Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 26

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 26
KORT NYT — tamalåt — KORT NYT — tamalåt — KORT NYT — tamalåt — KORT NYT — tamalåt — KORT NYT — tamalåt Savalingmiune kalåtdlit sarxumersitait Thorshavnime „uvdlume kalåtdlit erKumitsuliait'' majip nåjartorne- rane sarKumersitausimåput. sek- retær Hans Janussen, Kalåtdlit- nunånut ministeriaKarfingmit a- malo Savalingmiune landstyrimut lagtingimutdlo ilaussortat ang- mainerme najusimåput. kalåtdlit erinarssortartut „Mik" Savaling- miune igdloKarfingne ardlalingne tusarnårtitsissarsimåput. erKU- mitsuliortoK Hans Lynge, Nuk, Kalipaissordlo Bodil Kaalund o- Kalugiartarsimåput. 11-årig druknet ved Kap Dan I Tuno ved Kap Dan er der sket en drukneulykke søndag den 1. juni 1975. Den 11-årige Lars Bi- anco MaKe var sammen med en 17-årig kammerat på torskepilk- ning, da de pludselig begge to brast gennem den møre is. Lars Bianco Mane drev straks under isen og kunne ikke reddes. Den anden dreng reddede livet ved at klamre sig til iskanten, indtil der kom nogen og trak ham op med en line. landsrådimut ilaussortaK Forbrugerrådime? Kalåtdlit-nunåta forbrugerrådiata kigsautigå landsrådimut ilaussor- tamik ilaKalerumavdlune. isu- magssarsiaK atautsiminerme ki- ngugdlerme oKaluserineKarsima- vok forbrugerrådip ukiune sisa- mane atanermine atautsiminerisa kingugdlersåne. landsrådimut ilaussortamik ilaKalernigssamut kigsautigissap tunuleKutarå, råde suliagssat aulajangersimassut ilaisa suliarinerine pissariaKarti- tarmago torKåinartumik landsrå- de atåssuteKarfigissariaKartardlu- go. mana sujiinersut landsrådimut ingerdlaterKingneicarpoK. Laks er der nok af... — Det hører ingen steder hjem- me, at der skal være 1100 tons laksekvote på den lange, lange kyststrækning i Grønland, siger formanden for GFI, fiskeekspor- tør Sigurd Espersen til AG. — Jeg kunne godt forstå det, hvis det var for at beskytte bestanden. Men der har aldrig været så man- ge laks ved Grønland som i 1974. Det tyder på, at der er fisk nok. Kvotaen på 1100 tons virker der- for på mig lidt malplaceret. Men jeg er glad for. at laksefiskeriet i år starter senere end tidligere. Det vil betyde bedre fordeling af kvotaen og bedre kvalitet. angatdlanermut udvalgip tungavigsså angnertoK udvalge pilertortumik sulissoK, sujcrnagut økonomiministeriusi- massoK Kjeld Philip sujuligtaisso- ralugo, november nåtinago STOL- fly-nik taineKartunik tingmissar- tunik atugaKalernigssamut Kalåt- dlit-nunåne angatdlånerme aula- janginiartugsstiuvoK, peKatigalu- gulo tamåkununga mitarfiliornig- ssamut ama aulajanginiartug- ssauvdlune. tamatuma saniatigut udvalge Kalåtdlit-nunåne angat- dlånerme ajornartorsiutinut a- tautsimut nalilersuiniartugssau- VOK. — udvalgimut suliagssap tu- ngavigsså angnertorujugssussug- ssauvoK, sulile taniåna iluamik aulajangerneKångilaK, taima o- KarpoK Kalåtdlit-nunånut mini- stere Jørgen Peder Hansen AG- mut. sujorna ukiåkut landsrådip pi- lersipå angatdlanermut udvalge, kisiåne tamatuma kingornagut landsrådip tusaramiuk Kalåtdlit- nunånut ministeriaKarfik erKar- sauteKartoK angatdlanermut tu- "ngassunut udvalgiliorniardlune erKarsartoK tauva udvalgiliariga- luane taimaitinarsimavå. måna angatdlanermut udval- giussoK pilertortumik sulissugssa- tut sulerKussaungmat tamatuma- ne