Morgunblaðið - 12.11.1961, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 12.11.1961, Blaðsíða 13
Sunnudag'ur 12. nóv. 1961 MORGVNBLAÐ1Ð 13 Umbrotin í Öskju Við fregnirnar af eldsumbrot- unur í Öskju hafa menn leitt Ihugann að hörmungum þeim, sem íslenzka þjóðin leið fyrr á öldum vegna náttúruhamfara. Þá gátu orð eins og „eldur í Öskju“ Iboðað það, að heil byggðarlög leggðust í auðn og jafnvel að Iharðseri yrði um land allt. Enn í dag eiga menn að forð- ast að hafa í flimtingum ógnar- maátt eldstöðva og hörmungar á borð við Móðuharðindi. Öskju- gosið minnir okkur á nálægðina við þann kyngikraft, sem enginn mannlegur máttur fær við ráðið, J>rátt fyrir allar framfarir og tækni, þótt svo giftusamlega hafi nú til tekizt að ekki virðist ætla að verða tjón af gosinu. r Oonir af mannavöldum En það eru aðrar ógnir, af mannavöldum, sem íslenzká þjóð in stendur frammi fyrir eins og allar þjóðir aðrar, hætturnar af laga, en um langt skeið hefur sú venja tíðkast hér að fram úr vandasömum málum hefur verið ráðið með setningu bráðabirgða- laga, og er fjöldi dærna um það frá tímuim altoa ríkisstjóma að bráðabirgðalög hafi verið sett, þótt deila hafi mátt um, hve brýn nauðsynin væri. Forsætisráðherra grt um það i ræðu sinni, að engin ríkisstjórn hefði sett eins mörg bráðabirgða lög eins og fyrsta stjórn, sem Eysteinn Jónsson átti sæti í, en hann hefur samt gengið einna lengst í að gagnrýna bráðabirgða lög núverandi stjórnar. A einu ári, 1936, hefði stjórn, sem Ey- steinn Jónsson átti sæti í, sett hvorki meira né mdnna en 13 bráðabirgðalög. Vinstri stjórnin var líka ófeimin við setningu bráðabiirgðalaga og þar með að þinda kaup með slíkri löggjöf. Viðreisnarstjómin hefur síð- ur en svo gengið lengra en aðrar ríkisstjórnir i setningu bráða- birgðalaga og eru árásir stjórnar. andstæðinga því haldlausar. Ekki gegn vilja þingsins REYKJAVÍKURBREF —.—-—--—- —-—-——. Laugard. II. nóv. helsprengjum og geislaryki heimskommúnismans. Auðvitað trúum við því, að þeim hættum verði bægt frá, einnig hér. En sjálfsagt er að gera allar þær öryggisráðstaf- anir, sem í mannlegu valdi eru, eins og boðað hefur verið af ríkis stjórn og bæjaryfirvöldum. Nálægðin við hætturnar á að orka því, að ást okkar á landinu, sögu og menningu þjóðarinnar eflist. Hún á að verða til þess að sérhver íslendingur geri sér grein fyrir skyldum sínum við ættjörðina, ekki með þjóðernis- hroka heldur með virðingu fyrir öðrum þjóðum. Við eigum að efla íslenzka menningu, samhliða því að við töfcum í ríkara mæli þátt í alþjóðlegum samskiptum, en umfram allt hljótum við að vísa á bug áhrifum þeirra afla, sem ofurselja vilja þjóðirnar einhverri mestu ógnarstjórn allra alda. Mikil gróska er nú á flestum sviöum menningar- og listmála, nýjar bókmenntir eru daglegt umræðuefni manna, myndlistar- sýningum, að vísu misjöfnum að gæðum, en mörgum ágætum fjölgar ár frá ári, hljómleikar eru sóttir af þúsundum manna, ungum og gömlum, og leiklist- inni fleygir fram. Afmæli háskólans er haldið á mesta blómatíma almenns mennta og listþroska. Við þá há- tíð varð Island stærra og fegurra en áður, og ávextir hennar munu verða stóraukin æðri menntun í náinni framtíð. Því verður að visu ekki neitað, »ð skiptar skoðanir voru um það, hvort háskólinn ætti að hagnýta fé sitt til byggingar hins stóra Háskólabíós, meðan mikill skort- ur er á stórauknum vísindarann- sóknum og fultkomnari aðstöðu til æðstu séi menntunar. En úr l>ví að bygging þess var ráðin, ber að fagna því að háskólinn ekuli hafa gert hús sitt þannig úr garði, að þar er nú fullkomin hljómleikahöll, sem enn mun auka hljómlistarþroska þjóðar- innar. Nýtt leikhús Hljómleikahöllin er risin og þá taka við ný verkefni á lista- eviðinu. Auðvitað eru viðfangs- efnin mörg og áhugi manna fyrir þeim misjafn, en óumdeilanlegt er þó að eitt er það félag, sem lengst og' bezt hefur miðlað höf- uðborgarbúum og raunar lands- mönnum öllum bæði list og skemmtím, Leikfélag Reykjavík- ur. Árlega er gífurlegu fé varið til