Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 2

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 2
(JJ GRØNLANDSPOSTEN Postbox 39, 3900 Godthåb — Telefon 210 83 — Postgiro 6 85 70. akissugss. årKigss. Ansvarshavende: Jørgen Fleischer. Køben- havns-red.: Torben Lodberg, Ved Sønderport 1, 2300 Kbhvn. S. Annonceafdeling i Danmark: Harlang & Toksvig Bladforlag A/S, Dr. Tværgade 30, 1302 Kbhvn. K. Telf. (01)13 86 66. Telegr. adr.: HARFENCO. Annoncechef Henry Jessen, reklamekonsulent Børge Briiel. Annonceafdeling for lokalannoncer i Grønland: Postbox 39, 3900 Godthåb. Telf. 2 10 83. kingusingnerpåmik tuniussivigssaK mar- dlungornex sarKumerfigssap sujuliane. Indleveringsfrist for lokal- annoncer: Senest tirsdag ugen før udgivelse. Tryk: Sydgrønlands Bogtrykkeri. naxitarpox: Kujatåta naKiteriviane. enxarsarfigssaK J. F. ukiut pingasut Kångiugpata aulajangivfigineKåsaoK nunavtine sulivfit angnerssagssåt pilerslne- KåsanersoK ungasigsors'sungitsu- kut. Isukasiane saviminigssamik ptainigssamik 12.000-inik inuling- mik umiarssualivigtalingmik 4.000- inigdlo sulissulingmik pilerssårut aitsåt taima angnertutigissumik nu- navtine inoxatigingne avdlångor- nermik nagsataxartugssauvox. tåu- na angnertunerujugssuvox Qliamik ujardlernigssamingarnit, nautsor- ssQtigineKarmåme uliasiornigssa- me 1980-ip tungånut sulissugssat tamåkerdlutik 650-iujumårtut. ajornakusorpox taxamoriåsav- dlugo pingortitamut inimitdlisår- nigssat angnertOt, sordlo ervngup nukinganik angexissumik ingnåt- dlagialiorfigssaK augtitagssamutdlo agssartQtigssamik 160 km-itut ta- kitigissumik suvdluliliornigss'aK, KanoK kinguneKarumårtut, mingug- titsissoKåsagpatdlo KanoK tamåna suniukumårtoK Omassunut aulisag- kanutdlo. ajornakusorportaox taxa- moriåsavdlugo sulissugssat agger- sitat 2,500 ilaxutaitdlo måne ino- xatigmgnut KanoK suniukumårtut. tugdlusimårnartuinarssuarnik pisso- KarnaviarunångilaK, arajutsisima- jungnaerérparpume avativtfnit inugpagssuit tikeramerata xanox kinguneKarsimanera. ukiut pingasut pivfigssaxarpugut tamåko tamaisa oxatdlisigisavdlu- git. aulajangissoxarérpat aitsåt nå- magigtaitdliulisångilagut, sordlo iliorsimassugut Qliasiornigssamik akuerssissutit tuniiinexarmata. må- na isumavut sarxumiutariaxarpa- vut. ukiut pingasut erxarsarfigssi- neKarpugut. En betænkningstid J.F. Om tre år skal der tages stil- ling til, om Grønlands største ar- bejdsplads kan etableres i en overs'kuelig fremtid. Jernmalm- projektet ved Isukasia med en ihavneby på 12.000 indbyggere og en arbejdsstyrke på 4.000 mand vil skabe den største samfundsmæs- sige omvæltning i Grønlands histo- rie. Det er af meget større dimen- sioner end olieefterforskningen, hvor man indtil 1980 regner med total beskæftigelse på 650 menne- sker. Det er svært at forudse, hvilke (konsekvenser store indgreb i na- turen, som bl.a. omfatter et stort vandkraftværk og en 160 km lang rørledning, vil få, og hvad den eventuelle forurening vil betyde for dyrelivet og fiskebestanden. Det atuartut nunavtine ikiliartortut 1974—75 kalåtdlit atuarfine mér- Kat 14.200 atuarput. suleKatigigsi- tat, Kalåtdlit-nunåta ministeria- Karfianit pilersitat suliarisimavåt nautsorssusiaK 1990 tikitdlugo a- tuartujumårtugssanut. 1979—1980- ime atuartut 12.100-usangatine- Karput, 1984-1985 9.600 1990-1991- imilo taimågdlåt 8.900. atuartunut nautsorssussåuput børnehaveklas- sit åma 8.