isumagineKarpoK, tuavisårissu- tut erKarsautigissariaKartoKarne- ra, tåssa Grønlandsflyp bestyrel- siata kammeradvokate isumalio- Katigerérsimavdlugo piniarsi- mangmat tingmissartunik sulu- lingnik mardlungnik taineKartar- tunik De Havilland DASH-7, tai- malo pisisinaunerat novemberime kingusingnerpåmik aulajangersi- måsavdlune, tingmissartutdlo STOL-flyt — tassa pisiariumav- dlugit aulajangertoKarsimagune —¦ aitsåt pineKarsinaungmata 1978-ime upernakut. avdlatdlo erKarsautigalugitaoK pissariaKardluinarpoK Kalåtdlit- nunåne angatdlanermut tungassut atautsimut nalilersorniarnigssait tåssanilo erKarsautigissariaKaler- simavoK tingmissartut sulugdlit atorneKarnigssait, sordlo Kanigtu- kut AG-me erKartorneKarsima- ssutut pissoKåsagpat Grønlandsfly SAS-ilo suleKatigilisagpata Kø- benhavnimit Narssarssuarmut tingmissartornikut suleKatiging- nigssamik. -rg. Landsrådsmedlem Forbrugerrådet? Grønlands Forbrugerråd ønsker at supplere sig med et landsråds- medlem. Ideen blev drøftet på det sidste møde, som det nuvæ- rende forbrugerråd har holdt i sin fireårige valgperiode. Baggrun- den for ønsket om at have et landsrådsmedlem som forbruger- rådsmedlem er, at rådet ved be- handlingen af visse sager har brug for en direkte kontakt til landsrådet ved drøftelserne. For- slaget går nu videre til Grønlands Landsråd. akigssarsiaic angneK pigå inuiait tamarmik filméralianik Kanigtiikut Oberhausenime Tysk- landime kitdlermitume filmiliaK „Kalåtdlit-nunåne arnat sulissar- lut" filmiliårKane pitsaunerpåtut akigssarsiagssatut angnerpåmik akigssarsisitausimavoK. filmip najorKutagssåtut agdla- garissaK suliarineKarsimavoK Le- ne Aidt-imit Merete Borker-imit- dlo, niorKutigssiatutdlo suliarine- Karsimavdlune Ebbe Preisler-imit Statens filmcentral atordlugo Danmarkivdlo radio sivnerdlugo suliaringnigsimassumit. Statens filmcentralime amerdlasungordlu- go suliarineKartugssauvoK au- gustime. Oberhausen-ime takutineKar- nerata kingornagut filme unang- minermc ilaorKuvdlugo Kinutigi- neKarsimavoK Moskvame, Gre- nobleme, Leipzigime Londonimilo. -rg. Grønland, et enestående turistland Grønland havde fornylig besøg af repræsentanter fra Danmarks Turistråd. Ved en sammenkomst i Godthåb, hvor der vistes lys- billeder fra Grønland, fortalte vi- cedirektør i Danmarks Turistråd, Jørgen Helweg, SAS-distriktschef Poul Heilberg Christensen og sek- retæren for turistudvalget for Grønland, Peter Morell, at Dan- marks Turistråd bruger mange penge til propaganda om Grøn- land. Men pengene vil komme igen. Grønland er enestående som turistland. I år kommer der såle- des over 1000 aktive turister. In- teressen kommer især fra tysk side. En film fra Grønland blev i år vist for over 10 mill. tyske fjernseere, og der har været man- ge artikler om Grønland i store tyske blade. Ved samme lejlighed under- stregede SAS-repræsentanten, at man allerede nu må samle unge interesserede grønlændere til kur- sus som turistførere. Ca. 45 mill. kr. første skatteår Under et samråd med Folketin- gets finansudvalg fornylig kunne grønilandsminister Jørgen Peder Hansen oplyse, at indkomstskat- ten i Grønland i 1975 forventes at indbringe 45 mill. kroner. Grønlandsministeren oplyste, at 30 af de 45 mill. kroner vil blive betalt af de offentligt ansatte. De resterende 15 mill. kroner for- ventes at komme fra de private. Om pengenes anvendelse oply- ste ministeren, at 25 procent, sva- rende til ca. 11 mill. kroner, skal afsættes til en kommunal anlægs- fond, mens 18 mill. kroner skal bruges til sociale ydelser. 