Morgunblaðið - 21.02.1961, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 21.02.1961, Blaðsíða 8
8 MORGVNBT 4 ÐIÐ Þriðjudagur 21. febrúar 1961 Aukum rœktun kartaflna og grœnmetis Ur erindi frú Rögnu Sigurðardóttur hús freyiu að Þórustöðum í Ölfusi Á SÍOASTA Búnaöarþingi, sem háð var í fyrravetur flutti frú Ragna Sigurðardóttir, húsfreyja að Þórustöðum í Ölfusi, sem er eins og kunnugt er dóttir Sig- urðar heitins búnaðarmálastjóra, erindi um garðyrkju. Gerði hún þar m. a. grein fyrir tillögum nefndar, sem starfað hafði á vcg um Kvenfélagasambands Islands og undirbúið aukna fræðslu í garðyrkju og húsmæðrafræðum fyrir starfandi húsmæður í land- inu. í nefnd þessari áttu sæti þær frú Ragna Sigurðardóttir, frk. Helga Sigurðardóttir skólastjóri og frú Sigríður Sigurjónsdóttir húsfreyja að Hurðarbaki í Borg- arfirði. Nefnd þessi lagði til að garð- yrkjuráðunautum yrði fjölgað úr einum í fjóra, þannig að einn ráðunautur yrði starfandi í hverj um landsfjórðungi. Frú Ragna Sigurðardóttir hvatti mjög til aukinnar kar- töfluræktar í fyrrgreindu erindi sínu. Hefur Mbl. fengið leyfi til birtingar þess. Komst hún þar m. a. að orði á þessa leið: „Við álítum að það komi ekki tiltil greina, að þeir garðyrkju- ráðunautar, sem eiga að starfa í sveitum séu búsettir í Reykja- vik. — Búnaðarfélagið þarf nú þegar að ráða garðyrkjuráðu- nauta, sem búa og starfa meðal fólksins, sem á að njóta leiðbein- inga þeirra. — Það er ekki nægi legt að fólk fái leiðbeiningar ein- göngu í útvarpi og bæklingum, heldur verður fólkið einnig að geta fengið ráðunautana heim til sín á þeim tima, sem störfin fara fram, og koma garðyrkjuráðu- nautarnir þannig til að starfa á sama hátt og ráðunautar búnað- arsambandanna. Við ræktum nú ekki nema helminginn af þeim kartöflum, sem við þurfum að nota þrátt fyrir það, að kartöflurækt hér á landi er nú um tvö hundruð ára gömul. Sennilega mætti rækta nægilegar kartöflur handa lands mönnum, án þess að auka það landrými, sem notað er, aðeins þyrfti betri ræktunaraðferðir, meiri áburð, notkun skjólbelta og aukna þekkingu á notkun réttra varnarlyfja gegn sjúkdóm- um er ræktun á rófum og kar- töflum mjög óviss. En auk þess að rækta rófur og kartöflur, þá þurfum við að rækta hvítkál, blómkál, lauk, gulrætur, steinselju og margt fleira. — En við ræktun hverrar tegundar er nauðsynlegt að þekkja viðeigandi varnarlyf gegn þeim sjúkdómum, sem sækja á plönturnar. — Ný var.narlyf koma stöðugt á markaðinn, og það er fyrst og fremst hlutverk garðyrkjaráðunautarins, aðkenna fólki rétta meðferð þeirra. —- Það þykir ekki mikill vandi nú á dög um að halda höfði sínu lúsalausu, en það er ekki meiri vandi að halda maðkinum frá rófum og káli, ef menn þekkja réttar að- ferðir til þess. Margir hafa byrjað á að rækta ýmsar tegundir grænmetis, en ræktunin hefur mistekizt vegna vankunnáttu, og þeir hafa misst Ragna Sigurðardóttir kjarkinn. — En ef fólk í sveitum og kaupstöðum á í framtíðinni að geta ræktað grænmeti með Vélbátur til sölu Vélbáturinn Harpa FH 9, 29 smálestir, ný stand- settur með Caterpillarvél er til sölu nú þegar. — Upplýsingar á Bæjarskrifstofunum í Hafnarfirði. