Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 25

Fréttablaðið - 12.05.2003, Blaðsíða 25
Hraunbær - falleg íbúð Í einkasölu vel skipul. 98 fm íb. á 1. hæð. Hús nýlega klætt utan með í-múr. Parket, góð leiksvæði í garði, stutt í verslanir, þjónustu og skóla. Áhv. 3,5 m. Verð 11,7 m. V. 11,9 m. 1658 Hvassaleiti - gott verð - laus v. kaupsamn. Góð velskipul. 4ra herbergja íbúð (3ja herb. í dag) á 2. hæð til hægri í húsi sem verður viðgert og málað í sumar (að hluta) á kostnað seljenda. Fráb. verð eða að- eins 11,9 millj. 1640 Sóltún - nýleg í lyftuhúsi Falleg vel skipul. 95 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð í nýlegu lyftuh. á góðum stað miðsvæðis. Sérinn- gangur af svölum, góðar innr., suðursvalir, þvottaaðst. á hæðinni. Laus fljótlega. V. 14,3 m. 1641 Reyrengi - stórglæsil. útsýni Falleg 4ra herb. endaíbúð á 3ju hæð með glæsilegu útsýni. Stæði í bílskýli. Þrjú svefn- herb. Skólinn við hliðina. V. 13,2 m. 1628 Goðaborgir - sérinng. fráb. staðsetn. Falleg 100 fm jarðhæð með sérinngangi og sérgarði. Stór garður í suður og gott útsýni í norður. Frábær staðsetning . Áhv. 550 þ. V. 13,7 m. 1614 Grettisgata - í góðu húsi. Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. íb. í traustu stein- húsi. Íb. er að mestu öll endurnýjuð. Innrétt- ingar, rafmagn, ofnalagnir og fl. V. 14 m. 5836 1270 Klukkurimi - Sérinng. Góð 101 fm endaíbúð á 2. hæð með sérinngangi. Laus til afhendingar strax. V. 12,8 m. 6087 1511 Flétturimi - glæsileg eign Glæsil. 114 fm íb. á 3. hæð ásamt stæði í bílskýli. Húsið er nýl. viðgert og málað að utan. Vand- aðar innr. Rúmg. stofur. Verðlaunagarður. Ör- stutt í alla þjónustu. V. 14,8 m. Áhv. 3,0 m. 6084 1496 Kórsalir + bílgeymsla Ný og fullbúin 130 fm íb. á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er á sólríkum stað með svalir í suður með góðu útsýni. V. 18,9 m. Áhv. 12,0 m. 6077 1510 Ofanleiti - bílskúr Falleg 5 herb. íb. á 3 h. m. bílskúr. Parket. 4 svefnherb. Fráb. stað- setn. V. 17,5 m. 5984 1314 Torfufell Rúmgóð íbúð í álklæddu fjölbýli. Yfirbyggðar svalir, 3-4 svefnherb. V. 10,5 m. 6024 1144 Naustabryggja - ný fullbúin íb. m. bílskýli Vorum að fá í einkasölu glæsilega íbúð á 4. hæð (efstu) í nýju glæsi- legu álklæddu lyftuhúsi ásamt stæði í bíl- skýli. Íbúðin afh. 15. maí fullfrágengin án gólfefna m. flísalögðu baðherbergi, innrétt- ingar vandaðar frá Hth. Áhv. lán 5,1 m. V. 14,7 millj. 1175 Miðhús - neðri sérhæð Ný glæsileg ca 90 fm jarðhæð í nýl. vönduðu tvíbýli á frá- bærum stað í Grafarvogi. Vandaðar innrétt- ingar og gólfefni. Áhv. hagst. lán. V. 13,5 m. 1499 Pósthússtræti - lyftuhús - bíl- skýli Falleg 3-4ra herbergja og vel skipu- lögð 95 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt 26,8 fm stæði í bílskýli. Tvö sfefnherb., tvær stofur, þv.hús innan íbúðar. V. 18,3 m. Áhv. 7,0 m. 1651 Stórholt - laus strax - m. auka- herb. Nýkomin í einkasölu falleg talsvert endurnýjuð 3ja herb. íb. á 1. hæð í þríbýli ásamt aukaherb. í kjallara m. snyrtingu. Frá- bær staðsetning. Gott skipulag. Góður möguleiki á leigutekjum. V. 11,2 m. 1645 Hlynsalir - glæsil. útsýni Glæsil. 102 fm íb. á 5. hæð í lyftuhúsi. Íb. afh. fullb. Glæsil. innréttingar. Fallegt útsýni. Stæði í lokuðu bílskýli. Sérþvottahús. V. 14,8 m. 1394 Engihjalli - mjög góð íb. Í einkasölu 84 fm íb. á 1. hæð (beint inn) í góðu lyftuhúsi. Góðar innr., parket, stórar suðvestursvalir, útsýni, þvottaaðst. í íb. Áhv. byggingarsj. 