Morgunblaðið - 19.01.1974, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 19.01.1974, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 19. JANUAR 1974 17 Mánaðargreiðslur á árinu 1973 voru sem hér segir: Fyrir 1 barn: J an. — mars kr. 636 á mán. Apríl — júní kr. 712 á mán. Júlí — sept. kr. 749 á mán. Okt. — des. kr. 801 á mán. Fyrir 2 börn: Jan. — mars kr. 3.450 á mán. Apríl — júni kr. 3.864 á mán. Júlí — sept. kr. 4.064 á mán. Okt. — des. kr. 4.349 á mán. Fyrir3 jbörn og flein: Jan. — mars kr. 6.900 á mán. Apríl — júní kr. 7.728 á mán. Júlí — sept. kr. 8.128 á mán. Okt. — des. kr. 8.698 á mán. (4) Styrktarfé, þ.m.t. náms- styrkir frá öðrum aðilum en ríkis- sjóði eða öðrum opinberum sjóð- um, innlendum ellegar erlendum, gjafir (aðrar en tækifærisgjafir), happdrættisvinninga (sem ekki eru skattfrjálsir) og aðra vinn- inga svipaðs eðlis. (5) Skattskyldan söluhagnað af eignum, sbr. D-lið framtals, bls. 4, (sjá þó „Aðrar upplýsingar“ i lok ieiðbeininga), afföll af keyptum verðbréfum og arð af hlutabréf- um vegna félagsslita eða skatt- skyidrar útgáfu jöfnunarhluta- bréfa. (6) Eigin vinnu við eigið hús eða íbúð, að því leyti, sem hún er skattskyld. (7) Bifreiðastyrki fyrir afnot bifreiðar framteljanda. Skiptir þar eigi máli, i hvaða formi bif- reiðastyrkur er greiddur, hvort heldur t.d. sem föst árleg eða tímavíðmiðuð greiðsla, sem kíló- metragjald fyrir ekna km eða sem greiðsla á, eða endurgreiðsla fyr- ir, rekstrarkostnaði bifreið- arinnar að fullu eða hluta. Enn fremur risnufé og endurgreiddan ferðakostnað, þar með taldir dag- peningar. Um rétt til frádráttar vegna þessara tekna, sjá tölulið 13, „Annar frádráttur". IV. frádrAttur 1. Kostnaður við íbúðarhúsnæði, sbr. tekjulið 3. a. Fasteignagjöld: Hér skal færa fasteignaskatt, brunabótaið- gjald, vatnsskatt o.fl. gjöld, sem einu nafni eru nefnd fasteigna- gjöld. Enn fremur skal telja hér með90% af iðgjöldum svonefndr- ar húseigendatryggingar, svo og iðgjöld einstakra vatnstjóns-, gler-, fok-, sótfalls- og innbrots- trygginga, einnig brottflutnings- og húsaleigutapstrygginga. Hér skal þó eingöngu færa þann hluta heildarupphæðar þessara gjalda af fasteign, sem svarar til þess hluta fasteignarinnar, sem tekjur eru reiknaðar af skv. tekjulið 3. b. Fyrning og viðhald: Hér skal færa sem fyrningu og viðhald eft- irtalda hundraðshluta af fast- eignamati þess húsnæðis, að með- töldum bflskúr, sem tekjur eru reiknaðar af skv. tekjulið 3: Af fbúðarhúsnæði úr steinsteypu 2,5% hlöðnu úr steinum 2,8% úrtimbri 4,0% (Ath: Fyrning og viðhald reikn- ast ekki af fasteignamati ióða,) 2. Vaxtagjöld. Hér skal færa mismunartölu vaxtagjalda skv. C-lið framtals, bls. 3. 3. a. og b. Greitt iðgjald af lífeyristryggingu. Færa skal í a-lið framlög framtelj- anda sjálfs, en í b-lið,framlög eig- inkonu hans til viðurkenndra líf- eyrissjóða eða greidd iðgjöld af lífeyristryggingu tíl viður- kenndra vátryggingarfélaga eða stofnana. Nafn iífeyrissjóðsins, vátryggingarfélagsins eða stofn- unarinnar færist í lesmálsdálk. Reglur hinna ýmsu tryggingar- aðila um iðgjöld eru mismunandi, og frádráttarhæfni iðgjaldanna því einnig mismunandi hjá fram- teljendum. Er þvf rétt, að fram- teljandi leiti upplýsinga hjá við- komandi tryggingaraðila eða skattstjóra, ef honum er ekki full- komlega ljóst, hvaða upphæð skuli færa hér til frádráttar. 