Tíminn - 27.04.1990, Blaðsíða 6

Tíminn - 27.04.1990, Blaðsíða 6
6 Tíminn Föstudagur 27. apríl 1990 Tíminn MÁLSVARI FRJÁLSLYNDIS, SAMVINNU OG FÉLAGSHYGGJU Utgefandi: Framsóknarflokkurinn og Framsóknarfélögin [ Reykjavlk Framkvæmdastjóri: Kristinn Finnbogason Ritstjórar: Indriði G. Þorsteinsson ábm. Ingvar Gíslason Aðstoðarritstjóri: Oddur Ólafsson Fréttastjórar: Birgir Guðmundsson Eggert Skúlason Auglýsingastjóri: Steingrlmur Gíslason Skrifstofur. Lyngháls 9,110 Reykjavlk. Síml: 686300. Auglýsingasími: 680001. Kvöldsímar: Áskrift og dreifing 686300, ritstjórn, fréttstjórar 686306, Iþróttir 686332, tæknideild 686387. Setning og umbrot Tæknideild Tlmans. Prentun: Blaðaprent h.f. Mánaðaráskríft kr. 1000,-, verð (lausasölu kr. 90,- og kr. 110,- um helgar. Grunnverð auglýsinga kr. 660,- pr. dálksentimetri Póstfax: 68-76-91 Arangur stjórnarstefnu Núverandi stjórnarsamstarf má rekja til þess dags þeg- ar Sjálfstæðisflokkurinn var settur til hliðar í stjórn landsins haustið 1988 eftir að forysta hans hafði horft á útflutningsatvinnuvegi þjóðarinnar lagða nálega í rúst án þess að hún hreyfði legg eða lið. Vafalaust verður þess lengi minnst í íslenskri stjórn- málasögu, hversu ógæfulega formanni Sjálfstæðis- flokksins tókst stjórnarforystan í 14 hrakfallamánuði frá hundadögum 1987 til haustslátrunar 1988. Hróður Sjálf- stæðisflokksforystunnar mun ekki vaxa mikið við það að rifjuð er upp sú staðreynd að hún hafði tvo þriðju hluta þingmanna við að styðjast og heíði getað náð árangri ef hún hefði kunnað að umgangast samstarfsmenn sína sem jafhingja og rækt við þá samráð í stað þess að setja æv- inlega ýtrustu sjómmálahugmyndir sjálfs sín á oddinn. Kannski var aldrei von á því að nýkapitalistamir í Sjálf- stæðisflokknum gerðu sér umhugað um samvinnuna við framsóknarmenn, en að Þorsteini Pálssyni tækist að fæla krata frá sér í heilu lagi er meiri glópska en nokkur mað- ur gat ætlað honum. Eins og viðskilnaður Þorsteins Pálssonar var, þegar hann hraktist frá völdum vegna hiks og úrræðaleysis í efhahagsmálum, verður þeim mun athyglisverðari sá ár- angur sem náðst hefur síðan stjórnarskiptin urðu haustið 1988. A einu og hálfu ári hefur því marki verið náð að endurreisa rekstur sjávarútvegsins og leggja grunn að áframhaldandi viðgangi þeirra. Pvíkisstjómum Stein- gríms Hermannssonar hefbr tekist að fá ábyrg þjóðfé- lagsöfl til samstarfs um endurreisnarstefhu sína eins og heildarlausn kjarasamninga í vetur er gleggst vitni um. Forystumenn Sjálfstæðisflokksins hugðust í fyrstu æsa fólk gegn heildarlausninni, en hurfu frá því vegna þrýst- ings frá áhrifamönnum í atvinnurekendastétt, sem vildu leggja sitt af mörkum til skynsamlegrar þróunar í kaup- gjalds- og verðlagsmálum. Horfur í íslenskum þjóðarbúskap em mjög batnandi. Þessa bata gætir fyrst og fremst í útflutningsframleiðsl- unni, enda öllum ljóst að ríkisvaldið hefur öðm fremur einbeitt kröftum sínum að því að koma rekstri fram- leiðslugreinanna á réttan kjöl. Efhahagsaðgerðir ríkis- valdsins hafa náð þeim árangri sem að var stefht. Vegna