Atuagagdliutit

Árgangur
Tölublað

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 12

Atuagagdliutit - 12.06.1975, Blaðsíða 12
NarssaK åmerivingminik taimaititsiniångilaK — „danskit ingerdlatåinut" K'aKortume åmerivingmut unangmigdlerniarpugut, taima oxarpoK kommunalbe- styrelsip sujuligtaissua Agnethe Nielsen AG-p ilå- ngutagssiortuanut kommunalbestyrelsimut sujulig- taissoK Agnete Nielsen, NarssaK, kommunalbestyrelsit peKatigig- fiåne atautsimlnerme nalunaerfi- gineKarpoK Erhvervsudviklings- råde åma Kalåtdlit-nunånut mi- nistere Jørgen Peder Hansen kig- sautigissaKartut åmerivingmik K'aKortume autdlarnineKarnig- ssånik. Narssame sivisumik tai- måitunik pilerssåruteKartoKarsi- mavoK. Agnete Nielsen AG-p Kø- benhavnime ilångutagssiortuanut oKarpoK: — piarérsimavugut „danskit ingerdlåniaganut" K'a- Kortume unangmigdlernigssamut. Narssame pilerssårutivut malig- dlugit autdlartiniarpugutf Agnete Nielsenip ilångupå ki- nalunit kisermåussisinåungitsoK kalåtdlit niorKutigssiåinik sulia- ringnerKårnigssamut. — una mi- silingniagaK, Savautigdlit peKati- gigfiata kommunalbestyrelsivdlo suleKatigigfigalugo ukiune ki- ngugdlerne mardlungne pilersj- niarsimassåt maungåinåsagpat, tauva pivfigssaK sivisorujugssuaK KångiuterKasaoK kalåtdlit nang- mingneK autdlartitsinialerKing- nigssanut. uvagut pigingneKatigig- filiarput savautilingnit taperser- sorneKarpoK. tauko suleKatigigsi- talicrput kommunalbestyrelsinik suleKatigingnigtugssanik namag- siniagaK piviussungortiniardlugo. åma åmerivigssaK GAS-ime akig- ssarsiagdlit igdloKarfingmiut ta- persersorpåt. sinerissame kalåt- dlit amerdlaKissut aktienik ani- MUSIK i hjemmet ^ri^, oKalugtartut nQtait - oKalugtartut -båndoptagerit — kaasotteb&ndit — guita-rit — suputaussat - tåssa nipilersaQtit •QtdlOntt. agdlagfigaluta katalQge akøKångitsoK aperKutigiuk. pilertortumik agdlagtitat isumagisaarpa-gut. Grammofonplader - Pladespillere -Harmonikaer - kort sagt alt i musik. Båndoptagere - Kassettebånd - Guitarer - Skriv til os jg forlang gratis katalog. Hurtig ekspedition. IVI UollXriUotl Algade 44 . 4760 Vordingborg LEDER AF VUGGESTUEN I CHRISTIANSHÅB Som leder af vuggestuen søges en uddannet pædagog. Børne- forsorgspædagog af S-linien foretrækkes. Tiltrædelse snarest. Til stillingen hører en IV2 værelses møbleret lejlighed, men bestyrelsen vil være behjælpelig med anden bolig, såfremt familiestørrelsen måtte kræve dette. Løn- og ansættelsesforhold sker efter overenskomst af 17. september 1973 mellem Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation og Ministeriet for Grønland. Skriftlig ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes inden 1. juli 1975, og stiles til: BESTYRELSEN FOR VUGGESTUEN I CHRISTIANSHÅB c/o kæmnerkontoret 3951 Christianshåb K'asigiånguane vuggestuime pissortax pædagogitut iliniarsimassumik vuggestuime pissortagssarsi- orneKarpoK. Børneforsorgspædagoge S-ime iliniagaKarsima- ssok piumaneruneKarpoK. piårtumik autdlartinigssaK piumassarineKarpoK. atorfingmut tungatitdlugo inigssaKartitsissoKarpoK lVz-mik angissuseKartumik, kisiånile sujulerssuissut avdlamik pigssar- siornigssamingnut ikiusinåuput ilaKutarit amerdlåssusiat apencutautineKåsagaluarpat. akigssarsiaKartitsinigssaK atorfinigtitsinigssardlo pisaoK Børne- åma Ungdomspædagogernes Landsorganisation åma K'alåtdlit-nunåne ministeriaKarfiup 17. september 1973-ime isumaKatigissutigisimassåt najorKutaralugit. agdlagkatigut Kinutiginiagkat, jliniagaKarsimanermutdlo ta- kussutigssat sujornatigutdlo sulivfigisimassat unga nagsiune- Kåsåput 1. juli 1975 tikitinago: BESTYRELSEN FOR VUGGESTUEN I CHRISTIANSHÅB c/o kæmnerkontoret 3951 Christianshåb ngaussaléKataujumavdlutik pisisi- måput. livdlume 300.000 kr.