Morgunblaðið - 25.04.1964, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 25.04.1964, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLADIÐ Teikningar Snorra Sveins Friðriksonnar SNORRI Sveinn Friðriksson er ungur listamaður, sem nú hefur efnt til sinnar fyrstu sýningar í Bogasalnum. Hann sýnir ein- göngu teikningar, gerðar með penna og kolum, ásarnt einni litographíu. Þotta eru um þrjátíu myndir samtals. Þessi sýning kom mér nokkuð á óvart. Satt að segja bjóst ég ekki við að sjá svo aðlaðandi teikningar eins og raun bar vitni. Maður er orðiran dálítið svektur á sumu því, sem kallað er mynd list í blöðum hérlendis, óg það er á stundum nokkur ráðgáta, hvað er á ferðinni þegar maður sér það fúsk, som margir gerfi- listamenn bera á borð fyrir al- menning. I>að er því sannarlega gleðilegt að sjá ungan mann, sem vekur athygli manns og gef ur okkur fyrirheit um, að unnið aé af einurð og hógværð að skapa hughrif með línum og formum í svörtu og hvítu. Þetta gerir Snorri Sveinn Friðriksson, og hann sýnir tvímælalaust góða hæfileika og vissan skilning á við fangsefnum sínum. Hitt er svo önnur saga, að hann skortir enn sem komið er ýmislegt, sem gerir teikningar hans að stórbrotinni list. En efniviðurinin er hér fyrir hendi, og það verður skemmti- legt að sjá, hvað þessum unga listamanni verður úr því vega- nesti, er hann þegar hefur. Það er ógerningur að spá með nokkru um framtíð listamanns. Samt langar mig til að láta þau orð falla, að maður, sem stundar list grein sína á jafn innilegan hátt og Snorri Sveinn, ætti að geta náð þroska og árangri á kom- andi árum. Persónuiega verka kolmyndir Snorra Sveins miklu sterkar á undirritaðan en penna Ein af kolmyndum listamannsins teikningar hans. Það er eins og honum takist ekki að ná eins viðkvæmri spennu í pennastrikið þar og þegar hann teflir saman svörtum mössum og Ijósum flöt- um. Þar sést einnig bezt, hve næma tilfinningu þessi ungi lista maður hefur fyrir ljósi og skugga, og hver takmörk hann getur sett sér við myndgerð. Þetta er ég hef nú nefnt, eru fágætir eiginleikar, sem geta orð ið undirstaða að góðu framhaldi þess er Snorri Sveinn sýnir nú. Eg fagna því, að þessar teikning- ar hafa komið fram fyrir sjónir almennings, og væri vel, ef mót- tökur yrðu að sama skapi. Við Islendingar höfum sannarlega ekki efni á því að láta tómlæ'ti Stjórnarfrumvarp um útsvarslækkun — ferðamálaf rumvarp ríkisstjórnarinna afgreitt frá Alþingi FUNDIR voru í gær í sameinuðu Alþingi og i báðum deildum. f sameinuðu þingi voru atkvæða- greiðslur um visun mála til nefnda. í efri deild var rætt um frumvarp ríkisstjórnarinnar um tekjustofna sveitarfélaga og því siðan vísað til 2. umræðu og nefndar. Frumvarpi um sölu jarð arinnar Áss í Hafnarfirði var am- ræðulaust vísað til 2. umræðu og nefndar, en mál það" er komid frá neðri deild. 1 neðri deild var atkvæða- greiðsla um vísun seðlabanka- frumvarpsins til 3. umræðu. Það var samþykkt með 18 atkv. gegn 16 atkv. stjórnarandstöff- unnar. Frumvörpunum um dragnóta- veiðar í fiskveiðilandhelgi, bú- fjárhald í Reykjavík og varðskip og skipverja á þeim var öllum vísað til 2. umræðu og nefnda. Þá var frumvarp rikisstjórnar- Innar um ferðamál afgreitt sem lög frá Alþingi. Gísli Guðmundsson mælti fyr- Ir frumvarpi sínu og nokkurra Framsóknarmanna um hafnar- gerðir. Frumvarpið gerir ráð fyr- ir auknum ríkisstyrk til hafnar- sjóða og færði Gísli fram rök flutningsmanna fyrir þesseum aukna styrk, en hann kvað fjár- hag hafnarsjóða mjóg þröngan. TEKJUSXOFNAR SVEITARFÉLAGA í efri deild lagði Magnús Jóns- «on fram frumvarp ríkisstjórnar- innar um breytingar á lögum um tekjustofna sveitarfélaga. Fjármálaráð- herra var fjar- verandi vegna veikinda og flutti þingmað- urinn tilmæli hans um að frumvarpið yrði afgreitt til nefnd ar, enda myndi hann gefa nefnd- inni allar upplýsingar