Tíminn - 24.02.1996, Blaðsíða 10

Tíminn - 24.02.1996, Blaðsíða 10
10 Laugardagur 24. febrúar 1996 Vinnumálasambandiö hafnar verbbólgusamningum og skorar á ríkib ab hœtta ab líta á hópuppsagnir sem ígildi verkfalls: Sérréttindi eru algjör tímaskekkja Stjórn Vinnumálasambands- ins fagnar framkomnum drögum að breytíngum á lögum um réttindi og skyld- ur opinberra starfsmanna og væntír þess aö ríkisstjórn og Alþingi standi fast á því "aö ná fram áformubum breyt- ingum. Sambandib telur löngu tímabært ab afnema sérréttindi opinberra starfs- manna sem þeir hafa um- fram abra landsmenn og eins t.d. ævirábningu, biblauna- rétt, fyrirframgreibslu launa, orlofsrétt og fleira sem eru algjör tímaskekkja í nútíma- samfélagi. í ályktun stjórnarinnar frá því á fimmtudag kemur einnig fram að samskiptareglur á vinnumarkaði séu orðnar úr- eltar og standa í vegi fyrir því að eðlilegur árangur náist og jafnræðis sé gætt. VMS treystir því að áfram verði unnið að því að reyna að ná sátt á með- al heildarsamtaka á vinnu- markaði um nauðsynlegar breytingar á samskiptareglum. En þar sem tvísýnt þykir að sátt náist í tæka tíð á milli við- Strangari umhverfíslöggjöf ekki hindraÖ atvinnu- sköpun: Ort vaxandi um- hverfisiönaöur Umhverfisrábherrar OECD-ríkj- anna (Efnahags- og framfara- stofnunarinnar) sendu frá sér yf- Reykjavík, Akureyri og Eyjar: Andersen og Dissing Hinir góðkunnu dönsku lista- menn Benny Andersen og Povl Dissing sem þekktastir er hér- lendis fyrir vísnabálkinn Svantes Viser, eru væntanlegir til íslands í næsta mánuði. Þeir munu halda tónleika í Þjóðleikhúsinu þann 12. mars ásamt Jens Jefsen. Þann 13. mars spila þeir í Deiglunni á Akureyri og þann fjórtánda verða þeir í Vestmannaeyjum. Mibasala á tónleikana í Þjóð- leikhúsinu hefst 2. mars í miöa- sölu Þjóðleikhússins. ¦ irlýsingu ab loknum fundi í París í vikunni þar sem fram kemur að nýlegar athuganir OECD á sam- spili atvinnustigs og umhverfis- reglna bendi til þess að strangari umhverfislöggjöf hafi ekki hindrab atvinnusköpun heldur hugsanlega leitt til örlítið hærra atvinnustigs en ella hefði orðið. í því samhengi er bent á hinn ört vaxandi „umhverfisibnab", t.d. á svibi endurvinnslu og mengunar- yarna. Auk þess sýnir könnunin að lög og reglur á sviði umhverfismála hafi ekki haft sjáanleg áhrif á sam- keppnisstööu og millilandaversl- un. Jafnframt hefur ekki borið á því að fyrirtæki flytji sig til landa sem gera minni umhverfisverndarkröf- ur. Ráðherrarnir telja að umhverfis- vernd þurfi að vera forgangsmál á alþjóðavettvangi enda fjárfesting í framtíð mannkyns.Guðmundur Bjarnason, umhverfisráðherra, sótti fundinn fyrir íslands hönd. -LÓA komandi aðila í þessi máli, leggur stjórnin áherslu á að jafnhliða viðræðum haldi rík- isstjórnin áfram undirbúningi að lagafrumvarpi um þetta efni. Þá telur stjórn VMS að ekki verði unnt að verða við fram- komnum væntingum ein- stakra forystumanna launa- fólks um stórfelldar kaup- hækkanir við gerð næstu samninga, án þess að raska áunnu efnahagsjafnvægi. VMS telur það ekki koma launafólki til góða aö verð- bólgan fari á skrið á ný og því kemur það ekki til greina af þess hálfu að semja á þeim grundvelli. Þess í stað leggur VMS áherslu á að samtök atvinnu- lífsins taki upp viðræður á svipuðum grunni og sam- bandiö hefur áður lagt til um leiðir til kjarajöfnunar, bættra