Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.2002, Blaðsíða 17

Dagblaðið Vísir - DV - 03.05.2002, Blaðsíða 17
+ 16 FÖSTUDAGUR 3. MAÍ 2002 FÖSTUDAGUR 3. MAÍ 2002 17 ** Útgáfufélag: Útgáfufélagiö DV ehf. Framkvæmdastjóri: Hjaiti Jónsson Aoalrltstjóri: Óli Björn Kárason Ritstjóri: Sigmundur Ernir Rúnarsson Aöstoðarritstjóri: Jónas Haraldsson Fróttastjóri: Birgir Guðmundsson Ritstjórn, skrifstofur, auglýsingar, smáauglýsingar, blaðaafgreiðsla, áskrift: Skaftahlíð 24,105 Rvik, simi: 550 5000 Fax: Auglýsingar: 550 5727 - Ritstjórn: 550 5020 - Aðrar deildir: 550 5999 Grsn númor: Auglýsingar: 800 5550. Áskrift: 800 5777 Ritstjórn: ritstjom@dv.is - Auglýsingar: auglysingar@dv.is. - Dreifing: dreifing@dv.is '' Akureyri: Kaupvangsstræti 1, simi: 462 5000, fax: 462 5001 Setning og umbrot: Útgáfufélagið DV ehf. Plötugero og prentun: Árvakur hf. DV áskilur sér rétt til að birta aðsent efni blaðsins í stafrænu fomni og í gagnabönkum án endurgjalds. DV greiðir ekki viðmælendum fyrir viðtöl við þá eða fyrir myndbirtingar af þeim. Virkjað afvarúð í nýrri matsskýrslu Landsvirkjunar um Norðlingaöldu- veitu kemur fram aö veitan er hagkvæmasti kostur til orku- öflunar sem Landsvirkjun getur byggt með skömmum fyrir- vara. Forstjóri Landsvirkjunar hefur greint frá þvi að vilji sé til þess að fara í þessar framkvæmdir þar sem orka sé nauðsynleg vegna framkvæmda við álverksmiðju Norðuráls á Grundartanga. Fyrirtækið hefur hug á stækkun verk- smiðjunnar úr 90 þúsund tonna framleiðslu á ári í 150 þús- und tonn. í skýrslunni segir að með Norðlingaölduveitu sé á hag- kvæman hátt mögulegt að auka orkuframleiðslu í virkjun- um á Þjórsár- og Tungnaársvæðinu verulega og eigi það bæði við um þær virkjanir sem þegar eru reknar og þær sem eru til athugunar í Neðri-Þjórsá. Rekstrarhagkvæmni eykst vegna samlegðaráhrifa margra veitna og virkjana á sama svæði. Þessi áform Landsvirkjunar um virkjun Efri- Þjórsár fela í sér stíflun árinnar austan við Norðlingaöldu. Með því myndast 29 ferkílómetra lón með vatnsyfirborði í 575 metra hæð yfír sjávarmáli. Áhugi Landsvirkjunar á þessum framkvæmdum er skilj- anlegur enda mat stofnunarinnar að þær séu hagkvæmar. íslensk stjórnvöld standa frammi fyrir ósk Norðuráls um stækkun álverksmiðjunnar en sú stækkun skýtur styrkari stoðum undir efnahag þjóðarinnar. Því verður að kanna með hvaða hætti hægt sé að útvega þá orku. Böggull fylgir hins vegar skammrifi í þessu máli eins og öðrum sambærilegum. Umhverfisáhrif Norðlingaölduveitu eru nokkur. Því verður að taka afstöðu til þess hvort vegur þyngra sú efnahagsbót sem fæst með framkvæmdunum eða það tjón sem óhjákvæmilega verður á ósnortnu landi og við- kvæmu fuglalífi. Lón með 575 metra vatnsborðshæð yfír sjó hefur helst áhrif á heiðargæs og freðmýrarrústir. Lónið teygir sig inn í Þjórsárver en þau eru stærsta heiðargæsa- byggð í heimi. Þar er ábyrgð okkar íslendinga ótvíræð enda eru verin mikilvæg fyrir viðgang tegundarinnar. í fyrr- greindri matsskýrslu er talið að alls færu um 8 prósent af hreiðurstæðum heiðargæsar í Þjórsárverum og nágrenni undir vatn. Það samsvarar allt að 550 af 6800 hreiðrum á öllu svæðinu. Fyrir utan skerðingu á búsvæði fugla eru önnur helstu umhverfisáhrif þau að 7,2 ferkílómetrar