Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 10

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 10
 aggersitat suliagssarissait landsrådip aulajangerdligit — Kalåtdlit-nunane aggersitat sulinermingne tunga- vigssamigtut najorKutagssanik pigssaxartitåunginerat kinguneKarpoK aggersitat ilarpagssuisa nangmingneK isumartik malinardlugo suliagssat suliarissarmatigik, taima oxarpoK folketingimut ilaussortaK Lars Emil Johansen — sujunigssame „kalåtdlit pisi- naussait najorKutaralugit" inger- dlatsinerme danskit KanoK naut- sorssuneKåsåpat, Lars Emil Jo- hansen? — ersserKivigpoK sule ukior- pagssuarne aggersitat sulissorinig- ssåt pissariaKarigput — iliniarti- taunerinardlunit erKarsautigalugo pissariaKavigpoK. aperKut uvav- nut imåineruvoK k a n o k ilior- dluta danskit pissariaKartut su- lissoriniåsagivut. uvdlume lands- råde suniuteKångilaK KanoK amer- dlatigissut Kanordlo pikorigtigi- ssut Danmarkimit aggersitåsane- rivut. tamåna pitsauvatdlangilaK. tamatumunalo iluarsilissariaKar- pugut. — pissutsit pitsauvatdlångitsut? — åp, isumaKarpunga aggersi- tanik pissariaKartitsineK aulaja- ngerneKardlunilo OKausiliortaria- KartoK kalåtdlinit politikerinit. uvdlume angnertigut Kalåtdlit- nunånut ministeriaKarfik aulaja- ngissunerussarpoK pissariaKarti- tat angnertussusiånut, tamånalo pitsauvatdlangilaK, mingnerungit- sumik aggersitanut. pissariaKar- titsineK ingassåukåine — sulivfe- Karflme ilåine taimåipoK — tauva danskit aggersitat iluarinérutar- put. landsråde taimailiortariaKarpoK — KanoK ilivdlune piviussutigut landsråde aulajangissutitausinau- va aggersitat amerdlåssusigssåi- nut? — tåssa uvdlume landsråde pe- riarfigssaKarérpoK aperKutip mi- nisteriamut sarKumiunigssånut. i- sumaKarpungalo landsråde tai- mailiortariaKartoK — åma agger- sitat igdlersorniardlugit, tåukume pissariaKartingmåssuk kalåtdlit inoKatigit akornåne KanoK issigi- ssariaKarnertik ilisimåsavdlugo. aggersitat tungaisigut tungaviu- ssumik sujunertarissaK ilusiler- sorneKarsimångigpat — sordlume uvdlume taimåitoK — tauva ag- gersitat nangmingneK sujunerta- rissagssartik aulajangersalersug- ssauvåt. tamåna tupingnångilaK, taimailiornigssardle landsrådip suliagssarissariaKaraluarpå. OKaluserissaK orKajånartoK — sormiuna landsråde taimailior- simångitsoK? nangminerme ivdlit landsrådimut ilaussortausimavu- tit? — tamåna ukiune kingugdler- påne unarsisimavoK. iluamik o- KaluseriumaneKångilaK. uvanga- le ardlaleriardlunga åssigingitsut avKutigalugit — ilåtigut sujuner- suteKarnivkut aggersitat aitsåt u- kiune mardlungne Kalåtdlit-nu- nånérérsimagunik Kinersisinå- ngorsinaulisassut avKutigalugo suliariniartarsimavara. uvanga isumaga nåpertordlugo sujuner- sutip tåussuma akornusersinauvå, danskit aggersitat imaKa sap. a- kunerpålungut taimågdlåt nunav- tinlsimagaluardlutik pissutsinut påsisimassaKangåratik Kinersiner- me taimåitoK suniuteKarpatdlå- lersinaunerat. ilisimaneKartutut sujunersut akerdlilersorneKarsi- mavoK. landsrådime nuånarine- KarpatdlårneK ajorpoK pissutsinik arKisigut torKardlugit sarKumiu- ssuineK! tåssame danskinut „u- migssuissutut" tamåna pivdlugo taigorneKartarsimavunga. — aggersitat pivdlugit aperKut taima unartigigpat, tauva pissu- Afskaf problemerne.... International HOUGH PAYLOADERS løser Deres læsseopgaver fra det øjeblik De sætter starteren til. De er gennemført robuste i hele konstruktionen og alle sårbare punkter er indkapslet mod støv og snavs, det giver stor driftssikkerhed og ringe vedlige- holdelse. HOUGH PAYLOADERS leveres i forskellige størrelser fra 30 HK - 220 HK, almindelige eller centerstyret - dobbelt bremsesystem - kort sagt, HOUGH PAYLOADERS har så mange fordele at de til enhver tid vil give Dem større produktion, ratio- nel drift og god økonomi. Forlang venligst prospekt og katalog- materiale. A/S International Harvester Company