kjara í framtíðinni, sam- keppnisstöðu atvinnulífsins og aðlögum að breyttum sam- félagsháttum. Þá er áréttað mikilvægi þess að stjórnvöld standi við gefin fyrirheit um hallalaus fjárlög á næsta ári. Það næst hinsvegar ekki ef ríkið semur jafnharðan við opinbera starfsmenn um meiri launahækkanir en gert er á almenna markaðnum á sama tíma og ráðuneyti og stofnanir standa í stríði við að ná ni&ur kostnaði. VMS gerir einnig þá kröfu á hendur ríkinu að það láti af þeim vinnubrögbum að taka á samningamálum þegar heilu hóparnir hafa sagt upp störf- um og líta á það sem ígildi verkfalls. Sambandið bendir á að starfsmaður sem er að hætta er ekki samningsaðili um neitt, enda gerir venjuleg- ur atvinnurekandi strax ráð- stafanir til að ráða annan mann í starf sem sagt hefur verið upp. -grh Stórhugur í byggingafyrirtœkjum efmarka má fjölgun umsókna um skuldabréfaskipti til nýbygginga: Nær fjórfalt fleiri umsóknir Stórhugur virbist nú í bygg- ingarabilum ef marka má gíf- urlega fjölgun umsókna um skuldabréfaskipti vegna íbúbabygginga sem Húsbréfa- deild bárust núna í janúar, eba um 375% fjölgun m.v. sama mánub í fyrra og um 220% m.v. janúar árib þar ábur. Hátt í 60 byggingarabilar sóttu um skuldabréfaskipti í síbasta mánubi. Abeins einu sinni á síbasta ári fóru umsóknir rétt yfir 60 en níu máhubi á árinu voru þær aftur á móti abeins á milli 10 og 20 talsins og kring- um 260 á árinu öllu. Einstaklingar hafa líka sent inn töluvert fleiri umsóknir um skuldabréfaskipti nú heldur en fyrir ári. Umsóknir vegna ný- bygginga einstaklinga voru um 36% fleiri núna í janúar fyrir ári og umsóknir vegna kaupa not- aðra íbúða, sem er langalgeng- asti lánaflokkurinn, vom nú 18% fleiri. Umsóknir um greiðslumat í janúar voru samt aðeins um 180 sem er meira en helmings fækkum m.v. janúar í fyrra. Áhugi á húsbréfalánum til endurbóta virðist fara minnk- andi. Einungis 10 einstaklingar sóttu um skuldabréfaskipti vegna slíkra framkvæmda núna í janúar, sem er fækkun frá síbasta ári og enn meiri fækkun frá ár- inu á á undan. í fyrra urðu slíkar umsóknir flestar 25, í september en árið þar áður flestar 35 í ein- um mánuði. Þótt heildarfjöldi umsókna hafi stórlega aukist fækkaði af- greibslum Húsbréfadeildar á hinn bóginn í flestum lánaflokk- um. Fréttabréf stofnunarinnar rekur það m.a. til þess að verið var að skipta um húsbréfaflokk í mánubinum. Einkavæðing Pósts og síma á borðum þingmanna Frumvarp um einkavæbingu Póst- og símamálastofnunar- innar er nú komib á borb þingmanna. Frumvarpib er samib af nefnd sem sam- göngurábherra skipabi 12. ágúst 1991 til þess ab endur- skoba lög um starfsemi stofnunarinnar. í frumvarp- inu segir ab ríkisstjórninni sé heimilt ab stofna hlutafélag um rekstur Póst- og síma- málastofnunarinnar er nefn- ist Póstur og sími hf. í frumvarpinu er gert ráð fyr- ir að nafnverð stofnfjár verði 75% af bókfærðu eigin fé Póst- og símamálastofnunarinnar samkvæmt efnahagsreikningi 31. desember sl. en 25% eigin fjár verði fært í varasjóð. Gert er ráð fyrir að hlutafélagið Póstur og sími hf. taki til starfa eigi síðar en 1. október næst- komandi en samgönguráð- herra skipi nefnd til þess að annast nauðsynlegar aögerðir og hafa yfirumsjón með fram- kvæmd laganna að því leyti. Frumvarpið er lagt fram sem stjórnarfrumvarp og lagði þingflokkur