-nik aningaussauteKarpugut, Agnete Nielsen nalunaerpoK. direktør Lassen kalåtdlit suniuteKarnigssånik kigsauteKangilaK åmerivigssap Narssame inigssinig- ssåta a j ornartorsiortitaulernera autdlarnerpoK KGH-ip direktør Lassen, Dansk Pelsberederi, Ka- låtdlit-nunåliartingmago. direktør Lassenip kigsautigingilå kalåtdlit suniuteKarnigssåt Kalåtdlit-nunå- ne åmerivingmik autdlarniniale- rune. Narssame suleKatigigsitat aulaj angerput inungmit atautsi- mit piginéKartumik åmeriveKaru- manatik. tamatuma kingornagut direktør Lassenip K'aKortoK atå- ssuteKarfiginialerpå. — Narssame kigsautigårput a- ningaussalissutit avgornerisa pi- ngajue pigiumavdlugit. åmalo pi- gingneKatigit kisermåussissug- ssåusångitsut kigsautigårput. tai- ma piumassaKartunik direktør Lassen suleKateKarumångilaK. er- ssenugsumik ilisimatipåtigut — agdlagkatigut 1. aprilip migssåne tigussavtigut — kigsautigingikine savautigdlit konsulentiatalunit a- kuliiinigssåt. — agdlagkat tauko nagsardlu- git Kalåtdlit-nunånut ministere Jørgen Peder Hansen ornigpara. månalo aulajangivoK amerivik K'aKortumut inigssisassoK K'a- Kortume sivnissut OKaloKatigerér- dlugit. ministere nangmineK isumaKångitsoK Kalåtdlit-nunånut ministere Jør- gen Peder Hansen, måna tikitdlu- go maluginiarneKartartoK nang- mineK isumane najorKutarissar- nagit AG-mut OKarpoK aulaja- ngersim anerardlune inigssinigsså- nut Erhvervsudviklingsrådip inå- ssutå maligdlugo. — tamåna tunuleKutaralugo kommunalbestyrelsip sujuligtai- ssua Agnete Nielsen atåssuteKar- figisimavara narssarmio. OKarpoK tamåna sulissutigerKigkumavdlu- go avdlatdlo sunerniarniarine. Grønlandsminister Jørgen Pe- der Hansen erhvervsudviklingsrådimik agssortuteKarnigssaK ajungisaKaoK — Agnete Nielsen isumaKarne- rarpoK taimatut åmeriviup inig- ssiniarnera sujunigssame kalåtdlit ilioriauseKarusungnerånut kingu- arsaissusinaussoK. tamåna pivdlu- go ivdlit KanoK isumaKarpit Jør- gen Peder Hansen. — OKautigineKarérsutut uvanga aulajangersagaringilara. aulaja- ngerneK inåssut najorKutaralugo aulajangerneruvoK. kisiåne Agne- te Nielsenip ilungersorneragut Erhvervsudviklingsråde pivdlugo OKatdlineKalisagpat, såkutume pi- ngårtutut tåuna issigigavko, tau- va tamåna ajusångeKaoK, Jørgen Peder Hansen naggasivoK. Torben Lodberg. NarssaK opgiver ikke sit garveri — Vi tager konkurrencen op med „det danske" gar- veri i Julianehåb, siger kommunalbestyrelsesformand Agnete Nielsen til AGs korrespondent Kommunalbestyrelsesformand Agnete Nielsen, NarssaK, fik på kommunalbestyrelsesforeningens møde i København besked om, at Erhvervsudviklingsrådet og grønlandsminister Jørgen Peder Hansen ønsker et skindgarveri startet i Julianehåb. I NarssaK har man længe arbejdet med lig- nende planer. Agnete Nielsen si- ger til AGs korrespondent i Ko- benhavn: — Vi er parat til at tage konkurrencen op med „det danske" skindgarveri i Juliane- håb. Vi starter som planlagt i NarssaK! Agnete Nielsen tilføjer, at in- gen har eneret på forarbejdning af grønlandske råvarer. — Hvis dette eksperiment, som Fårehol- derforeningen og kommunalbe- styrelsen har samarbejdet om de to seneste år falder til