Smedeland 32-34 2600 Glostrup. København. Til. (01) 96 80 99. Telex 2792 sigssamisornerdlune kalåtdlit po- Htikerit tamatuma iluarsinigsså- nut akissugssauniarnigssåt? pit- saunerusanginerdlune sordlo Ka- låtdlit-nunånut ministere iliuse- KariarKåsagune? — nåmik, isumaKarpunga landsråde tåssaussariaKartoK ma- ligagssanik aulajangersainiarta- riaKartoK, aggersitat KanoK amer- dlatigissut sunigdlo iliniarsima- ssut pissariaKartitaunersut. tåssa- me OKautiginiartariaKarpoK suli- ssugssat sut pissariaKartitaunersut kalåtdlit pigssarsiarinigssait ajor- nartitdlugit. pissusigssamisugina- runarpoK suliagssaK tamåna ka- låtdlit politikerinit nåmagsiniar- neKåsagune, tåukume tamåna na- lilersorsinaunercKingmåssuk sor- dlo folketinginit danskiussunit ministeriamitdlunit. måssa OKalu- serissaK politikikut „navianara- luartcK" landsrådip angmassumik cKaluserissariaKarpå. aggersitat pissariaKartipåt sume inigssisi- manertik ilisimåsavdlugo — suna kalåtdlit ingmingnit suliarerKU- neråt. uvanga nangmineK agger- sitaugaluaruma ersserKigsumik tamåna ilisimajumåsagaluarpara. måna pissutsit erssernerdlungne- rat nåmaginångilaK. pissutsit aulajangersi- mångitsut — aggersitat suliagssat tåssausso- runa uvdlume suliagssat iliniar- simassamik kisimik suliarinigssåt, suliamik iluane? — tåssame, kisiåne pissutsit er- sserKivingitdlat tamånalo kingu- neKarpoK aggersitat suliagssatik nangmingneK isumatik atorneruv- dlugit namagsiniartarmatigik. danskit sulissut issornartorsiorne- KarneK ajorput, tåssame taima pissarpoK aulajangersimassunik maligtarissagssaKarane sulisso- Kartitdlugo. tåssame aggersitat a- kornåne agsut isumat åssigingi- tarput sunarpiaK nåmagsiniagag- ssarinerigtik: ingmingnut pissa- riaerutitiniåsåpat? nangmingneK suliatik kalåtdlinit suliarineKar- sinångortiniåsavait? imalunit su- liatik nåkutiginåsavait sujunig- ssame KanoK pissoKarumårnera issiginiarnago? isumaKavigpunga ersserKigsunik najorKutagssaKar- niartariaKartoK aggersitanik suli- ssugssanik atorfinigtitsinerne — ilåtigut pingitsorniardlugo sule angnerussumik kalåtdlit danskit- dlo akornåne pissutsit ajorneru- lernigssait. aggersitat amerdlavatdlarput — uvdlume aggersitat Kalåtdlit- nunane amerdlaKaut? — åp. — taeriåkit sunik suliagdlit pi- ngitsorneKarsinaugaluartut. — uvanga aggersitat aulaja- ngersimassut karaktérilersorsi- nåungilåka. isumaKarpunga ataut- simut issigalugo ministeriap ag- gersitanik pissariaKartitsineK ingassautdlugo issigissarå. kisiåne aggersitat amerdlåssusiat åma pi- ssuteKarpoK ersserKigsumik ili- niartitsinigssamik pissariaKartit- sinermik kalåtdlinut. taimatut na- jorKutagssaK kingugdlermik grøn- landsrådip atautsiminerane ujar- torsimavara. kingumut apencut Kåumåme tåssane grønlandsrådi- mut sarKumiuniarpara. tamatu- mane inåssutiginiarpara ilumorut- dlugo „iliniartitaKartarnigssaK", tåssa imåitoK, danskeK aggersi- taK kalåtdlimik sanileKardlune suliuåsassoK kalåtdlip suliamik tigusisinångornigsså tikitdlugo. tauva taimanikut aggersitap Ka- låtdlit-nunane suliagssane nåmag- sisimåsavå. isumaKarpungåtaoK ukiune aulajangersimassune ator- fingne angnerussune atorfinigtit- sissarneK atulersariaKartoK. ki- salo Jonathan Motzfeldtip isu- magssarsiå agsut ilalerpara tåssa Kalåtdlit-nunane sulisinaunigssa- mut akuerssissutinik pissalernig- ssaK. tamatuma danskit sulissori- neKarpatdlårnerat kigdlilersimår- sinauvå, aggersitanit pissungit- sok, kisiåne sulissartut iliniaga- Kångitsut iliniarsimassutdlo sivi- kitsuinarmik suliartortut tungai- sigunt unerartitsinigssaK. aggersitat suliagssat aulajangersimassut sangmisavait — ivdlit nangmineK KanoK isu- maKarfigaiuk danskit aggersitat Kalåtdlit-nunane suliagssait susa- ssut? — suliat iliniarsimassatik nå- magsiniartariaKarpait, uvdlune måkunane kalåtdlinit nåmagsine- Kavsinåungikatdlartut. isumaKå- ngilangale aggersitat