Tíminn - 21.11.1972, Blaðsíða 8

Tíminn - 21.11.1972, Blaðsíða 8
TÍMINN Þriðjudagur 21. nóvember 1972 ALÞINGI Umsjon: Elias Snæland Jónsson Tillaga sjö þingmanna stjórnarflokkanna: Veggjald innheimt aftur á hraðbrautum Sjö þingmcnn sljórnarflokk- anna lögðu fram á alþingi í gær lilliil'.u lil þingsályktunar um inn- hcimtu veggjalds af hraðbraul- um, þar sem gert cr ráð fyrir sliku veggjaldi á Iteykjanesbraut og Suðurlandsvegi. Tillagan var svohljóðandi: ..Alþingi ályklar að fcla sam- gönguráðherra ao innhcimta, i samræmi við !l.r>. gr. vcgalaga, nr. 2:i/l!)7(l, scrstakt umferðargjald af hifrciðum, sem fara um Iteykjancsbraut og Suðurlands- veg, svo og aorar þær hraðbraut- ir, scm lagðar verða meö varan- lcgu slitlagi. þegar þær tcljast gjaldbærar". Flutningsmenn eru: Vilhjálm- ur Hjálmarsson (F), Karvel Pálmason (SFV), He)gi F. Seljan (AB), Steingrimur Hermannsson (F), Hagnar Arnalds (AB), Benóný Arnórsson (SFV), og Stefán Valgeirsson (F). f greinargerð segir m.a.: Hcimild gefin árið ,,Við upphaílega samþykkt vegalaga i desember 1963 var þegar gert rá6 fyrir þvi meo 95. gr. þeirra laga, a6 ráðherra sé heimilt a6 ákve6a me6 reglugerð, Ágætur afli Gullvers IH— Seyðisfirði. Seyðisfjarðarbátar liggja nú inni vegna veðurs, og nokkuð al' aðkomubátum leitaði hér einnig hal'nar. Gullver kom inn el'lir l'imm daga útivist með 75-80 lestir al' l'iski, sem er mjög góður al'li, en hinir batarnir — Gullberg, Viglundur og Hannes Haístein — voru með miklu minna, enda höl'ðu sumir þeirra hal't skamma útivist, er veður spilltist. að greiða skuli sérstakt um- ferðargjald af bifreiðum, sem fara um tiltekna vegi eða brýr. Þetta ákvæði hefur staðið óbreytt við itrekaða endurskoðun vega- laga. Með ofangreindu ákvæði i téð- um lögum hefur löggjafarvaldið lýst þeirri skoðun sinni, að rétt- mætt sé, að þeir, sem njóta nútima hraðbrauta, greiði nokk- urt gjald fyrir þau forréttindi, enda eru verkefnin i vegamalum um land alltstórbrotin og fjárþörf vegasjóðs mikil. Þá er einnig eðlilegt, að þeir, sem einkum aka hina fullkomnustu vegi, leggi nokkuð al' mörkum til þess að hraða vegaframkvæmdum ann- ars staðar á landinu. Umrætl veggjald hefur verið lagt á bifreiðaumferð um hinn steinsteypta Keflavik- urveg i nokkur ár. Fellt niður á siðasta þingi Við afgreiðslu þingsályktunar um vegáætlun fyrir árin 1972-'75 á siðasta Alþingi brá svo við, að samþykkt var að fella burt veg- gjald úr tekjuáætlun vegasjóðs á árunum 1973-'75, en hækka þess i stað bensingjald á sama tima. Hins vegar greiddu svo margir alþingismenn ekki atkvæði við þá afgreiðslu, að sú breyting fékk ekki meirihlutafylgi. Þvi þykir flutningsmönnum rétt að leggja fram þessa þingsályktunartillögu og stuðla að endurskoðun umræddrar ákvörðunar siðasta Alþingis. Er það von þeirra, að tillaga þessi verði tekin til með- f'erðar og afgreiðslu á fyrri hluta þings. Þá þarf innheimta veg- gjalds ekki að falla niður um næstkomandi áramót, eins og annars mun verða". Hafnarlög til umræðu i neðri deild: HAFNARGERÐ MIKIL BYRÐI Á MÖRGUM r •• SVEITARFELOGUM i umræðum um hafnarlög á l'uiidi ncðri dcildar alþingis i gær, kom l'ram hvcrsu mikil byrði lán og skuldhiiidingar vcgna hafnar- gcrðar crti á inörgum svcitar- lclöguui. Kru jafnvel dæmi þcss, að 170% af heildartekjum svcitar- sjóðs þurfi vcgna þcirra skuld- bilidinga, scm á sveitarfclaginu livila vcgna hafiiarframkvæmda. Karvel Pálmason (SFV) upp- lýsti i umræðunum hversu erfið aðstaða ýmissa sveitarl'élaga á Vestfjörðum væri vegna þeirra kvaða, sem á þeim hvila vegna hafnaríramkvæmda. Kom fram hjá hoiiuni, að til þcss að standa i skiliim varðandi skiildbindingar vcgna hafnar- rramkvæmda hel'ðu cftirtalin svcitarlclög þurl't að nota cftir- farandi hundraðshluta af heildar- tckjum svcilarsjóðs á hverjum stað árið 1971': A Patrcksfirði 11%, á Kíldudal 52%, á Þingeyri (i!)%, á Suðureyri (i!)%, á Bolungarvik !)!)