gróins lands fara undir vatn, þar af 1,5 ferkílómetrar innan Þjórs- árvera. Þessa stöðu, kosti og galla, verður að meta yfirvegað og byggja þar á vísindalegum rannsóknum. Hin efnahagslegu rök vega þungt en það gera umhverfisáhrifin líka. Þegar Þjórsárver voru friðlýst fylgdi undanþáguákvæði um heim- ild Landsvirkjunar til að gera uppistöðulón við Norðlinga- öldu, með þeim fyrirvara að rannsóknir sýndu að fram- kvæmdin rýrði ekki náttúrverndargildi óhæfilega að mati Náttúruverndarráðs ríkisins. Það gildir enn. Skipulags- stofnun mun fjalla um matsskýrsluna og kveða upp úrskurð í sumar. Hún getur samþykkt framkvæmdina án skilyrða, með skilyrðum eða lagst gegn framkvæmd. Þá gefst almenn- ingi kostur á að koma athugasemdum á framfæri. Auðlindir landsins eigum við að nýta samfélagi okkar til hagsbóta. Nokkurt rask á umhverfi kann að vera óhjá- kvæmilegt og réttlætanlegt en skaði verður að vera innan bærilegra og skynsamlegra marka. Vatnsyfirborð Norð- lingaölduveitu hefur verið lækkað um marga metra frá fyrstu áætlunum og áhrifasvæði framkvæmdanna minnkað sem því nemur. Veitan hefur því breyst i grundvallaratrið- um frá upphaflegum áætlunum. í úrskurði Skipulagsstofn- unar má vænta mats á því hvort nógu langt hafi verið geng- ið eða hvort lækka megi vatnsborð lónsins frekar án þess að það komi verulega niður á hagkvæmni. Jónas Haraldsson ty%t Skoðun Flugið er öllum frjálst Jóhannes Björn rithöfundur sakaði Flugleiðir um margs konar svik og pretti, gott ef ekki kynþáttamismunun og lögbrot, vegna fjölbreytileika í verði flugfarseðla í DV-grein fyrir helgi. Flugleiðir bjóða líkt og öD flugfélög mismun- andi verð milli mismunandi staða á mismunandi árstíma. Nú eru t.d. frábær fargjöld til nokkurra Evrópuborga á sér- stöku maítilboði hér á landi. Jóhannes benti á að stund- um væri ekki beint samræmi milli verðs og vegalengdanna sem flog- ið er og lét að þvl liggja að Islendingar biðu þar skarðan hlut frá borði. En einkum fannst honum ósanngjarnt að íslendingar erlendis sem ætla að heim- sækja vini og vandamenn hér þurii að lúta sömu ferðaskilmálum og útlenskir ferðamenn. Því er að svara, að sjálf- sögðu gera Flugleiðir ekki upp á milli þjóðerna, þótt svo íslendingar erlendis séu mikilvægir og góðir viðskiptavinir félagsins. Þarfir þriggja markaöa Jóhannes gefur annars tilefni til að upplýsa hvernig í ósköpunum standi á Guðjón Arngrímsson upplýsinga- og kynning- arfulltrúi Flugleiba hf. þvi, að hér á landi skuli rekið flug- og ferðaþjónustufyrir- tæki af þeirri stærð sem Flug- leiðir eru - fyrirtæki sem veitir um 2500 manns atvinnu og hefur á undanförnum ára- tug aukið ferðamannastraum til og frá landinu tvöfalt meira en gerst hefur í öðrum Evrópulöndum. Allir vita að SAS er stórt fyrirtæki í Skandinavíu og KLM er risafiugfélag í Hollandi. En ef miðað er við höfðatólu heimaþjóðarinnar eru Flugleiðir mun stærri en þessi flugfé- lög. Þetta stafar af því að Flugleiðum hef- ur tekist að flétta saman í eina fiugáætl- un þarfir þriggja ólíkra markaða: 1. Frá íslandi - ferðir íslendinga til útlanda 2. Til Islands - ferðir útlendinga til Islands 3. Um ísland - ferðir almennra ferða- manna milli Evrópu og Bandaríkjanna. Ákveöin undirstaða I dæmigerðri Flugleiðavél, t.d. á leið frá New York til Keflavíkur, er því far- þegahópurinn marglitur. Ef til vill mætti flokka hann gróflega í fernt: 1. íslendingar á leið heim eftir Banda- ríkjadvöl. 