i 1. tölulið I. kafla eða Skuldir umfram eignir i C-lið, bls. 3. 2. Bústofn skv. meðf. landbúnaðarskýrslu. Framtölum bænda og annarra, sem bústofn eiga, skulu fylgja landbúnaðarskýrslur og færist bústofn skv. þeim undir þennan lið. 3. Fasteignir. Fasteignir skal telja til eignar á gildandi fasteignamatsverði skv. aðalmati sem gildi tók 31. des. 1971 eða siðar staðfestum mats- gjörðum fyrir árslok 1974. Ef staðfest fasteignamat á fullbyggðu mannvirki er ekki fyrir hendi, má þó áætla mats- verð. Metnar fasteignir ber að til- greina i lesmálsdálk og kr. dálk á þann veg er hér greinir: Rita skal nafn og heiti hverrar sérmetinnar fasteignar i lesmáls- dálk eins og það er tilgreint i fast- eignamatsskrá. Sé fasteign stað- sett utan heimilissveitar fram- teljanda ber einnig að tilgreina það sveitarfélag, þar sem fast- eignin er. t fasteignamatsskrám er hverri fasteign skipt niður i ýmsa mats- hluta eða matsþætti. T.d. er jörð- um i sveitum skipt i eftirtalda matsþætti: tún, land, hlunnindi, ibúðarhús, útihús. o.s.frv. öðrum sérmetnum fasteignum er skipt i eftirtalda matshluta eða -þætti: land eða lóð, hlunnindi, sér- byggðar (sérgreindar) byggingar eða önnur mannvirki. Hins vegar er sérbyggðum byggingum ekki skipt eftir afnotum t.d. i Ibúðar- og verslunarhúsnæði sem vera kann i sömu sérbyggðri bygg- ingu. t lesmálsdálk ber að tilgreina einstaka matshluta eða -þætti fasteignarinnar sem eru I eigu framteljanda, eins og með sama nafni og þeir eru tilgreindir ifasteignamatsskrá. Sé matshluti eða -þáttur ekki að fullu eign framteljanda ber að geta eignar- hlutdeildar. Séu sérbyggðar byggingar notaðar að hluta til ibúðar og að hluta sem atvinnu- rekstrarhúsnæði ber einnig að skipta þeim eftir afnotum og skal skiptingin gerð i hlutfalli við rúm- mál. Sérreglur, sbr. næstu máls- grein, gilda þó um skiptingu leigulanda og leigulóðir til eignar milli landéiganda og leigutaka. Fjárhæð fasteignamats hvers matshluta eða -þáttar skal færð i kr. dálk i samræmi við eignar- eða afnotahlutdeild. Eigendur leigulanda og leigu- lóða skiilu telja afgjaldskvaðar- verðmæti þeirrar til eignar. Afgjaldkvaðarverðmætið er fundið með þvi að margfala árs- leigu ársins 1974 með 15. t les- málsdálk skal tilgreina nafn landsins eða lóðarinnar ásamt ársleigu en i kr. dálk skal til- greina ársleigu x 15. Leigjendur leigulanda og leigulóða skulu telja sér til eignar mismun fast- eignamatsverðs og afgjalds- kvaðarverðmætis leigulandsins eða -lóðarinnar. t lesmálsdálk skal tilgreina nafn landsins eða lóðarinnar svo og fullt fasteigna- matsverð lóðarinnar eða landsins eða þess hluta, sem framteljandi hefur á leigu, og auðkenna sem „Ll." en i kr. dálk skal tilgreina mismun fasteignamatsverðs og afgjaldskvaðarverðmætis (sem er land- eða lóðarleiga ársins 1974 x 15). Mannvirki, sem enn eru i bygg- ingu eða ófullgerð, svo sem hús, ibúðir, bilskúra og sumarbústaði, svo og ómetnar viðbyggingar og breytingar eða endurbætur á þeg- ar metnum byggingum eða öðr- um mannvirkjum, skal tilgreina sérstaklega i lesmálsdálki undir nafni skv. byggingarsamþykkt eða byggingarleyfi og kostnaðar- verð þeirra I arslok 19741 kr. dálk. Eigendum slikra eigna ber að úl fylla húsbyggingarskýrslu sem fylgja skal framtali. Haf i eigandi bygginga eða annarra mann- virkja, sem byggð eru á leigu- landi eða leigulóð, ekki greitt leigu fyrir landið eða lóðina á ár- inu 1974 ber land- eða lóðareig- anda að telja faseignamatsverð lands eða lóðar að fullu til eignar. 