jorden, så går der lang tid, før vi igen kan samle interesse for et rent grøn- landsk initiativ. Vort aktieselskab har støtte fra fåreholderne. De nedsatte i juni 1974 en arbejds- gruppe, som skulle samarbejde med kommunalbestyrelsen om projektet. Skindgarveriet støttes også af den lokale GAS-afdeling. Mange grønlændere langs kysten er med i aktietegningen. Vi har i dag en aktiekapital på 300.000 kr., oplyser Agnete Nielsen. DIREKTØR LASSEN ØNSKEDE INGEN GRØNLANDSK INDFLYDELSE Miseren om placeringen af gar- veriet i NarssaK startede, da KGH i januar sendte direktør Lassen, Dansk Pelsberederi, til Grønland. Direktør Lassen ønskede ikke no- gen grønlandsk indflydelse, hvis han skulle starte et skindgarveri i Grønland. Arbejdsgruppen i NarssaK, stod fast på, at man ikke ønskede et privatejet gar- veri. Herefter kontaktede direk- tør Lassen Julianehåb. — I Narssak ønskede vi at tegne os for en trediedel af aktie- kapitalen. Vi kunne heller ikke gå ind for, at selskabet skulle være eneejet. Direktør Lassen ville ikke samarbejde på disse vilkår. Han gjorde det klart for os — i et brev, som vi modtog Grønlands billigste tøj og støvler Uldne marinebukser varme kr. 60.00, (3 stk. kr. 150.00). Camouflage jakke ny canadisk kr. 135.00. Camouflage bukser kr. 75.00. Terylene marine bukser (3 stk. kr. 100.00), pr. stk. kr. 35.00, marinetroje (busse- ronne) kr. 35.00. (3 stk. kr. 100.00). Marine eller flyver stortrøje kr. 75.00, nye pilotjakker m. lmlt. lammefoer og hætte kr. 185.00. Speed-way jakke kr. 145.00. Marinens blå arbejdstøj br. bukser kr. 25.00, jakken kr. 40.00, kasket kr. 20.00, kampjakke br. dobbelt m. termo kr. 60.00, kampbukser kr. 25.00, nye USA cowboystøvler kr. 338.00, nye camouflage jakker kr. 135.00. Vi har alt i arbejds- og militærtøj. Opgiv højde, vægt og livmål. Sendes pr. efterkrav. 8 dages ombytningsret. Ønskes luftpost sen- des kr. 50.00 med bestillingen. ARMY-VARER 5610 ASSENS omkring 1. april — at han ikke ønskede nogen indblanding fra fåreholderne eller deres konsu- lent. — Med dette brev i hånden op- søgte jeg grønlandsminister Jør- gen Peder Hansen. Og han har nu truffet afgørelsen om, at gar- veriet skal placeres i Julianehåb efter drøftelse med repræsentan- ter fra Julianehåb. MINISTEREN UDEN MENING Grønlandsminister Jørgen Peder Hansen, som indtil dato har gjort sig bemærket ved ikke selv at have nogen mening om tingene, siger til AG, at han har truffet beslutningen om placeringen efter indstilling fra Erhvervsudvik- lingsrådet. — Jeg har på den baggrund haft kontakt med kommunalbe- styrelsesformand Agnete Nielsen, NarssaK. Hun oplyste, at hun vil arbejde videre med sagen, og at hun vil søge at påvirke andre. DEBAT OM ERHVERVSUDVIK- LINGSRÅDET VELKOMMEN — Agnete Nielsen giver udtryk for, at beslutningen om placerin- gen af garveriet kan bremse frem- tidige grønlandske initiativer. Hvad mener du om dette, Jørgen Peder Hansen? — Det er som sagt ikke min egen afgørelse. Beslutningen er truffet efter indstilling. Men hvis et initiativ fra Agnete Nielsen kan skabe debat omkring Er- hvervsudviklingsrådet, som jeg mener er et meget vigtigt instru- ment, så vil det jo være godt, slutter Jørgen Peder Hansen. Torben Lodberg. Annoncér GRØNLANDSPOSTEN 12

x

Atuagagdliutit

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Atuagagdliutit
https://timarit.is/publication/314

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.