2. Bandaríkjamenn á leið til „I dœmigerðri Flugleiðavél, t.d. á leið frá New York til Keflavíkur, er því farþegahóp- urinn marglitur. - Verðstefna Flugleiða miðast við að hafa verð svo lágt að sem flestir vilji fljúga með félaginu en eigi þó fyrir útgjöldum." íslands. 3. Bandaríkjamenn á leið til Kaupmannahafnar, Óslóar, Stokk- hólms, London, Glasgow, Amsterdam, Parísar eða Frankfurt. 4. Evrópumenn á leið heim frá Bandarikjunum, t.d. Bretar á leið heim til London eða Glas- gow, Norðurlandabúar á leið heim til Kaupmannahafnar, Óslóar eða Stokk- hólms, Mið-Evrópumenn á leið heim til Amsterdam, Frankfurt eða Parísar. Hópar 3 og 4 eiga ekki erindi til Is- lands, þeir stansa einvörðungu á Kefla- víkurflugvelli i hálftíma til að skipta um flugvél. Þeir eru hluti af því sem kallað er Norður-Atlantshafsmarkað- urinn en á hverjum degi fljúga tugþús- undir farþega milli meginlandanna. Flugleiðir hafa nýtt legu íslands milli Ameríku og Evrópu til þess að krækja i brot af þessum markaði og láta fólkið millilenda í Keflavik í stað þess að fljúga beint yfir. Þessir farþegar eru ákveðin undirstaða, þeir eru skýringin á ferðatíðni og áfangastaðafjölda Flug- leiða sem er langt umfram það sem íbúafjöldi íslands stendur undir. Sérstök íslandstilboð Þótt svo allir farþegarnir sitji i sömu vélinni hafa þeir keypt farseðla sína i mórgum löndum og á mismunandi tím- um og þeir greiða mismunandi fargjöld. Sumir ferðast reglulega og vilja tölu- vert greiða fyrir góða þjónustu en aðrir eru líklega í flugvélinni eingöngu vegna sérstakra tilboða. Einstaklingur i New York getur hafa valið Flugleiðir Fallaxarlýðræði á fastalandinu Viðbrögð Frakka við Jean Marie Le Pen hafa afhjúpað franska lýð- veldið og staðfesta að Frakkland er ekki jata lýðræðis á fastalandinu heldur jarðsetning. - Fréttamyndir sýndu vinstrisinnað öfgafólk á öllum stigum og aðra kommúnista æðandi hamslausa um götur Frakklands eins og þeir vildu kveða úrslit kosn- inganna í kútinn með formælingum. Enda er Frakkland hlutfallslega ungt og óreynt lýðveldi og stofnað í krafti aftökusveita eins og Sovétríkin. Fall- öxin stendur Frókkum nær en fóst- urjörðin og lýðræðið fellur ekki lengra frá fallöxinni en eplið frá eik- inni. Monsieur Robespierre nær út yfir bæði gröf og dauða. Athygli vakti líka að þeir öfga- fyllstu kröfumenn sem helst rifu í hár sér á torgum úti voru af fram- andi bergi brotnir og því gestkom- andi í landinu. Aðkomufólk þetta lét eins og nýtekið herfang þess í gisti- landinu væri að ganga því úr greip- um. íslendingar vita því hvað til „Athygli vakti lika að þeir öfgafyllstu kröfumenn sem helst rifu í hár sér á torgum úti voru af framandi bergi brotnir og því gestkomandi í landinu. Aðkomufólk þetta lét eins og nýtekið herfang þess í gistilandinu væri að ganga því úr greipum." - Mótmœli í París gegn Le Pen. Verða úrslitin kveðin í kútinn? þeirra friðar heyrir nái einhver maður kjöri hér á landi sem þetta vinstriöfgalið hefur vanþóknun á. - Og ekki nóg með það: Moggi rís upp við dogg Sælt og blessað Morgunblaðið er lagst í