Þjóðviljinn - 18.01.1975, Blaðsíða 13

Þjóðviljinn - 18.01.1975, Blaðsíða 13
Laugardagur 18. janúar 1975. ÞJÓÐVILJINN — SÍÐA 13 SKATTMAT framtalsárið 1975 starfsstéttar reynist sannanlega tryggingasjóður greiddi fram- verulega styttri en almennt gerist lag til fæðiskostnaðar fram- og einkennisfatnaðurinn er ein- teljanda .........64 kr. á dag. göngu notaður við starfið, má , ... vikja frá framangreindu hlunn- b. Fynr hvern róðrardag á þil- indamati til lækkunar, eftir nán- farsbátum undir 12 rumlestum ari ákvörðun rikisskattstjóra og opnum bátum, svo og oðr- hverju sinni, enda hafi komið um bátum á hrefnu-og hrogn- fram rökstudd beiðni þar að lút- kelsaveiðum, hafi Aflatrygg- andi frá hlutaðeigandi aðila. ingasjóður ekki greitt framlag „,. „. .,-« ... r t „i1r til fæðiskostnaðar framtel]- Með hhðsjón af næstu máls- ............250 kr. á dag. grein hér á undan ákveðst hlunn- indamatvegna einkennisfatnaðar fiugáhafna: B. N á m sfrád róttu r: EinkennisfötkarlaA 4.500 kr. Frádrátt frá tekjum náms- Einkennisfötkvenna 3.100 kr. manna skal leyfa skv. eftirfar- Einkennisfrakki karla 3.500 kr. andi flokkun, fyrir heilt skólaár, Einkenniskápa kvenna 2.300 kr. enda fylgi framtölum náms- Fatnaður sem ekki telst ein- manna vottorð skóla um náms- kennisfatnaður skal talinn til tima, sbr. þó nánari skýringar og tekna á kostnaðarverði. sérákvæði i 10. tölulið: Sé greidd ákveðin f járhæð i stað fatnaðar, ber að telja hana til 1. 81.000 kr: tekna. Bændaskólinn á Hvanneyri, i--x -» framhaldsdeild 4. Afnot blfreiöa: Fiskvinnsluskólinn Fyrir afnot launþega af bifreið- Gagnfræðaskólar, 4. bekkur og um, látin honum i té endurgjalds-. framhaldsdeildir laust af vinnuveitanda: Háskóli Islands j Fyrirfyrstu 10.000 kmafnot.....................13 kr. pr. km. Fyrirnæstu 10.000 km afnot.................. .. 15 kr. pr. km. ! I Yfir 20.000kmafnot.................... .. 11 kr. pr. km. J Láti vinnuveitandi launþega í té afnot bifreiðar gegn endurgjaldi, sem lægra er en framangreint mat, skal mismunur teljast laun- þega til tekna. C. íbúðarhúsnæði sem eigandi notar sjálfur eða lætur öðrum í té ón eðlilegs endurgjalds Af ibúðarhúsnæði sem eigandi" notar sjálfur eða lætur öðrum i té án eðlilegs endurgjalds skal húsaleiga metin til tekna 4% af gildandi fasteignamati húss (þ.m.t. bilskúr) og lóðar, eins þó að um leigulóð sé að ræða. Á bú- jörð skal þó aðeins miða við fast- eignamat ibúðarhúsnæðisins. I ófullgerðum og ómetnum i- búðum sem teknar hafa verið i notkun, skal eigin leiga reiknuð 1% á ári af kostnaðarverði i árs- lok eða hlutfallslega lægri eftir þvl, hvenær húsið var tekið i notk- un og að hve miklu leyti. III. Gjaldamat A. Fæði: Fæði fullorðins.....250 kr. á dag. Fæði barns, yngra en 16 ára................200 kr. á dag. Fæði sjómanna á islenskum fiski- skipum sem sjálfir greiða fæðis- kostnað: a. Fyrir hvern dag sem Afla- Húsmæðrakennaraskóli Islands. tþróttakennaraskóli Islands Kennaraháskóli Islands Kennaraskólinn Menntaskólar Myndlista- og Handiðaskóli Is- lands, dagdeildir Teiknaraskóli á vegum Iðnskól- ans i Reykjavik, dagdeild Tónlistarskólinn i Reykjavik, pianó- og söngkennaradeild Tækniskóli Islands (Meinatækni deild þó aðeins fyrir fyrsta náms- ár) Vélskóli Islands, 1. og 2. bekkur Verknámsskóli iðnaðarins Verslunarskóli Islands, 5. og 6. bekkur 2. 67.000 kr: Fóstruskóli Sumargjafar Gagnfræðaskólar, 3. bekkur Héraðsskólar, 3. bekkur Húsnæðraskólar Loftskeytaskólinn Lýðháskólinn I Skálholti Miðskólar, 3. bekkur Samvinnuskólinn Stýrimannaskólinn, 2. og 3. bekk- ur, farmannadeild Stýrimannaskólinn, 2. bekkur, fiskimannadeild Vélskóli íslands, 3. bekkur Verslunarskóli íslands, 1.