Morgunblaðið - 03.11.1961, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 03.11.1961, Blaðsíða 8
8 !UORCVI\BL4ÐtH Föstudagur 3. nóv. 1961 Lögtaksúrskurður Eftir kröfu oddvitans í Kjósarhreppi úrskurðast hér með lögtök fyrir ógreiddum útsvörum til sveitar- sjóðs Kjósarhrepps. sem féllu í gjalddaga 15. júlí og 15. október 1961. ' Lögtökin verða framkvæmd fyrir útsvörum þess- um auk dráttarvaxta og kostnaðar að átta dögum liðnum frá birtingu úrskurðar þessa, verða eigi gerð skil fyrir þann tima Sýslumaðurinn í Gullbringu- og Kjósarsýslu, 27. okt. 1961. Björn Sveinbjörnsson settur. Samkvæmt lögtaksúrskurði þessum og af knýjandi nauðsyn, verða lögtök gerð hjá þeim, sem ekki hafa greitt eða samið um greiðslu fyrir 15. nóv. nk. án frekari aðvarana. Grjóteyri, 30/10. 1961 Magnús Blöndal oddviti Kjósarhrepps. Leikfélag Reykjavíkur Háskólabíó. Barnaskemmtun til ágóða fyrir húshyggingasjóð L.R. verður haldin sunnudaginn 5. nóv. kl. 3. Skemmtiatriði: m. a. út myndabók Jónasar Hallgrímssonar. Karíus og Baktus. Hljómsveit Svavars Gests. Hliómsveit leikara. Aðgöngum. í Háskóiabíói og Iðnó frá kl. 2 á morgun. EASY-ON LÍNSTERKJAN sparar yður tíma og fyrirhöfn, er einföld í notkun. Nauðsynlegt sérhverju heimili. Reynið „Easy On“ og kostirnir koma í ljós. Umboðsmenn: Agnar Norðf jörð & Co. h.f. Komið skuli upp þurrkví er rúmi a.m.k. 18 þús. smálesta skip UTHLUTAÐ hefur verið á Al- þingi frumvarpi þess efnis, að greiða skuli af hverju nýju skipi, sem flutt sé til landsins eða smíð- að innanlands og er yfir 5 brúttó- smálestir, 2% af kostnaðarverði í hafnarbótasjóð. Helming þess f jár skal varið til hafnar- og lend- ingarbóta, og helmingi þess til að koma upp og starfrækja þurrkví í Reykjavík, er rúmi a. m. k. 18 þúsund smálesta skip. Flutnings- maður er Gísli Jónsson. I greinargerð frumvárpsins seg ir m. a., að þótt árleg framlög ríkissjóðs til hafnarframkvæmda séu orðin yfir 17 milljónir króna, nægi það engan vegin til að full- nægja pörfinni. Hafnarmálastjóri telur að á næstu fimm árum þurfi a. m. k. 85 milljónir króna árlega til að koma þessum málum í viðunandi horf. Ríkissjóður einn sé þess ekki megnugur að leggja allt það fé fram, og því sé eðli- iegasta, að hafnarsjóður verði efldur á þennan hátt. En yrði frumvarpið að lögum óbreytt, mætti ætla, að árlegar tekjur sjóðsins af nýjum skipum og bát- um yrðu 8—10 milljónir króna. Það, að lagt sé til, að helmingi teknanna sé varið til að koma upp þurrkví í Reykjavík, stafar af því, að þetta sameiginlega nauðsynjamál útvegs og iðnaðar hefur verið á döfinni síðan 1943, án þess að nokkuð hafi orðið úr framkvæmdum, og með því að stór hluti þess fjár, sem ætlazt er til að greitt verði til sjóðsins, kæmi fi'á reyvískum útgerðaraðil um, en hafnarsjóður Reykjavíkur nýtur hins vegar ekki lögum sam- kvæmt annarrar aðstoðar til hafn i arframkvæmda en til byggingar- þurrkvíar, þyki rétt og sjálfsagt, að helmingur þess fjár, sem hér um ræðir, gangi beint til þess að koma þeim nauðsynjamálum I framkvæmd. Efri deild samþykkir framlengingu laga I efri deild í gær var tekið til þriðju umræðu stjórnarfrumvarp um bráðabirgðabreytingu og framlengingu nokkurra