skotgrafirnar með öfga- genginu á fastalandinu og súp- andi hveljur dregur blaðið þá ályktun, að „ákveðin þróun eigi sér nú stað í Evrópu sem þarf aö bregðast harkalega við". Ekki er seinna vænna fyrir Mogga sem jafnframt telur að „það þurfi fleiri að vakna en Frakkar", og er ekki ljóst hvort blaðið á við Velvak- anda eða Heimdall. En Moggi er ekki af baki dottinn og kemst að raun um að „hyldýpi" sé á milli „öfgamanna á hægri kantinum" og „ihaldsstefn- unnar", sem blaðið skortir þó orða- forða til að vegsama, en bætir við að íhaldsstefnan sé „orð, sem aldrei hef- ur náð að lýsa þeirri stjórnmála- stefnu, sem þar er um að ræða". Þá vitum við það. Moggi á vissu- lega hrós skilið fyrir að hleypa skólakrökkum í starfskynningu í leiðaraskrif blaðsins, en ekki bara í vinarbrauðin á kaffistofunni. Hér vegur Moggi hins vegar ómaklega að þeim látnu Þórshömrum sem sett hafa svip á þingflokk íhaldsmanna og blaðið sjálft síðan islenska þjóð- ernishreyfingin gekk í Sjálfstæðis- flokkinn eftir stríð. Hvorki Sjallinn né Mogginn væru samir í dag hefðu þessir gömlu fánaberar ekki staðið sína plikt í áratugi. Kannski meira um berserksgang Mogga síðar. Höndin og Höggstokkurinn. Á sínum tima var Morgunblaðið eins konar stjórnvaldsboð formanns Asgeir Hannes Eiriksson verslunarmaöur Spurt og svaraö Hafa stjórnvbíd ogfíarmálaöfl á Islandi búu œœwm Sjálfstæðisflokksins og framhald af upp- handlegg hans. Fyrir nokkrum misserum virtist sem Moggi væri að öðlast sitt eig- ið líf í skrifum blaðs- ins, en skamma stund verður hönd höggi fegin og Moggi er aft- ur genginn í hamar- inn. í dag hamast blaðið á félaga Le Pen og Moggi veit að verði boöið fram hægra megin við Sjallann er höndin sem skaffar korhin á höggstokkinn. Viðskiptablaðið heldur hins vegar bæði vatni og vindum út af Le Pen og bendir á gamlan sannleika, að boðaföll kjósenda i kosningum ganga jafnóðum yfir flokkana sjálfa og skekkja öft kompásinn. Dæmi: Kvennalistinn er mesta öfgahreyfing vinstrimanna í Evrópu og þótt víðar væri leitað og forðaðist lýðræðið eins og Frakkar. Eftir Kvennafram- boð til borgarstjórnar árið 1982 fóru hins vegar önnur framboð að svipast um eftir kvenfólki sem kyntáknum til að skreyta með framboðslistana. Til hægri snú? Sjaldan er ein báran stök og hægri bylgjan frá Evrópu skellur væntan- lega á brimgarði landsins fyrir næstu alþingiskosningar. íslenskir vinstrimenn hafa elt uppi alla helstu öfgahópa i Evrópu og lagt öfgum al- heimsins til Kvennalistann. íslenska fallaxargenginu verður þvi bráðhollt af íslensku viðnámi. Lýðræðið þarf að ná aftur jafhvægi eins og á þjóð- veldisöld. Ásgeir Hannes Eiríksson Finnur Geirsson, formadur Samtaka atvinnulífsins: Staða lágtekjufólks hefur verið bœtt „Þegar ríkissrjórnin kynnti breyt- ingar þær á skattalögum sem tóku gildi um sl. áramót kom jafnframt fram að í krónum talið kæmi meira í hlut launþega en fyr- irtækja. Þessar breytingar fólu það til dæmis í sér að trygg- ingagjald var hækkað þannig að gagnvart þeim fyrirtækj- um sem ekki skila hagnaði er um nettóskattahækkun að ræða. Hins vegar er hvort tveggja, lækkun tekjuskatts á fyrirtæki og lækkun eignaskatts, almennt séð afar.jákvætt skref í þá átt að gera íslensk fyrirtæki samkeppnishæfaíi og mun, þegar upp