Þjóðleikhússins og má vera að ekki sé unnt að komast hjá nein- um af þeim útgjöldum. En á sama tíma verour Leikfélagið að standa á eigin fótum og jafnvel greiða skatta til Þjóðleikhússins. Er aðbúnaður þess allur þð á þann veg, sem alkunna er,' að furðu gegnir að félagið skuli ekki þegar hafa lagt árar í bát. Þvert á móti hafa félagsmenn og ýmsir velunnarar þess strengt þess heit að hopa hvergi, heldur byggja nýtt leikhús. Reykjavíkurbær hefur gefið fyrirheit um lóð fyrir leikhús og vonandi verður unnt að á- kveða staðsetningu hins nýja leikhúss bráðlega, svo að óhik- að sé hægt að haida áfram undir- búningi byggingarinnar. Eðlilegt er að menn spyrji, óumdeilanlega hefði hft. Engin deila væri um það, að ríkisstjórn hvernig afla eigi fjár til hinnar nýju byggingar. Morgunblaðið telur að þar eigi ek-ki til að koma beinir ríkis- eða bæjarstyrkir. Það væri ekki í samræmi við störf leikfélagsins fyrr og síðar að ætla að varpa byrðunum á aðra. Hinsvegar á að gera áhuga- mönnum kleift að fara eigin fjár- öflunarleiðir. Þegar hafa tvö bíó verið byggð í Reykjavík fyrir happdrættisfé, annað að vísu útbúið sem full- komin hl.jómlistarhöll, sem mjög er til menningarauka. eÞssi kvik- myndahús eru siðan rekin skatt- frjáls í samkeppni við einkarekst ur, sem allt kostar sjálfur og greiðir geysiupphæðir í skatta. Kið nýja leikhús mundi hins vegar keppa við ríkisfyrirtæki, sem styrkt er stórlega, eins og áður var að vikið. Fer varla á milli mála að meiri ástæða hefði verið til að byggja leikhúsið en bíó Dvalarheimilis- ins og ættu þess vegna ekki að þurfa að verða deilur um það, að leikfélaginu yrðu sköpuð sam bærileg aðstaða. Listmunauppboð En úr því að verið er að tala um listmálefni, er ekki úr vegi að víkja að öðru framtaki, sem óháð er ríkis- eða bæjarfyrir- greiðslu, þar sem eru listmuna- uppboð Sigurðar Benediktssonar. Listmunauppboðin hafa orðið til að glæða áhuga almennings á listum, og margt, sem vanhirt hefur verið eða gleymt í fórum fólks, hefur tekizt að hefja til verðugrar vegsemdar og fjár. Yfirleitt eru alltaf einhverjir óvenjulegir munir á uppboðum Sigurðar og þess vegna vekja þau alltaf athygli. Þar að auki eru listmunaupp- boðin beint og óbeint til styrktar li.-+amönnum. Myndlistarmenn geta kcm;ð verkum sínum á framfæri þar og fleiri og fleiri fá ‘áhuga yrir listaverkakaupum, sem aftur leiðir til beinna kaupa frú listamönnunum sjálfum. Fjármagn til vísmdastarfsemi Háskólann skortir mjög fé til aukinnar vísindastarfsemi og raunar eru rannsóknir á öllum sviðum alltof skammt á veg komnar hér á landi. Að þessu málefni vék Steingrímur Her- mannsson í ræðu -á Stúdenta- félagsfundi. Hann benti á, að stöðugt meira fjármagn væri lagt til rannsókna erlendis. í Bandaríkjunum verja menn 2% af þjóðarframleiðslu sinni til rannsókna og tilrauna, Norðmenn 0,8, en við íslendingar aðeins 0,3%. En auk þessa eru þjóðartekjur Bandaríkjamanna tvöfalt meiri á hvern íbúa en okkar íslendinga. Hjá því verður ekki lengur komizt að hætta að líta á fé sem varið er til rannsóknarstarfsemi sem erfiðan útgjaldalið. Þar er um að ræða beina og arðvænlega fjárfestingu. Fjármagn það, sem varið er til skynsamlegrar rann- sóknarstarfsemi, kemur marg- falt til baka á örskömmum tíma. Erlent f járma«n Á stúdentafundinum var ann- ars fyrst og fremst rætt u: . er- lent fjármagn. Er nú svc komið að allur þorri manna óskar eftir að sú sjálfsagða leið verði farin að fá útlent áhættufé til lands- ins. Gegn því standa nú orðið fáir aðrir en kommúnistar, að sjálfsögðu, og nokkrir afturhalds samir nöldurseggir. Öllum, sem eitthvað kynna sér þetta mál, kemur saman um, að af eigin rammleik getum við ís- lendingar ekki hraðað tækniþró- un hérlendis á borð við nágranna þjóðirnar. Við erum þegar teknir að heltast úr lestinni og við svo búið má undir engum kringum- Gróska í meimmgarmáluin Hvernig á að afla fjár? stæðum standa. Að sjálfsögðu gætum við sömu varúðar og aðrar hinar smærri þjóðir. eins og t. d. Norðmenn, enda eru ótal leiðir til að