4. Iðgjald af lífsábyrgð. Hér skal færa greitt iðgjald af líftryggingu. Hámarksfrádráttur er kr. 23.100. (Rétt er þó að rita f lesmáisdállt— raunverulega greidda fjárhæð, ef hún er hærri en hámarksfrádráttur.) 5. Stéttarfélagsgjald. Hér skal færa iðgjöld, sem laun- þegi greiðir sjálfur beint til stétt- arfélags síns, sjúkrasjóðs eða styrktarsjóðs, þó að hámarki 5% af launatekjum. 6. Greitt fæði á sjó dagar. Hér skal rita sama dagafjölda og Aflatryggingarsjóður greiddi hlutdeild í fæðiskostnaði fram- teljanda. Síðan skal margfalda þann dagafjölda með tölunni 64 og færa útkomu í kr. dálk. Greiðslur Aflatryggingarsjóðs til útvegsmanna upp í fæðiskostn- að skipverja á bátaflotanum skai framteljandi hvorki telja til tekna né frádráttar. Hafi Aflatryggingarsjóður ekki greitt framlag til fæðiskostnaðar framteljanda á þilfarsbát undir 12 rúmlestum, opnum bát eða bát á lirefnu- eða hrognkelsaveiðum, skal margfalda fjölda róðrardaga með tölunni 163 og færa útkomu í kr. dálk. 7. Sjómannafrádr. miðaður við slysatryggingu hjá útgerðinni .... vikur. Sjómaður, lögskráður á islenskt skip, skal rita hér þann viku- fjölda, sem hann var háður greiðslu slysatryggingariðgjalda hjá útgerðinni, enda ráðinn sem sjómaður. Ef vikurnar voru 26 eða fleiri, skal inargfalda viku- fjöidann með tölunni 2062 og færa útkomu f kr. dáik. Hafi vik- urnar veriðfærri en 26,skal marg- falda vikufjöldann með tölunni 285 og færa útkomu i kr. dálk. Hlutaráðnir menn skulu og njóta sama frádráttar, þótt þeir séu eigi lögskráðir, enda geri út- gerðarmaður fulia grein fyrir, hvernig hlutaskiptum er farið og yfir hvaða timabil launþegi hefur tekið kaup eftir hlutaskiptum. 8. 8% af beinum tekjum sjómanns eða hlutaráðins landmanns af fiskveiðum. Hér skal færa 8% af beinum tekj- um sjómanns af fiskveiðum á ís- lenskum fiskiskipum, þ.m.t. hval- veiðiskipum. Sama gildir um beinar tekjur hlutaráðins land- manns af fiskveiðum. Sjómaður, sem jafnframt er útgerðarmaður fiskiskipsins, skal njóta þe.ssa 8% frádráttar af hreinum tekjum fiskiskipsins af fiskveiðum eða hlut, hvort sem lægra er. Þessi frádráttur reiknast ekki af öðrum tekjum, sem sjómaður eða hlutaráðinn landmaður kann aðhafa frá útgerðinni. 9. Skyldusparnaður. Hér skal færa þá upphæð, sem framteljanda, á aldrinum 16—25 ára, var skylt að spara og innfærð er i sparimerkjabók árið 1973. Skyldusparnaður er 15% af launatekjum eða sambærilegum atvinnutekjum, sem unnið er fyr- ir á árinu. Sparimerkjakaup umfram skyldu eru ekki frádráttarbær. 10. 