—4. bekkur 3. 50.000 kr: Gagnfræðaskólar, 1. og 2. bekkur Héraðsskólar, 1. og 2. bekkur Miðskólar, 1. og 2. bekkur Stýrimannaskólinn, 1. bekkur farmanna- og fiskimannadeilda Unglingaskólar Thieu verður að víkja Belgrad 17/1 reuter — Talsmaður stjórnar Norð- ur-Víetnam sagði í viðtali við júgóslavnesku frétta- stofuna Tanjug i gær að enginn grundvöllur væri fyrir friði í Víetnam á grundvelli Parisarsam- komulagsins fyrr en Thieu forseti væri farinn frá völdum í Saigon. Loðnan verðlaus Ekki tókst i gær að ná sam- komuiagi um verð á loðnu, né heldur um fiskverðið. Yfir- nefnd sat á fundi I gær, en ár- angur varð ekki sem erfiðið. Verður þvi loðnan að þola það enn um hriö að vera verðlaus. Hann bætti við — Við vöðum ekki i þeirri villu að halda að ný stjórn i Saigon yrði eitthvað sjálf- stæðari gagnvart Bandaríkjun- um, en við erum þeirrar skoðunar að við gætum a.m.k. sest við .samningaborðið með henni. Bandarikjunum verður að skiljast að Parisarsamkomulagíð kemst aldrei i framkvæmd með- an Thieu er við völd vegna þess að hann er á móti öllum samningum við þjóðfrelsisöflin, sagði hann. Talsmaður Hanoi-stjórnarinn- ar sagði einnig að þjóðfrelsisher- inn væri mun hæfari til baráttu en Saigonherinn. — Enginn er i vafa um að hann gæti sigrað Thieu en hann hefur takmarkað aðgerðir sinar við að neyða andstæðinginn til að virða friðarsamkomulagið, sagði hann. — En ef Thieu heldur áfram að leggja undir sig frelsuð svæði og gerir árásir sem brjóta i bága við þau landamæri sem á- kveðin eru milli deiluaðila gæti það leitt til allsherjarstriðs, bætti hann við. 4. Samfelldir skólar: a. 50.000 kr. fyrir heilt ár: Bændaskólar Garðyrkjuskólinn á Reykjum b. 36.000 kr. fyrir heilt ár: Hjúkrunarskóli Islands Hjúkrunarskóli I tengslum við Borgarspitalann i Reykjavik Leiklistarskóli samtaka á- hugamanna um leiklist Ljósmæðraskóli Islands Námsflokkar Reykjavikur, til gagnfræðaprófs C. 30.000 kr. fyrir heilt ár: Meistaraskóli Jiðnskólans i Reykjavik d. 25.000 kr. fyrir heilt ár: Námsflokkar Reykjavikur, til miðskólaprófs og verslunar- og skrifstofustarfa Póst- og simaskólinn, sim- virkjadeild á fyrsta ári Röntgentæknaskóli Sjúkraliðaskóli Þroskaþjálfaskóli 5. 4 mánaða skólar og styttri: Hámarksfrádráttur 30.000 kr. fyrir 4 mánuði. Aðöðru leyti eftir mánaða- f jölda. Til þessara skóla teljast: Hótel- og veitingaskóli Islands, sbr. 1 og 2. tl. 3. gr. laga nr. 6/1971 Iðnskólar Stýrimannaskólinn, undirbún- ingsdeild Stýrimannaskólinn, varðskipa- deild Teiknaraskóli á vegum Iðnskól- ans i Reykjavik, siðdegisdeild Vogaskóli, miðskólanámskeið 6. Námskeiðog annað nám utan hins almenna skóla- kerfis: a. Maður sem stundar nám utan hins almenna skólakerfis og lýkur prófum við skóla þá er greinir i liðum 1 og 2, á rétt á námsfrádrætti skv. þeim lið- um i hlutfalli við námsárangur á skattárinu. Þó skal sá frá- dráttur aldrei hærri en sem heilsársfrádrætti nemur, enda þótt námsárangur (í stigum) sé hærri en sá námsárangur sem talinn er vera tilsvarandi við heilsársnám. Auk þessa fái nemandi frádrátt sem nemur greiddum námskeiðsgjöldum. b. Dagnámskeið sem stendur yfir eigi skemur en 16 vikur, enda sé ekki unnið með náminu, frá- dráttur 1.800 kr. fyrir hverja viku sem námskeiðið stendur yfir. , c. Kvöldnámskeið, dagnámskeið og innlendir bréfaskólar, þeg- ar unnið er með náminu, frá- dráttur nemi greiddum nám- skeiðsgjöldum. d. Sumarnámskeið erlendis leyf- ist ekki til frádráttar nema um framhaldsmenntun sé að ræða, en frádráttur vegna hennar skal fara eftir mati hverju sinni. 