þeirra hefur atvinnurekstur bætt stöðu sína og getur af vaxandi þrótti fært sér í nyt batnandi markaðsskilyrði erlendis. Slík eru umskiptin frá því að allt var í kalda- koli eftir viðskilnað Sjálfstæðisflokksins fyrir einu og hálfu ári. Núverandi ríkisstjóm hefur ekki lofað launþegum gulli og grænum skógum með einhliða kauphækkunum, held- ur laðað forystu launþegahreyfingarinnar til samstarfs um að reisa atvinnulífið úr rústum, treysta atvinnuörygg- ið, kveða niður verðbólgudrauginn og gera krónuna að krónu, sem hægt er að borga með eins og alvörugjald- miðli. Launþegar, ekki síst húsbyggjendur og þeir sem em að stofha heimili, njóta mikilla beinna kjarabóta vegna vaxtalækkana, sem núverandi ríkisstjóm hefur beitt sér fyrir. Lánsfjárbyrði launþega hefur lést undir forystu ríkisstjómar Steingríms Hermannssonar. Okur- vaxtastefha Sjálfstæðisflokksins er ekki lengur við lýði. Þess í stað er haldið uppi vaxtastefnu sem tryggir eðli- lega ávöxtun sparifjár án þess að íþyngja lántakendum. Kjarni málsins er sá að emahagsstefha núverandi ríkis- stjómar hefur borið tilætlaðan árangur. GARRI Hótel Borg eða Alþingi? Eftir roiklar og dramatískur svipfíngar i viðskipfaheinii Reykjavíkur í gær taefur Davið Oddsson fehgið þann nýja fitfl, „HóteÞborgarstjórF, Þessi i itffil er fflkonfln yegna káupa Reykjavík- orborgari Hotei Borg, en úður liefiir hann keypt Broadway, kom- ið upp veitingahúsi í Viðey, og er að reisa veitingahús i Öskjuhlið, svO eitthvað sé nefnt. Hótel-borgarstjúrinn telur heilsu miðbæjarins i Keykjuvik stafa mikiI huel t u af Alþingi Ísleu riingu. Eini veitingastaðurinn Því þofti honutn ráðlegt að slengja flram 120 möljónuni kr. íii uó forða því að Aiþingi keypti hús- ið, en þó Garri hafi ekki tekið eftir því, þá er Ijóst að Gamli miöbær- inn stendur og íellur með þvi að úlram verði hótelrekstur á Borg- inni. Irekari útþensla Alþingis í miðbænum er, samkvaemt þessu, augijóslega tö þess eirts faliin að drepa i dróma alltmannlíf ogfæla félk frá miðbot-gínni, einkom yfir sumartimann þegar eina aðdrátt- arafl niiðbajarins fyrir Reykvik- inga er að geta farið inn á skugg- sælt llótel, enria mun livergi vera hægt að fá sér hressingu nema á Borginni. Garrí er farínn að halda að ulltul' hijóíi aö huf'u verið Sföð- ugur straumur fólks ion og út af Borginoi ú suuuum þar sem ekki sé í dnnur kaffthiís eða knæpor aö vcnria i <íamla miöbænum, þó svo að hann hafi aldrei orðið var við slíkt, Þá má Ijóst vera að mikil þörf er á hótelherbergjum í Keykjavik, ekki sist í Ijósi nýlegr- ar skýrslo um ferðamannaiðnað- Ínn þar seni frain keinur að fram- boð aí hótelherbergjom er svo oiikið að uýling þeirra lu'fur furið mjðg minnkandi hin síöari ár! I ótvurpsvlðtaii i gœr undirstrikað! Davíð Oddsson Hótel-borgarstjóri skoðun staia og sagði að þingið stæði ekki nema hálft árið og hann gæti ekki h ugsuð sér að hótelrckst- ur á Borginni iegðist af og húsið yrði sem riuuös mamis gröf himi helioing ársiiis « yfir sumarmán- uðiuii. Gurri sér raooar ékki hvao ætti að hafa vert&þYÍtufyrtrstöðu að unnt hafi