tryggja að ekki komi til neinnar mis- beitingar af hálfu þeirra erlendu aðila, sem hér yrði heimilaður atvinnurekstur. Enginn efi er á því, að þessi áratugur verður hið mesta fram- faraskeið í allri sögu landsins, ef réttilega er á þessum málum haldið. Verkefnin eru ótæmandi. Nú vantar aðeins að snúa sér að þeim af fullri alvöru og ryðja úr vegi úreltum fordómum. Umræður um bráðabirgðalög A Al'þingi hafa að undanförmu orðið nokkrar uraræður um setningu bráðabirgðalaga og hafa þar nokkrir spekingar stjórnar- andstöðunnar látið ljós sitt skína. Inntak máls þeirra hefur verið iþað að ólöglegt hafi verið að setja bráðaibirgðalögin uim að fela Seðlabankanuim gengisskráningu. Ætti þetta að byggjast á því að ríkisstjómin tæki með bráða- birgðalögurnuim af Al'þingi það vald, sem það hefði haft til geng- iisiskráningar. I þingræðu rakti Bjarni Benediktsson forsætisráð- herra í sundur rökleysur stjóm- arandstæðinga. Hann skýrði það, að ríkisstjórnin svifti Alþingi engu valdi með þessu, þar sem efni bráðabirgðalaganna vseri það að ríkisstjómin fæli öðrum aði'la að fara með vald, sem hún óumdeilanlega hefði haft. Engin deila væri um það, að ríkisstjórn- in hefði með atbeina forseta heimild til að gefa út bráða- birgðalög milli þinga, ef hún metur að brýna nauðsyn beri til þess, þar á meðal til að kveða á um nýja gengisskráningu. Rí'kisstj órnin hefði fengið Seðla bankanum það vald, sem hún sjálf hefði haft eins og á stóð. En auðvitað hefði svo Alþimgi í hendi sér að fella þetta frum- varp eða breyta því, ef það væri andvígt þessari skipan, alveg eins og það hefði, hvenær sem er vald til að kveða sjálft á um nýja gengisskráningu eða annað fyrirkomulag hennar en nú hefur verið ákveðið. Ekkert vald tekið af Alþingi Allar fuMyrðingar stjómarand- stæðinga uim það, að vald hafi verið tekið af Alþingi, eru því út í bláinn. Þegar Alþinigi ekki situr hefur ríkisstjórnin með at- beina forseta sama löggjafarvald og Alþingi sjálft. Það er einungis, ef stjórnarskráin felur Alþingi sér stakt vald, sem ekki má taka það af því með setningu bráða- birgðalaga. Að öðru leyti er bréðabirgðalöggj afinn óbundinn. Auðvitað má rökræða um það, hve langt bráðabirgðalöggjafinn, ríkisstjórn og forseti, eigi að ganga í setningu bráðabirgða- Þá er því haldið fram, að ekki hefði átt að setja þetta ákvæði um gengisskráninguna, vegna þess að Al’þingi hefði áður sýnt að það væri andvígt því að Seðla banikanium væri fengið þetba vald. Þá fullyrðing’u hrakti for- sætiisráðherra líka. Hann benti á, að ríkisstjórnir tryggðu sér venju samkvæmt þinigfylgi með samn- ingum sitjórnmálaflokka og væri ekkert við það að atbuga. Og 1950 hefði samstjóm Sjálfstæðis- nmanna og Fraimsóknarmanina tryggt sér þinglegan meiriihluta 1 fyrir því ákvæði, að gengisskrán- ing skyldi fengin í hendur Lands- bankanum og ríkisstjórn, og þar að auki að gengið skyldi tekið til nýrrar athugunar í hvert skipti sem kauphækkamir yrðu. Fyrir þessu var sem sagt fylgi 1950, þó að frá því yrði síðar horf ið, vegna viðræðna. sem fram fóru við stjórn Alþýðusambands Islands. Og þáveramdi forsætis- ráðhema, Steingrírrur Steingríms son, ‘komst svo að orði: að þess- ar ráðstafanir væru gerðar í trausti þess að sýnd verði meiri viðleitni til að grípa ekki til róttækra ráðstafama fyrr en séð yrði, hvernig ráðstafanir ríkis- stjórnarinnar tækjust. Akvörðunin var þannig bein- línis gerð í trausti þess, að Al- þýðusambandið tæki upp ábyrga kaupgjaldspólitík, en forsendiurn ar fyrir því að falla frá ákvörð- un um að fela Landsbankanuim gengiskráninguna 1950 eru auð- vitað brostnar, eins og hvert mannsbarn veit, því að verka- lýðsfélögin hafa síður en svo sýnit meiri ábyrgðartilfinningu en áð- ur. Allar fullyrðingar stjórnarand- stöðunnar, sem hún endurtekur nú dag eftir dag, eru því rök- leysur og hrein firra, sem rnenn þessir trúa ekki sjálfir, en halda sig geta talið öðrum trú um, þótt furðulegt megi það heita. Heispreixgja

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.