er staðið, ekki síst nýtast þeim sem lægst hafa launin. Síðan er rétt að vekja athygli á því að staða lágtekjufólks hefur verið bætt meira í kjarasamning- um á undanfórnum árum en nokkru sinni fyrr, eins og sýnt var fram á í aðdraganda samnings SA og ASÍ." Guðrún Ebba Ólafsdóttir, í 3. sœti á lista Sjálfstfl. í Rvík: Hverjir mega sín meira? „Hverjir eru það sem mega sín meira í þjóðfélaginu? Al- mennar launahækkanir hafa komið almenningi til góös og ég minni á grunn- kaupshækkun kennara i þessu sambandi. Ég verð sem frambjóðandi til borgarstjórnar- kosninga að benda á að R-listinn hefur brugðist eldri borgurum og þeim sem minna mega sín. Lóðaskortur hefur hækkað húsaleiguna um allt að 100% og afleiðingin er aukin fátækt í borg- inni. Ég bendi líka á að biðlistar eftir hjúkrunar- rýmum fyrir aldraða og félagslegu leiguhúsnæði lengjast stöðugt. Þar býr fjöldi manns við hræði- legt ófremdarástand." Björn Snœbjörnsson, formaður Einingar-Iðju á Akureyri: Beitum styrknum til jafnaðar „Mér fmnst stefnan svolítið hafa verið í þá átt að undan- fbrnu. Það er verið að aðvelda þeim sem eiga peninga að komast áfram í lífs- baráttunni, jafnframt því sem verið er að auka til dæmis álögur í heilbrigðisþjónustunni. Það kemur verst við það fólk sem minnstar hefur tekjurnar og þannig eykst bilið milli fólks efna- lega. Fjármálaheimurinn í landinu hefur greini- lega orðið alltof mikil völd. Verkalýðshreyfmgin hefur á síðustu mánuðum sýnt í aðgerðum sín- um gegn verðbólgu hver hennar styrkur er og nú ættum við að beita okkur fyrir því að ná meiri jöfnuði milli fólksins í landinu en sýni- lega er í dag." vegna sérstaks tilboðs til London (sem meira að segja getur verið lægra en flug til Keflavíkur á sama tima!), likt og Þjóðverji gerði í Frankfurt, á meðan Norðmaður ferðast á kjörum sem boðin voru frá Ósló timabundið. Þetta þekkja íslendingar eins og aðrar þjóðir og nýta sér margs konar ferðatilboð sem eink- um eru áberandi utan háannatímans. I Bandaríkjunum hafa notið mikilla vin- sælda sérstök íslandstilboð sem gilda eingöngu ef dvalið er á íslandi í miðri viku þegar verri nýting er á hótelum en um helgar. Svona mætti lengi telja. Öll taka þessi tilboð mið af markaðsað- stæðum á hverjum stað. Verðstefna Flugleiða miðast við að hafa verð svo lágt að sem flestir vilji fljúga með félaginu en eigi þó fyrir út- gjöldum. Flugleiðir starfa á frjálsum samkeppnismarkaði og hefur gengið vel að ná til viðskiptavina sinna með því að bjóða vöru sem þeir vilja kaupa. íslend- ingar ferðast meira og meira og íslend- ingar erlendis koma oftar og oftar heim. Það bendir ekki til þess að verðið sé of hátt. Flug til og frá landinu er fiugfélög- um frjálst. Aðeins Flugleiðir sjá ástæðu til að bjóða landsmönnum hagkvæmt áætlunarfiug allt árið um kring. Guðjón Arngrímsson Ummæli Umræðan skiptir máli „Þjóðfélagsumræðan er síbreytileg í sam- ræmi við þau viðfangs- efni sem fyrir hendi eru og lýtur eigin lög- málum að verulegu leyti. Gildi sjálfstæðis fjölmiðla og fréttaumfjöllunar verður ekki vanmetið í því sambandi. Um- ræðan getur aldrei stjórnast af til- teknum þjóðfélagshagsmunum. Þess vegna skiptir fátt meira máli í þess- um efnum en vökulir, áhugasamir og sjálfsgagnrýnir blaðamenn sem eru