verið að reka veit- ingasölu á fyrstu hæð Borgarinn- ár yiir sum-.ii mánuðina, en það er önnursaga. Alþingi til Þingvalla? Eflaust geta meun deilt unl hvað geti belst orðiö Gamla miðbæouoi til bjárgar. Garri getur þó ekki iosoað virt þaoo ugg, eftii' að Ijósr virðist að húsnu'ðisvanrii Alþingis verður ekid ieystur með Hótel Borg, að fram niooi koioa kröfur u m uð húsnæðisvandinn verði : leystur með þvi að llytja Alþiogi burt ur miðbænum, Kuuuur veit Garri að slikar radil- ir Inifu þegur koiuió upp meðal þiogiouiin:! og ef spuroingin á uð staoriu uio það hvort lu'ldor beri að reka þettu ákveðna hótel i Gamla miðbænutn eða hvort Al- þingi eigi að starfa þar, biandast Garra ekki hogor um að betra sé að hafu Alþingi í miðbx-uom. Ef- Jaust ouetti fá lúristu lil að fara í miðbæinn ef Alþingishúsinu væri breytt í safn ogstofnunin sjálf flutt í eittbvert úthverflð, í eitt af ná- giannabyggftalðguouio eða |afn- vei aiia Jeið til Þlngvalia eins og eitt sinn var talið vio hæfi. Gamli miðbærinn er þö ekki eingöngu oiiðpooktor Keykjuvikur lieldor lika oiiðpooktor hðfuðborgar allra fslendinga. Það væri því ákaflega misráðíð éf veitinga- reksfursdraumar Hótel-borgar- stjórans yrðu tíi þess að þrengja svo að Aijiingi ísleodioga að brott- for þess úr miðbænum værí rædd í alvöru. Hótel-borgarsf jðrino hafði raunar ekki fyrir því, frekar endranær þegar hann fcr að versla fyrir almaooafé, uð fá frain umræðu eða samþykktiriiýðræð- islega kjöruum vaMastofnunum áður en œtt var af stað í tHboðs- gerð. Eini botgurfuHtrúiun, sein strax kveðor sér hljóðs ogbendir á að þáð séu góð vinnubrögð að leggju niður fyrir sér hioa ýnisu hiiðar hlotanna áður en loilljón- um er eytt af alinaoou fé, er Sig- rún Magoósdóltir. í I ínmooni í gær varpar hún einmitt fram þeirri sporningu hver muni verða viðbrögð AJþingis við kuopuiu borgarínnar á Hðtei Borg, Búið er uð leigja uoriir hílastæði tíl alila- móta það svæði sem nýtt Alþiogis- hús átti að rísa á og borgarfulltrú- inn spyr hvort þetta getí ieitt til þess að þiogið verðí að flytja síarf- semi út ur miðborgiooi að meira eóu niinnu leyti. Hér er á ferðiooi sljiirninúliiinuður sem augljóslega sér fleirí eu einn H-ik fram í timann og án þess uð for<heiou kaup boi-g- arionar ú Borgiuni bendir lióo á sannfærandi bótt á að málið þarfnist frekari omræðu. Gar rí VITT OG BREITT Stjörnublikin dofna Málsmetandi aðilar, svo sem eins og Mogginn, hafa gengið hart fram i því að heimta að allaballar og aðr- ir sósialistar geri upp við fortíð sína. Allaballar fara undan i flæm- ingi og eru enda enn með störnublik í augum þegar horft er til baka á mikilmenni kommaríkjanna fyrir austan. Þar fyrir utan vita þeir ekki hverja þeir eiga að biðja afsökunar og eiginlega ekki heldur fyrir hvað. Ekki kemur til greina fyrir sósíal- ista að ganga kapítalistum á hönd eða fara að mæra frjálshyggjuna. Miðstýrt efhahasgskerfi og vísinda- legur sósíalismi er orðinn eins úr- eltur og lummulegur og díaletísk efhishyggja og öreigalýðurinn sem eitt sinn átti að sameina til fremdar sósíalismanum er varla