Lesbók Morgunblaðsins - 17.10.1971, Blaðsíða 2

Lesbók Morgunblaðsins - 17.10.1971, Blaðsíða 2
Björn Kristjánsson á yngri áriun Úr endurminningum Björns Kristjánssonar Áttundi hluti Niðurlag WNGIÐ OG KOSNINGAÍtNAB 1908 OG 1909 Rétt eftir þinglokin var all- mikil alvara og kapp vaknað á þvi meðal þjóðernis- og Iand- vamarmanna að sigra nu í hönd farandi kosningum 1908 og fóru þær fram 10. sept. það ár. Engirm vann ósleitileg- ar fyrir kosningu sjálfstæðis- manna en Bjöm Jónsson rit- stjóri með blaðið Isafold sem tæki tö að upplýsa þjóðina, og að tala í hana kjark til að láta eífcki bugast aíf þrálæti Dana gegn óskum frjálslyndra ís- lendinga, og þrálæti dansk sinnaðra íslendinga. Og svo mikið vann Bjöm Jónsson þá, að hann beið þess aldrei bæt- «r, enda missti hann smám sam an heilsuna upp úr þvi, sem fcom aldrei aftur. Alþingiskosningarnar fóru þannig, að Þjóðræðis- og Land- vamaflokkurinn, sem gengu sameinaðir til kosninga urðu í hreinum meirihluta. Ég var eins og vant var endurkosinn, en samþingsmaður minn varð nú ágætismaðurinn séra Jens Pálssotn. Eftir stéttum skiptist nú þingið þannig, að lærðir menn urðu 25, þar af 4 guðfræðing- iar, 10 bændur, 4 kaupmenn og 1 bankastjóri. Þar sem þessir flokkar urðu í meirihluta kom vandinn nú til að hvíla á þess- um flokkum að benda á nýjan ráðherra og það var alls ekki greitt aðgöngu eins og á st.óð. Samkvæmt þvi sem á undan var gengið í sambandsmáiinu, hefði mátt telj-a sjálfsagt að velja Skúla Thoroddsen, en vegna þess. að harin hafði um mörg ár staðið í harðvítugri baráttu, bæði í stjórnmálum og persónuiegri baráttu við Lands höfðingjann, og haft auk þess umfangsmikil störf á hendi, þá var harrn orðinn útslitinn maður, og heilsubilaður. Hann mun því hafa veigrað sér við, að taka ráðherraembættið á sínar herðar, þó að skyldu- lið hans hafi talið hann færan til þess. Hinn sameinaði flokkur sjálfstæðis- og landvarnar- manna hélt einkafundi um ráðherravalið, og varð ofan á að skora á séra Sigurð Stefánsson í Vigur að taka að sér ráðherraembættið, og var það gert. En hann var alveg ófáanlegur til þess. Þótt likt væri ástatt með Bjöm Jóns- son og Skúla, að báðir voru útslitnir menn, þá varð það of- an á, að benda á Bjöm Jóns- son, sem ráðherra, þegar Haf- stein bæði um lausn, sem hann gerði ekki fyrr en i fulla hnef- ana, því Hafstein bjóst við, að Þjóðemisflokkurinn mundi klofna út af ráðherravalinu, en svo reyndist þó ekki í það sinn. Hafstein fór þvi ekki frá fyrr en meirihktti þings hafði gefið honum vantraustsyfirlýs- ingu, 23. febrúar 1909, og nýr ráðherra vatr skipaður. En þeg ar danska stjómin sá að líf- ankeri hennar, Hannes Haf- stein, var fallinn, kallaði hún 28. febrúar alla forseta þings- ins, þair á meðal Bjöm Jóns- son, sem var forseti Sameinaðs þings, á sinn fund til Hafnar. Og það gerði hún auðvitað til að trufla þingstörfin sem mest, og tii þess að reyna að kúga meirihluta þingsins, og væntanlegan ráðherra, til að samþykkja sambandslagafrum- varpið, eins og Sambandslaiga- nefndin hafði gengið frá þvi, sem hefði þýtt skýlausa innlim un í danska ríkið. En " ekki varð henni kápan úr því klæð- inu. Svo treg var danska stjóm- in tit þess að taka við hinum nýja ráðherra, að hann fékk ekki skipunarbréf sitt fyrr en 30. marz. Þrátt fyrir þessi þrælatök og vanvirðu, sem danska stjómin sýndi Alþingi, þá héldu þingfundir áfram. Á fundi 19. febrúar kom frum- varp sambandslaganefndarinn- ar tii fyrstu umræðu, eða á 4. degi eftir þingsetningu, og var sett i 9 manna nefnd, sem klofnaði. Komu báðir nefndar- hlutar fram með