Þjóðviljinn - 18.01.1975, Blaðsíða 11

Þjóðviljinn - 18.01.1975, Blaðsíða 11
Laugardagur 18. janúar 1975. ÞJODVILJINN — SÍÐA 11 LEIÐBEININGAR við útfyllingu skatt- framtals árið 1975 3. Rekstrarkostnaður bif- reiðar, sbr. bifreiða- styrk. Hér skal færa sannanlegan kostnaö vegna rekstrar bif- reiöar i þágu vinnuveitanda enda hafi bifreiðastyrkurinn veriö talinn til tekna i töluliö 13, III. Útfylla skal þar til gert eyðu- blað „Bifreiðastyrkur og bif- reiðarakstur á árinu 1974" eins og form þess og skýring- ar segja til um. Enn fremur skal fylgja greinargerð frá vinnuveitanda um ástæður fyrir greiðslu bifreiðastyrks- ins. Til frádráttar kemur sá' hluti heildarrekstrarkostnað- ar bifreiðarinnar er svarar til afnota hennar i þágu vinnu- veitanda, þó eigi hærri upp- hæð, en nemur bifreiðastyrk til tekna i tölulið 13, III. Frá kröfunni um útfyllingu og skil greinds eyðublaðs er þó f allið f eftirtöldum tilvikum: a. hafi framteljandi i einstökum tilvikum notað bifreið sina i þágu vinnuveitanda sins að beiðni hans og fengið endur- greiðslu (sem talin er tiltekna eins og hver annár bifreiða- styrkur) fyrir hverja einstaka ferð. 1 slikum tilvikum skal framteljandi leggja fram akst- ursdagbókaryfirlit eða reikn- inga sem sýna tilgang aksturs, hvert ekið og vegalengd i km ásamt staðfestingu vinnuveit- anda. Sé þessum skilyrðum fullnægt og talið að hér sé um raunverulega endurgreiðslu afnota að ræða i þágu vinnu- veitanda, enda fari þau ekki i heild sinni yfir 1.500 km á ári, má leyfa til frádráttar fjárhæð sem svarar til km notkunar margfaldaðrar með: 13,00 kr. fyrir timab. jan.—júni 16,30 kr. fyrir timab. júli—ágúst 18,50kr. fyrir timab. sept.—des. þó aldrei hærri fjárhæð en talin var til tekna. b.hafi framteljandi fengið greiðslu frá rikinu á árinu 1974 fyrir akstur (eigin) bifreiðar sinnar i þess þágu og greiðslan verið greidd skv. samningi samþykktum af fjármálaráðu neytinu er framteljanda heim- ilt að færa hér sömu upphæð og talin var til tekna vegna þess- arar greiðslu i tekjulið 13, III, án sérstakrar greinargerðar, enda liggi fyrir eða framteljandi láti i té eftir á- skorun ótviræða sönnun þess að samningur, samþykktur af fjármálaráðuneytinu, hafl verið i gildi á árinu 1974. Samningur samþykktur af öðrum ráðuneytum eða rikis- stofnunum og ekki staðfestur 'af f jármálaráðuneytinu hefur ekkert gildi i þessu sambandi. 4. Risnukostnaður, sbr. risnufé. Hér skal færa sannanlegan risnukostnað þó eigi hærri upp- hæð en nemur risnufé sem talið hefur verið til tekna i tekjulið 13, III. Greinargerð um risnukostnað skal fylgja framtali ásamt skýr- ingum vinnuveitanda á risnuþörf. 5. Ferðakostnaður, sbr. endurgreiddan ferðakostnað, þ.m.t. dagpeningar. a. Sömu upphæð og talin hefur verið til tekna i tekjulið 13, III, sé um að ræða ferðakostnað og annan kostnað sem framtelj- andi hefur fengið endurgreidd- an vegna fjarveru frá heimili sinu um stundarsakir vegna starfa i almenningsþarfir. b. Beinan kostnað framteljanda vegna f jarveru frá heimili sinu um stundarsakir vegna ferða i þágu vinnuveitanda hans, ann arra en um ræðir I a-lið, þó eigi hærri upphæð en endurgreidd hefur veriö af vinnuveitandan- um og talin til tekna i tekjulið 13, III. 6. Laun undanþegin skv. 6. gr. og H-lið 10. gr. skattalaganna. Hér skal færa sömu upphæð launa og talin hefur verið til tekna I tekjulið 6, III, falli launin undir ákvæði 6. gr. skattalaganna um undanþágu frá tekjuskatti eða undir ákvæði H-liðar 10. gr. skattalaganna. 