stöðugt á vaktinni og alltaf tilbúnir að spyrja óþægilegra og gagnrýnna spurninga um hvað eina sem skiptir máli. Og það er engin ástæða til að hafa áhyggjur af því þótt menn kveinki sér stundum, svo framarlega sem mikilsverðir þjóðfélagshagsmunir eru í húfi. Það er einungis til marks um það að umræðan skiptir máli." Hjálmar Jónsson í Blaöamanninum. Tannlaust tígrisdýr „Le Pen er, eins og flestir ný-fasistanna, tannlaust tígrisdýr sem litlar líkur eru á að komist til valda, en það að milTjónir Evrópubúa skuli greiða jafn fyrir- litlegum skoðunum öfgakenndrar frjálshyggju og mannhaturs atkvæði sitt segir okkur að eitfhvað er að. Við nánari skoðun virðist margt spila inn í gott gengi öfganna. Lýðræðisþreyta, útlendingahatur, atvinnuleysi og al- menn vantrú á stjórnmálamönnum, sem oft virðast allir syngja sama sönginn um óbreytt ástand, eru lík- legustu ástæðurnar. Fasistarnir höfða til lægstu hvata kjósenda." Björgvin G. Sigurösson í Málinu á Skjá einum, sl. þriöjudag. ..^¦ít. s,~.„; Össur Skarphéðinsson, formaður Samfylkingar: Misskipting er að aukast „Já. Ég held að hagur þeirra betur stöddu hafi batnað tölu- vert meira en hinna. Þeir sem framfleyta sér á bótum, aldraðir og öryrkjar, þurfa í dag að greiða fast að mánaðarbótum í ár- legan skatt af því stjórnvöld hafa árum saman neitað að hækka skattleysismórk í takt við þró- unina. Á sama tíma er búið að stórlækka skatta á fyrirtækjum. Ýmsir hópar, einkum einstæðir foreldrar, ég tala nú ekki um ungar, ómenntaðar mæður, eiga nú mjög erfitt uppdráttar. Fyrir þá er ekk- ert gert. Og það er sorglegt að sjá í góðærinu miðju að fátæktin er meiri en áður. Já, mis- skipting er að aukast." Sjóleiðin til Evrópu Margir íslendingar muna þá tíð þegar siglt var með farþegaskipi til Evrópu, einkum með Gullfossi eða Heklu, þar sem slappað var af í þægi- legu umhverfi og þar sem farþegar gátu viðrað sig á sóldekki í hreinu sjávarloftinu, notið veitinga og góðr- ar þjónustu um borð og sofið í þægi- legum klefum meðan skipin liðu áfram á öldum hafsins. Hvern dreymir ekki um að þetta gæti orðið að veruleika á ný? Það var því afar ánægjulegt að vita til þess að Katrín Fjeldsted alþm. skyldi vekja þetta mál upp á Alþingi. Furðulegt þó, að þetta fékk engar undirtektir af hálfu annarra þingmanna. íslenskt farþega- og ferjuskip Um langt árabil hefur eingöngu er- lent skipafélag siglt með farþega og bíla frá Færeyjum til Austfjarða yfir hásumarið, og eru allar ákvarðanir um siglingar teknar erlendis. Þar hafa íslensk yflrvöld ekkert að segja, hvorki um tilhögun né ferðatíðni, en íslendingar kosta móttöku aðstöðu. Þessar siglingar eru sem sé alfarið í höndum Færeyinga, og byggjast á þeirra áætlunum. Auðvitað ættum við íslendingar að eiga okkar ferju- og farþegaskip, sem siglt gæti allan ársins hring, milli íslands og Evrópuhafna, með breytilegu rekstrarplani. Yfir sumar- ið yrði siglt frá Reykjavík vikulega til austurstrandar Bretlands, þaðan til Hollands eða Norður-Þýskalands. Þar geri ég ráð fyrir ekjuskipi með farþegarými og sölum sem gerði ferðirnar áhugaverðar, skip sem hefði siglingahraöa um 20 sjómílur á klst. - Þannig sparaðist mikill akstur innanlands til Austfjarða, og lang- ur akstur frá Hirtshals eða Bergen. Fjöinýting með fólk og fragt Miðað við að fjölskylda fari með bíl sinn með skipi frá Reykjavik til Mið-Evrópu, í þriggja vikna fríi til að eyða frídögum í Suður-Evrópu, tæki ferðin til Evrópu fjóra daga hvora leið og hefði hún því u.