4,1 m. Verð 9,9 m. 1593 Nökkvavogur Falleg og nýl. mikið end- urbætt íbúð í kj. með sérinngangi. Flísar og parket á gólfum. nýl. innréttingar, útbyggður stofugluggi. V. 10,5 m. Áhv. 8,6 m. 1588 Bárugrandi m. bílskýli. Glæsil. íb. Glæsileg ca 87 fm íb. á 4. h. í fallegu fráb. vel staðsettu fjölb. ásamt stæði í bílskýli. Góðar svalir. Parket. Glæsilegar innréttingar. Örstutt í skóla og þjónustu. Áhv. ca 8,6 m. 1538 Kríuhólar - lyfta Góð 78 fm íbúð á 4. í lyftuhúsi. Parket og vestursvalir. Húsvörður sér um alla umhorðu og minna viðhald. V. 9,9 m. Áhv. 3,4 m. 6035 1400 Vesturgata - parhús - fráb. kaup ca 75 fm parhús, aðalhæð og kjallari. Tals- vert endurn. eign á mjög góðum stað. Áhv. 4,2 m. V. 9,8 m. V. 9,8 m. 1131 Hraunbær - glæsilegt útsýni Í einkasölu falleg 61 fm íbúð á 1. hæð í góðu húsi. Uppgert eldhús suðursvalir, mjög fallegt útsýni. V. 8,8 m. 1626 Skeljagrandi - bílskýli Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 4 hæð. (efsta) Stæði í bíl- skýli. Suðursvalir. Frábær staðsetn. Fallegt útsýni. V. 10.2 m. 1627 Asparfell - lyftublokk 53 fm íbúð á hæð í lyftublokk með húsverði. V. 7,7 m áhv. 5,1 m. 1623 Miðbær - ris með sérinng. Falleg 2ja herbergja risíbúð með sérinngangi. Hús- ið endurskipulagt/ endurætt 1989. Fallegar innréttingar og gólfefni, mikil lofthæð. V. 10,5 m. Áhv. 4,6 m byggsj. 1603 Vesturbær Reykjav. - ný íb. Glæsi- leg 2ja herb. ný íb. í lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Afh. fullfrág. án gólfefna og án flísal. á baðherb. Upplýsingar hjá sölumönnum. 1021 Strandasel - góð kaup Falleg og vel skipulögð 59 fm íb. á 2. hæð. Suðursvalir. Nýl. eldhús og gólfefni. Tilboð. Áhv. 4,0 m. 6679 1512 Núpalind - glæsileg íbúð Nýkomin stórglæsil. fullb. íb. á 3. hæð í álklæddu lyftu- húsi á fráb. stað. Parket og flísar. Glæsil. baðherb. Stórar svalir. Fallegt útsýni. Áhví- landi hagst. lán. V. 12,2 m. 1406 Bræðraborgarstígur - gott verð. Vönduð talsvert endurn. ca 40 fm íb. á 1. h. (ekki kj.) í endurn. húsi á fráb. stað. Góðar svalir. Parket. Hátt til lofts. Áhv. ca 3.m. V. 7,4 m. 1491 Grandavegur. Nýuppgerð 2ja herb. íb. í kj. á fráb. stað. Íb. er að mestu leiti öllu upp- gerð. Parket. Nýtt baðherb. Aukaherb. á gangi m. snyringu hentar vel til útleigu. V. 7,5 m. 1015 1083 Berjarimi- bílskýli. Góð 55 fm íbúð á 1. hæð með útgang út í garðinn. Hús nýlega viðgert og málað að utan. V. 9,5 m. Áhv. 5,4 m. Laus. 1233 1233 Lítill sumarbústaður við Laugar- vatn. Nýlegur ca 20 fm sumarbúst. á frá- bærum rólegum stað. Mikil veðursæld, út- sýni og heillandi umhverfi. Verönd og mikill trjágróður. Verð 2,9 m. V. 2,9 m. 1533 Norðurnes - kjósarhreppi - hagst. verð. Nýkomin fallegur ca 40 fm búst. á einni hæð m. nýl. verönd og fl. ca 45 mín akstur frá Reykjavík. Hagst. 1535 Grímsnes - Svínavatn. Svo til nýr 51 fm sumarbúst. með ca 20 fm svefnlofti og ca 80 fm verönd. Fullbúin í hól og gólf. Raf- magn, hitakútur, hitaveita væntanleg. Gott útsýni. Verð 7,3 m. 1303 1416 Eyrarskógur - nýr bústaður á frábærum stað ekki frág Í einka- sölu 53 fm nýr bústaður m. mögul. á góðu millilofti. Búst. er ekki alveg fullb. að innan ern allt efni fylgir til klæðningar sem og hurð- ir. Rotþró komin. Myndir á skrifstofu. V. 4,9 m. Mögul. að kaupa bústað til flutnings. Ósk- að eftir tilboðum. 