50% af launum eiginkonu. Hér færast 50% þeirra launa eig- inkonu, sem talin eru í tekjulið 12 og hún hefur aflað sem launþegi hjá vinnuveitanda, sem á engan hátt er tengdur henni, eigin- manni hennar eða ófjárráða börn- um, rekstrarlega eða eignarlega. Sama gildir um laun, sem eigin- konan hefur aflað sem launþegi hjá hlutafélagi, þótt hún, eigin- maður hennar eða ófjárráða börn eigi eignar- eða stjórnaraðild að hlutafélaginu, enda megi ætla, að starf hennar hjá hlutafélaginu sé ekki vegna þessara aðilda. 11. Frádráttur vegna starfa eiginkonu við atv.r. hjóna o.fl. Hér færast 50%eftirtalinna tekna eiginkonu, þó að hámarki kr. 84.700. 1. Hreinna tekna af atvinnu- rekstri, sem hún vinnur við og er i eigu hennar, eða af sjálfstæðri starfsemi, sem hún rekur. 2. Launa vegna starfs við at- vinnurekstur eða sjálfstæða starf- semi eiginmanns hennar. 3. Launa vegna starfs við at- vinnurekstur eða sjálfstæða starf- semi ófjárráða barns (barna) hjónanna. 4. Hluta hennar af hreinum tekjum af sameiginlegum at- vinnurekstri eða sjáifstæðri starf- semi hjóna, metins miðað við beint vinnuframlag hennar við öflun teknanna. 5. Launa frá sameignarfélagi, sem hjónin eða ófjárráða börn þeirra eru aðilar að, eða hlutafé- lagi, enda megi ætla, að starf hennar hjá hlutafélaginu sé vegna eignar- eða stjórnaraðildar hennar, eiginmanns hennar eða ófjárráða barna. 12. Sjúkra- eða sl.vsadagpeningar. Hér skal færa sjúkra- eða slysa- dagpeninga frá almannatrygg- ingum, sjúkrasamlögum og sjúkrasjóðum stéttarfélaga, sem jafnframt ber að telja til tekna í tekjulið 9. 13. Annar frádráttur. Hér skal færa þá frádráttarliði, sem áður eru ótaldir og heimilt er að draga frá tekjum. Þar til má nefna: (1) Afföll af seldum verðbréf- um (sbr. A-lið 12. gr. laga). (2) Ferðakostnað vegna lang- ferða (sbr. C-lið 12. gr. laga). (3) Gjafir tii menningarmála, vísindalegra rannsóknarstofnana, viðurkenndrar líknarstarfsemi og kirkjufélaga (sbr. D-Iið 12. gr. laga). Skilyrði fyrir frádrætti er, að framtali fylgi kvittun frá stofn- un, sjóði eða félagi, sem ríkis- skattstjóri hefur veitt viðurkenn- ingu skv. 36. gr. reglugerðar nr. 245/1963. (4) Kostnað við öflun bóka, tfmarita og áhalda til vísindalegra og sérfræðilegra starfa, enda sé þessi kostnaðarliður studdur full- nægjandi gögnum (sbr. E-lið 12. gr.laga). (5) Frádrátt frá tekjum hjóna, sem gengið hafa í lögmætt hjóna- band á árinu, kr. 84.700. (6) Frádrátt v/björgunarlauna (sbr. B-lið 13. gr. laga). (7) Frádrátt einstæðs foreldris, er heldur heimilí fyrir börn sín, kr. 92.400, að viðbættum kr. 10.010 fyrir hvert barn. (8) Námsfrádrátt, meðán á námi stendur, skv. mati ríkis- skattstjóra. Tilgreina skal nafn skóla og bekk. Nemandi, sem náð hefur 20 ára aldri, skal útfylla þar til gert eyðublað um náms- kostnað, óski hann eftir að njöta réttar til frádráttar námskostnað- ar að námi ioknu, sbr. næsta tölu- lið. (9) Námskostnað, sem stofn- að var til eftir 20 ára aldur og veitist til frádráttar að námi loknu, enda hafi framteljandi gert- fullnægjandi grein fyrir kostnaðinum á þar til gerðum eyðublöðum (sbr. E-Iið 13. gr. laga). (10) Afskrift heimæðargjalds v/hitaveitu, heimtaugargjalds v/rafmagns og stofngjalds