—11. ukiune atuartu- ssut. er også svært at forudse, hvad de 2.500 udsendte arbejdere og funk- tionærer og deres familier vil be- tyde for det eksisterende samfund. Det bliver sikkert ikke rosenrødt altsammen. Vi er jo allerede ikke ukendt med følgerne af en stor in- vasion af folk ude fra. Vi har tre år til at diskutere alt dette. Vi skal ikke komme med protest, -først når beslutningen er taget, som vi gjorde i forbindelse med tildelingen af oliekoncessio- nerne. Det er NU, vi skal komme med vore meninger. Vi har fået en betænkningstid på tre år. nalunaerKutanik iluarsaineK nalunaerKutat pitsaussumlk piler- tortumigdlo iluarsarneKåsåput, ta- måkerdlugitdlo tingmissartukårtit- dlugit nagsiiineKartåsåput. URMAGER SVEND BILLE Købmagergade 23 . København K. ¦Postnr. 1150 . Telefon (01) 11 45 53 Isi Foighel formand for H-kommission Regeringen har på sit møde i tirsdags bemyndiget grøn- landsminister Jørgen Peder Hansen til at nedsætte den hjemmestyrekommission, som indenfor de næste par år skal lægge op til indførelse af et hjemmestyre i Grønland. Som formand for kommis- sionen er udpeget folkerets- eksperten, prof. dr. jur. Isi Foighel. Kommissionens øv- rige sammensætning er endnu ikke endeligt fastlagt, men foruden formanden får den syv grønlandske (medlemmer- ne af det grønlandske hjem- mestyreudvalg og de to grøn- landske folketingsmedlem- mer) samt syv danske med- lemmer, der repræsenterer syv af folketingets ti partier. Kommissorium udformes efter forhandlinger med Grøn- lands Landsråd. rg. Det første 1-årige tolkekursus i Grønland er gennemført i Godthåb. Her er holdets deltagere fotogra- feret i sidste uge. Fra venstre Augusta Durbahn, Abia Kristensen, Jacobine Petersen, Karl Hansen (han fik Hækkerup's humørlegat — 500 kr.), Johanne Grønvold, Maria Meyer, Leif Motzfeldt, Kristian Olsen (leder af tolkekurset) og Aka Kristoffersen. Karl Kristian Olsen mangler på billedet. oxalugtigs'sanik ukioK ilivitsoK kursusexartitsinex nunavtine sujugdlex måna Nungme nåmagsinexarpox. tåssa pexataussut akunex kingugdlex åssilinexatut, såmerdlernit: Augusta Durbahn, Abia Kristensen, Jacobine Petersen, Karl Hansen (tåuna Hækkerupip isumagigsårtunut legatianik 500 kr.-nik tuninexar- pox), Johanne Grønvold, Maria Meyer, Leif Motzfeldt, Kristian Olsen (kurs'usexarnerme sujulerssorte) åma Aka Kristoffersen. Karl Kristian Olsen amigautauvox. Ingmar Egede-seminåriap pissortå kalåleK sujugdleK kalåleK skolepsykologit (atuartut atuarnermingnik ajornartorsiute- Kartut sok ajornartorsiuteKartar- nerinik misigssuissartut årKiniar- tartutdlo) pissortåt, Ingmar Ege- de, Kalåtdlit-nunåta seminåriåne Nungmitume Kutdlersagssatut torKarneKarpoK. taimailivdlune Ingmar Egede seminåriap ukiune 130-ne atasimanerane kalåtdline sujugdlersauvdlune seminåriame KutdlersångorpoK. Ingmar Egede 44-nik ukioKar- poK. 1954-ime iliniartitsissungor- poK Danmarkimilo ukioK atauseK iliniartitsissuvdlune. tamatuma kingorna K'ånåme ukiut arfinig- dlit sulivoK. 1961-imit 1962-imut iliniancigpoK kingornagutdlo u- kiut pingasut Ausiangne atuarfiup pissortåta tugdliatut sulivdlune. 1965-imit 1966-imut ilinianugkat- dlarportaoK kingornagutdlo Ma- nitsume ukiut mardluk atuarfiup pissortåtut sulivdlune. 1968-imit 1971-imut Danmarks Lærerhøjskolime inuit ilioriausi- sa patsisigissartagåinik atuarpoK. 1971-imit 1972-imut nunavtine pe- rorsainerme sulinerup sujuarsar- neKarneranut konsulentiuvoK. 