breytingartil- lögur, þjóðræðismenn þó miklu víðtækari, og vom til- lögur þjóðemissinna allar sam þyfcktar. Eftir þrjár umræður var málinu vísað til Efri deild- ar. 1 Efri deild var málið sam- þykkt við 3. umræðu og af- hent ráðherra sem iög. Bjöm Jónsson, ég og 3 aðr- ir bárum fram frumvarp til laga um aðflutningsbann á áfengi. Kom það til umræðu i Neðri deild 27. febrúar, var það sett í 7 manna nefnd. Nefndin klofnaði, urðum við. Björn Jónsson og tveir aðrir í meirihluta og urðu mjög mikl- ar umræður um málið, og marg ar breytingartillögur gerðar við það. Að lokum var málið þó saimþykkt i Neðri deild með 15 atkv. gegn 7. í Efri deild var mátíð einnig sett i nefnd, og þar valin 5 manna nefnd, sem kom einnig fram með margar breytingartillögur. Við 3. urnræðu var málið svo breytt samþykkt með 8 at- kvæðum gegn 5 og sent aftur til Neðri deildar. Við eiina um- ræðu í Neðri deild var frum- varpíð svo endanlega sam- þykkt með 18 atkvæðum gegn 6 og afgreitt sem lög. Eftir kosningar 1908 sá ég fram á að baimlögin myndu verða samþykkt á næsta þingi. Af því hlaut að leiða, að liands- sjóður yrði fyrir allmiklu tapi í tekjum sínum. Mér fannst að það hvíldi á þeim, sem fluttu bánn.málið nokkurs konar skylda, að bæta landssjóði upp þetta tap, og að leita uppi tekjustofn, sem hentugur gæti verið fyrir svona fátækt þjóð- félag. Ég áleit að léttast mundi verða að lieggja slíkan toll á sem fiestar vörur og að miða toliinn við þunga vörunn ar með umbúðum (þungatoll), til þess að komast hjá mjög dýru tolléftirliti. Eftir kosn- ingamar 1908 fékk ég þvi að láni ; Stiórnarráðinu öll farm- skiöl yfir allar aðfluttar vör- ur, sfflti til landsins höfðu flutri árið áður, og skip- aði þeim vandlega i flokka, eft ir þvi, sem ég hatfði hugsað mér að leggja tollinn á. Llugs- aði ég mér tollinn sem næst 1% af hverri vörugrein i öllum flokkunuim. Siðan var frum- varpið borið fram I nafni meiri hluta tollmálanefndar, og vax frumvarpið nefnt: Farmgjald af aðfluttum vörum. Við þriðju umræðu var frumvarpið sam- þykkt í Neðri deild með 12 at- kvæðum gegn 4. 1 Efri deild var máli þessu vísað til stjóm- arinnar með rökstuddri dag- skrá. Þanniig fór um málið í það sinn, en það vaknaði upp aftur síðar á sama grundvelli. Þá bar ég fram á þessu þiingi frumvarp til Náanslaga, var það sett í 5 manna nefnd í Neðri deild, sem gerði á þvi nokkrar breyting- ar, var frumvarpið svo sam- þykkt við þriðju umræðu 1 þeirri deild með 19 atkv. og sent Elfri deiid. Sú deild setti málið i nefnd sem gerði einnig á því nokkrar breytingar og samþykkti það við 3. umræðu með 11 samhljóða atkvæðum. Loksins var málið aftur sent Neðri deilld, og var það þar samþýkkt með 21 atkvæði, sem lög frá Alþingi. Þá var Landsbankalögunum breytt, ákveðið að hafa frá næsta nýjári 2 bankastjóra í staðinn fyrir einn, og þáver- andi banikastjóra Tryggva Gunnarssyni ákveðin 4. þús. kr, eftirlaiun, er hann léti af embætti o.s.frv. Á þessu þingi voru lögin um stofnun vátryggingarfélags fyrir fiskiskip samþykkt, sem stjómin bar fram (Samábyrgð- in). Eins og skýrt er frá í kafl- anum „Þingið 1907“ var Kenn- araskólinn húsaður frá Flens- borgarskólanum, án þess að]; honum væri séð fyrir nægileg-| um styrk til að geta starfað áfram sem alþýðuskóli. Svo' stóð þá á, að skóli þessi hafði nýlega ráðizt i að byggja nýtt viðbótarskólahús, og tekið allt andvirði þess að láni, sem var um 10 þús. krónur. Og þetta varð hann að gera, vegna þess, að kennaraskóiinn hafði frá byrjun hans staðið i sambandi við Flensborgarskólann. Til þessa vildi stjómin (H.H.) ekki taka neitt tillit. En