Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 24

Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 24
Margrét Guðrún Ingólfur Þórarinn Kristinn Bogi Bárður Jóhanna www.valhol l . is - opið mán.– f immtud. 9–17.30. Lokað um helgar Bárður Tryggvason, sölustj., Þórarinn Friðgeirsson, sölum., Bogi Pétursson, sölum., Magnús Gunnarsson, sölum. atv.húsn., Margrét Sigurgeirsdóttir, ritari, Jóhanna S.B. Ólafsdóttir, ritari, Guðrún Pétursdóttir, skjalag., Kristinn Kolbeins., viðskfr., lögg. fasteignas.j Ingólfur Gissurarson, lögg. fasteignas. www.valholl.is - www.nybyggingar.is Þar sem þú finnur okkar eignir www.nybyggingar.is Langagerði - einbýli Í einkasölu fallegt 290 fm einb. á fráb. stað. Innang. í bíl- skúr. Húsið er allt sérl. vandað og hefur verið vel við haldið. Glæsil. stofur. Arinn. Glæsil. hjónasvíta. Fallegur garður, viðhaldsléttur- hannaður af Stanislav. V. 28,8 m. 5834 1186 Blikaás Hafnf.- glæsil. parhús. Nýl. glæsil. nær fullfrág. 200 fm parh. m. innb. 29 fm bílskúr. Innsta hús í botnlanga. 4 svefnherb. mikið geymslupláss. Vandaðar innrétt. Stórar suðursvalir, mikið útsýni. Áhv. 12,2 m. Skipti á ódýrari eign möguleg. V. til- boð. 1087 Vættaborgir - parhús Í einkasölu 170 fm parhús á 2 h. á einstökum útsýnisstað innst í botnlanga. Húsið er frág. að utan. Frá- gengið bílaplan og lóð að mestu. Neðri hæð hússins er nær frág. en efri hæðin tilb. til inn- rétt. Einstök staðsetn. V. 1630 Barðastaðir - sjávarlóð Í einkasölu glæsil. ca. 240 fm einbýlishús á 1 h. með innb. tvöf. bílskúr. Húsið stendur einstökum stað í lokuðum botnlanga. Aðeins golfvöllur- inn og sjórinn fyrir neðan. Stór verönd í há- vestur 4 svefnh. glæsil. rúmg. eldhús. Upp- tekin loft. Glæsileg eign á einstökum stað. Vel teiknað og skemmtilegt hús. Verð tilboð 1624 Álfaheiði - glæsil. einbýli Nýlegt frábærl. vel skipul. 163 fm einb. á 2. h. á fallegum útsýnisstað m. innb. ca 29 fm bílsk. Parket og flísar. 3 góð svefnherb. 2 baðherb. Góðar innréttingar. Góður garður. Frábær staðsetn. Áhv. 7,5 m. V. 23,5 m. 1599 Bakkastaðir - glæsil. einbýli Stór- glæsil. fullb. einb. á einni hæð m. innb. bíl- skúr. Samtals 153 fm. Húsiö er fullb. m. glæsil. innréttingum. Parket. Innang. í flísa- lagðan bílskúr. Stór timburverönd og heitur pottur. Fráb. staðsetn. í lokuðum botnlanga. Útsýni á Esjuna. Eign í sérfl. V. 24,8 m. 1577 Þingholtin - lítið glæsil. einbýli Vorum að fá í sölu glæsil. lítið einb. á besta stað í Þingholtunum. Allt uppgert að innan. mikil lofthæð. Parket. Fráb. staðsetn. Til afh. strax. V. 11,9 m. 1495 Skeiðarvogur - eign í sérfl. Í einka- sölu stórglæsil. 163 fm raðhús á fráb. stað. Allt nýinnréttað og hannað af arkitekt. Massíft parket. Þetta er eign sem vert er að skoða. V. 20,8 m. 1138 1487 Vesturbrún - hagstætt verð Nýl. ca 260 fm parhús staðsett rétt fyrir ofan Laugardalinn. Húsið er byggt 1985. Garð- stofa. Góðar stofur, 4 svefnherb. Parket. V. 27,9 m. 295 1405 Garðavegur - Hf. - aukaíbúð Glæsil. 