% og Súða- vik 17(1%. I bráðabirgðaákvæði með hafnarlagafrumvarpi rikisstjórn- arinnar er kveðið á um, að rikis- valdið létti greiðslubyrði þeirra hafnarsjóða, sem verst eru settir að þessu leyti. Frumvarp stjórnarinnar um hafnarlög var til framhaldandi 1. umræðu i gær, og tóku til máls: Gisli Guðmundsson (F), Hannibal Valdimarsson, sam- gönguráðherra, Benedikt Gröndal (A), Karvel Pálmason (SFV), Guðlaugur Gislason (S). Fundur var i gær f neðri deild alþingis og tvö mál á dagskrá: framhald 1. umræðu um hafnalög og atkvæða- greiðslu um frumvarp um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðar- ins. Fyrirspurnir i gær voru lagðar fram á alþingi fjórar spurningar frá Braga Sigurjónssyni (A). Þrjár þeirra eru til iðnaðar- ráöherra, en ein — um fyrir- hugaða laxarækt i Laxá — til menntamálaráðherra. Þessar fyrirspurnir fara hér á eftir, fyrst þær, sem beint er til iðnaðarráðherra, en siðast fyrirspurnin til menntamála- ráðherra: Um Sigölduvirkjun a)(,Hefur ríkisstjórnin tryggt sér lán til Sigölduvirkjunar, og ef svo er, þá hvar og hve há? b) Hvað er áætlað nú, að Sigölduvirkjun muni kosta? c) Kyrir hve mikinn fluta orkuframleiðslunnar er þegar tryggður markaður, og hver er hann?" Um orkuflutning til Noröurlands a)„IIvað er áætlað, að há- spcniiulina frá Sigöldu til Akurcyrar muni kosta með iiiigildandi vcrðlagi, og við hve mikinn orkuflutning vcrður liún miðuð? b) Hvert verður kostnaðar- verð þessa rafmagns kom- ins til Akureyrar miðað við gildandi verðlag? c) Mcga Norðlendingar vænta þess, að þeim verði ekki selt rafmagn leitt sunnan yfir fjöll á hærra verði en Sunn- lendingum — þar með taldir Iteykvikingar — verður selt rafmagn frá Búrfellsvirkj- un á sama tiina?" Um Laxárvirkjun III a)LlHefur iðnaðarráðherra ekki i huga að freista þess að afla sér lagaheimildar til aö láta fullbyggja Laxár- virkjun III? b) Hvert væri kostnaðarverð hennar á núgildandi verð- lagi? c) Ilvert væri kostnaðarverð á rafmagni frá henni miðað við stöðvarvegg á Akur- eyri?" Um fyrirhugaða laxarækt i Laxá a)(lTelur menntamálaráðu- neytið ekkert við það að athuga frá náttúruverndar- og vistfræðilegu sjónarmiði, að stofnað verði til laxa- ræktar I Laxá f Suður-Þing- eyjarsýslu ofan Brúafossa og i Mývatni, þar sem aldrei hefur lax komið fyrr frá upphafi islandsb'yggðar. b) Ilefur ráðuneytið i hyggju að banna slíka liffræði- og vistfræðilega röskun eða afla sér heimildar til slfks banns, hafi það ekki þá heimild?" Sameinað þing i dag 1 dag er fundur i sameinuðu þingi. Á dagskrá eru 10 fyrir- spurnir um bankamál, bundn- ar innistæður hjá Seðla- bankanum, Kaupábyrgðar- sjóð, afskipti rikisstjórnar af fjármálum Rikisútvarpsins, samning fslands við EBE, söngkennslu i skólum, Sigölduvirkjun, orkuflutning frá Sigöldu til Norðurlands, Laxárvirkjun III og um iaxa- rækt i Laxá. Að fyrirspurnum loknum verður svo nýr fundur i sam- einuðu þingi, og eru 17 mál á dagskrá þess fundar. BUNAÐiVRBANKINN Annar stærsti viðskiptabanki á Islandi veitir alla almenna bankaþjónustu: Varanleg innlánsviðskipti SPARI-INNLÁN VELTI-INNLÁN ÚTLÁN INNHEIAATA víxla og verðbréfa LAUNAREIKNINGAR GÍRÓ-ÞJÓNUSTA GEYMSLUHÓLF NÆTURHÓLF SPARIBAUKAR mm til lánsviðskipta ÍBtNAÐARBANKI ÍSLANDS 5 útibú i Reykjavik 12 afgreiðslur úti á landi Verðjöfnunarsjóðurinn: Tillögur stjórnar- andstæðinga feltdar Breytingartillögur stjórnar- andstöðuflokkanna við frumvarp rikisstjórnarinnar um breytingar á lögum um Verðjöfnunarsjóð riskiðnaðarins voru felldar við at- kvæðagreiðslu I neðri deild I gær, og frumvarpinu siðan vísað til 3. umræðu. Nefndarálit Alþýðuflokks- manna um, að frumvarpinu yrði visað frá með rökstuddri dagskrá var felld með 17 atkvæðum gegn 3. Viðaukatillaga fulltrúa Sjálf- stæðisflokksins i sjávarútvegs- nefnd þess eðlis, að r.ikisstjórnin skyldi ábyrgjast, að umrætt framlag úr Verðjöfnunarsjóði verði endurgreitt á næsta ári, var felld með 17 atkvæðum gegn 15. Fyrri grein frumvarpsins var siðan samþykkt að viðhöfðu nafnakalli með 17 atkvæðum gegn 2, en 14 sátu hjá. Siðari greinin var einnig samþykkt, og frum- varpinu siðan visað til 3. umræðu með 19 atkvæðum gegp 3. Tí mimi er { peningar { Auglýsitf { íTímanum

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.