og deild- inni við 2. umræðu málsins. — Frumvarp þetta er flutt jafn- framt frumvarpinu um breytingu á lögunum um tekju- og eignar- skatt. í greinargerð frumvarpsins seg ir m.a.: Breytingar þær frá núgildandi lögum, sem felast í frumvarpi þessu, ef að lögum verður, eru þessar helztar: 1. Lagt er til, sjá 5. gr., að regl unum, sem nú gilda um álagn ingu útsvara verði breytt í meginatriðum. í stað afsláttar af útsvari vegna fjölskyldu- stærðar er gert ráð fyrir á- kveðnum frádrætti frá tekjum til samræmis við þau ákvæði, sem gilda um tekjuskattsálagn ingu. í öðru lagi er gjaldþrep- um fækkað úr átta í tvö. Á- lagning verður þannið auð- veldari og einfaldari í fram- kvæmd. 2. Hámarksákvæði um aðstöðu- gjald af fiskiðnaði er lækkað úr lVz% í 1%. Enn fremur er gert ráð fyrir að viðmiðun að- stöðugjalds við veltuútsvör á árinu 1961 verði úr gildi num- in í áföngum á þremur árum, sbr. ákvæði til bráðabirgða. 3. Loks er lagt til, að gerðar verði ýmsar breytingar á á- kvæðum laganna, sem reynsl- an hefur sýnt, að rétt sé að gera. Verður nú vikið að athuga- semdum við einstakar greinar. ÚTSVARSLÆKKANIR FRUMVARPSINS Til fróðleiks eru hér birtar eft- irfarandi töflur, sem sýna saman- burð á útsvarsálagningu sam- kvæmt gildandi lögum og álagn- ingunni eins og hún yrði, ef frum varp þetta verður að lögum. 120 000 18 600 14 800 140 000 23 500 19 600 170 000 30 800 26 900 200 000 38 100 34 300 in moS 3 börn: 50 000 2 600 0 70 000 6 700 3 300 100 000 13 000 8 500 120 000 17 600 13 500 130 000 20 000 15 900 150 000 24 900 20 800 170 000 29 800 25 700 200 000 37 100 33 000 iltsvör skv. gildandi útsvarsregium fíettótekjur Útsvör skv. frv Einhleypingar: 30 000 2 400 800 50 000 6 000 4 300 70 000 10 100 7 700 90 000 14 300 12 600 100 000 16 400 15 100 110 000 18 500 17 600 150 000 28 200 27 500 200 000 40 400 39 700 Hjón: 30 000 1700 0 50 000 5 300 2 400 70 000 9 400 5 800 90 000 13 600 9 700 100 000 15 700 12 300 120 000 20 200 17 300 150 000 27 600 24 700 200 000 39 700 36 800 Hjón með 2 börn: 40 000 1700 0 50 000 3 500 700 70 000 7 700 4 100 100 000 14 000 9 700 Um þetta mál ræddu síðan þeir Karl Kristjánsson og Alfreð Gíslason. Karl kvað hér nú held- ur á ferðinni fallega sumargjöf í skrautlegum umbúðum. Rakti hann nokkuð útsvarsmálin. Alfreð kvað það kost frum- varpsins, að möguleikar sveitar- félaga til afsláttar mundu minnka, því að sá afsláttur hefði ekki verið sanngjarn, því að hann yrði hærri í krónutölu til hálauna manna. Skv. þessu frumvarpi ættu þó allir að lækka í útsvari og gagnrýndi þingmaðurinn það, og sagði það í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar að draga úr stighækkandi sköttum. Magnús Jónsson tók að lokum til máls og áréttaði, að tilgangur frumvarpsins væri að leiðrétta gildandi lög til samræmis við þær verðhækkanir og kaups, sem orðið hefðu, þannig að hlunnind- in, sem veitt væru almennum launatekjum héldust, þrátt fyrir hækkanirnar. Frumvarpið hefði í för með sér mikilvæg hlunnindi fyrir lág- launafólk og væri hagsbót fyrir almenning. Frumvarpinu var síðan visað til 2. umræðu og nefndar. menn og málleysingja, oft undir stjórn vitlausra manna. Dýrin gætu verið erfið, en þau væru þó tamin og margir hefðu af þeim ánægju. Ekki væri ætlast til að banna ætti bíla og ætti því að meta þessi mál nokkuð sameigin- lega. Nefnd ætti að íhuga þetta mál og menn mættu ekki vera alltof finir. BiLAR OG BUFE Einar Olgeirsson lét að sér kveöa víð afgreiðslu frumvarps- ins um búfjárhald í Reykjavík, sem veitir heim- ild til þess að banna slíkt bú- fjárhald. Einar kvað slíka heim- ild fremur óeðli- lega, enda væri sama ekki látið gilda um hin vél rænu villidýr, sem ækju um götur borgarinnar og dræpu FERDAMALAFRUMVARPIÖ SAMÞYKKT Frumvarp ríkisstjórnarinnar um ferðamál var afgreitt frá Al- þingi í gær. Frumvarpið, sem nú verður að