264 fm 2ja íb. parhús á fráb. stað rétt við miðbæinn. Sér þriggja herbergja íbúð í kjallara m. sérinng. Húsið er byggt 1983. Góð kaup. V. 24,3 m. 1983 1299 Garðsendi - einbýli Glæsil. stórt 225 fm einbýlishús + 26 fm bílskúr. Húsið er mik- ið uppgert. Nýtt glæsil. eldhús. Parket. Eign í sérfl. Verð aðeins 24,5 m. 701 1296 Stararimi Glæsilegt vel byggt 133 fm bjálkahús á einni hæð með sérstandandi 28 fm bílskúr. Stór afgirt verönd, stór fallegur garður. Hlýlegt hús á góðum stað. Verðtil- boð. Áhv. 10,5 m. 6037 1148 Ólafsgeisli - ný glæsileg raðhús - til afh. strax Nýkomin glæsileg ca 205 fm raðhús á 2 hæðum á einstökum útsýnis- stað í Grafarholti m. innb. bílskúr. Afhendist fullfrágengið að utan og fokhelt að innan. Frábært skipulag. Afhending er strax. 1598 Jónsgeisli - tvö glæsileg einbýl- ishús. Vorum að fá í einkasölu tvö eins ca 200 fm frábærlega vel skipulögð einbýlishús með inbyggðum ca 28 fm bílskúr á mjög góðum stað í Grafarholti. Húsin afhendast fullfrágengin að utan (steinuð) og fokheld að innan. Afh. á fyrra húsinu m. við fokhelt er í júní 2003. Verð 17,8 millj. Allar nánari upplýs- ingar á Valhöll eða á Nybyggingar.is 1404 Þingholtsstræti - Reykjavík Eigum eftir í þessu fallega nýstandsetta húsi 5 íbúð- ir stúdíó til glæsilegrar penthouseíbúðar með stórglæsilegu útsýni. Flestar íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. 1064 Ásgarður - nýjar íb. í grónu hverfi Erum með í einkasölu 3 glæsilegar nýjar 2ja herb. íbúðir frá ca 65-70 fm að stærð. Íb. afhendast fullfrág. án gólfefna með vönduðum innréttingum frá Hth. og tækjum. Flísalagt baðherb. Fráb. staðsetn. Útsýni. V. frá 10-10,5 millj. 1484 Miðsalir - nýtt glæsilegt einbýli á einni hæð Nýtt 165 fm einbýli m. innb. 38 fm bílsk. 3-4 svefnherb. Fráb. staðsetn. mjög gott skipul. Afh. fullfrág. að utan, fokhelt að innan. Vandaður frágangur Afh. fljótlega. 1092 Maríubaugur - afh. fljótlega Nýtt glæsil. 206,6 fm tengihús (þetta hús stendur alveg frítt) á einni hæð m. innb. bílskúr, á frá- bærum stað innst í lokaðri götu út við óbyggt svæði. 4 svefnherb. Húsið afh. svo til strax fullfrág. að utan og fulleinangrað að innan. V. 16,9 m. 1259 Klettás - Garðab. - tvöf. bílsk. Glæsil. hannað raðh. m. innb. tvöf. bílsk. alls um 190 fm. á fráb. stað í Garðabæ. Selst fullb. að utan, fokh. að innan. V. 15,3 m. Hús- ið er til afhendingar fljótlega. 1478 Básbryggja - sjávarútsýni. Í einka- sölu glæsil. 203 raðhús sem er fráb. vel stað- sett við bryggjuna. Sérl. vandaðar innrétt. sem eru sérsm. Vönduð eldhústæki. Fráb. útsýni. Húsið er allt áklætt að utan. Álglugg- ar. Eign í sérfl. Áhv. húsbréf rúmar 9 m. V. 25,8 m. 6599 V. 25,8 m. 1316 Maríubaugur - glæsil. ný sér- hæð Í einkasölu 120 fm glæsil. sérhæð á frábærum útsýnisstað í vesturhlíðum Grafar- vogs. 3 svefnherb., suðursvalir, vandaðar innr., glæsil. bað m. nuddkari. Áhv. 9 m. hús- br. + 1 m. lífsj. Verð 16,9 m. Laus fljótlega. V. 16,9 m. 1657 Barmahlíð + bílskúr Falleg 4ra herb. efri sérhæð í þríbýli ásamt 28 fm bílskúr. Tvær stórar stofur og tvö svefnherbergi. Endurbætt eldhús og baðherbergi. Laus til afhendingar. V. 15,8 m. Áhv. 1459 Holtagerði - m. bílskúr Glæsil. 122 sérhæð m. bílskúr. Íbúðin og húsið eru að mestu leiti endurnýjuð á vandaðan hátt. 3 rúmg. svefnherb. 