þ.b.13 daga til ráðstöfunar um kyrrt. En með ferju frá Austfjörðum til Dan- merkur, aö meðtöldum akstri frá Rvík til Austfjarða, tæki þessi ferð 6 daga hvora leið. Þá hefði þessi - sama fjölskylda eingöngu 9 daga til ráðstöfunar á áfangastað. Með aukinni nýtingu gæti þetta skip siglt með flutningabíla og gáma fram og til baka. Þar gætu útflutn- ingsfyrirtæki og fiskvinnslustöðvar sent afurðir sinar á markað með eig- in bílum, og nýtt þá í bakaleið til innflutnings á vörum til eigin nota eða annarra. Þarna eru miklir mögu- leikar á lækkun flutningskostnaðar með kældar vörur, s.s. ferskan fisk og fiskafurðir, svo og ferskt græn- meti og ávexti í bílum með hita- og/eða kælibúnað. Þá er möguleiki á svokölluðum innkaupaferðum til fleiri en einnar borgar. Þar yrði hver ferð með lengri viðveru í hverri höfn fyrir sig, jafnvel í 10 eða 14 daga ferðum. Ég nefni borgir eins og Edinborg, Newcastle. Amsterdam, Rotterdam og Hamborg. - Innkaupa- og afslöppunarferðir á haustmánuðum. Ekki má gleyma því óryggi sem þessu fylgir, s.s ef flug legðist af tímabundið af einhverjum ástæðum sem getur hugsanlega gerst í líkingu við það sem gerðist í New York og Washington 11. sept sl. og Guðjón iónsson fyrrverandi skipstjómarmaöur ótta manna við flug á þessum tímum. í dag hvílir allur okkar farþegaflutn- ingur frá Islandi á einum þræði eins og Katrín nefndi rétti- lega, sem er Flugleið- ir. Hvað ef þrengist um þar á bæ eða þær legðust niður. Eim- skip er með farþega- rými fyrir fjóra far- þega á tveggja vikna fresti! Ferja ca 120 til 150 metra lóng kostar sitt en nýtist allt árið þar sem íslendingar sjálfir tækju ákvörðun um alla tilhögun. Nýja ferjubryggjan á Seyðisfirði kostaði mikið en nýtist aðeins nokkra mánuði á ári. Það hlýtur að verða forgangsverkefni stjórnvalda að tryggja að ferju- og farþegasiglingar verði hafnar á ný frá Reykjavík til Evrópu í samvinnu við Eimskip, Samskip eða einhverja þá aðila sem hefðu burði og áhuga, enda verði verkefnið styrkt fyrstu árin til þess að tryggja framgang þess. Með þessu er ég ekki að kasta rýrð á ferjusiglingar Færeyinga til Aust- fjarða. Eingöngu til að auka mögu- leika, og að tryggja siglingar allt árið, og þar með þá möguleika sem felast í sjóleiðinni til Evrópu. Ég hvet alla alþingismenn til þess að veita þessu framtaki Katrínar Fjeldsted brautargengi. Katrín Fjeld- sted reifaði þetta svo vel í grein sem birtist í DV 27. nóv. sl. - Hún á þakk- ir skildar fyrir. Guðjón Jónsson nr rtfírT- ' «•"" ihib»o»» • ¦ »¦¦¦¦¦»¦¦¦ ¦ .. |SI1J» • •»¦¦¦¦¦' Þetta segir meðal annars í 1. maí-ályktun fulltrúaráðs verkalýðsfélaganna í Reykjavík. „Auðvitað œttum við Islendingar að eiga okkar ferju- og farþegaskip sem siglt gæti all- an ársins hring milli íslands og Evrópuhafna, með breytilegu rekstrarplani. Yfir sum- arið yrði siglt frá Reykjavík vikulega til austurstrandar Bretlands, þaðan til Hollands eða Norður-Þýskalands." - Danskt lúxusskip siglir út úr Reykjavíkurhöfn. #

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.