v/vatnsveitu 1 eldri byggingar 10% á ári, næstu 10 árin, eftir að hitaveita, raflögn eða vatnslögn var innlögð (tengd). Ofangreind stofngjöld vegna innlagna (tenginga) í nýb.vgg- ingar teljast með bygginga- kostnaði og má ekki afskrifa sér- staklega. (11) Sannanlegan risnukostn- að, þó eigi hærri upphæð en nem- ur risnufé til tekna í tekjulið 13. Greinargerð um risnukostnað fylgi framtali, þar með skýringar vinnuveitanda á risnuþörf. (12) Sannanlegan kostnað vegna rekstrar bifreiðar i þágu vinnuveitanda. Utfylla skal þar til gert eyðublað „Bifreiðastyrkur og bifreiðarekstur á árinu 1973", eins og form þess og skýringar segja til um. Enn fremur skal fylgja greinargerð frá vinnuveit- anda um ástæður fyrir greiðslu bifreiðastyrksins. Til frádráttar kemur sá hluti heildarrekstrar- kostnaðar bifreiðarinnar, er svar- ar til afnota hennar í þágu vinnu- veitanda, þó eigi hærri upphæð en nemur bifreiðastvrk til tekna i tekjulið 13. Frá kröfunni um útfyllingu og skil greinds eyðublaðs er þó fallið í eftirtöldum tilvikum: a. hafi framteljandi í takmörk- uðum og tilfaliandi tilvikum not- að bifreið sina í þágu vinnuveit- anda síns, að beiðni hans, og feng- ið endurgreiðslu (sem talin er til tekna eins og hver annar bifreiða- styrkur) fyrir hverja einstaka ferð. i slíkum tilvikum skal fram- teljandi leggja fram akstursdag- bókaryfirlit eða reikninga, sem sýna tilgang aksturs, hvert ekið og vegalengd i km ásamt staðfest- ingu vinnuveitanda. Sé þessum skilyrðum fullnægt og talið, að hér sé um raunverulega endur- greiðslu afnota að ræða í þágu vinnuveitanda, enda fari þau ekki í heild sinni yfir 1.500 km á ári, má leyfa til frádráttar fjárhæð, sem svarar til km notkunar, marg- faldaðrar með kr. 9,70, þó aldrei hærri fjárhæð en talin var til tekna. b. hafi framteljandi fengið greiðslu frá ríkinu á árinu 1973 fyrir akstur (eigin) bifreiðar sinnar í þess þágu og greiðslan verið greidd skv. samningi sam- þykktum af fjármálaráðuneytinu, er framteljanda heimilt að færa til frádráttar í frádráttarlið 13 á skattframtali sömu upphæð og telja skal til tekna vegna þessarar greiðslu í tekjulið 13, án sérstakr- ar greinargerðar, enda liggi fyrir eða framteljandi láti í té eftir áskorun ótviræða sönnun þess, að samningur, samþykktur af fjár- málaráðuneytinu, hafi verið í gildi á árinu 1973. Samningur samþykktur af öðrum ráðuneyt- um eða ríkisstofnunum og ekki staðfestur af fjármálaráðuneyt- inu hefur ekkert gildi í þessu sambandi. (13) Ferðakostnað og annan kostnað, sem framteljandi hefur fengið endurgreiddan vegna fjar- veru frá heimili sínu um stundar- sakir vegna starfa í almenníngs- þarfir. Til frádráttar kemur sama upphæð og talin er til tekna I tekjulið 13. (14) Beinan kostnað vegna ferða i annarra þágu, þó eigi hærri upphæð en endurgreidcí hefur verið og til tekna er talin í tekjuliö 13. Skatt- framtal árið ’74 AÐRAR UPPLÝSINGAR OGSKÝRINGAR Á framtalseyðublaðinu er kraf- ist ýmissa annarra upplýsinga en að framan greinir. Einnig getur framteljandi komið