10 mill. kroner regner man med skal bru- ges til udvidelse af aktiviteterne i de 18 kommuner. -rg. Bredt arbejdsgrundlag for trafikudvalget Et hurtigtarbejdende udvalg, med tidligere økonomiminister Kjeld Philip som formand, skal inden udgangen af november måned tage stilling til spørgsmålet om indførelse af STOL-fly i det in- terne grønlandske trafiknet, og samtidig tage stilling til place- ring af landingsbaner for samme. Udvalget skal derudover også fo- retage en samlet vurdering af trafikproblemerne i Grønland. — Der bliver tale om et meget bredt arbejdsgrundlag for udval- get, men endnu er dette ikke en- deligt udformet, siger grønlands- minister Jørgen Peder Hansen til AG. Grønlands Landsråd nedsatte sidste efterår et trafikudvalg. Men da landsrådet efter nedsættelsen modtog besked fra Grønlands- ministeriet om, at ministeren på- tænkte at nedsætte et trafikud- valg, valgte man at opløse ud- valget igen. Når det nu nedsatte trafikud- valg skal være hurtigtarbejdende, hænger det sammen med, at den option, som Grønlandsfly's besty- relse efter samråd med kammer- advokaten har tegnet på 2 stk. fastvingede fly af typen De Havil- land DASH-7, udløber omkring november måned. Den endelige levering af disse STOL-fly — hvis man altså bestemmer sig for dem —kan ske i foråret 1978. Også på anden måde vil det være nødvendigt med en samlet vurdering af de grønlandske tra- fikproblemer. Her kommer vel også spørgsmålet om udvidelse af Grønlandsfly's flåde af større fastvingede fly, hvis der, som om- talt i AG fornylig, skal blive tale om et samarbejde med Grøn- landsfly og SAS om beflyvningen af ruten København-Narssar- ssuaK. -rg. 22 forslag til nyt julemærke Den grønlandske julemærkekomi- té har modtaget ialt 22 forslag til årets julemærke, oplyser komi- teens formand, Dorte Hertling, til AG. Fristen for indsendelse af forslag er udløbet. Dorte Hertling oplyser, at indsenderne hoved- sagelig er grønlandske, hvoraf et par er boende i Danmark. Komiteen arbejder nu videre med forberedelserne til årets ju- lemærkesalg — først og fremmest skal der tages stilling til hvilket af de indsendte forslag, der skal bruges. -rg. Førstepris til en film om arbejderkvinder i Grønland Ved den internationale kortfilm- festival i Oberhausen i Vesttysk- land har en film om „Arbejder- kvinder i Grønland" vundet før- stepris som den bedste debutfilm. Manuskriptet til filmen er skre- vet af Lene Aidt og Merete Bor- ker. Den er produceret af Ebbe Preisler for Statens Filmcentral og Danmarks Radio. Den vil i au- gust blive distribueret af Statens Filmcentral. Efter præsentationen i Ober- hausen er filmen blevet indbudt til at deltage i filmfestivaler i Moskva, Grenoble, Leipzig og London. -rg. Grønlandsk udstiiiing på Færøerne På kunstmuseet i Thorshavn er der gennemført en udstilling „Grønlandsk kunst i dag" i sidste del af maj. Sekretær Hans Janus- sen, Ministeriet for Grønland samt repræsentanter fra det fær- øske landsstyre og lagtinget var til stede ved åbningen. Grønlæn- derkoret „Mik" underholdt og havde flere koncerter andre ste- der på Færøerne. Kunstneren Hans Lynge, Godthåb, og måle- ren Bodil Kaalund holdt