4. Vélar, verkfæri og áhöld. Hér skal færa i kr. dálk bókfært verð landbúnaðarvéla og -tækja skv. landbúnaðarskýrslu. Enn fremur skal hér færa eignarverð- mæti véla, verkfæra, tækja og áhalda, annarra en bifreiða, sem ekki eru notuð i atvinnurekstrar- skyni eða ekki ber að telja I efna- hagsreikningi, sbr. tölulið 1. Slik- ar eignir skuli teljast á kaup- eða kostnaðarverði i kr. dálk. Heimilt er þó að lækka þetta verð um 8% fyringu á ári miðaða við kaup- eða kosnaðarverð svo og um áður reiknaða fyrningu. Þó má aldrei telja eignarverð lægra en 10% af kaup- eða kostnaðarverði. Fyrn- ing þessi kemur aðeins til lækk- unar á eign en ekki til frádráttar tekjum. 5. Bifreið. Hér skal færa i kr. dálk kaup- eða kostnaðarverð bifreiða sem ekki eru notaðar i atvinnurekstr- arskyni eða ekki ber að telja i efnahagsreikningi, sbr. töluliðl. Heimilt er þó að lækka verðið um 10% fyringu á ári miðaða við kaup- eða kosnaðarverð svo og um áður reiknaða fyrningu. Þó má aldrei telja eignarverð lægra en 10% af kaupverði. Fyrning þessi kemur aðeins til lækkunar á eign en ekki til frádráttar tekjum. 6. Peningar. Hér á aðeins að færa peninga- eign um áramót en ekíti aðrar eignir svo sem vixla og verðbréf. 7. Inneignir. Hér skal færa i kr. dálk samtölu skattskyldra innistæðna og verð- bréfa i A-lið, bls. 3,1 samræmi við leiðbeiningar og útfyllingu hans. 8. Hlutabréf. Rita skal nafn hlutafélags I les- málsdálk og nafnverð hlutabréfa i kr. dálk ef hlutafé er óskert. Sé hlutafé skert skal aðeins færa raunverulegt verðmæti þess til eignar. 9.Verðbréf, útlán, stof nsjóðsinnistæður o.f I. Hér skal færa i kr. dálk samtölu eigna I B-lið, bls. 3,1 samræmi við leiðbeiningar um útfyllingu hans. 10. Eignir barna. Hér skal færa i kr. dálk samtölu skattskyldra eigna barna i E-lið, bls 4, i samræmi við leiðbeiningar um útfyllingu hans, nema farið sé fram á sérsköttun barns (barna) til eignarskatts. 11. Aðrar eignir. Hér skal færa þær eignir (aðrar en fatnað, bækur húsgögn og aðra persónulega muni) sem eigí er getið um hér að framan. II. Skuldir alls Hér skal færa I kr. dálk samtölu skulda i C-lið, bls. 3, i samræmi við leiðbeiningar um útfyllingu hans. III. Tekjur árið 1974 1. Hreinar tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi skv. meðfylgjandi rekstrarreikningi eða landbúnaðarskýrslu. Framtölum þeirra sem bók- haldsskyldir eru skv. ákvæðum laga nr. 51/1968 um bókhald skal fylgja rekstrarreikningur. Þeir sem landbúnað stunda skulu nota þar til gerða landbúnaðarskýrslu. Gögnum þessum skal fylgja fyrn- ingaskýrsla þar sem fram komi a.m.k. sömu upplýsingar og til er ætlast að komi fram á fyringa- skýrslueyðublöðum sem fást hjá skattyfirvöldum. Enn fremur skal fylgja á þar til gerðu eyðu- blaði greinargerð um mat vöru- birgða, samanburður söluskatts- skýrslna og ársreikninga og yfir- lit um launagreiðslur, eftir þvi sem við á. Þegar notuð er heimild i D-lið 22. gr. skattalaga til sérstaks frá- dráttar frá matsverði birgða skal breytingu frádráttar milli ára til- greind sem sérliður i rekstrar- reikningi, sbr. áðurnefnda greinargerð um mat birgða. Þegar notuð er heimild 4. tl. 7. gr. laga nr. 7/1972 um breyting á lögum nr. 68/1971 til óbeinna fyrninga skv. verðhækkunar- stuðli, sbr. auglýsingu fjármála- ráðuneytisins, nr. 381 i B-deild Stjórnartiðinda 1974, skal fylgja framtali fullnægjandi greinar- gerð um notkun heimildarinnar. Fjárhæð óbeinna fyrninga skal ekki færa á fyrningaskýrslu held- ur sem sérlið á rekstrarreikning eða landbúnaðarskýrslu ellegar beint i 7. tölulið IV. kafla framtals. Þessi óbeina fyrning breytir ekki bókfærðu verði eign- anna. Ef I rekstrarreikningi (þ.m.t. landbúnaðarskýrsla) eru fjár- hæðir, sem ekki eru i samræmi