Morgunblaðið - 05.02.2004, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 05.02.2004, Blaðsíða 16
  KK!SD DEQ K1 S QD *+12+ 3 )415+ 5126 3 517+ 21)+ 3 21*6 '156 3 '12+ 21)6 3 2186 *6516+ 3 *6)1++ '15+ 3 '166 7618+ 3 771++ 7'17+ 3 7616+ )+ / 9  )6   &   $ (  ->?@$ -A?B$->?C$ -A?B$DA?E$ I" BK1G K1 -A?A$ DA?F$ -@?G$ -E?B$ E(KD 3 81*' 3 8186 DA?F$ (BQBIZD DK1G %KD"KPEO BK1G K1 Össur hf. skilaði fyrr í vik-unni uppgjöri sínu fyrirsíðasta ár og er óhætt aðfullyrða að afkoman er umtalsvert lakari en fjárfestar gerðu sér vonir um ári áður. Von- brigði fjárfesta hafa meðal annars komið fram í því að ólíkt flestum öðrum félögum í Kauphöll Íslands lækkaði gengi hlutabréfa Össurar á síðasta ári. Lækkunin var tölu- verð, nær fimmtungur, og það þrátt fyrir að félagið sjálft hafi gert talsvert af því að kaupa bréf í sjálfu sér í október og nóvember á síðasta ári. Greiningardeildir spáðu því að meðaltali í janúar í fyrra að hagn- aður Össurar yrði um 900 millj- ónir króna, en raunin varð sú að hagnaðurinn varð aðeins 358 milljónir króna. Þetta skýrir lík- lega vonbrigðin og lækkun hluta- bréfanna, en það er líka umhugs- unarvert hvort spárnar voru ekki óþarflega bjartsýnar þegar haft er í huga að hagnaður ársins 2002 var 920 milljónir króna og stjórn- endur Össurar höfðu skýrt frá því að samkeppni væri að aukast í Bandaríkjunum. Þetta hefur kom- ið á daginn og bæði haft áhrif á vöxt og framlegð af vörusölu. Í síðasta mánuði spáðu grein- ingardeildirnar Össuri að meðal- tali tæplega 300 milljóna króna hagnaði fyrir síðasta ár, þannig að miðað við þessar endurskoðuðu spár má segja að fyrirtækið hafi verið yfir áætlunum. Í þessu sam- bandi verður þó að líta til þess að 22. desember í fyrra sendi félagið frá sér afkomuviðvörun um líkleg- an hagnað ársins og líklegt tap fjórða árshluta, en eins og gefur að skilja hafði markaðurinn þá þegar aðgang að uppgjöri fyrstu þriggja fjórðunganna. Tapið á síðasta fjórðungi ársins var heldur minna en áætlanir fyr- irtækisins 22. desember gerðu ráð fyrir og hagnaðurinn heldur meiri en áætlanirnar, þannig að sé borið saman við þær má halda því fram að afkoman sé umfram væntingar. Fjárfestar geta þó aðeins verið þessarar skoðunar hafi væntingar þeirra til fyrirtækisins verið orðn- ar mjög litlar. En nú vilja fjárfestar eðlilega horfa fram á veginn og þætti ekki verra að vita hver rekstrarárang- ur þessa árs verður. Þegar haft er í huga hve óþægilega árið í fyrra kom greiningardeildum – og raun- ar fleirum – á óvart, er ef til vill hæpið að leggja of mikið traust á spár eða álit þeirra sem fylgjast hvað best með markaðnum. Þetta breytir því þó ekki að fjárfestar geta fátt annað gert en að notast við bestu fáanlegu upplýsingar og álit. Spár greiningardeilda og álit þeirra eru því ágætur vegvísir, svo vísað sé til nafngiftar á nýju fréttabréfi greiningardeildar Landsbankans. Þegar farið er að rýna í álitin lenda fjárfestar hins vegar í vanda, því að þau eru misvísandi. Greiningardeild KB banka mælir með undirvogun bréfanna, grein- ingardeild Landsbankans ráð- leggur fjárfestum að halda bréf- unum og greiningardeild Íslandsbanka mælir með kaupum á bréfunum, enda er verðmat Ís- landsbanka um fjórðungi yfir nú- verandi gengi. Munurinn á verð- matinu liggur líklega í ólíkum skoðunum á vexti, EBITDA- framlegðarhlutfalli, þ.e. hlutfalli hagnaðar fyrir afskriftir og fjár- magnskostnað af rekstrartekjum, og ávöxtunarkröfu. Íslandsbanki gerir til að mynda ráð fyrir ágæt- um innri vexti á næstu misserum, vexti sem er umfram hagvöxt og einnig umfram vöxt keppinaut- anna. Töluverð óvissa og þar með áhætta ríkir nú um það hvernig Össuri tekst að vinna sig út úr vandanum sem hann lenti í á síð- asta ári. Að hluta til var um eins- skiptiskostnað að ræða þannig að félagið ætti að öðru óbreyttu að bæta afkomu sína á þessu ári. Þó er ljóst að erfitt mun reynast að ná markmiðum þess um 20% EBITDA-framlegðarhlutfall. Þetta hlutfall var 10% á síðasta ári og 14% ef einsskiptiskostnaður er tekinn út. Söluhorfur á Norður- Ameríkumarkaði eru að sögn fé- lagsins betri en þær hafa verið um langa hríð og það ætti að lyfta EBITDA-hlutfallinu. Óljóst er hins vegar hvenær eða hvort fé- laginu tekst að bæta svo framlegð af vörusölu að þetta markmið ná- ist. Óvissa um Össur