7. óbein fyrning skv. verðhækkunarstuðli. 'Ekki færð á rekstrarreikning.) Hér skal færa upphæð óbeinna fyrninga, sbr 3. mgr. 1. töluliðar III. kafla leiðbeininganna, hafi upphæðin ekki verið færð á rekstrarreikning eða landbún- aðarskýrslu. V. Frádráttur 1. Kostnaður við í- búðarhúsnæði, sbr. tekjulið 3. a. Fasteignagjöld: Hér skal færa fasteignaskatt, brunabótaiðgjald, vatnsskatt o.fl. gjöld sem einu nafni eru nefnd fasteignagjöld. Enn fremur skal telja hér með 90% af iðgjöldum svonefndrar húseigendatryggingar svo og ið- gjöld einstakra vatnstjóns-, gler-, fok-, sótfalls-, innbrots-, brott- flutnings- og húsaleigutapstrygg- inga. Hér skal þó eingöngu færa þann hluta heildarupphæðar þessara gjalda af fasteign sem svarar til þess hluta fasteignar- innar sem tekjur eru reiknaðar af skv. tölulið 3, III. b. Fyrning og viðhald: Hér skal færa sem fyrningu og viðhald eftirtalda hundraðshluta af fast- eignamati þess húsnæðis, að meðtöldum bilskiir. sem tekjur eru reiknaðar af skv. toiulið 3, III. Af ibúðarhúsnæði úr stein- steypu 2,5%. Af ibúðarhúsnæði hlöðnu úr steinum 2,8%. Af ibúðarhúsnæði úr timbri 4,0%. (Ath: Fyrning og viðhald reiknast ekki af fasteignamati lóða.) 2. Vaxtagiöld. Hér skal færa i kr. dálk mis- munartölu vaxtagjalda i C-lið, bls. 3, i samræmi við leiðbeining- ar um útfyllingu hans. 3. a.ogb. Greitt iðgjaldaf líf- eyristryggingu. Færa skal i a-lið framlög fram- teljanda sjálfs en i b-lið framlög eiginkonu hans til viðurkenndra lifeyrissjóða eða greidd iðgjöld af lifeyristryggingu til viður- kenndra vátryggingarfélaga eða stofnana. Nafn lifeyrissjóðsins, vátryggingarfélagsins eða stofn- unarinnar færist i lesmálsdálk. Reglur hinna ýmsu tryggingar- aðila um iðgjöld eru mismunandi og frádráttarhæfni iðgjalda þvi einnig mismunandi hjá framtelj- endum. Er þvi rétt að framtelj- andi leiti upplýsinga hjá viðkom- andi tryggingaraðila eða skatt- stjóra ef honum er ekki fullkom- lega ljóst hvaða upphæð skuli færa hér til frádráttar. 4. Iðgiald af lífsábyrgð. Hér skal færa greitt iðgjald af liftryggingu. Hámarksfrádr^áttur er 34.730 kr. (Rétt er þó að rita i lesmálsdálk raunverulega greidda f járhæð ef hún er hærri en hámarksfrádráttur). 5. Stéttarfélagsgjald. Hér skal færa iðgjöld sem laun- þegi greiðir sjálfur beint til stétt- arfélags sins, sjúkrasjóðs eða styrktarsjóðs, þó ekki umfram 5% af launatekjum. 