á þinginu 1909 hafði stjómin lagt til.að skólanum væri veitt- ur aðeins 3.500 kr. styrkur. Ég lagði nú alla mína krafta fram til að kippa þessu í lag, og tókst eftir miklar umræður, að fá styrkinn hækkaðan um helming, eða upp i 7000 kr. Að lokum vil ég. minnast á eitt frumvarp, er meirihluti samgöngumálanefndar flrafti á þessu þingi, og sem ég vaæ framsögumaður fyrir. Mál þetta hafði nálega sett þingið á ann- an endann, svo viðkvæmt var það í augum Sameinaða gufu- skipafélagsins danska, og þá um leið viðkvæmt mál hjá Heimastjórnarmönnum, sem ávallt voru sverð og skjöldur þess á Alþingi, og um leið sverð og skjöldur þess að við- halda leifunum af hinni al- ræmdu einokunarverzlun Dana." Mál þetta var: „Frum- varp til laga um heimild fyr- ir landsstjómirra til þess að kaiupa fyrir landssjóðs hönd Ihlutabréf í gufuskipafélaginu „Thore" og til að taka 500 þús- und króna lán til þess. Þórar- inn E. Tulinius stðrkaupmað- ur 1 Höfn harðl um mörg ár haldið uppi gufiuskipaferðum milh Islands og annarra landa, fyrst fyrir eigin reiknirvg og siðar sem framkvæmdast jóri fyrir litið hlutafélag sem nefnt var „Thore“. Hafði Tulinius bætt samgöngurnar við ísland stórum og skapað að mun betri flutningskjör, en verið höfðu hjá Sameinaða félaginú, á með- an það var einvalt, Bæði á þinginu 1905 og 1907, hafði „Thore“ boðið í póstsam- göngumar við Island, en árarvg urslaust. Hlutafé félagsins var alltof títið, aðeins 250 þús. kr., en þó gatf félagið arð. Tulinius vildi nú stækka fé- lagið, og gera það islenzkt ag tryggja Alþingi og ráðherra meirihluta í stjóminni. Til þess að lesendur mínir geti sem bezt dæmt um þetta deilumál, leytfi ég mér að taifca hér upp orðrétt frumvarpsgreinarmá! úr A-deild þingtíðindanna 1909, þingskjal 546, sem hijóð- ar svo: I. GB. Landsstjórninni veitist heim ild til að kaupa hlutabréf i gufuskipafélaginu „Thore“ fyr ir 500 þúsund krónur með þeim skilyrðum sem hér fara á eftir: a. að hliutafé félagsins verði 800.000 krónur; b. að hlutir landssjóðs verði 4% forréttindahlutir; c. að þessar breytingar ýerði gerðar á núverandi skipastól félagsins: 1. 1 stað skipanna „Komig Helge“ og „Pernie", komi nýtt skip eða nýlegt af likri stærð pg gerð eins og <kip félagsins „Sterling", og r^eð eigi minni hraða. Þetta skal vera framkvæmt áður en landssjóður tekur h'lrat í félaginu, 2. að keypt verði nýtt eða nýlegt skip, af líkri stærð, eins og skip félagsins „Sterling", og með jafn miklum hraða að minnsta kosti, 3. að keypt verði 2 ný eða nýleg strandferðaskip með hér um bil 150 smálesta farmrými, farrrými fyrir 10—15 farþega á 1. farrými, 20—25 farþega á 2. farrými og með 9 milna hraða að minwsita kosti, 4. að útbúin verði kælirúm í 2 skipum að mimmsta kosti, af framangreindum skipastól, sem ganga landa á milli, d. að landssjóður eigi rétt á, að leysa til sín, fyrir ákvæðis verð hvenær sem er hina al- mennu hluti í félaginu, e. að alþingi skipi stjórn fé- lagsins að hálfu — 3 menn — og ráðherra íslands sé auk þess sj'álíkjörinn formaður stjórnarinnar, f. að skip Thorefélagsins, sem nú eru, með þeirri breyt- ingu, sem ræðir um undir statf- lið C 1, verði afhent hinu nýja félagi fyirir það verð, er þau verða metin á. Matið skal framkvæma af 3 mönnum, dómkvöddum af landsyfirrétti Islamds, g. að þær breytingar verði á lögum Thorefélagsins, sem full tirúar alþingis og ráðherra ís- leunds telja nauðsynlegar til að tryggja rétt landssjóðs, sem forréttindahluthafa í fóiaginu. Fram. á bls. 12 2 LESBÓK MORGUNBLAÐSINS 17. október 1971

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.