Innherji skrifar Innherji@mbl.is HAGNAÐUR Sparisjóðs vélstjóra (Spv) á árinu 2003 nam 583 milljónum króna eftir skatta. Árið áður var hagnaðurinn 704 milljónir. Hafa ber í huga að á árinu 2002 var tekju- og eignaskattur reiknaður til tekna vegna lækkunar skattskuldbinding- ar, samtals 154 milljónir króna. Skattar á árinu 2003 námu hins vegar 156 milljónum. Vaxtatekjur Spv á árinu 2003 dróg- ust saman um tæp 12% frá fyrra ári en vaxtagjöld drógust saman um 2%. Hreinar vaxtatekjur sparisjóðsins voru 215 milljónum króna lægri í fyrra en árið áður. Vaxtamunur, þ.e. vaxtatekjur að frádregnum vaxta- gjöldum í hlutfalli af meðalstöðu heildarfjármagns, var 3,4% fyrir árið 2003 en var 4,8% árið áður. Framlag í afskriftarreikning út- lána var neikvætt um 43 milljónir króna í fyrra en var 224 milljónir árið 2002. Í tilkynningu frá Spv segir að ástæðan fyrir þessu sé sú að á árinu 2003 hafi niðurfærð útlán innheimst betur en áætlað var. Afskriftarreikn- ingur útlána nam 390 milljónum, sem er 2,6% af heildarútlánum og veittum ábyrgðum, en var 4,2% í árslok 2002. Útlán Spv námu 14.100 milljónum króna og höfðu aukist um 5,2% frá fyrra ári. Helstu útlánaformin eru sem fyrr verðtryggð lán og reikn- ingslán. Markaðsverðbréf og eignar- hlutir í félögum námu 3.483 milljón- um og höfðu aukist um 587 milljónir. Öll eign sparisjóðsins í skráðum verð- bréfum er færð á markaðsgengi. Innlán Sparisjóðsins ásamt lán- töku námu 17.610 milljónum saman- borið við 14.785 milljónir í lok ársins 2002. Innlán námu 14.023 milljónum og jukust um 24,7% á árinu 2003. Eigið fé Spv í árslok 2003 nam 4.220 milljónum króna og jókst um um 15,9%. Eiginfjárhlutfall sam- kvæmt CAD-reglum er 26,3% en var 25,2% um síðustu áramót. CAD-hlut- fall má ekki vera lægra en 8%. Ánægðir viðskiptavinir Hallgrímur Jónsson sparisjóðsstjóri segist vera mjög ánægður með af- komu sparisjóðsins á síðasta ári. Mið- að við það hvað vaxtamunurinn hafi lækkað mikið, auk þess sem útlána- eftirspurn mætti vera meiri, sé af- koman mjög góð. Um 25% aukning í innlánum á árinu sýni vel hvað við- skiptamönnum Spv hafi fjölgað mik- ið. „Ég held að fólki líði mjög vel að eiga viðskipti við okkur. Þetta er ekki mjög stór stofnun en hún leggur megináherslu á viðskipti við einstak- linga og minni fyrirtæki. Þjónustan er persónuleg og það skilar sér í góð- um rekstri, fjölgun ánægðra við- skiptamanna,“ segir Hallgrímur. Áætlanir Spv fyrir árið 2004 gera ráð fyrir áframhaldandi góðum ár- angri rekstrar. Hagnaður Spv 583 milljónir króna                        !" # $%! $" &  & '     #! %  &  ( )*+,  -  .    /0 /0 #"   % % % "%  #!" ! %  "/0 !/0 #%    !"!#     $    HAGNAÐUR af rekstri Fjár- festingarfélagsins Atorku hf. á árinu 2003 nam 404 milljónum króna en rekstrarárið á undan, 1. maí 2002–31.12. 2002, nam tap fé- lagsins 138 milljónum króna. Inn- leystur hagnaður tímabilsins nam 250 milljónum króna og óinnleystur hagnaður nam 154 milljónum króna árið 2003. Arðsemi eigin fjár var 16,4% á árinu. Reikningsári félagsins var breytt í byrjun árs 2003. Reikningsárið er 1. janúar til 31. desember en var áður 1. maí til 30. apríl. Af þessum sökum eru ekki til samanburðar- hæfir ársreikningar frá fyrri árum. Hluthafar í lok árs 2003 voru 5.446 talsins. Landsbankinn í Lúx- emborg var eini einstaki hluthafinn með eignarhlutdeild yfir 10% en eignarhlutur hans nam 16,2%. Eiginfjárhlutfall félagsins í lok árs 2003 var 78,1% samanborið við 91,1% í lok árs 2002. Í tilkynningu til Kauphallar Ís- lands kemur fram að áhrifafjárfest- ingar Atorku eru í dag í fjórum fé- lögum. Jarðborunum hf., Afli fjárfestingarfélagi hf., Lífi hf. og Sæplasti hf. Stjórn félagsins mun leggja til við aðalfund að hluthöfum verði greiddur arður að fjárhæð 227 milljónir króna eða sem nemur 10% af nafnverði hlutafjár. Arðgreiðslan er um 56% af hagnaði ársins og um 90% af innleystum hagnaði. Tillag- an er í takt við arðgreiðslustefnu félagsins sem miðar að því að greiða 50% af hagnaði félagsins í formi arðs yfir 5 ára tímabil og ár- lega yfir 80% af innleystum hagnaði Úr tapi í hagn- að hjá Atorku    % % !& '%( 1 2 3   ( 1     4  !#  $# &  & '    "! %" %%  '  5 67 '  &  (  -  5 ( $!! $ #/0 /%0 / $!#  # # % %   " /0 8/   !"!#      (&(   

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.