9595 1321 Borgarfjörður - Frábær eign. Fal- legur og vandaður 64 fm heilsársbúst. í grónu og fallegu 1,6 ha hæðóttu landi m. leyfi til að byggja 2 - 3 aðra bústaði. Stækk- unarleyfi f. um 21 fm. Nýjar innr. og tæki í eld- húsi og baðherb., 3 herbergi (tvíbreið rúm), rafmagn og vatn allt árið. Arinn í stofu, stórir sólpallar og fallegt útsýni. Fallegur hellulagð- ur stígur upp að húsinu. Aðkoma hönnuð af arkitekt. Mikið hefur verið plantað af trjám í landinu sem er í afar góðri rækt. Verð 8,7 millj. 1313 Holtasmári - Kóp. Til leigu jarðh. Verslun ca 450 - 550 fm og 2. hæð ca 350 fm. Hentar fyrir verslun, veitingast., skrifst. eða þjónustu. Afh. tilb. til innr. eða fullb. Næg sér bílastæði. 1642 Ármúli - Rvík. Til sölu/leigu ca. 500 fm lager, verslun. góð aðkoma. verð tilboð. Uppl. skrifst. 1601 Lyngás. Garðb. Til leigu skrifstofur á 2. hæð 509 fm. Fullbúnar glæsilegar skrifstofur. verð tilboð. 1600 Þönglabakki Mjódd. Til sölu 1525 fm. á 2. hæð. Húsnæðið er í notkun nú þeg- ar, getur losnað fljótl. Hentar fyrir ýmsa at- vinnustarfs. svo sem verslun, skrifst., lækn- ast. og fl. Fullbúið hús utan sem innan. næg bílastæði. mjög góð aðkoma. Mjög góð staðsetning. Verð tilboð, hagst. lán. 1566 Fossaleynir 643 fm. Hentar fyrir alla atvinnustarfsemi svo sem verslun, lager, heildsölu, iðnað og fl. Fullbúið hús utan sem innan ásamt ca. 100 fm viðbyggingrétti, söklar komnir, malb. bílastæði. mjög góð að- koma. Verð tilboð, mögl hagst. fjármögnun. 1440 Síðumúli RVík samt. 575 fm. Til sölu / leigu. Nýtt á skrá. Um er að ræða jarð- hæð sem er í dag nýtt undir lager, mjög góð aðkoma og útipláss. Einnig er um að ræða 1. hæð sem er verslunarpláss. Eign í mjög góðu standi. Verð tilboð. 1344 Klettháls 9 - Nýbygging. Stálgrind- arhús.1650 fm. allt að 7 mm lofthæð. fullbú- ið að utan. mögl að skipta húsinu upp í smærri einingar. Mjög gott úti pláss. 1555 Suðurlandsbraut. Einkasala. Ein- stakt tækifæri. Til sölu í þessu vandaða lyftu- húsi samt. 264 fm inndregin penthause skrif- stofur ásamt 168 fm. þaksvölum. Glæsilegt útsýni yfir borgina og Laugardalinn. Verð til- boð. Uppl. Magnús á skrifst. 1559 Til sölu / leigu Lyngháls Rvík 230 fm. Höfðinn. Góð lofth. 4 m. góðar innkeyrslud. góð staðsetning. Skipti mögul. Lækkað verð. 1579 Suðurhraun - Gbæ. ca 1050 fm til sölu Mjög gott lagerhúsn. ásamt milli- lofti að hluta er hentar mjög vel fyrir skrifst. Stálgrindarhús, mjög góð lofth. tvennar inn- keyrslud. Lóð fullbúin, bílast. malbik. Verð Tilboð. Áhv. 44 millj. 1580 Lóð til sölu - undir atvinnustarf- semi Lóð - nýtt á skrá. Til sölu 5.650 fm lóð í Grafarholti. Mjög góð staðsetning. Mögu- legt byggingarmagn ca. 1.800 fm. Verð til- boð. 1582 Rauðhella Hafn. til leigu. Samtals sex 150 fm bil. Mjög góðar innkeyrslud. Lofth. 6-7 metrar. Bílastæði og athafnar- svæði malbikað. Verð kr. 700 pr fm. í leigu. 1353 Akralind Til leigu 136 fm atvinnuh. á góð- um stað í Lindunum. Góðar innkeyrsludyr. Hagst. leiga. 1583 Nýtt á skrá. Til sölu eða leigu 1500 - 3000 - 5000 fm Atvinnuh. á mjög góðum stað rétt við höfnina í Kóp. Lofth. allt að 8-9 metrar. Stálþilshús, engar súlur. Mögul. stærð lóð. er 4.000 fm til 10.000 fm. Mjög gott athafnasv. er á lóðinni. Verð til- boð. 1374 Sölustjóri: Magnús Gunnarsson, sími 822 8242 www.valholl.is Seljendur - kaupendur - athugið Okkar einkunarorð eru reynsla,þekking og þjónustulund ásamt vönduðum skjalafrágangi. Sölumenn á Valhöll hafa samanlagt um 70 ára starfsreynslu að baki við fasteignasölu. Atvinnuhúsnæði Sumarbústaðir3ja herbergja 2ja herbergja

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.