til nema í þriðja heiminum og kommaríkjum sem komin eru að fótum fram. En sósíalisminn blívur og afturgöngur fortíðar breyta engu um það, að á einhverjar hégiljur verður maður að trúa þótt stjörnublikið sé farið að dofha. Nýsýn Málgagn þjóðftelsis og sósíalisma er rétt að byrja að taka við sér og búa til nýjan og betri sósíalisma og virðurkenna um leið að sá gamli hafi verið orðin ansi druslulegur og ekki brúkhæfur til neinna þeirra hluta sem hann gaf fyrirheit um. Afturbataleíðari var í málgagninu í gær, þar sem ritstjóri vitnar í fyrr- verandi ritstjóra og eru þeir að reyna að átta sig á hvað kom fyrir hugmyndafræðina og hvert sé orðið þeirra starf. Ný sýn opnast þeim endurskoðun- arsinnum sem hafa tekið frýjunar- orð Morgunblaðsins svo alvarlega að nú vilja þeir gera því allt til hæf- is og gera upp við fortíð sína. Nú segir Þjóðviljinn follum hálsi að inntak sósíalismans sé að fylgja eftir þeirri siðferðilegu kröfu að ali- ir menn séu fæddir jafhir og forrétt- indi andstæð manngildishugsjón- um. Þetta ætti að falla i góðan jarðveg hjá málgagni Hvíta hússins á ís- landi. Endurskoðunarsinnar alla- balla eru famir að finna grundvöll hugmyndafræði sinnar í Mannrétt- indayfirlýsingu Bandaríkjanna, í ákvæði sem tekið var upp í stjórnar- skrána og fransksir byltingarménn gerðu síðar að sínu. Hugmyndin um að allir menn séu fæddir jafhir er auðvitað miklu eldri en amerísku landsfeðurnir gerðu hana að af- dráttarlausu skilyrði og lögbundu hugmyndina. Kollvörp Þeir Marx og Engels fæddust ójafhir mörgum áratugum síðar og segir Þjóðviljinn þá höfuðsmiði sósíalískra kenninga í afbötunar- leiðara sínum og fer málið fyrst að vandast þegar endurskoðunin segir að kenning þeirra sé að sósíalism- inn sé ekki kerfi sem hægt er að koma á og að hann sé fyrst og fremst hreyfing sem kollvarpar ríkjandi ástandi. Samkvæmt þessari kenningu er það ágætur sósíalismi að kollvarpa hverri einustu kommúnistastjórn í leppríkjunum á nokkrum mánuðum og kjósa í þeirra stað flokka sem hafa kapítalískt markaðskerfi á stefnuskrám sínum. Það er heldur erfitt að skilja þá kröfu að allaböllum beri einhver skylda til að gera upp við fortíð sína eins og það er kallað. Flokkurinn og forverar hans voru aldrei annað en söfhuðir glámskyggnra manna, sem voru kolruglaðir í glórulausri hug- myndafræði. Þeir sáu það sem þeir vildu sjá, bæði gott og illt, gott fyr- ir austan og illt fyrir vestan og allt var svo einfalt og auðvelt úrlausnar. Þeir bjuggu sér til vini og óvini eft- ir hentugleikum og tömdu sér ofrnat og rógburð, allt eftir því hvað pass- aði í kramið hverju sinni. Þegar búið er að eyðileggja einn sandkassann er ekki annað að gera en finna sér annan að gamna sér í, og sýta hvergi þann sem rústaðist. Það er algjör óþarfi að vera að út- skýra og afsaká eitt eða neitt. Að minnsta kosti ekki með þeim hætti að fara að gera stjórnarskrá Banda- ríkja Norður-Ameríku að hugverk- um Marx og Engels. Jafhvel ekki þótt það kunni að falla i góðan jarð- veg hjá Mogga. OÓ

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.