lögum færir með sér ýmsa nýung, en það er í 40 grein- um. I. kafli fjallar um ferðaskrif- stofur almennar og skilyrði fyrir leyfi til slíks rekstrar. II. kafli fjallar um ferðamálaráð, sem á að vera ráðgefandi um ferðamál og stuðla að örvun þeirra pg skipulagningu. III, kaflinn fjallar um Ferðaskrifstofu ríkisins. Einkaleyfi hennar til móttöku er- lendra ferðamanna er afnumið, en skrifstofan starfar áfram og eru jafnframt fengin ný verk- efni, einkum landkynning og fræðsla og kynningarstarfsemi um ferðamál. Þá gerir frumvarp- ið ráð fyrir stofnun ferðamála- sjóðs, sem skal styrkja og veita lán til framkvæmda, sem stuðla að bættri aðstöðu við móttöku ferðamanna. Laugardagur 25. apríl 1964 og jafnvel leti verða ungum og efnileguim listamönnum að farar tálma. Auðvitað er ýmislegt á þessari sýningu, sem ég gæti furtdið að, en samt er það svo að. þessi -fyrsta sjálfstæða sýning Snorra Sveins er furðulega laus við hortitti og smekkleysur, en hér er ef til vill nokkur galli á gjöf Njarðar. Það vamtar í þessa sýn- ingu þann frumkraft og óstýri- læti, sem mér finnst alltaf góðs viti hjá ungum listamönnurn. Snorri Sveinn Friðriksson mætti gjarnan sigla í svolítið meira öldu róti og beita meir í báruna. Lista brautin er úfið haf, og margir eru þeir boðar og brot, sem verður að forðast, ef koma á óskaddað- ur í höfn. Það verður skem.mtilegt að sjá hverju fram vindur hjá þessum unga listamanni. ofig hafði ánægju af að sjá þessar teikning- ar, og það er ýmislegt, sem bend- ir til þess, að hér sé á ferð eftur tektarverður nýliði í hóp alvar- legra listamanna. Valtýr Péturssoa. ASV boðar tU fundar um kjara- mál 10. maí ísafirði, 24. apríl. STJÓRN Alþýðusambands Vest f jarða ákvað á fundi sínum í gær að boða til fundar á ísafirði 10. maí nk. til a<V ræða um kaup- gjaldsmálin og afstöðu sambands félaganna til þeirra mála. Stjórn ASV lýsti yfir samþylíkl sínu og stuðningí við ályktun miðstjórnar ASÍ um kjaramálku Einnig lýsti stjórn ASV yfir fyllsta stuðningi við ákvörðun miðstjórnar ASÍ að bjóða ríkis- stjórninni samstarf verkalýðs- hreyfingarinnar til lausnar á kaupgjaldsmálunum og fagnar því að viðræður eru hafnar milli þessara aðila. — H.T. Nýr 192 tonna bátur til Súganda- fjarðar MÆLT GEGN DRAGNÓTA- VEIÐUM f LANDHELGI Á kvöldfundi sl. þriðjudags- kvöid flutti Davíð Ólafsson langa og ýtarlega ræðu, þar sem hann andmælti samþykkt frum- varpsins um dragnótaveiðar í fiskveiðiland- helginni. Davíð rakti þær hætt- ur, sem slíkar veiðar gætu haft fyrir hrygningar svæðin og ung- fisk. — Vitnaði hann í álit fiski- fræðinga líiáli sínu til stuðnings og rakti reynsluna frá dragnóta- veiðum innan fiskveiðilandhelg- Súgandafirði, 24. april. NÝR bátur kom hingað sl. nótt og heitir hann Ólafur Friðberts- son, 192 smálestir að stærð. Hann er búinn öllum nýjustu tækjura, Eigandi hins nýja báts er Von hf og skipstjóri er Filip Höskulda son og vélstjóri Jón Hinrik Jóns- son. Báturinn hreppti vont veður á heimleið frá Flekkefjord í Nor- egi og reyndist mjög vel. Kirkjukór Húsa- víkur heldur samsön^ Húsavík, 24. apríl. KIRKJUKÓR Húsavíkur hél* samsöng í samkomuhúsinu síð- asta vetrardag við ágæta aðsókn og undirtektir. Söngstjóri var Reynir Jónasson, en undirleik annaðist frú Björg Friðriksdóttir. Einsöng með kórnum söng fröMc en Ingibjörg Steingrímsdóttir frá Akureyri og söng hún einnig fjögur einsöngslög við mikla hrifningu áheyrenda. As^eir Overby skákmeistari Isa- fjarðar ísafirði, 24. april. SKÁKÞINGI ísafjarðar lauk I síðustu viku og voru keppendur 8 í fyrsta flokki. Skákmeistari ísafjarðar 1964 varð Asgeir Över- by. Hraðskákmót Jór fram á mánudagskvöld og voru kepp- endur 23 frá ísafirði, Súðavík og Bolungarvík. Hraðskákmeistari ísafjarðar 1964 varð Mattihías Kristinsson með 20 vinninga af 22 mögulegum. — H.T.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.