laga. *. ir hér um að ræða að innheimta til- tekin gjöld í ríkissjóð á árinu 1962 með sömu viðaukum og ver ið hefur undanfarin ár. Enn frem ur gerir frumvarpið ráð fyrir, að ákvæðið um 8% viðbótarsölu- skatt á innfluttum vörum skiuli gilda til ársloka 1962. Enginn kvaddi sér hljóðs, og var frum varpið samþyfckt og sent neðri deild til frekari afgreiðslu. Bætur almannatrygginga alls staðar þær sömu í EFRI deild í gær var tekið til l. umræðu frumvarp um breyt- ingu á lögum um almannatrygg- ingar, flutningsmenn Alfreð Gíslason læknir og Björn Jóns- son. Eitt verðlagssvæðL Alfreð Gíslason (K), fyrri flutn ingsmaður frumvarpsins, sagði m. a. að í frumvarpinu væri gert ráð fyrir, að afnema þann mun, Byggingarsióður ríkisins lóni ollt nð 200 þúsund kr. ú hverjn íbúð tJTHLUTAÐ hefur verið á A1 þingi frumvarpi þess efnis, að lánsupphæð byggingarsjóðs ríkis ins nemi allt að % hlutum verð- mætis íbúðar samkvæmt mati trúnaðarmanna veðdeildar Lands bankans, þó ekki meira en 200 þúsund krónum á hverja íbúð. Flutningsmenn tillögnnnar eru nokkrir þingmenn Framsóknar- flokksins. Kostnaður stóraukist. í greinargerð segir, að sú stefna eigi almennu fylgi að fagna hérlendis- að sem flestir eignist eigin íbúðir. Hið opinbera hafi sýnt nokkra viðleitni til að stuðla að þeirri þróun, m.a. með setningu laga um húsnæðismála- stofnun, byggingarsjóð ríkisins o. fl. En samkvæmt þeim lögum sé gert ráð fyrir, að lána allt að 100 þúsund krónur á hverja íbúð, er fullnægi ákvæðum laganna. Síð- an þau lög voru sett. hafi bygg- ingarkostnaður stóraukist, og megi því ekki við svo búið standa. Þá benda flutningsmenn á nokkrar leiðir til fjáröflunar í þessu skyni, m.a. með árlegu til- lagi ríkissjóðs í byggingarsjóð- inn, hluti árlegrar sparifjáraukn ingar gangi hann og einnig veru legur hluti af mótvirðissjóði vegna 6 milljón dollara óaftur- kræfs framlags frá Bandaríkjun- um vegna tekjumissis, er leiddi af gengisfellingunni 1960. sem hingað til hefur verið gerður á örorku hvað bætur snerti, eft ir því hvort slys eða sjúkdómur hefði valdið henni. Hafi slya valdið örorkunni skal ellilífeyrir greiddur, svo framarlega serrj ________hún er 50% eða meiri, sé hún hins vegar af völd um sjúkdóms, eigi öryrkjar ekki lagalegan rétt á lífeyri, nema ör orka sé 75% eða meiri. Að vísu sé Tryggingarstofnuninni heimilt að verja vissri fjárhæð til styrkt ar þeim sjúklingum, sem misst hafa 50%—75% starfsorku sinn ar, en heimild sé ekki sama og skylda. Þá gerir frumvarpið ráð fyrir, að bætur almannatrygginga verði frá næstu áramótum greiddar með fullu álagi samkvæmt gild- andi vísitölu framfærslukostnað- ar. Enn fremur skuli landið vera eitt vefðlagssvæði hvað allar bæt ur almannatrygginga snerti, eins og þegar sé orðið með fjölskyldu bætur. Skipting í tvö verðlags- svæði með mismunandi háum bótum eigi engan rétt á sér, eins Og margoft hafi verið bent á í Alþingi, m.a. af þingmönnum Sjálfstæðis- og Alþýðuflokksins. Ekki tóku fleiri til máls, ög var samþykkt að vísa frumvarpinu til 2. umr. og heilbrigðis- og fé- langsmálanefndar. Tillaga til þingsályktun- ar um heyverkunarmál UTBYTT hefur verið á Alþingi þinigsályktunartillögu nokkurra