Alþýðublaðið - 01.12.1965, Blaðsíða 15

Alþýðublaðið - 01.12.1965, Blaðsíða 15
Framsókn Pramhald af 3. sltJu- til námslána til læknastúdenta, sem skuldbinda sig til að gegna héruðum að námi loknu, 100 þús. kr. til að bæta þjónustu í lækn- ishéruðum skv. 16 gr. læknaskip- unarlaga, og 500 þús. kr. stofn- . framlag til Bifreiðasjóðs héraðs- lækna, en allir þessir liðir eru í samræmi við læknaskipunarlögin, sem sett voru á Alþingi í fyrra. í tillögum nefndarinnar er ráð fyrir því gert, að tekjur af : Reykjavíkurflugvelli lækki um hálfa milljón, en tekjur af Kefla- víkurflugvelli hækki um eina • milljón. Til byggingar umferðar- miðstöðvar í Reykjavík eru veitt- ar 500 þús. krónur. Ýmsar fjárveitingar til Háskóla íslands, Landsbókasafns og Þjóð- minjasáfns hækka nokkuð og sú breyting er nú gerð, að í stað heimildar til að greiða reksturs- halla Þjóðleikhúss og Sinfóniu- hljómsveitar eru þessir liðir nú teknir beint inn á fjárlög, og er hlutur ríkissjóðs í rekstri Sin- fóníuhljómsveitarinnar áætlaður 2,8 milljónir, en til Þjóðleikhúss- ins 1,6 milljónir. Vinnuvélar til leigu. Leigrjum út pússninga-steypu- iraerivélar ogr hjólbörur. Rafknúnir grjót- og- múrhamrar með borum og fleygum. Steinborvélar — Víbratorar. Vatnsdælur o. m.fl. LEIGAN S.F. Sími 23480. BKIDGESTONE HJÓIBARBAR '.¦'':'¦¦'-'¦ Siaufcln sala sannor gæðin. BRID GESTONI veitlr aukiff öryírgi i akstri. B R I D G E S T O N I GÓÐ ÞJÓNUSTA Verzlun ogr viðgerSir. ávallt fyrirlifi-gjandi. Gúmbarðinn hi. íí.i autarholtl 8 [ Síml 17-9-B4. ,- Þá leggur nefndin til að veitt- ar verði 150 þús. krónur til Æsku lýðssambands íslands til greiðslu kostnaðar vegna Herferðar gegn hungri. Þá er í tillögunum ríkisstjórn- inni heimilað að ábyrgjast lán, allt að 18 milljönir króna vegna byggingar fyrir rannsóknastofnun landbúnaðarins að Keldnaholti. Tillögu kommúnista eru hinar sömu og mörg undanfarin ár. Þær gera m. a. ráð fyrir að sendiráð íslands á Norðurlöndum verði sameinuð, farmiðaskattur verði felldur niður, en auk þess eru lagðar til miklar hækkanir á ýms- um liðum, t. d. 10 milljón króna hækkun til fiskileitar og veiði- tilrauna og að framlag til í- þróttakennaraskóla verði nær fer- faldað. Sem fyrr segir flytja Framsókn armenn þá breytingartillögu eina við þessa umræðu fjárlaga, að ríkisframlag til vegamála að upp- hæð 47 milljónir verði aftur tek- ið inn á fjárlög. í nefndaráliti þeirra segir, að ástæða fyrir þeirri afstöðu sé það ástand, er nú ríki um fiárhag ríkissjóðs, en þeir kveðast ekki vilja taka þátt' £ að afgreiða fjárlög með greiðslu- halla. Sanitas Fraimhald af 5. síðu marga til að stjórna þeim. Sigurð ur sagði og að eins og önnur iðnfyrirtæki ætti Sanitas við ým is vandamál að stríða. Mætti þar nefna rekstrarfjárskort, stöðugt hækkandi framleiðslukostnað, mjög háa og óréttláta aðflutnings tolla á 'hráefnum og umbúðum, aukna éflenda samkeppni að því er snertjr efnagerðarvörur, og síð ast en »ekki sízt óraunhæft og næsta fáránlegt verðlagseftirlit á gosdrykkjum. Þrátt fyrir þessi vandkvæ'ði vonaðist hann til að