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði Innflytjendur — íðnrekendur Leigjum út sali fyrir hvers konar iðn- og. vörusýn- ingar í vor og sumar. Breiðfirdingabuð Sími 17985 JARÐYTA Jarðýta í góðu ástandi óskast, Caterpillar D 7 eða D 6, með vökvaútbúnaði. — Mikil útborgun. Tilboð sendist afgr. Mbl., þár sem tilgreint er ásig- komulag og verð, fyrir 1. n. m., merkt „Jarðýta — 1644“. Verzlunaratvinna Ungur maður með Verzlunarskóla eða hliðstæða menntun óskast til afereiðslustarfa o. fl. PHARMACO H.F. TinkauPastofnun Apótekara. Sími 22970 SjónarmiÖ framleið enda komi fram JÓN Árnason, Kjartan J. Jóhannsson og Eggert G. Þorsteinsson fytja í efri deild frumvarp til laga um síldarútvegsnefnd, útflutning á síld, hagnýtingu markaða o. fl. Var frumvarp þeirra til 1. umræðu í deildinni sl. föstudag. Þörf nýrra laga. Jón Árnason fylgdi frumvarp inu úr hlaði f. h. flutningsmanna. Skýrði hann frá því í upphafi ræðu sinnar, að núgildandi lög um þessi efni væru frá árinu 1934 og hefðu staðið óbreytt síð an. Vegna þeirra breytinga, sem orðið hafa á þessu sviði sjávar- útflutningsframleiðslunnar á und anförnum árum, væri þess nú brýn þörf að setja ný lög um þessi efni. Þegar síldarút vegsnefnd var sett á stofn hefði það verið ætlun in, að hún lög- gilti síldarút- flytjendur, á- kvæði tölu þeirra og löggild ingartíma, e n ekki beinlínis það, að hún hefði sjálf á hendi einkasölu á saltsíldinni, þó að lögin geri einnig ráð fyrir þeim möguleika — og þróunin hefði orðið sú, að nefndin sjálf annaðist sölufram kvæmdina. Helztu breytingar í. 1. gr. frumvarpsins sé gert Sölumaður Eitt af þekktustu iðnfyrirtækjum landsins óskar eftir röskum og ábyggilegum sölumanni, nú þegar eða sem fyrst. Æskilegt að viðkomandi hafi bíl til afnota fyrir sjálfan sig. Upplýsingar um aldur, menntun og fyrri störf, sendist afer. Mbl. eigi síðar en 24. febrúar n.k. merkt: „Áreiðanlegur — 1490“. ráð fyrir, að nefndarmönnum fjölgi um tvo, úr fimm í sjö. Sé gert ráð fyrir því, að hin tvö félög síldarsaltenda, sem nú eru starfandi í landinu eignist hvort sinn fulltrúa í nefndinni. Með því skapist betri aðstaða til þess að koma á framfæri sjónarmið- um framleiðenda sjálfra, sem bezt ætti að tiryggja farsæla lausn þessara mála hverju sinni. Og gert er ráð fyrir, að L.Í.Ú. tilnefni þann fuiltrúa, sem nú er kosinn af síldarútvegsmönnum. 1 2. gr. er svo fellt niður á- kvæði um, að það sé á valdi síld arútvegsnefndar að úthluta skip um leyfum til að mega veiða síld til verkunar. Og í 3. gr. sé fellt niður ákvæði um að miða við þá síld, sem veidd er í ís- lenzkri landhelgi, þar sem slíkt ákvæði sé nú óþarft, enda oft meira af síldaraflanum veitt ut an landhelgi en innan. Þá sé fellt niður ákvæði, sem heimilar síldarútvegsnefnd að ákveða há markssöltun af hverju skipi. Eftir ræðu Jóns Árnasonar var frumvarpinu vísað til 2. umr. og sj á varútvegsnef ndar. BENEDíKT Gröndal og Jón Árnason flytja í sameinuðu þingi svohljóðandi tillögu til þingsályktunar um stein- steypingu gatna: — ★- — „Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að greiða fyrir því áf fremsta megni, að bæjar- og sveitarfélög geti keypt sement til gatnagerðar af Sementsverk- smiðju ríkisins með hagkvæmum kaup- o-g lánskjörum“. f • ~ ~ I greinargerð segja flutnmgs- menn. að varanleg gatnagerð í þéttbýli sé nú orðið eitt þeirra mála, sem almenningur leggi hvað mest áherzlu á að komið sé skjótt í betra horf. Lengi framan af hefi mest verið hugs að um malbikun gatna, en í seinni tíð hafi athygli