við ákvæði skattalaga, svo sem þegar taldar eru til tekna fjár- hæðir sem ekki eru skattskyldar eða til gjalda fjárhæðir sem ekki eru frádráttarbærar, skal úr þvi bætt með áritun á rekstrarreikn- inginn eða gögn með honum. Sama gildir ef framteljandi vill nota heimild til frestunar á skatt- lagningu skattskylds hluta sölu- hagnaðar eigna en sú fjárhæð skal enn fremur sérgreind á efna- hagsreikningi. Gæta skal þess sérstaklega að i rekstrarreikningi séu aðeins þeir liðir færðir er tilheyra þeim at- vinnurekstri sem reikningurinn á að vera heimild um. Þannig skal t.d. aðeins færa til gjalda vexti af þeim skuldum sem til hefur verið stofnað vegna atvinnurekstrarins en ekki vexti af öðrum skuldum og ei skal færa til gjala á rekstr arreikning bnnur persónuleg gjöld, sem ekki tilheyra atvinnu- rekstrinum, pótt frádráttarbær séu, svo sem lifeyris- og liftrygg- ingariðgjöld, heldur skal færa þau i viðkomand liði i frádráttar- hlið framtals. Sama gildir um tekjur sem ekki eru tengdar at- vinnurekstrinum, svo sem eigin húsaleiga, vaxtatekjur og arð. Þessar tekjur skal færa i viðkom- andi liöi i teknahlið framtals. Tekjur af útleigu eða reiknaða húsaleigu af ibúðarhúsnæði svo og öll gjöld vegna hennar, svo sem fasteignagjöld, fyrningu, viðhald og vaxtagjöld, sem til- greind eru á rekstrarreikningi, ber á sama hátt að draga út úr rekstrarreikningi með áritun þar á eða gögn með honum. Hreinar tekjur af útleigðu ibúðarhúsnæði ber að telja til tekna i tölulið 2 eins og þar er fyrir mælt. Reikn- aða húsleigu skal telja til tekna i tölulið 3 en gjöld tengd henni til frádráttar, sbr. töluliði 1 og 2 i V. kafla framtals. Endurgjaldslaus afnot laun- þega ( og fjölskyldu hans) af ibúðarhúsnæði i eigu vinnuveit- anda hans ber vinnuveitandanum að telja til gjalda i rekstrarreikn- ingi með 4% af gildandi fast- eignamati hlutaðeigandi ibúðar- húsnæðis og lóðar en sömu fjár- hæð ber honum að telja til tekna i tölulið 3 i teknahlið framtals. Sama gildir ef hluti ibúðarhús- næðis i eigu atvinnurekanda er notaður vegna atvinnurekstrar- ins. Láti vinnuveitandi starfsmönn- um sinum i té bifreiðar til afnota endurgjaldslaust eða gegn óeðli- lega lágu endurgjaldi ber að láta fylgja rekstrarreikningi sundur- liðun á rekstrarkostnaði bifreið- anna með meðtöldum fyrningum, ásmt upplýsingum um afnotin i eknum km, fjárhæð endurgjalds og nöfn notenda. Hafi atvinnurek- andi hins vegar sjálfur, fjölskylda hans eða aðrir aðilar bifreiðar hans til afnota ber að láta fylgja rekstrarreikninfii sundurliðun á rekstrarkostnaði bifreiðanna að meðtöldum fyrningum, ásamt upplýsingum um heildarakstur hverrar bifreiðar á árinu og um- rædd afnot af eknum km og draga gjöld vegna þessara afnota frá rekstrargjöldum með áritun á rekstrarreikninginn eða gögn með honum. Vinni einstaklingur eða hjón , annað hvort eða bæði eða ófjár- ráða börn þessara aðila, við eig- inn atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi ber ¦ að geta þess með athugasemd á rekstrarreikning- inn eða gögn með honum og til- greina vinnuframlag framtelj- anda sjálfs, maka hans og ófjár- ráða barna hans. Laun reiknuð framteljanda sjálf um eða maka hans, sem hafa ver- ið færð til gjalda á rekstrarreikn- ingnum, ber að tilgreina sérstak- lega á honum, aðskilið frá launa- greiðslum til annarra launþega, og gera viðeigandi úrbætur, sbr. 4. mgr. þessa töluliðar. Hreinar tekjur skal siðan færa i 1. tölulið III. kafla eða rekstrartap i 12. tölulið V. kafla framtals. 2. Hreinar tekjur af eignaleigú, þ.m.t. útleiga Ibúðarhúsnæðis

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.