2 rúmg. stofur. Parket. Eign á toppstað. V. 17,9 m. 5981 1287 Barónsstígur - miklir mögul. Í einkasölu hæð og kjallari um 110 fm í fallegu húsi. Á hæðinni er falleg 2ja herb. íb. og kjall- aranum er að bæta við íbúðina eða að nýta sem vinnuaðstöðu eða f. V. 12,9 m. 1660 Eyjabakki - 1. hæð Falleg íbúð á 1. hæð í góðu ástandi. Nýleg gólfefni og inn- réttingar. Þvottahús inn af eldhúsi, suður- svalir, stór sameiginlegur garður með leik- tækjum, rólegt og barnvænt hverfi. V. 11,8 m. áhv. 7 m 1654 Jónsgeisli - mögul. á 2 íbúðum Nýkomið í einkasölu frábærl. vel skipulagt ein- býlishús ofan götu með bílskúr samt. ca 236 fm þar sem hægt væri að útbúa rúmg. 3ja herb. íbúð á neðri hæðinni. Húsið afh. uppsteypt m. járni á þaki , ópússað og án hurða og lausafaga. V. aðeins 15,8 m. Skipti mögul. á 2-3ja herbergja íbúð. Hægt að fá húsið lengra komið. 1646 Hamravík - nýtt hús Um er að ræða nýtt velskipulagt einbýlishús á 2 hæðum með innbyggðum bílskúr á mjög góðum stað í Víkurhverfi í Grafarvogi. Húsið af- hendist fullfrágengið að utan með frág. þaki, þakkanti, rennum og niðurföllum, ísettum hurð- um Glæsilegt hús á góðum stað. 1442 Hlynsalir - nýtt lyftuhús - 3ja og 4ra herb Nýjar glæsilegar 102 fm 3ja herb. íb. og 117 fm 4ra herb. endaíbúðir á frábærum útsýnisstað í Kópavogi. Suðursvalir. Stæðí í bílskýli fylgir öll- um íb. Sérinngangur af svölum. Húsið afh. full- frágengið að utan og öll sameign fullb. Íb. afh. fullbúnar án gólfefna m. flísal. baðherb. Verð 3ja 14,6 m. V. 4ra 17-17,5 millj. 1355 Maríubaugur - hús á einni hæð Vel hönnuð 190 fm keðjuhús á einni hæð með inbyggðum 32 fm bílskúr. Skv. teikningu 3 sv.- herb. og tvær stofur, innangengt í bílskúr og af- girtur garður. Húsin afhendast fullbúin að utan, sléttpússuð, hraunuð og máluð og fokheld að innan. V. 16,5 m. 6057 1609 Svöluás Hfj. - 5 herb. Vel hannað 206 fm endaraðhús/suðurendi á tveimur hæðum með innbyggðum 25,3 fm bíl- skúr, 5 herbergi. Neðri hæðin er 85,3 fm, efri hæðin er 95,2 fm. Stórar sv-svalir mikið útsýni. Selst fullb. að’ utan og fokhelt að innan . V. 13,9 m. 1652 Framnesvegur - ný íbúð á fráb. stað Í einkasölu ný glæsileg ca 128 fm íbúð á 23. hæð í nýju húsi á fráb. stað í grónu hverfi í Vest- urbæ Reykjavíkur. Íbúðin afh. fullfrágengin án gólfefna en húsið og lóðin fullfrágengið. 1635 Lækjarsmári - glæsileg eign m. bílskýli Í einkasölu stórglæsil. fullbúin 156 fm íb. á efstu hæð og í risi ásamt stæði í bílskýli. Vandaðar innréttingar. Parket. Frábær staðsetn. í botnl. Bein ákv. sala. Áhv. húsbr. Húsið verður viðgert og málað í sumar og borgar seljandinn þann kostnað. V. 19,4 m. 1422 Sólvallagata - nýjar 2ja, 3ja og 4ra herb. Í nýju glæsilegu lyftuhúsi eigum við 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir ásamt stæði í bílskýli. íb. af- hendast fullfrágengnar án gólfefna og án flísa- lagnar á baðherb. Hús, lóð, bílastæði og öll sameign afhend. fullfrág. Afhending á íb. frá ágúst 2003 - mars 2004. Verð frá 11,9 m - 24,8 millj. Upplýsingar gefur starfsfólk Valhallar. 1018 Naustabryggja - Glæsilegar fullb. íb. Í þessu glæsilega húsi eru enn eftir nokkrar glæsilegar nýjar íbúðir á fráb. stað í nýja bryggjuhverfinu. Íb. sem eru til afh. strax eru á mjög góðu verði eða frá 13,9 millj. Leitið upp- lýsinga hjá sölumönnum. 1076 Naustabryggja í nýju lyftuhúsi - allt að 75% fjármögnun Glæsilegar nýjar fullfrág. (án gólfefna) 3ja og 4ra herbergja íbúðir í þessu glæsil. nýja lyftu- húsi. Afh. með vönduðum innrétt. frá HTH og flísal. baðherb. Verð frá 14,2 m. á 3ja herb. og 17,9 millj. á 4ra. Lán frá Netbanka á eftir hús- bréfum allt að 75 % af bygg.kostnaði (með gólfefnum) 1162 Stærri eignir Í smíðum 5-6 herb. og sérhæðir 4ja herbergja

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.