Sanitas. ,hf. ætti eftir að blómg ast á ókomnum árum, með öðr um íslenkum iðnaði, landsmönn um til heilla og hagsældar. Á þessum tímamótum sendir Sani- tas hf. öllum viðskiptavinum sín um beztu kveð.iur, og þakkar fvr i'r ánægjulegt samstarf á liðnum árum. Sovézkt skiu Framhald af 2. síðu. ekki._ein's gott að átta siig á htotanium og þarna hefðr 'áltt að vera. Nótita, sem Sigurpáll er imeð kostaði 1,2 milljónir í fyrra- vor, en myndi nú kosta nálægt ihájfri annarri <milljón. Haf steinn sagðist ekki geta gert sér grein fyrir hvað skemimd irnar' séu inikilar og reyndar ef ast wm að til yær'i nóig eflnd í laudiniu til viðgerðar á mót inni.Á hann aðra nót, heldur lélegf, isem hann getur tekið irni -tóorð .ef í hart fer/ Siig-urpáíli hefui- veríð að veið mn síðian f byrjun júlí og^ fengið nimlega 40.000 mál og tlfiínur. Fram tíl júÍímánaðar var skipið í viðgerð í Noregi. Kjaradómur Framhald al' 1. síðu. mála um, að fjöldi launaflokka skuli vera 28 og er það lagt til grundvallar í málinu og við það miðað. Að því er varðar röðun starfs- hópa í hina einstöku launaflokka þá hefur eigi náðst nema að mjög óverulegu leyti samkomulag með málsaðilum. Málsaðilar hafa aflað nokkurra gagna um störf einstakra starfs- hópa og einstaklinga. Skortir þó mjög á, að um raunverulegt starfs mat sé að ræða, en án þess er erfitt að skera úr ágreiningi um skiptingu í launaflokka. Um vitaverði hefur það komið fram, að þeir eru ríkisstarfsmenn, en ekki verður, gegn mótmælum varnaraðila, talið nægilega upp- lýst að svo stöddu, að um aðalstarf sé að ræða, og verða því, sbr. 1. mgr. 1. gr, laganna, vitavörðum eigi dæmd kjör í þessu máli. Dómurinn hefur í meginatrið- um lagt til grundvallar samkomu- lag málsaðila um skipan starfs- manna og starfshópa í launa- flokka, frá árinu 1963. Þó hefur dómurinn talið ástæðu til að víkja frá því samkomulagi í nokkrum verulegum atriðum og haft þá til hliðsjónar þær upplýsingar og þau gögn, er aflað hefur verið um störfin og litið til menntunar, á- byrgðar og sérhæfni starfsmanna og starfshópa svo og hvernig sam bærilegum starfsmönnum og starfshópum er skipað á hinum almenna launamarkaði. Er röðun- in á þessum meginsjónarmiðum byggð. Varðandi hin föstu laun í hverjum launaflokki hefur dóm- urinn í meginatriðum lagt til grundvallar launastiga þann, er ákveðinn var með dómi Kjara- dóms frá 3. júlí 1963, að viðbætt- um hækkunum, sem samið hefur verið um síðan. Hafa launin þó nokkuð verið hækkuð frá því, og er þá tillit tekið til þeirra breyt- inga, sem orðið hafa á gildandi kjarasamningum launþega á hin- um almenna vinnumarkaði að svo miklu leyti, sem unnt er. Á hinn bóginn er nokkurt tillit til þess tekið, að atvinnuöryggi ríkisstarfs manna er meira en launþega í einkarekstri og þeir njóta ýmissa fríðinda umfram aðra launþega. Þá hefur dómurinn eftir því sem unnt er reynt að meta áhrif 'launabreytinganna á afkomu þjóð arbúsins þar á meðal á fjárhag ríkissjóðs. ' Að því. er varðar hið þriðja við- fangsefni dómsins, reglur um vinnutíma, laun fyrir yfirvinnu og önnur starfskjör, þá