1972-imit skolepsykologinut Kut- dlersångorpoK. Ingmar Egede politikimik soku- tigissaKartuvoK politikimigdlo so- KutigissaKaKatigit sujumukormiut autdlartinerinit peKatauvfigivdlu- inardlugit ilagai. landsrådip Ki- nersinerup kingugdliup kingorna nunavtine atuarfeKarfiup Kut- dlersaKarfianut ilaussortagssatut landsrådimit torKarneKarpoK. Ingmar Egedep seminåriame Kutdlersagssatut torKarneKarérne- Ingmar Egede som seminariets første grønlandske leder Den ledende grønlandske skole- psykolog, Ingmar Egede, er ud- nævnt til rektor ved Grønlands Seminarium i Godthåb. Ingmar Egede bliver således den første grønlænder, der kommer til at beklæde lederstillingen i semina- riets 130-årige historie. Ingmar Egede er 44 år. Han blev lærer i 1954 og virkede som lærer i Danmark et år efter ud- dannelsen. Derefter blev han an- sat i K'ånåK og var deroppe i 6 år. Han var på efteruddannelse 1961-62 og var derefter vice- skoleinspektør i Egedesminde i 3 år. Fra 1965-66 var han igen på efteruddannelse og var der- efter skoleinspektør i Sukkertop- pen i 2 år. Fra 1968-71 var han på Dan- marks Lærerhøjskole, hvor han læste psykologi. Fra 1971-72 var han konsulent for pædagogisk ud- viklingsarbejde i Grønland. Fra 1972 var han ledende skolepsyko- log. Ingmar Egede er politisk inter- esseret og har været aktivt med- lem af sujumutgruppen fra den- nes start. Han blev af landsrådet udpeget til medlem af skoledirek- tionen efter sidste landsrådsvalg. Efter udnævnelsen af Ingmar Egede til rektor sagde grønlands- minister Jørgen Peder Hansen til AGs korrespondent i København: — Jeg har meget nøje overvejet spørgsmålet om udnævnelse af rektor for Grønlands Seminarium. På grundlag af de foreliggende oplysninger fra Skoledirektionen og ud fra en generel vurdering har jeg derefter truffet min be- slutning om, at det skulle være Ingmar Egede. Grønlandsministeren slutter: — Det er min opfattelse, at åremåls- ansættelse bør finde sted ved besættelse af rektorstillingen. Dette bliver der snarest optaget forhandlinger om. rane ministererput Jørgen Pedel Hansen AG-p Københavnime su- leicatånut ima OKarpoK: — Ka- låtdlit-nunåta Seminåriåne Kut- dlersagssatut torKainiarneK er- Karsautigivdluarsimarérpara. a- tuarfeKarfiup KutdlersaKarfianit påsissutigssat amalo tamåkissu- mik naliligagssat nalilivfigerér- dlugit aulajangerpunga atorfinig- titagssaK Ingmar EgedeusassoK. ministererput naggasivoK: —• isumaKarpunga seminåriame Kut- dlersagssatut atorfinigtitsissarneK ukiunut aulajangersimassunut kigdlilertariaKartoK. taimailior- talersoKarsinaunera erninardlui- naK isumaKatigingniarfigineKali- Isi Foighel kommissionimut sujuligtai- ssungorpoK nålagkersuissut mardlungor- niat atautsimlnermingne mi- nistererput Jørgen Peder Han- sen nangminerssornerulernig- ssaK anguniardlugo sujuner- talingmik kommissionilior- Kuvdlugo piginaunilersimavåt kommissionigssap ukiut mar- dlugsuit ingerdlaneråne nu- navtine nangminerssorneru- lernigssap encuneicarnigsså piarersarniartugssauvå. kommissionime sujuligtai- ssugssatut tfkuarneicarpoK inuiait piginautitauvfinik ing- mikut ilisimassalik prof. dr. jur. Isi Foighel, kommissionip tamarmiuvdlune kikut ilau- ssortarisanerai sule aulaja- ngerneKångilaK, kisiåne suju- ligtaissup saniatigut kalåtdli- nik 7-nik ilaussortaicåsaoK (landsrådip nangminerssorne- rulernigssaK sujunertaralugo atautsimttitaliå amalo kalåt- dlit folketingime ilaussortait mardluk) xavdlunånigdlo ama 7-nik ilaussortaKåsavdlune folketingime partit ilaussortat Kuliussut sivntssugssånik. måna kommissioniliagssaK KanorpiaK anguniaganåsaner- sok sule aulaj anger neicångi- laK. tamåna aitsåt inerdlugo suliarineKarumårpoK lands- råde isumaKatiginiancår- dlugo. rg- i

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.