7. Háskólanám erlendis: Vestur-Evrópa 180.000 kr. Austur-Evrópa. Athugist sérstak- lega hverju sinni vegna náms- launafyrirkomulags. Norður-Amerika 245.000 kr. 8. Annað nám erlendis: Frádráttur eftir mati hverju sinni með hliðsjón af skólum hérlendis. Atvinnuflugnám: Frádráttur eftir mati hverju vetur eöa lengur við þá skóla, sem taldir eru undir töluliðum 1,2,3, 4 og 7, er auk þess heim- ilt að draga frá allt að helmingi frádráttar fyrir viðkomandi skóla það ár sem námi lauk, enda hafi námstimi á þvi ári verið lengri en 3 mánuðir. Ef námstimi var skemmri má draga frá 1/8 af heilsársfrá- drætti fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem nám stóð yfir á því ári sem námi lauk. Ef um er að ræða námskeið sem standa yfir 6 mánuði eða lengur, er heimilt að skipta frádrætti þeirra vegna til helminga á þau ár sem nám stóð yfir, enda sé námstimi siðara árið a.m.k. 3 mánuðir. b. Skólagjald: Við námsfrádrátt skv. töluliðum 1—5 bætist skólagjald eftir þvi sem við á. c. Alag á námsfrádrátt: Búi námsmaður utan heimilis- sveitar sinnar meðan á námi stendur, má hækka námsfrá- drátt skv. töluliðum 1—5 og 6 a. og b. (þó ekki skólagjald eða námskeiðsgjald) um: 10. Nánari skýringar og sérákvæði: a. Námsfrádrátt skv. töluliðum 1 - 5 og 7 skal miða við þann skóla (og bekk) sem nám er hafið i að hausti og skiptir þvi eigi máli, hvort um er að ræða upphaf eða framhald náms við hlutaðeigandi skóla. Þegar um er að ræða nám sem stundað er samfellt i 2 20% hjá þeim nemendum sem veittur er dvalarstyrkur skv. lögum nr. 69/1972 um raðstaf- anir til jöfnunar á námskostn- aði eða hliðstæðar greiðslur á vegum sveitarfélaga. Dvalar- og ferðastyrkir, veittir skv. þessum ákvæðum, teljast ekki til tekna né til skerðingar á námsfrádrætti. 2. 50% hjá þeim nemendum sem ekki nutu styrkja þeirra sem um ræðir i 1. tl. þessa staflið- ar. d. Skerðing námsfrádráttar: Hafi nemandi fengið náms- styrk úr rfkissjóði eða öðrum innlendum ellegar erlendum opinberum sjóðum, skal náms- frádráttur, þ.m.t. skólagjald, lækkaður sem styrknum nem- ur. Dvalar- og ferðastyrkir skv. 1 tl. stafliðar c. teljast ekki námsstyrkir i þessu sam- bandi. Rvk.,8. janúar 1975 Sigurbjörn Þorbjörnsson, rikisskattstjóri Bjarni Fanndal Finnbogason fyrrverandi héraðsráðunautur Hátúni8 lést 11. janúar. Jarðarförin hefur farið fram. Alúðar- þakkir fyrir hlýhug og hjálp — sérstakar þakkir til lækna og starfsfólks á Reykjalundi. Sigurlaug Indriöadóttir Bergljót Bjarnadóttir, Jónas Samúelsson Bryndls Bjarnadóttir, Agúst Jónsson Bjarni Bjarnason og dóttursynir RÍKISSPÍTALARNIR lausar stöður LANDSSPÍTALINN: AÐSTODARLÆKNIR: Tveir að- stoðarlæknar óskast til starfa á Barnaspitala Hringsins frá 1. mars nk. i sex mánaða stöður. Umsókn- arfrestur er til 15. febrúar nk. Nán- ari upplýsingar veitir yfirlæknir Barnaspitalans. AÐSTOÐARLÆKNIR óskast til starfa á endurhæfingadeild Landspitalans nú þegar eða eftir samkomulagi. Upplýsingar veitir yfirlæknir deildarinnar. KLEPPSSPÍTALINN: HJOKRUNARKONUR Óskast til starfa á hinum ýmsu deildum spitalans i fast starf og til afleys- inga. Vinna hluta úr fullu starfi kemur til greina. Upplýsingar veitir forstöðukona, simi 38160. LÆKNARITARI óskast til starfa við spitalann, hið fyrsta. Umsóknarfrestur er til 26. þ.m. Umsóknum, er greini aldur, menntun og fyrri störf, ber að senda skrifstofu rikisspitalanna. Umsóknareyðublöð fyrirliggjandi á sama stað. Reykjavik, 17. janúar 1975. SKRIFSTOFA RÍKISSPÍTALANNA EIRÍKSGÖTU 5,SÍMI 11765

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.