þingmanna Framsóknarflokksins um, að ríkisstjórnin skipi nefnd, er gjöri tillögur um almennar ráðstafanir, er miði að því að gerá heyverkun bænda sem ör- uggasta og ódýrasta. Aukin súgþurrkun og votheysgerð Sérstaklega skuli nefndin at- huga, hvermg auka megi súg- SELFOSS - ARNESSYSLA Varðberg félag ungra áhugamanna um vestræna samvinnu efnir til almenns fundar í Selfossbíói, sunnudaginn 5. nóvember 1961 ki 20,30. «, * Fundarefni: kslíincl oc| vestræn samvíiina Frummælendur: Guðmundur H. Garðarsson, viðskiptafræðingur Pétur Pétursson, forstjóri Tómas Árnason, lögfræðingur. Að loknum ræðum frummælenda verða frjálsar umræður. Ennfremur verður sýnd kvikmynd. Stjórn Varðbergs. þurrkun og votheysgerð, t. d. með því að auka ríkisframlag og veita lán í þessu skyni. Ennfrem- ur láti nefndin uppi, að fengnum sérfræðilegum upplýsingum, álit sitt á möguleikum til að koma í veg fyrir tjón á sauðfé vegna votheysgjafar. . Lán eða framlög nauðsynleg I greinargerð segir m. a. að áður fyrr hefði mátt gera ráð fyrir búsveltu og bjargarskorti fyrir bændur, hafi verið grasleys- isár eða óþurrkatíð um sláttinn. Nú megi hins vegar með aukinni tækni, tilbúnum áburði og súg- þurrkun og votheysgerð koma í veg fyrir það. Bændur kostl kapps um að nota tilbúna áburð- inn þannig, að það gefi fulla upp- skeru. En hins vegar séu margir, sem ekki hafi getað tryggt sér góða og árvissa heyverkun. Véla- kaup, súgþurrkunarblásarar og mótorar til að knýja þá og færi- bönd eða blásarar til að koma grasi í votheysgeymslur séu svo kostnaðarsöm, að allur þorri bænda geti ekki ráðizt í slíkar íramkvæmdir, þegar hvergi er lán að fá eða stuðning með fjár- magni til slíkra hluta. Þá segir, að til þess að bændur auki votheysgerð þurfi meiri vél- tækni og bættar aðferðir við vot- heysverkun, annaðhvort með efnaíblöndun í votheyið eða á annan hátt, sem reynsla eða til- raunir kunni að uppgötva, svo að ekki þurfi að óttast óhollustu af þess völdum fyrir búféð. Tillaga til þíngsályktunar um lýsisherzluverksmiðju UTHLUTAÐ hefur verið á Al- þingi tillögu til þingsályktunar um, að ríkisstjórnin láti fara fram rannsókn á, hvort tímabært sé að reisa verksmiðju til herzlu síldarlýsis. Flutningsmenn tillög- unnar eru nokkrir þingmenn Framsóknarflokksins. Lýsisherzla er erfiðleikum bundin I greinargerð segir m. a., að í lögum frá 1942 um að reisa nýj- ar síldarverksmiðjur segir, að rík ið láti reisa verksmiðju til herzlu síldarlýsis, þegar rannsóknir sýni, að það sé tímabært. Þegar þau lög hafi verið sett, hafi ekki ver- ið talið tímabært að reisa verk- smiðjuna vegna styrjaldarinnar og sérstaks ástands í markaðs- málum. Síðan hafi komið síldar- leysistímabil og varað í hálfan annan áratug, en með aukinni síldveiði s.l. sumar gefist tilefni til að taka lýsisherzlumálin fyrir að nýju. Þess sé þó að gæta, að lýsisherzla sé talsverðum erfið- leikum bundin frá tæknilegu sjónarmiði. Erfitt sé að fá ná- kvæmar upplýsingar frá öðrum löndum um þær aðferðir, sem bezt henti. Kunni því að reynast nauðsynlegt að gera sérstakar til raunir hér á landi, áður en ráð- izt sé í lýsisherzlu í stórum stíh N

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.