hefur hann í meginátriðum lagt til grundvallar • þær reglur, sem á- kveðnar voru með dómi Kjara- dóms frá 3. júlí 1963, en gert nokkrar breytingar á með hliðsjón' af þeim breytingum, sem orðið hafa á hinum almenna launa- markáði svo og þeim göllum, er virðast hafa komið fram á hinu fyrra kerfi." Eins og gat um að framan, skil- uðu þeir Eyjólfur Jónsson og Jó- hannes Nordal sératkvæðum, en auk þeirra skiþuðu dóminn þeir Sveinbjorn Jónsáöh, Benedikt Sigurjórisson og Svavar Pálsson. Sératkvæði Jóhannesar Nor- dal er á þessa leið: * BlLLiNN Rent an leecar Sími 18 8 3 3 Munið jólasöfnun Mæðrastyrksnefndar Gjöfum veitt móttaka á Njálsgötu 3. Opið frá kl. 10,30 — 6 alla daga. Ég er sammála forsendum og niðurstöðum dómsins að ðllu öðru leyti en því, að ég tel að rétt hefði verið að ákveða almenna launahækkun starfsmanna ríkis- ins 5%, þegar tillit hefur verið tekið til samanburðar við kjör og launahækkanir annarra stétta þjóðfélagsins, svo og annarra þeirra atriða, sem dóminum ber að hafa hliðsjón af í ákvörðun- um sínum. Sératkvæði Eyjólfs er hins veg- ar svona: Ég gefi ekki ágreining um nið- urstöðu meirihluta dómsins, að öðru en því, er varðar ákvörðun launa. Þegar virt eru þau gögn, sem dómurinn hefur haft til leið- beiningar um mismun á launum starfsmanna ríkisins og starfs- manna hjá öðrum en ríkinu, sem samið hafa frjálsum samningum um lágmarkskauptaxta, tel ég, að sá samanburður sýni að hækka beri laun starfsmanna ríkisins meira en gert er með meifihluta- atkvæði dómsins. Þegar litið er til ákvæða 20. gr. laga nr. 55, 1962 um kjarasamninga opinberra starfsmanna svo og þeirrar skip- unar um hlutfall milli launa í hinum einstöku launaflokkum, sem fram hefur komið fyrir dóm- inum af hálfu aðila málsins, ber að greiða starfsmönnum ríkisins laun samkvæmt þeim reglum, se/n hér getur í dómsorði. Síðan fylgir tafla um kaup- hækkunina í hverjufn launaflokki og er hækkunin, sem þar er gert ráð fyrir um 12%. :|, Of lítil hækkun Frh. af 1. síðu. dómsins verð ég að segja það, — sagði Guðjón, að mér finnst Mn brjóta í bága við lögin um kjara- samninga opinberra starfsmanna, þar sem hækkun launa nær ekki því sem lágmarkstaxtar stéttar- félaganna ákveða. Ef borin erú saman laun verkamanna í 5. laun'a flokki, þá eru þeir sem þar erú, eftir 10 ára starf méð lægri laun en verkamenn Dagsbrúnar eftir 2 ára starf. Sama er um iðnaðar- menn í 10. flokki, eftir 10 ár erii þeir 7% undir taxta járniðnaðar'- manna og eftir 15 ár eru heir 3% undir þessum taxta. Laun ríkisstarfsmanna á að á- kveða að minnsta kosti jafnhá launum sambærilegra starfs- manna f verkalýðsfélögum, og finnst mér það vera kjarni máls- ins. J . v Þær yfirborganir sem kunna a8 tíðkast á frjálsum vinnumarkaSi gera meiraen að vega upp á mótt þeim hlunnindum, sem ríkisstarfs menn kunna enn að eiga umfram aðra. . . i Mér þykir miður, sagði Guðjón að lokum, ef gangur þessara mála vei-ður til að spilla þeim saran- ingsrétti, sem þegar hei'ui: fengizt. ALÞÝÐUBLAÐIÐ - 1. des. 1965 ±$

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.