6. Greitt fæði á sjó .... dagar. Hér skal rita sama dagafjölda og Aflatryggingarsjóður greiddi hlutdeild i fæðiskostnaði fram- teljanda. Siðan skal margfalda þann dagaf jölda með tölunni 64 og færa útkomu i kr. dálk. Greiðslur Aflatryggingarsjóðs til útvegsmanna upp i fæðiskostn- að skipverja á bátaflotanum skal framteljandihvorki telja til tekna né frádráttar. Hafi Aflatryggingarsjóður ekki greitt framlag til fæðiskostnaöar framteljanda á þilfarsbát undir 12 rúmlestum, opnum bát eða bát á hrefnu- og hrognkelsaveiðum skal margfalda fjölda róðrardaga með tölunni 250 og færa útkomu i kr. dálk. 7. Sjómannafrádr. miðaðurviðslysa- tryggingu hjá út- gerðinni.... vikur. Sjómaður, lögskráður á is- lenzkt skip, skal rita hér þann vikufjölda, sem hann var háður greiðslu slysatryggingariðgjalda hjá útgerðinni, enda ráðinn sem sjómaður. Ef vikurnar voru 26 eða fleiri skal margfalda viku- fjöldann með tölunni 3834 og færa útkomu i kr. dálk. Hafi vikurnar verið færri en 26 skal margfalda vikuf jöldann með tölunni 523 og færa útkomu i kr. dálk. Hlutaráðnir menn skulu og njóta sama frádráttar þótt þeir séu eigi lögskráðir, enda geri út- gerðarmaður fulla grein fyrir hvernig hlutaskiptum er farið og yfir hvaða timabil launþegi hefur tekið kaup eftir hlutaskiptum. 8. 8%afbeinum tekjum sjómanns eoa hlutaráðinsland- mannsaf fiskveiðum. Hér skal færa 8% af beinum tekjum sjómanns af fiskveiðum á islenzkum fiskiskipum, þ.m.t. hvalveiðiskipum. Sama gildir um beinar tekjur hlutaráðins land- manns af fiskveiðum. Sjómaður, sem jafnframt er útgerðarmaður fiskiskipsins, skal njóta þessa 8% frádráttar af hreinum tekjum fiskiskipsins af fiskveiðum eða hlut, hvort sem lægra er. Þessi frádráttur reiknast ekki af öðrum tekjum sem sjómaður eða hlutaráðinn landmaður kann að hafa frá útgerðinni. 9. 50% af laun- um eiginkonu. Hér færast 50% þeirra launa eiginkonu, sem talin eru I tölulið 12, III, enda hafi hún aflað þeirra sem launþegi hjá vinnuveitanda sem á engan hátt er tengdur henni, eiginmanni hennar eða ó- fjárraða börnum rekstrarlega eða eignarlega. Sama gildir um laun, sem eiginkonan hefur aflað sem launþegi hjá hlutafélagi, þótt hún, eiginmaður hennar eða ó- fjárráða börn eigi eignar- eða stjórnaraðild að hlutaféiaginu, enda megi ætla að starf hennar hjá hlutafélaginu sé ekki vegna þessara aðilda. 10. Frádráttur vegna starf a eigin- konu við atv.r. hjóna o.fl. Hér færast 50% eftirtalinna tekna eiginkonu, þó- að hámarki 134.025 kr. 1. Tekna af atvinnurekstri, sem hún vinnur við og er i eigu hennar, eða af sjálfstæðri starfsemi sem hiin rekur. 2. Tekna vegna starfs við at- vinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi eiginmanns hennar. 3. Launa vegna starfs við at- vinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi ófjárráða barns (barna) hjónanna. 4. Hluta hennar af tekjum af sameiginlegum atvinnurekstri eða sjálfstæöri starfsemi hjóna, metins miðað við beint vinnuframlag hennar við öflun teknanna. 5. Launa frá sameignarfélagi sem hjónin eða ófjárráða börn þeirra eru* aðilar að eða hluta- félagi, enda megi ætla að starf hennar hjá hlútafélaginu sé vegna eignar- eða stjórnar- aðildar hennar, eiginmanns hennar eða ófjárráða barna. 