Sjálfstæðisflokks- ins strax til að svo yrði en þingflokkur Eramsóknar tók sér ákveðinn umhugsunarfrest meðal annars til þess að kynna sér viðhorf starfsfólks stofnun- arinnar. Að því loknu sam- þykkti hann að gerast aðili að frumvarpinu án fyrirvara. í frumvarpinu kemur fram ab fastráðnir starfsmenn Póst- og símamálstofnunarinnar skuli eiga rétt á störfum hjá hinu nýja félagi og þeim bobn- ar sambærilegar stöður hjá því og þeir gegna nú og haldi öll- um þeim réttindum hjá hluta- félaginu er þeir hafa áunnið sér hjá stofnuninni. Biðlauna- réttur falli þó niður ef viðkom- andi starfsmabur kjósi fremur að hverfa frá störfum en að taka við sambærilegu starfi hjá Pósti og síma hf. Um lífeyiis- mál starfsmanna er gert ráb fyrir að fastrábnir starfsmenn stofnunarinnar, sem hafa áunniö sér rétt til lífeyris- greibslna, haldi þeim greiðsl- um gagnvart hlutafélaginu en eigi ekki rétt á greiðslum úr sjóðnum meðan þeir halda óskertum launum hjá félag- inu. í frumvarpinu er gert ráð fyr- ir að skilja þær starfsgreinar hlutafélagsins að sem annars vegar byggjast á samkeppni við önnur fyrirtæki og þær sem njóta einkaleyfis og takast skyldur á herbar samkvæmt því. Þannig verbur hlutafélag- inu óheimilt ab nota fjármagn sem skapast vegna starfsemi er grundvallast á rekstrarleyfum til þess ab lækka verb á tækjum og búnabi sem félagib selur á neytendamarkabi í samkeppni við önnur fyrirtæki. Gert er ráð fyrir að stjórn félagsins setji því gjaldskrá er byggist á almennum arbsemissjónar- miðum en einnig verði tekið tillit til tækninýjunga er geti haft áhrif á verðlagningu á þjónustu. Gjaldskrár verði háðar samþykki samgönguráð- herra að því sem varðar verð- lagninu á póst- og símaþjón- ustu innanlands er byggist á einkaleyfi er félagið kann að hafa á hverjum tíma. í athugasemdum með frum- varpinu segir að síðustu tvo áratugina hafi þróun fjar- skiptatækni verið afar ör svo jafna megi við byltingu. Á sama tíma hafi verið losað um ýmsar opinberar hömlur í fjar- skiptum og dregið úr veitingu einkaleyfa á meðan frjálsræði hafi aukist hröðum skrefum. Þessi þróun hafi leitt af sér aukna samkeppni milli stofn- ana og fyrirtækja er veiti fjar- skipta- og póstpjónustu. í at- hugasemdunum segir einnig að með þeirri uppbyggingu símakerfisins sem átt hafi sér stab hér á landi að undan- förnu sé ísland vel í stakk búið til að semja sig að þeirri stefnumótun sem þjóðir Evr- ópubandalagsins hafi markað og hafi nefnd sú er samdi frumvarpið meðal annars ver- ið komið á fót með hliðsjón af fyrirhugaðri aðild að Evrópska efnahagssvæðinu. Með þessu frumvarpi er ís- land þó í hópi þeirra þjóða er kosið hafa að fara sér hægar í þessum efnum því benda má á að í Bretlandi og Danmörku hefur hlutur hins opinbera í póst- og símamálastofnunum verið bobinn til sölu á opnum markaði en í öbrum löndum á borð við Noreg hafi verið látið nægja að breyta rekstrarformi viðkomandi stofnunar á sama hátt og hér er verið að leggja til. í athugasemdum nefndar- innar segir að hvort sem ríkið hafi haldið sínum hlut í tengslum við breytingar á rekstrarformi póst- og síma- málstofnana í Evrópu þá hafi markmibin meb breytingum fyrst og fremst verib undirbúa aukna samkeppni og hafi hlutafélagsformib nær undan- tekningalaust orðið fyrir val- inu í þeim efnum. -ÞI

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.