foredrag. nukagpiaraK ipisimassoK Tunume Kap Danip erKånltume sapame junip autdlarnautåne 1975-ime ipissoKarsimavoK. Lars Bianco MaKe 11-nik ukiulik iki- nguminik 17-inik ukiulingmik ilanardlune sikiikut sårugdling- niartitdlutik augtornikut nåkarsi- måput. Lars Bianco MaKe erni- naK sarfamit sikup atånut Kig- dluguneKarsimavoK ånåuneKarsi- nausimananilo. nukagpiarKap åi- påta sikup kigdlinga tigumivdlu- go agdlunaussamik KaKi'neKardlu- ne ånagsimavoK. takornarianut naleKangilaK Danmarkime takornariartitsinikut rådimit aggersut Kanigtukut nu- navtine tikerårput. Nungme Kaer- Kussinerme lysbilledinik nunavti- nérsunik takutitsivfiussume tike- råt OKalugtuarput, Danmarkime takornariartitsinikut rådip ani- ngaussarpagssuit atortarai nunav- tinut takornariartugssanik ugsag- sårinermut, Kularingikigtigdle a- ningaussat uterumårtut, nunarput naligssaicångitsumik takornariar- figigsorssungmat. ukioK måna ta- kornariat tuperdlutik asiartugssat 1000 aggertugsséuput, pingårtu- migdlo tyskit nunarput soKutigåt. filme nunavtiningånérsoK fjern- synilingnut 10 mill. sivnilingnut takutineKarsimavoK tyskitdlo avi- serssuine nunarput pivdlugo ag- dlautigissaKartarsimavdlune. takornariartitsinerme rådimit aggersut ama OKautigåt måna pi- ssariaKalersoK kalåtdlinik inusug- tunik takornarianut ilisimassor- tagssanik iliniartitsinigssamut. kapisilexaxaoK — iluångitdluinarpoK kapisilig- tagssat 1100 tonslnarnut kigdle- Karmata, Kalåtdlit-nunåta sine- riagssuane taima isorartutigissu- me, Nungme sulivfigssup sujulig- taissua, aulisagkanik niorKutilik Sigurd Espersen AG-mut OKarpoK. — påsisinaugaluarpara kapisigdlit nungutsailiorniardlugit taimaili- ortcKartugpat, kisiånile 1974-ime Kalåtdlit-nunåta erKåne aitsåt taima kapisileKarsimatigaoK. tai- maingmat kapisiligtagssarititau- ssut 1100 tonsit igpingnartutut isumaKarfigåka. nuånårutigårale ukioK måna kapisilingniarnigssaK sujornagornit kingusingnerussu- mik autdlartisangmat. taimaing- mat pissagssaKartitaussut ilait sussårtitåusångitdlat kapisiligtat- dlo nerpigingneriisavdlutik. sujunersutit 22 julemærkigssamut kalåtdlit julemærkinut komité ti- gussaKarsimavoK ukioK måna ju- lemærkigssamut sujiinersutinik 22-nik, taima nalunaerpoK komi- tip sujuligtaissua Dorte Hertling. sujiinersutinik nagsitsivigssaK måna KångiusimavoK. Dorte Hert- ling OKalugpalårpoK, nagsitsissut amerdlanerit kalåliusimassut, mardlugsuit Danmarkime najuga- Kartuvdlutik. måna komité ingerdlarKigpoK ukioK måna julemærkigssamik piarérsaivdlune — sujugdlerpau- titdlugo aulajangerniarneKartug- ssauvoK sujunersutit nagsiussat ardlåt sordlex atorneKåsanersoK. -rg- folketingip aningaussanut aku- erssissartue isumalioKatigerérdlu- git Kalåtdlit-nunånut ministere Jørgen Peder Hansen nalunaer- poK Kalåtdlit-nunåne akilerårutit 1975-ime isertisagait 45 mill. kr. Kalåtdlit-nunånut ministere o- KarpoK 30 mill. kr. 45 mill. kr.-nit akilerårutaussugssaussut atorfi- lingnit. sivnere 15 mill. kr. nang- minerssortunit akilerårutåusanga- titåuput. aningaussat KanoK atorneKar- nigssåt pivdlugo ministere OKar- poK. 25 pet., amerdlåssuseKartut 11 mill. kr. migss. atorneKartug- ssaussut kommunit sanaortugag- ssåinut, 18 mill. kr.-tdlo ikiuiniar- nermut. 10 mill. kr. atorneKåså- put kommunine 18-ine suliniuti- nut agdlisautigalugit. -rg- 26

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.