11. Sjúkra- eða slysadagpeningar. Hér skal færa sjúkra- eða slysa- dagpeninga frá almannatrygg- ingum, sjúkrasamlögum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga sem jafnframt ber að telja til tekna i tölulið 9, III. 12. Annar frádráttur. Hér skal færa þá frádráttarliði, sem áður eru ótaldir og heimilt er að draga frá tekjum. Þar til má nefna: ( 1) 50% af hreinum tekjum barns hafi þær numið 37750 kt. eða lægri f járhæð, sjá nánar i leiðbeiningum um útfyllingu E- og F-liða, bls. 4. C 2) Afföll af seldum verðbréfum (sbr. A-lið 12. gr. laga). ( 3) Ferðakostnað vegna lang- ferða (sbr. C-lið 12. gr. laga). ( 4) Gjafir til menningarmála, visindalegra rannsóknarstofn- ana, viðurkenndrar liknar- starfsemi og kirkjufélaga (sbr. D-lið 12 gr. laga). Skilyrði fyrir frádrætti er að framtali fylgi kvittun frá stofnun, sjóði eða félagi sem rikisskattstjóri hefur veitt viðurkenningu skv. 36. gr. reglugerðar nr. 245/1963. ( 5) Kostnað við öflun bóka, timarita og áhalda til visinda- legra og sérfræðilegra starfa, enda sé þessi kostnaðarliður studdur fullnægjandi gögnum (sbr. E-lið 12. gr. laga). ( 6) Frádrátt frá tekjum hjóna, sem gengið hafa i lögmætt hjónaband á árinu, 127.897 kr. ( 7) Frádrátt v/björgunarlauna (sbr. B-lið 13. gr. laga). ( 8) Frádrátt einstæðs foreldris, er heldur heimili fyrir börn sin, 144.960 kr., ab viöbættum 16.610 kr. fyrir hvert barn. ( 9) Námsfrádrátt meðan á námi stendur skv. mati rikisskatt- stjóra. Tilgreina skal nafn skóla og bekk. Nemandi, sem náb hefur 20 ára aldri, skal út- fylla þar til gert eyðublað um námskostnað óski hann eftir að njóta réttar til frádráttar námskostnaðar að námi loknu, sbr. næsta tölulið. (10) Námskostnab, sem stofnað var til eftir 20 ára aldur og veit- ist til frádráttar að námi loknu, enda hafi framteljandi gert fullnægjandi grein fyrir kostn- aðinum á þar til gerðum eyðu- blöðum (sbr. E-lið 13. gr. laga). (11) Afskrift heimæðargjalds v/hitaveitu, heimtaugargjalds v/rafmagns og stofngjalds v/vatnsveitu I eldri byggingar 10% á ári næstu 10 árin eftir að hitaveita, raflögn eða vatns- lögn var innlögð (tengd). Ofangreind stofngjöld vegna innlagna (tenginga) I nýbygg- ingar teljast með bygginga- kostnaði og má ekki afskrifa sérstaklega. Um útfyllingu stafliða A - G A-liður, bls. 3. a. Eignfærsla. 1 þessum staflið framtals ber þeim sem ekki eru bókhalds- skyldir að sundurliða eins og þar segir til um allar framtals- skyldar og skattskyldar inn- stæður i bönkum, sparisjóðum og löglegum innlánsdeildum fé- laga, sbr. ákvæði 21. gr. skatta- laganna, svo og verðbréf se'm hlita framtalsskyldu og skatt- skyldu á sama hátt skv. sér- stökum lögum. Þessar tegund- ir eigna eru framtalsskyldar og skattskyldar til jafns við skuld- ir framteljanda og ber að til- greina upphæð hverrar eignar i dálknum „Upphæð kr. með vöxtum". Til skulda i þessu sambandi teljast þó ekki eftir- stöðvar fasteignaveðlána að hámarki 1.060.000 kr. ef þau voru tekin til 10 ára eða lengri tima og sannanlega notuð til að afla fasteigna eða endurbæta þær. Hafi framteijandi einung- is talið framtalsskylda og skattskylda eign i þessum staf- lið ber að færa samtölu slikra eigna i linuna „Skattskyldar innstæður, verðbréf og vext- ir.... alls kr." og færa upphæð- ina siðan i kr. dálk töluliðar 7,1, (Inneignir) i framtali. Hafi framteijandi