pissugssau- ssutut misigissariaKartut politiki- kut kulturikutdlunit akuliusima- nigssamut kalåtdline inuiaKati- gingne. — tauvame aggersitaK inoKati- gingne naligigsitaussutut inoKa- taussutut misigisimassariaKåså- ngila? — isumaKångilanga aggersitat politikimut akuliunavérsåsassut imalunit peKatigigfingnut ilau- ssortausinaunatik. isumaKåinar- punga, tamatigut aulajangiusima- juartariaKartut aggersitat sorpia- nik suliartortitauvdlutik aggersi- tausimanerat. ilumutdle aggersitauga- luaruma . . . — sujiinersutit aggersitat ukiune sujugdlerne mardlungne måniv- fingmingne Kinersisinautitåuså- ngitsut inuit nalinginaussumik inugtaussunut pisinautitauvfing- nut pigissåinut migdlilinerusaoK? — nåmik. sujunersutigisimava- ra aggersitat inugtaussutut pigi- ssåinik arsårneKåsångitsut — tai- mågdlåt aggersitat Kinersissaria- Kartut Danmarkime kommune- Karfingmingne Kinersiviussune nangmingneK Kinersissugssauv- fingmingne. åmalume ukiut mar- dluinait Kalåtdlit-nunånitugssåu- put, sujunersutiga maligdlugo måne Kinersisinaulernigssaming- FERIE Advokat Anners P. Dahl holder ferie i perioden fra 2. juni til 30. juni 1975 begge dage incl. Advokatkontoret er i denne periode kun åbent fra kl. 9.00 til 12.00. ANNERS P. DAHL advokat nut. uvanga nangmineK aggersi- taugaluaruma erKumitsumik mi- sigisimésagaluarpunga politikikut suniuteKarnigssamut Kalåtdlit- nunane pissutsit nalutitdlugit. kalåtdlit isumagalugit sulineic — KanoK isumaKarfigaigit agger- sitat issertuaratik oKartartut må- ninerardlutik aningaussanik ka- terssiniåinardlutik igdlutårnig- ssamut taimaeKatainutdlunit? — ajoringilara inuit iluanåru- tigssatik isumaginiåsagpatigik. taimailiornerme danskine pissu- siuinarpoK. uvanga aggersitaK pit- saussutut issigiumassara tåssau- vok, ilisimassaminik sulisinåu- ssutsiminigdlo tunissiniartoK ka- låtdlit politjkerisa aulajangersar- dlugit piumassait najorKutaralu- git. — ivdlit nangmineK misigissa- Kartarsimavit nuånitsunik agger- sitat kalåtdlitdlo akornåne pissut- sit issertuarnak oKatdlisigigå- ngagkit? • åmip KalipautilerineK — tåukunånga tamanit akerdli- lerneKartarneK malugisimavara. åmip KalipautilerinerarneKartar- simavunga. tamékule misigissanut ilaussariaKartarput. pissutsitdle agssortussutaorKajånartut sule a- jornarneruleriartusåput sivisune- russumik tainavérsårdlugit nipa- ngiusimåinaruvtigik iluarsiniar- nagit. aggersitat sujunigssame Ka- noK suliaKartugssaunerat nunav- tine ersserKigsisitaunigsså tiinga- vigssauvdluarumårpoK danskit kalåtdlitdlo ingmingnut pissusisa pitsaunerulernigssånut. ilikarta- riaKarparput issertuarata ingmiv- tinut oKaloKatigigsinaunigssarput, sarKumissumik ilumortumigdlo. tamåna pissariaKavigpoK påseKa- tigingnigssamut tatigeKatigingnig- ssamutdlo. — taimatut påseKatiginiaraluar- neK iluagtingigpat, tauva isuma- Karpit danskit kalåtdlitdlo ing- mingnut pissusiat ajorsiveratarsi- naussoK? — någga, ajorsivigsinaussutut issigingilara —¦ sordlo Irlandime pissutsitut. kisiånile ilane isuma- kulutigissarpara KanoK pissoKar- sinaunera danskit tungånit naut- sorssutigineKarumånginarpat ka- låtdlit nangmingneK isumait su- junigssame inuiaKatigigtut inger- dlajumanermingnut. aggersitanut OKilisaut — isumale tamåna aggersitat su- le påsisimagunångilåt? — tamånarpiarmiuna pivdlugo landsrådip piårnerpåmik aggersi- tat suliagssat Kanordlo suniute- KartariaKarnerat aulajangersarta- riaKarå. — aggersitatdle OKarpata tai- matut perKussauneK akueriuma- nago? — tamarmingme atausiåkårdlu- tik nangmingneK aulajangivfigi- niartariaKarpåt. sordlo OKarérsu- nga isumaKarpunga tamåna su- liagssat sunerisa ersserKarigsar- nerat aggersitat iluåtdlangnari- gunarpåt. H. Perkins marine Motorer iluarséussineK nutånik IkussineK kingorårtigssat BRANLACO-MARINE Box 118 . 3900 Godthåb Tlf. 2 24 60 10

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.