að skýringum sínum eða umsóknum um notkun heimilda sér til handa. Sem dæmi má nefna: a. Á bls. 2 neðst til hægri skal færa greidda heimilisaðstoð, álagt útsvar, álagt viðlagagjald af út- svarsskyldum tekjum og greidda húsaleigu. b. í D-lið á bls. 4 ber að gera grein fyrir bvggingu fasteigna með tilvfsun til húsb.vggingar- skýrslu, sem fvlgja skal framtali, einnig þótt um sé að ræða við- byggingu, breytingar eða endur- bætur á fasteign. (Eyðublöð fást hjá skattyfirvöldum.) Enn frem- ur skal gera þar grein fyrir kaup- um og sölum fasteigna, bifreiða, skipa, véla, verðbréfa og hvers konar annarra verðmætra rétt- inda. Einnig ber að tilgreina þar greidd sölulaun, stimpilgjöld og þinglesningarkostnað. svo og af- föll af seldunt verðbréfum. Vilji fframteljandi nota heimildir4. og 11. ingr. E-liöar 1. mgr. 7. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 4. tl. 3. gr. laga nr. 7/1972, um frestun á skatt- lagningu skattskylds hluta siilu- hagnaðar eigna, skal hann geta þess í þessum staflið framtals (4. mgr., sbr. 4. tl. 3. gr. laga nr. 7/1972, varðar eingöngu frestun ákvörðunar um skattsk.vldu sölu- hagnaðar af íbúðarhúsnæði). c. Um útfyllingu á E-og F-liðum á bls. 4, sjá um 10. tölulið í I. kafla og 11. tölulið í III. kafla. d. G-liður á bls. 4 er sérstaklega ætlaður f.vrir athugasemdir fram- teljanda. Þar skal m.a. geta þess, ef með framtali fylgir á þar til gerðum eyðublöðum, eða framsett skriflega á annan fullnægjandi hátt, umsókn um lækkun tekju- skatts (ívilnun). ívilnun getur komið til greina vegna ellihrör- leika, veikinda, slysa, mannsláts eða skuldatapa, sem hafa skert gjaidþol framteljanda verulega, vegna verulegs eignatjóns, vegna framfærslu barna, sem haldin eru langvinnum sjúkdómum eða eru fötluð eða vangefin. vegna fram- færslu foreldra eða annarra vandamanna eða vegna þess, að skattþegn hefur látið af störfum vegna aldurs og gjaldþol hans skerst verulega af þeim siikum. Enn fremur getur komið til greina ívilnun vegna verulegra útgjalda af menntun barns (barna) framteljanda, sem eldra er (eru) en 16 ára. Eyðublöð með nánari skýringum til notkunar í þessu sambandi fást hjá skatt.vfir- völdum. Þar er annars vegar um að ræða umsóknareyöublað vegna menntunarkostnaðar barna og hins vegar vegna annarra framan- greindra ástæðna. Að lokum skal framteljandi dagsetja framtalið og undirrita. Ef um sameiginlegt framtal hjó'na er að ræða. skulu þau bæði undir- rita það. ATIIYGLI skal vakin á því, að sérhverjum framtalsskyldum að- ila ber að gæta þess. að fyrir hendi séu upplýsingar og gögn, er leggja megi til grundvallar fram- tali hans og sannprófunar þess, ef skattyfirvöld krefjast. Öll slík gögn, sem framlalið varða, skal geyma a.m.k. í 6 ár, miðað við framlagningu skattskrár. Lagatilvitnanir i leiðbeiningúm þessum eru í lög nr. 68/1971 um tekjuskatt og eignarskatt, með áorðnum breytingum skv. lögum nr. 7/1972 og lögum nr. 60/1973 Revkjavík. 16. janúar 1974. Rikisskattstjóri.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.