manna góðum árangri, þá er stóraukin leiðbeiningastarfsemi nauðsyn- legt skilyrði. — Kvenfélögin víðs vegar um landið eru reiðu- búin til þess að styðja og styrkja þessa starfsemi eftir beztu getu. Við stöndum svo langt að baki nágrannaþjóðum okkar í þessum efnum, að það er ekki vansalaust, og við megum ekki vera jafn- sofandi í þessum málum og við höfum verið að undanförnu. Við ættum að geta framleitt 1 landinu nægilegt grænmeti handa okkur, og þegar þar við bætist framleiðsla gróðurhúsa: Gúrkur, tómatar, bananar og vín ber, þá ættum við ekki að þurfa að flytja inn annað grænmeti eða ávexti en epli og appelsínur á jólum og öðrum stórhátíðum. —. Nú mun árlega flutt inn í land- ið grænmeti fyrir fjórar milljón- ir króna, og líklega annað eins af ávöxtum. Þó að landið okkar sé kalt og vindbarið, þá má samt ná hér mjög góðum árangri með notk- un sólreita og skjólbelta. — Það er talið að á milli góðra skjól- belta sé hitinn tveimur stigum hærri en á bersvæði. — Þessi hitamunur gerir það að verkum, að innan skjólbeltanna má fá ár- vissa uppskeru af þeim nytjajurt- um, sem að öðrum kosti ná ekki sæmilegum þroska nema í sér- staklega góðum árum. Skjólbeltin stuðla mjög að því, að hægt er að gera áætlun um uppskerumagnið, sem líkindi eru til að verði fyrir hendi að haust- inu. — En auk þess að skjólbelt. in eru lyftistöng fyrir garðyrkj- una, þá eru þau jafnframt trjá- rækt, sem er til höfuðprýði á hverju sveitaheimili. — Með gróðursetningu skjólbelta er þannig hægt að sameina skóg- rækt og hagnýta garðyrkju, og er því ekki ólíklegt, að menn verði fúsari til þess að fórna þeim fé og fyrirhöfn, heldur en menn hafa verið við að koma upp trjá- lundum við heimili sín. í sambandi við starf garðyrkju ráðunauta, má nefna kirkjugarð ana í sveitum landsins. — Flestir kirkjugarðanna minna frekar á braggarústir en bústaði liðinna, og eru þeir þó margir á sögu- frægum stöðum. — Þessu verður að breyta til batnaðar á næstu árum, og þyrfti hér að koma sókn arnefndunum til aðstoðar, sú sérþekking sem garðyrkjuráðu- nautarnir ráða yfir. Af því, sem hér hefur verið sagt, er ijóst, að verkefnin fyrir garðyrkjuráðunautanna eru ó- þrjótandi. Þó að lagt sér til í frumvarpl þessu, að fjölga garðyrkjuráðu- nautum úr einum í fjóra, þá væri það aðeins spor í rétta átt. Takmarkið er: Starfandi garð- yrkjuráðunautur í hverri sýslu landsins, og við erum sannfærðar um að, að í samvinnu við kven- félögin og búnaðarfélögin geta störf þeirra borið blessunarríkan árangur fyrir land og þjóð. ; gatna beinzt að steinsteypu. Þessu valdl m. a. framleiðsla sements i landinu, hjá Sementsverksmiðju ríkisins á Akranesi, og miklum mun betri ending gatnanna. Benda flutningsmenn á, að á full trúafundi Sambands íslenzkra sveitarfélaga, sem haldinn var fyrir skömmu, hafi komið í ljós, að bæjarstjórnir telja gatnagerð næsta stórmál kaupstaðanna. Og í þessu sambandi sé einnig á það að líta, að afköst Sementsverk- smiðju ríkisins hafi reynzt meiri en til var stofnað í upphafi, og allar horfur á, að hún geti fram leitt meira en markaður verður fyrir innanlands ef sements- notkunin verður ekki aukin á ein hvern sérstakan hátt. Sé það því mikið hagsmunamál fyrir verk- smiðjuna, ef finna megi grund- völl fyrir steinsteypineu gatna í stórum stíl.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.