hins vegar talið fram allar umræddar eignir sinar i þessum staflið ber að færa samtölu þeirra i þar greindan reit en draga þar frá upphæð skattfrjálsra eigna (þ.e. þær eignir sem eru um- fram aðrar skuldir skv. C-lið en áður umrædd fasteignaveðlán) og færa mismun (þ.e. upphæð jafna öörum skuldum en áður umræddum fasteignaveðlán- um) i þar til gerðan reit fyrir skattskyldar eignir og færa upphæðina einnig i kr. dálk, tölulið 7, I, (Inneignir) i fram- tali. b. Vaxtafærsla. Þeim, sem ekki eru bókhalds- skyldir ber að sundurliða reiknaðar, greíddar og gjald- fallnar vaxtatekjur af fram- talsskyldum og skattskyldum eignum skv. a-lið og tilgreina vaxtatekjurnar i dálknum „Vaxtatekjur kr.". (Um áfalln- ar vaxtatekjur, sjá sameigin- legar leiðbeiningar um útfyll- ingu A-, B- og C-liða). Enn- fremur skal tilgreina skatt- skylda vexti af útteknum inn- stæðum og innleystum verð- bréfum á árinu. Hafi framtelj- andi einungis talið skattskylda eign og skattskyldar vaxtatekj- ur þar af i þessum staflið ber að færa samtölu vaxta i kr. dálk linunnar „Skattskyldar inn- stæður, verðbréf og vextir.... alls kr.". Um innfærslu vaxta i tölulið 4, III, visast til leiðbein- inga um útfyllingu B-liðar framtals. Hafi framteljandi hins vegar talið fram allar framangreindar eignir sinar ber einnig að færa i dálkinn „Vaxtatekjur kr" alla reikn- aða, greidda og gjaldfallna vexti af þessum eignum en draga siðan frá skattfrjálsa vexti miðað við hlutfall skatt- frjálsra eigna og færa niður- stöðu i kr. dálk skattskyldra vaxta. Um innfærslu vaxta i tölulið 4, III, visast til leiðbein- ingaum útfyllingu B-liðar. c. Bókhaldsskyldir aðilar. Bókhaldsskyldum abilum ber að færa allar áður umræddar eignir og vexti af þeim i bækur sinar og ársreikninga, sbr. 3. mgr. 21. gr. skattalaganna, en um framtalsskyldu og skatt- skyldu þessara eigna og vaxta- tekna af þeim visast til siðustu málsgreinar 1. töluiiðar I. kafla og 4. og 5. málsgreinar 1. töiu- liðar III. kafla leiðbeininganna. B-liður, bls. 3. í þessum staflið framtals ber að sundurliða eins og þar segir til um allar verðbréfaeignir sem ekki bar að telja fram skv. A-lið (vixlar teljast verðbréfaeign) þótt geymdar séu i bönkum eða séu þar til innheimtu. Enn fremur allar títistandandi skuldir, stofn- sjóðsinnstæður, inneignir i verzl- unarreikningum o.fl. ab mebtöld- um ógreiddum vöxtum og færa i dálkinn „Upphæð kr.". Samtölu þessara eigna skal siðan færa i tölulið 9, I, (Verðbréf o.s.frv.) i framtali. I dálknum „Vaxtatekjur kr." ber að tilgreina allar reiknaðar, greiddar og gjaldfallnar vaxta- tekjur af þessum eignum og sams konar eignum sem innleystar hafa verið á árinu. (Um áfallnar vaxtatekjur, sjá sameiginlegar leiðbeiningar um utfyllingu A-, B- og C-liða). Samtölu þessara vaxtatekna, ásamt samtölu skattskyldra vaxtatekna skv. A- lib en ab frádregnum vaxtatek]- um af stofnsjóbsinnstæbum, ber að færa i þar til gerðan reit i B-lið

x

Þjóðviljinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Þjóðviljinn
https://timarit.is/publication/257

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.